Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2012

Har getts
7.12.2011
Diarienummer
816/32/2011
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/1992), sådana de lyder i lagen 504/2010, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2012 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa betraktas en resa till arbetsstället också då:

  1. arbetsstället finns på ett annat ställe än egen arbetsgivares driftställe eller på ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär med arbetsgivaren i fråga;
  2. arbetet är tillfälligt på sätt som avses i 72a § i ISL;
  3. arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och
  4. den skattskyldige har på grund av resan som företagits till arbetsstället övernattat i tillfällig inkvartering som är nödig på grund av arbetsställets belägenhet.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 och 2 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil

45 cent per kilometer, som höjs med

  • 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
  • 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
  • 21 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
  • 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
  • 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
  • 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 78 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk  114 cent per kilometer
snöskoter 108 cent per kilometer
terränghjuling 102 cent per kilometer
motorcykel 34 cent per kilometer
moped 18 cent per kilometer
annat fordon 10 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 12 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp
euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 16,00
över 10 timmar (heldagtraktamente) 36,00
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
- med minst 2 timmar 16,00
- med mer än 6 timmar 36,00

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp euro
Afghanistan 58,00
Albanien 50,00
Algeriet 69,00
Amerikas Förenta Stater 64,00
New York City, Los Angeles, Washington DC 71,00
Andorra 58,00
Angola 87,00
Antigua och Barbuda 74,00
Argentina 52,00
Armenien 48,00
Aruba 49,00
Australien 66,00
Azerbajdzjan 68,00
Azorerna 59,00
Bahamas 68,00
Bahrain 68,00
Bangladesh 44,00
Barbados 60,00
Belgien 61,00
Belize 40,00
Benin 44,00
Bermuda 67,00
Bhutan 34,00
Bolivia 29,00
Bosnien-Hercegovina 48,00
Botswana 40,00
Brasilien 68,00
Britannien 68,00
London och Edinburg 74,00
Brunei 40,00
Bulgarien 49,00
Burkina Faso 36,00
Burundi 36,00
Centralafrikanska republiken 39,00
Chile 58,00
Colombia 58,00
Cooköarna 64,00
Costa Rica 50,00
Cypern 61,00
Danmark 69,00
Demokratiska republiken Kongo (f.d. Zaire) 68,00
Djibouti 48,00
Dominica 49,00
Dominikanska republiken 53,00
Ecuador 48,00
Egypten 54,00
Elfenbenskusten 71,00
El Salvador 47,00
Eritrea 30,00
Estland 50,00
Etiopien 36,00
Fiji 43,00
Filippinerna 51,00
Frankrike 66,00
Färöarna 53,00
Förenade Arabemiraten 68,00
Gabon 73,00
Gambia 36,00
Georgien 50,00
Ghana 47,00
Grekland 62,00
Grenada 58,00
Grönland 53,00
Guadeloupe 50,00
Guatemala 43,00
Guinea 46,00
Guinea-Bissau 35,00
Guyana 37,00
Haiti 48,00
Honduras 41,00
Indien 45,00
Indonesien 49,00
Irak 58,00
Iran 50,00
Irland 64,00
Island 63,00
Israel 65,00
Italien 65,00
Milano 65,00
Jamaica 52,00
Japan 83,00
Jemen 47,00
Jordanien 69,00
Jungfruöarna (USA) 41,00
Kambodja 50,00
Kamerun 46,00
Kanada 69,00
Kanarieöarna 60,00
Kap Verde 42,00
Kazakstan 63,00
Kenya 50,00
Kina 63,00
Hongkong 70,00
Macao 63,00
Kirgizistan 47,00
Komorerna 44,00
Kongo 47,00
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 66,00
Korea, Republiken (Sydkorea) 78,00
Kosovo 44,00
Kroatien 59,00
Kuba 50,00
Kuwait 64,00
Laos 40,00
Lesotho 35,00
Lettland 51,00
Libanon 68,00
Liberia 45,00
Libyen 53,00
Liechtenstein 72,00
Litauen 48,00
Luxemburg 63,00
Madagaskar 40,00
Madeira 58,00
Makedonien 51,00
Malawi 52,00
Malaysia 55,00
Maldiverna 52,00
Mali 41,00
Malta 59,00
Marocko 62,00
Marshallöarna 39,00
Martinique 51,00
Mauretanien 49,00
Mauritius 49,00
Mexico 56,00
Mikronesien 44,00
Mocambique 48,00
Moldavien 46,00
Monaco 67,00
Mongoliet 49,00
Montenegro 52,00
Myanmar (Burma) 55,00
Namibia 40,00
Nederländerna 63,00
Nederländska Antillerna 42,00
Nepal 37,00
Nicaragua 41,00
Niger 43,00
Nigeria 68,00
Norge 70,00
Nya Zeeland 61,00
Oman 58,00
Pakistan 35,00
Palau 41,00
Palestina 56,00
Panama 46,00
Papua Nya Guinea 45,00
Paraguay 31,00
Peru 55,00
Polen 57,00
Portugal 60,00
Puerto Rico 40,00
Qatar 62,00
Rwanda 39,00
Rumänien 54,00
Ryssland 56,00
Moskva 71,00
Petersburg 65,00
Saint Kitts ja Nevis 61,00
Saint Lucia 76,00
Saint Vincent och Grenadinerna 72,00
Salomonöarna 35,00
Samoa 43,00
San Marino 55,00
Sao Tome och Principe 49,00
Saudiarabien 60,00
Schweiz 75,00
Senegal 42,00
Seychellerna 69,00
Serbien 53,00
Sierra Leone 41,00
Singapore 70,00
Slovakien 59,00
Slovenien 59,00
Somalia 40,00
Spanien 63,00
Sri Lanka 39,00
Sudan 52,00
Surinam 36,00
Swaziland 40,00
Sverige 68,00
Sydafrika 52,00
Sydsudan 52,00
Syrien 58,00
Tadzjikistan 47,00
Taiwan 56,00
Tanzania 40,00
Tchad 46,00
Thailand 56,00
Tjeckien 59,00
Togo 47,00
Tonga 38,00
Trinidad och Tobago 68,00
Tunisien 57,00
Turkiet 58,00
Istanbul 60,00
Turkmenistan 59,00
Tyskland 61,00
Berlin 61,00
Uganda 35,00
Ukraina 59,00
Ungern 56,00
Uruguay 50,00
Uzbekistan 50,00
Vanuatu 40,00
Venezuela 58,00
Vietnam 52,00
Vitryssland 50,00
Zambia 50,00
Zimbabwe 44,00
Österrike 62,00
Östtimor 46,00
Land, som inte nämnts särskilt 41,00

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 18 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 9 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 18 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00–07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 12 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2012. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2012.

Helsingfors den 7 december 2011

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Mia Keskinen

Bilaga: Utlandsdagtraktamenten/definiton av områden

Sidan har senast uppdaterats 8.12.2011