Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2005

Har getts
30.11.2004
Diarienummer
2102/32/2004
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 30 november 2004


Skattestyrelsen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/1992), sådana som 73 § av dem lyder delvis ändrad i lagen 896/2001, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2005 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses
 i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon   Ersättningens maximibelopp
bil 40 cent per kilometer, som höjs med
- 6 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
- 10 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
-20 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen     kopplad raststuga eller motsvarande tung last
 - 1 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
- 1 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
 - 8 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar     eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk   62 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk   93 cent per kilometer
snöskoter    85 cent per kilometer
motorcykel    27 cent per kilometer
moped    15 cent per kilometer
annat fordon       8 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 1 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 10 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet   Dagtraktamentets maximibelopp
  euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 14,00
över 10 timmar (heldag traktamente)    30,00
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
 - med minst 2 timmar  14,00
 - med mer än 6 timmar   30,00

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område    Dagtraktamentets maximibelopp 
  euro
Afganistan 45,00
Albanien     44,00
Algeriet     44,00
Amerikas Förenta Stater 60,00
New York, Los Angeles, Washington 65,00
Andorra     45,00
Angola        69,00
Antiqua och Barbuda    69,00
Argentiina     32,00
Armenien     53,00
Aruba     49,00
Australien     61,00
Azerbajdzejan    51,00
Azorerna     45,00
Bahamas              58,00
Bahrain     54,00
Bangladesh     42,00
Barbados     70,00
Belgien     63,00
Belize     39,00
Benin     50,00
Bermuda     68,00
Bhutan     38,00
Bolivien     28,00
Bosnien-Hertsegovina    44,00
Botswana     45,00
Brasilien    42,00
Sao Paulo     47,00
Britannien 70,00
London 70,00
Brunei     42,00
Bulgarien     47,00
Burkina Faso     36,00
Burundi     33,00
Centralafrikanska republiken   39,00
Chile     44,00
Colombia 35,00
Cooköarna     58,00
Costa Rica     44,00
Cypern     61,00
Danmark     65,00
Demokratiska republiken Kongo (f.d. Zaire)  64,00
Djibouti     48,00
Dominica     44,00
Dominikanska republiken    45,00
Ecuador     40,00
Egypten    45,00
Elfenbenskusten    61,00
El Salvador     51,00
Eritrea     30,00
Estland     49,00
Etiopien    44,00
Fidzi     45,00
Filippinerna    41,00
Frankrike     63,00 
Färöarna     53,00
Förenade Arabiemiraten 61,00
Gabon     60,00
Gambia     33,00
Georgien    38,00
Ghana     42,00
Grekland    61,00 
Grenada     52,00
Grönland     53,00
Guadeloupe     50,00
Guatemala     35,00
Guinea     36,00
Guinea-Bissau    47,00
Guyana     45,00
Haiti     41,00
Honduras     38,00
Indien    37,00
Indonesien     46,00
Irak     54,00
Iran     35,00
Irland   63,00
Island    72,00
Israel      63,00
Italien    61,00
Jamaica     43,00
Japan   85,00
Jemen     48,00
Jordanien   63,00
Jungfruöarna (USA)    36,00
Kambodzha     43,00
Kamerun     45,00
Kanada     54,00
Kanarieöarna    53,00
Kap Verde     34,00
Kazachstan     53,00
Kenya     43,00
Kina     60,00
Hongkong           70,00
Macao     64,00
Kirgisistan     42,00
Komorerna    40,00
Kongo, Republiken                  45,00
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 34,00
Korea, Republiken (Sydkorea)   71,00 
Kosovo                          47,00
Kroatien     59,00
Kuba     51,00
Kuwait     65,00
Laos     33,00
Lesotho     47,00
Lettland     45,00
Libanon     70,00
Liberia     43,00
Libyen     46,00
Liechtenstein     67,00
Litauen     45,00
Luxemburg     63,00
Madagascar    36,00
Madeira     47,00
Makedonien     43,00
Malawi     36,00
Malaysia     41,00
Maldiverna     59,00
Mali     35,00
Malta     58,00
Marocko     57,00
Marshallöarna    39,00
Martinique     51,00
Mauretanien     39,00
Mauritius     43,00
Mexico     58,00
Mikronesien     44,00
Mocambique     50,00    
Moldavien      35,00
Monaco     60,00
Mongoliet     43,00
Myanmar (Burma)  46,00
Namibia     38,00
Nederländerna    63,00
Nederländska Antillerna    59,00
Nepal     32,00
Nicaragua      41,00
Niger      39,00
Nigeria     53,00
Norge     64,00
Nya Zeeland     59,00
Oman     54,00
Pakistan     37,00
Palestina                      50,00
Panama     39,00
Papua - Nya Guinea     38,00
Paraquay     30,00
Peru      47,00
Polen     55,00
Portugal    57,00
Puerto Rico     50,00
Qatar     51,00
Rwanda     36,00
Rumänien     50,00
Ryssland 42,00
Moskva 72,00
Petersburg     55,00
Saint Kitts och Nevis    54,00
Saint Lucia     63,00
Saint Vincent och Grenadinerna   52,00
Salomonöarna   28,00
Samoa     34,00
San Marino     48,00
Sao Tome och Principe    43,00
Saudiarabien     57,00
Schweiz     62,00
Senegal     50,00
Seychellerna    59,00
Serbien och Montenegro    45,00
Sierra Leone     42,00
Singapore     58,00
Slovakien     45,00
Slovenien     53,00
Somalia     33,00
Spanien     60,00
Sri Lanka     32,00
Sudan     48,00
Surinam     28,00
Swaziland     36,00
Sverige 62,00
Sydafrika     52,00
Syrien     50,00
Tadzikistan     40,00
Taiwan     53,00
Tanzania     37,00
Tchad 42,00
Thailand  53,00
Tjeckien     53,00
Togo     53,00
Tonga     32,00
Trinidad och Tobago    53,00
Tunisien    50,00
Turkiet   48,00
Istanbul     58,00
Turkmenistan     57,00
Tyskland     59,00
Uganda     36,00
Ukraina     55,00
Ungern     58,00
Uruguay     30,00
Uzbekistan     57,00
Vanuatu     34,00
Venezuela     54,00
Vietnam     38,00
Vitryssland     50,00
Zambia     36,00
Zimbabwe     60,00
Österrike     62,00
Östtimor  45,00
Land, som inte nämnts särskilt   40,00

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 16,00 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 7,50 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 15,00 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00 - 07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 6,00 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2005. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2005.


Helsingfors den 30 november 2004

Generaldirektör   Jukka Tammi

Överinspektör  Anneli NuoritaloSidan har senast uppdaterats 1.12.2004