Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2011

Har getts
9.12.2010
Diarienummer
1182/32/2010
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/1992), sådana de lyder i lagen 504/2010, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2011 är de som nämns nedan i detta beslut.

 2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa betraktas en resa till arbetsstället också då:

  1. arbetsstället finns på ett annat ställe än egen arbetsgivares driftställe eller på ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär med arbetsgivaren i fråga;
  2. arbetet är tillfälligt på sätt som avses i 72a § i ISL;
  3. arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och
  4. den skattskyldige har på grund av resan som företagits till arbetsstället övernattat i tillfällig inkvartering som är nödig på grund av arbetsställets belägenhet.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 och 2 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil 46 cent per kilometer, som höjs med
- 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
- 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande      av en till bilen kopplad husvagn
-21 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
- 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
- 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet     transporterar hund i bilen
- 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser,  för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 74 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk  109 cent per kilometer
snöskoter 106 cent per kilometer
terränghjuling 100 cent per kilometer
motorcykel 33 cent per kilometer
moped 17 cent per kilometer
annat fordon 10 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 11 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp
euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 16,00
över 10 timmar (heldagtraktamente) 34,00
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
- med minst 2 timmar 16,00
- med mer än 6 timmar 34,00

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

       13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp euro
Afghanistan 57,00
Albanien 53,00
Algeriet 69,00
Amerikas Förenta Stater 64,00
New York City, Los Angeles, Washington DC 71,00
Andorra 59,00
Angola 87,00
Antigua och Barbuda 74,00
Argentina 52,00
Armenien 50,00
Aruba 49,00
Australien 65,00
Azerbajdzjan 68,00
Azorerna 56,00
Bahamas 68,00
Bahrain 67,00
Bangladesh 43,00
Barbados 60,00
Belgien 62,00
Belize 35,00
Benin 43,00
Bermuda 67,00
Bhutan 34,00
Bolivia 29,00
Bosnien-Hercegovina 48,00
Botswana 40,00
Brasilien 71,00
Britannien 68,00
London och Edinburg 74,00
Brunei 40,00
Bulgarien 51,00
Burkina Faso 35,00
Burundi 34,00
Centralafrikanska republiken 39,00
Chile 60,00
Colombia 58,00
Cooköarna 64,00
Costa Rica 50,00
Cypern 62,00
Danmark 69,00
Demokratiska republiken Kongo (f.d. Zaire) 68,00
Djibouti 47,00
Dominica 49,00
Dominikanska republiken 53,00
Ecuador 48,00
Egypten 53,00
Elfenbenskusten 75,00
El Salvador 47,00
Eritrea 30,00
Estland 48,00
Etiopien 36,00
Fiji 44,00
Filippinerna 51,00
Frankrike 65,00
Färöarna 53,00
Förenade Arabemiraten 66,00
Gabon 73,00
Gambia 36,00
Georgien 49,00
Ghana 47,00
Grekland 64,00
Grenada 56,00
Grönland 53,00
Guadeloupe 50,00
Guatemala 41,00
Guinea 44,00
Guinea-Bissau 35,00
Guyana 36,00
Haiti 47,00
Honduras 41,00
Indien 44,00
Indonesien 51,00
Irak 55,00
Iran 50,00
Irland 63,00
Island 64,00
Israel 65,00
Italien 66,00
Milano 67,00
Jamaica 52,00
Japan 83,00
Jemen 44,00
Jordanien 67,00
Jungfruöarna (USA) 41,00
Kambodja 59,00
Kamerun 46,00
Kanada 69,00
Kanarieöarna 60,00
Kap Verde 40,00
Kazakstan 63,00
Kenya 50,00
Kina 62,00
Hongkong 71,00
Macao 64,00
Kirgizistan 47,00
Komorerna 40,00
Kongo 47,00
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 66,00
Korea, Republiken (Sydkorea) 80,00
Kosovo 44,00
Kroatien 62,00
Kuba 50,00
Kuwait 64,00
Laos 40,00
Lesotho 35,00
Lettland 50,00
Libanon 68,00
Liberia 40,00
Libyen 53,00
Liechtenstein 75,00
Litauen 47,00
Luxemburg 63,00
Madagaskar 39,00
Madeira 58,00
Makedonien 53,00
Malawi 53,00
Malaysia 56,00
Maldiverna 51,00
Mali 40,00
Malta 56,00
Marocko 61,00
Marshallöarna 39,00
Martinique 51,00
Mauretanien 48,00
Mauritius 49,00
Mexico 55,00
Mikronesien 44,00
Mocambique 47,00
Moldavien 45,00
Monaco 67,00
Mongoliet 49,00
Montenegro 52,00
Myanmar (Burma) 56,00
Namibia 40,00
Nederländerna 65,00
Nederländska Antillerna 45,00
Nepal 35,00
Nicaragua 39,00
Niger 40,00
Nigeria 68,00
Norge 65,00
Nya Zeeland 60,00
Oman 54,00
Pakistan 35,00
Palau 41,00
Palestina 55,00
Panama 44,00
Papua Nya Guinea 41,00
Paraguay 31,00
Peru 55,00
Polen 56,00
Portugal 63,00
Puerto Rico 39,00
Qatar 62,00
Rwanda 39,00
Rumänien 55,00
Ryssland 55,00
Moskva 71,00
Petersburg 63,00
Saint Kitts ja Nevis 61,00
Saint Lucia 76,00
Saint Vincent och Grenadinerna 72,00
Salomonöarna 35,00
Samoa 43,00
San Marino 53,00
Sao Tome och Principe 49,00
Saudiarabien 62,00
Schweiz 71,00
Senegal 40,00
Seychellerna 69,00
Serbien 52,00
Sierra Leone 41,00
Singapore 71,00
Slovakien 61,00
Slovenien 61,00
Somalia 37,00
Spanien 65,00
Sri Lanka 35,00
Sudan 52,00
Surinam 34,00
Swaziland 41,00
Sverige 68,00
Sydafrika 53,00
Syrien 58,00
Tadzjikistan 51,00
Taiwan 56,00
Tanzania 39,00
Tchad 46,00
Thailand 57,00
Tjeckien 60,00
Togo 47,00
Tonga 38,00
Trinidad och Tobago 68,00
Tunisien 59,00
Turkiet 58,00
Istanbul 61,00
Turkmenistan 59,00
Tyskland 62,00
Berlin 62,00
Uganda 35,00
Ukraina 61,00
Ungern 57,00
Uruguay 48,00
Uzbekistan 51,00
Vanuatu 38,00
Venezuela 55,00
Vietnam 52,00
Vitryssland 50,00
Zambia 53,00
Zimbabwe 44,00
Österrike 63,00
Östtimor 44,00
Land, som inte nämnts särskilt 41,00

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 16 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 8,50 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 17 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00–07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 10 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2011. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2011.


Helsingfors den 9 december 2010.


Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Tomi Peltomäki

 

Utlandsdagtraktamenten/definiton av områden

Bilaga till Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2010, dnr 1182/32/2010, 9.12.2010

Armenien: Bergiga Karabach räknas till gruppen Land som inte nämnts särskilt.

Argentina: Argentina omfattar Argentina och öarna i dess omedelbara närhet, dock inte Falklandsöarna.

Australien: Australien omfattar Australien och Tasmanien och öarna i deras omedelbara närhet. Övriga till Australien hörande länder, som inte särskilt har nämnts i förteckningen hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt.

Azerbajdzjan: Bergiga Karabach räknas till gruppen Land som inte nämnts särskilt.

Bosnien-Hercegovina: Detta land omfattar alla olika administrativa nationalitetsgrupper inom landets gränser.

Britannien: Britannien omfattar England, Wales, Skotland och Nordirland samt till dessa omedelbart anslutna öar, bl.a. Kanalöarna: Jersey, Guernsey m.fl. samt Isle of Man. Övriga till Förenade konungariket (UK) hörande länder som inte särskilt har nämnts i förteckningen hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt.

Chile: Chile omfattar Chile och öarna i dess omedelbara närhet. Påsköarna hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt.

Cypern: Till Cypern räknas de områden av Cypern som hör till EU. Den turkiska delen av Cypern räknas till Turkiet.

Danmark: Danmark omfattar danska fastlandet jämte öarna samt Bornholm. Övriga till Danmark hörande länder som inte särskilt nämnts i förteckningen hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt. Särskilt nämnda är Grönland och Färöarna.

Ecuador: Ecuador omfattar Ecuador och Galapagosöarna.

Frankrike: Frankrike omfattar Frankrike och Korsika och öar i närheten av dessa. Övriga till Frankrike hörande länder som inte särskilt har nämnts i förteckningen hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt.

Förenta stater: Till förenta stater räknas Amerikas förenta stater, Alaska och Hawaii samt de öar direkt i anslutning till områden som hör till Amerikas förenta stater. Övriga till förenta stater (USA) hörande länder som inte särskilt nämnts i förteckningen, bl.a. Guam, Okinawa, amerikanska Samoa m.fl., hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt.

Guyana: Guyana (Brit.): omfattar inte Franska Guyana, som hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt.

Italien: Till Italien räknas Italien, Sicilien och Sardinien samt öarna i deras omedelbara närhet.
Vatikanstaten räknas till Italien.

Makedonien: Till Makedonien hör det före detta jugoslaviska området Makedonien. Till Grekland hör ett landskap med samma namn.

Moldavien: Till Moldavien hör även Transnistriska området.

Jungfruöarna (Brit.): Brittiska Jungfruöarna räknas till gruppen Land som inte nämnts särskilt, inte till Jungfruöarna (USA).

Nederländerna: Omfattar Holland/Nederländerna. Övriga till Holland/Nederländerna hörande länder och områden som inte särskilt har nämnts i förteckningen hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt.

Norge: Norge omfattar Norge och Lofoten samt omedelbart till dessa områden anslutna länder och områden. Övriga länder och områden som hör till Norge, bl.a. Spetsbergen och Jan Mayen, hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt.

Nya Zeeland: Nya Zeeland omfattar dess två huvudöar samt öarna i deras omedelbara närhet. Övriga till Nya Zeeland hörande länder som inte särskilt har nämnts i förteckningen hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt.

Palestina: Palestina omfattar alla de områden med självständig styrelse inom israeliskt territorium som räknas till palestinska självstyrelseområdet.

Portugal: Portugal omfattar Portugal och öarna direkt i anslutning till det, dock inte Madeira och Azorerna. Övriga till Portugal hörande länder som inte särskilt har nämnts i förteckningen hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt.

Ryssland: Till Ryssland räknas Ryssland och Kaliningrad samt övriga till dessa områden omedelbart anslutna öar som hör till Ryssland, bl.a. Novaja Zemlja, Kamchatka och ögruppen Kurilerna för Rysslands del. Spetsbergen räknas till gruppen Land som inte nämnts särskilt.

Spanien: Spanien omfattar Spanska fastlandet, Ceuta och Melilla samt öarna i den omedelbara närheten av Spanska fastlandet, bl.a. Mallorca, Menorca, Ibiza m.fl. Övriga till Spanien hörande länder som inte särskilt har nämnts i förteckningen hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt.

Sverige: Till Sverige räknas svenska fastlandet samt Gotland och Öland samt de övriga öarna i närheten av Sverige.

Turkiet: Till Turkiet räknas även den turkiska delen av Cypern.

Land som inte nämnts särskilt: Till denna grupp hör några självständiga stater, bl.a. av FN:s medlemsstater hör till gruppen Kiribati, Nauru, Palau, Tuvalu och Ekvatorialguinea. Till gruppen hör dessutom de områden och oftast de öar som ligger avlägset från moderlandet samt även vissa andra områden. Sådana är bl.a. Gibraltar, Västsahara, Réunion, fransk Polynesia (Tahiti), Nya Kaledonien, Pitcairn och Turks- och Caicosöarna samt bl.a. alla de länder vid ovan nämnda områden som hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt.
Dessutom Antarktis: Hela Antarktis räknas till gruppen Land som inte nämnts särskilt.

Olika länders militärbaser och övriga olika organisationers administrativa områden till vilka urbefolkningen inte äger tillträde räknas till gruppen Land som inte nämnts särskilt.

Till städer som i förteckningen har nämnts vid Britannien, Italien, Kina, Turkiet, Tyskland och Ryssland räknas endast områden innanför dessa städers (kommuners) administrativa gränser, t.ex. Storlondon (Greater London) men inte t.ex. förstäder Watford osv. och inte hela Los Angelesområdet e.d.

 

Sidan har senast uppdaterats 10.12.2010