Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2009

Har getts
9.12.2008
Diarienummer
2033/32/2008
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 9 december 2008

___________________

Skattestyrelsen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/1992), sådana som 73 § av dem lyder delvis ändrad i lagen 896/2001, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2009 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses
 i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil 45 cent per kilometer, som höjs med
- 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
- 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande      av en till bilen kopplad husvagn
-21 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
- 2 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
- 2 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet     transporterar hund i bilen
- 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser,  för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 73 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk  108 cent per kilometer
snöskoter 99 cent per kilometer
terränghjuling 99 cent per kilometer
motorcykel 33 cent per kilometer
moped 17 cent per kilometer
annat fordon 10 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 12 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp
euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 16,00
över 10 timmar (heldagtraktamente) 35,00
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
- med minst 2 timmar 16,00
- med mer än 6 timmar 35,00

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp
euro
Afghanistan 57,00
Albanien 55,00
Algeriet 66,00
Amerikas Förenta Stater 63,00
New York City, Los Angeles, Washington DC, San Francisco 70,00
Andorra 59,00
Angola 94,00
Antigua ja Barbuda 74,00
Argentina 40,00
Armenien 53,00
Aruba 49,00
Australien 62,00
Azerbajdzjan 56,00
Azorerna 45,00
Bahamas 60,00
Bahrain 64,00
Bangladesh 42,00
Barbados 59,00
Belgien 62,00
Belize 39,00
Benin 53,00
Bermuda 59,00
Bhutan 34,00
Bolivia 29,00
Bosnien-Hercegovina 44,00
Botswana 42,00
Brasilien 58,00
Britannien 71,00
London och Edinburg 77,00
Brunei 40,00
Bulgarien 54,00
Burkina Faso 38,00
Burundi 34,00
Centralafrikanska republiken   39,00
Chile 53,00
Colombia     47,00
Cooköarna 61,00
Costa Rica 45,00
Cypern     61,00
Danmark     67,00
Demokratiska republiken Kongo (f.d. Zaire) 68,00
Djibouti 47,00
Dominica 46,00
Dominikanska republiken 49,00
Ecuador 46,00
Egypten 53,00
Elfenbenskusten    69,00
El Salvador 47,00
Eritrea 30,00
Estland 53,00
Etiopien 38,00
Fiji 45,00
Filippinerna 49,00
Frankrike     66,00
Färöarna 53,00
Förenade Arabemiraten 63,00
Gabon 60,00
Gambia 37,00
Georgien 49,00
Ghana 46,00
Grekland 64,00
Grenada 57,00
Grönland 53,00
Guadeloupe 50,00
Guatemala 38,00
Guinea 41,00
Guinea-Bissau 35,00
Guyana 38,00
Haiti 51,00
Honduras 42,00
Indien 46,00
Indonesien 53,00
Irak 55,00
Iran 36,00
Irland 67,00
Island 71,00
Israel 66,00
Italien 67,00
Milano 67,00
Jamaica 46,00
Japan 83,00
Jemen 50,00
Jordanien 68,00
Jungfruöarna (USA) 36,00
Kambodja 57,00
Kamerun 46,00
Kanada 66,00
Kanarieöarna 55,00
Kap Verde 40,00
Kazakstan 63,00
Kenya 50,00
Kina 62,00
Hongkong 73,00
Macao 66,00
Kirgizistan 49,00
Komorerna 40,00
Kongo 47,00
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 66,00
Korea, Republiken (Sydkorea) 79,00
Kosovo 45,00
Kroatien 63,00
Kuba 51,00
Kuwait 67,00
Laos 35,00
Lesotho 36,00
Lettland 55,00
Libanon 67,00
Liberia 36,00
Libyen 47,00
Liechtenstein 70,00
Litauen 49,00
Luxemburg 65,00
Madagaskar 44,00
Madeira 50,00
Makedonien 49,00
Malawi 43,00
Malaysia 47,00
Maldiverna 43,00
Mali 48,00
Malta 55,00
Marocko 61,00
Marshallöarna 39,00
Martinique 51,00
Mauretanien 50,00
Mauritius 46,00
Mexico 58,00
Mikronesien 44,00
Mocambique 50,00
Moldavien 46,00
Monaco 66,00
Mongoliet 43,00
Montenegro 48,00
Myanmar (Burma) 48,00
Namibia 33,00
Nederländerna  65,00
Nederländska Antillerna 45,00
Nepal 32,00
Nicaragua 38,00
Niger 39,00
Nigeria 74,00
Norge 67,00
Nya Zeeland 57,00
Oman 52,00
Pakistan 38,00
Palestina 53,00
Panama 46,00
Papua Nya Guinea 42,00
Paraguay 31,00
Peru 47,00
Polen 60,00
Portugal 63,00
Puerto Rico 40,00
Qatar 63,00
Rwanda 42,00
Rumänien 55,00
Ryssland 48,00
Moskva   78,00
Petersburg 62,00
Saint Kitts och Nevis 60,00
Saint Lucia 73,00
Saint Vincent och Grenadinerna 57,00
Salomonöarna 35,00
Samoa 43,00
San Marino 48,00
Sao Tome och Principe 49,00
Saudiarabien 63,00
Schweiz     67,00
Senegal 42,00
Seychellerna 69,00
Serbien 53,00
Sierra Leone 41,00
Singapore 73,00
Slovakien 58,00
Slovenien 54,00
Somalia 33,00
Spanien 66,00
Sri Lanka 38,00
Sudan 55,00
Surinam 33,00
Swaziland 35,00
Sverige 66,00
Sydafrika 46,00
Syrien 56,00
Tadzjikistan 48,00
Taiwan 60,00
Tanzania 41,00
Tchad 46,00
Thailand 56,00
Tjeckien 61,00
Togo 52,00
Tonga 39,00
Trinidad och Tobago 63,00
Tunisien 49,00
Turkiet 57,00
Istanbul 65,00
Turkmenistan 59,00
Tyskland 63,00
Uganda 33,00
Ukraina 65,00
Ungern 58,00
Uruguay 40,00
Uzbekistan 59,00
Vanuatu 38,00
Venezuela 61,00
Vietnam 49,00
Vitryssland 51,00
Zambia    50,00
Zimbabwe 58,00
Österrike 62,00
Östtimor 42,00
Land, som inte nämnts särskilt 41,00


Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 16,00 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 8,75 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 17,50 euro.


15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.


17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00 - 07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 10,00 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2009. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2009.


Helsingfors den 9 december 2008

 

Generaldirektör   Mirjami Laitinen


Överinspektör  Merja Hartikka-Simula

 Sidan har senast uppdaterats 10.12.2008