Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2018

Har getts
29.11.2017
Diarienummer
A235/200/2017
Giltighet
1.1.2018 - 31.12.2018

Skatteförvaltningen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), av dem 73 § 1 mom. och 75 § 2 mom. sådana de lyder i lag 504/2010 och 73 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1246/2013, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2018 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa betraktas en resa till arbetsstället också då:

  1. arbetsstället finns på ett annat ställe än egen arbetsgivares driftställe eller på ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär med arbetsgivaren i fråga;
  2. arbetet är tillfälligt på sätt som avses i 72 a § i inkomstskattelagen;
  3. arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och
  4. den skattskyldige har på grund av resan som företagits till arbetsstället övernattat i tillfällig inkvartering som är nödig på grund av arbetsställets belägenhet.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 och 2 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil

42 cent per kilometer, som höjs med

  • 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
  • 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
  • 21 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
  • 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
  • 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
  • 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser,  för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 74 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk 107 cent per kilometer
snöskoter 102 cent per kilometer
terränghjuling 96 cent per kilometer
motorcykel 32 cent per kilometer
moped 17 cent per kilometer
annat fordon 10 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 10 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 19
över 10 timmar (heldagtraktamente) 42
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
- med minst 2 timmar 19
- med mer än 6 timmar 42

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp euro
Afghanistan 50
Albanien 57
Algeriet 64
Amerikas Förenta Stater 66
     New York, Los Angeles, Washington 72
Andorra 59
Angola 86
Antigua och Barbuda 73
Argentina 31
Armenien 50
Aruba 50
Australien 70
Azerbajdzjan 49
Azorerna 60
Bahamas 70
Bahrain 70
Bangladesh 56
Barbados 60
Belgien 63
Belize 45
Benin 43
Bermuda 70
Bhutan 43
Bolivia 38
Bosnien och Hercegovina 50
Botswana 41
Brasilien 71
Britannien 61
    London och Edinburgh 64
Brunei 39
Bulgarien 52
Burkina Faso 38
Burundi 47
Centralafrikanska republiken 86
Chile 53
Colombia 55
Cooköarna 68
Costa Rica 49
Curaçao 46
Cypern 61
Danmark 69
Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) 42
Djibouti 65
Dominica 52
Dominikanska republiken 56
Ecuador 55
Egypten 36
Elfenbenskusten 72
El Salvador 47
Eritrea 58
Estland 53
Etiopien 48
Fiji 48
Filippinerna 53
Frankrike 67
Färöarna 54
Förenade Arabemiraten 70
Gabon 77
Gambia 38
Georgien 44
Ghana 49
Grekland 59
Grenada 61
Grönland 55
Guadeloupe 50
Guatemala 59
Guinea 51
Guinea-Bissau 37
Guyana 40
Haiti 54
Honduras 42
Indien 49
Indonesien 48
Irak 62
Iran 48
Irland 66
Island 79
Israel 77
Italien 65
Jamaica 49
Japan 72
Jemen 59
Jordanien 71
Jungfruöarna (USA) 47
Kambodja 53
Kamerun 49
Kanada 68
Kanarieöarna 61
Kap Verde 42
Kazakstan 43
Kenya 65
Kina 65
    Hongkong 68
Kirgizistan 43
Komorerna 40
Kongo (Kongo-Brazzaville) 54
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 62
Korea, Republiken (Sydkorea) 81
Kosovo 48
Kroatien 60
Kuba 58
Kuwait 68
Laos 47
Lesotho 38
Lettland 52
Libanon 67
Liberia 43
Libyen 55
Liechtenstein 65
Litauen 51
Luxemburg 65
Madagaskar 40
Madeira 59
Makedonien 52
Malawi 50
Malaysia 48
Maldiverna 61
Mali 41
Malta 63
Marocko 62
Marshallöarna 57
Martinique 52
Mauretanien 42
Mauritius 54
Mexiko 53
Mikronesien 49
Moçambique 41
Moldavien 48
Monaco 82
Mongoliet 36
Montenegro 55
Myanmar (Burma) 55
Namibia 37
Nederländerna 66
Nepal 44
Nicaragua 40
Niger 46
Nigeria 62
Norge 71
Nya Zeeland 69
Oman 64
Pakistan 39
Palau 72
Palestinska området 68
Panama 54
Papua Nya Guinea 58
Paraguay 34
Peru 57
Polen 56
Portugal 61
Puerto Rico 54
Qatar 68
Rwanda 36
Rumänien 54
Ryssland 60
    Moskva 75
    Petersburg 69
Saint Kitts ja Nevis 60
Saint Lucia 66
Saint Vincent och Grenadinerna 66
Salomonöarna 53
Samoa 50
San Marino 58
São Tomé och Príncipe 66
Saudiarabien 66
Schweiz 73
Senegal 50
Seychellerna 64
Serbien 58
Sierra Leone 43
Singapore 66
Slovakien 58
Slovenien 58
Somalia 60
Spanien 63
Sri Lanka 44
Sudan 69
Suriname 57
Swaziland 37
Sverige 64
Sydafrika 48
Sydsudan 72
Syrien 37
Tadzjikistan 36
Taiwan 61
Tanzania 44
Tchad 52
Thailand 58
Tjeckien 59
Togo 52
Tonga 44
Trinidad och Tobago 67
Tunisien 47
Turkiet 52
    Istanbul 54
Turkmenistan 62
Tyskland 62
Uganda 37
Ukraina 50
Ungern 56
Uruguay 54
Uzbekistan 27
Vanuatu 58
Venezuela 86
Vietnam 55
Vitryssland 44
Zambia 74
Zimbabwe 49
Österrike 64
Östtimor 47
Land, som inte nämnts särskilt 45

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 18 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 10,50 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 21,00 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00–07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 12 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2018. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2018. 

Helsingfors den 29 november 2017

Vid förhinder för generaldirektören
överdirektör Arto Pirinen

ledande sakkunnig Mia Keskinen 

Utlandsdagtraktamenten/definiton av områden (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 29.11.2017