Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2018

Har getts
29.11.2017
Diarienummer
A235/200/2017
Giltighet
1.1.2018 - 31.12.2018

Skatteförvaltningen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), av dem 73 § 1 mom. och 75 § 2 mom. sådana de lyder i lag 504/2010 och 73 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1246/2013, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2018 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa betraktas en resa till arbetsstället också då:

  1. arbetsstället finns på ett annat ställe än egen arbetsgivares driftställe eller på ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär med arbetsgivaren i fråga;
  2. arbetet är tillfälligt på sätt som avses i 72 a § i inkomstskattelagen;
  3. arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och
  4. den skattskyldige har på grund av resan som företagits till arbetsstället övernattat i tillfällig inkvartering som är nödig på grund av arbetsställets belägenhet.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 och 2 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil

42 cent per kilometer, som höjs med

  • 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
  • 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
  • 21 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
  • 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
  • 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
  • 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser,  för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 74 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk 107 cent per kilometer
snöskoter 102 cent per kilometer
terränghjuling 96 cent per kilometer
motorcykel 32 cent per kilometer
moped 17 cent per kilometer
annat fordon 10 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 10 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp
euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 19
över 10 timmar (heldagtraktamente) 42
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
- med minst 2 timmar 19
- med mer än 6 timmar 42

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område

Dagtraktamentets maximibelopp euro

Afghanistan

50

Albanien

57

Algeriet

64

Amerikas Förenta Stater

66

     New York, Los Angeles, Washington

72

Andorra

59

Angola

86

Antigua och Barbuda

73

Argentina

31

Armenien

50

Aruba

50

Australien

70

Azerbajdzjan

49

Azorerna

60

Bahamas

70

Bahrain

70

Bangladesh

56

Barbados

60

Belgien

63

Belize

45

Benin

43

Bermuda

70

Bhutan

43

Bolivia

38

Bosnien och Hercegovina

50

Botswana

41

Brasilien

71

Britannien

61

    London och Edinburgh

64

Brunei

39

Bulgarien

52

Burkina Faso

38

Burundi

47

Centralafrikanska republiken

86

Chile

53

Colombia

55

Cooköarna

68

Costa Rica

49

Curaçao

46

Cypern

61

Danmark

69

Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

42

Djibouti

65

Dominica

52

Dominikanska republiken

56

Ecuador

55

Egypten

36

Elfenbenskusten

72

El Salvador

47

Eritrea

58

Estland

53

Etiopien

48

Fiji

48

Filippinerna

53

Frankrike

67

Färöarna

54

Förenade Arabemiraten

70

Gabon

77

Gambia

38

Georgien

44

Ghana

49

Grekland

59

Grenada

61

Grönland

55

Guadeloupe

50

Guatemala

59

Guinea

51

Guinea-Bissau

37

Guyana

40

Haiti

54

Honduras

42

Indien

49

Indonesien

48

Irak

62

Iran

48

Irland

66

Island

79

Israel

77

Italien

65

Jamaica

49

Japan

72

Jemen

59

Jordanien

71

Jungfruöarna (USA)

47

Kambodja

53

Kamerun

49

Kanada

68

Kanarieöarna

61

Kap Verde

42

Kazakstan

43

Kenya

65

Kina

65

    Hongkong

68

Kirgizistan

43

Komorerna

40

Kongo (Kongo-Brazzaville)

54

Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea)

62

Korea, Republiken (Sydkorea)

81

Kosovo

48

Kroatien

60

Kuba

58

Kuwait

68

Laos

47

Lesotho

38

Lettland

52

Libanon

67

Liberia

43

Libyen

55

Liechtenstein

65

Litauen

51

Luxemburg

65

Madagaskar

40

Madeira

59

Makedonien

52

Malawi

50

Malaysia

48

Maldiverna

61

Mali

41

Malta

63

Marocko

62

Marshallöarna

57

Martinique

52

Mauretanien

42

Mauritius

54

Mexiko

53

Mikronesien

49

Moçambique

41

Moldavien

48

Monaco

82

Mongoliet

36

Montenegro

55

Myanmar (Burma)

55

Namibia

37

Nederländerna

66

Nepal

44

Nicaragua

40

Niger

46

Nigeria

62

Norge

71

Nya Zeeland

69

Oman

64

Pakistan

39

Palau

72

Palestinska området

68

Panama

54

Papua Nya Guinea

58

Paraguay

34

Peru

57

Polen

56

Portugal

61

Puerto Rico

54

Qatar

68

Rwanda

36

Rumänien

54

Ryssland

60

    Moskva

75

    Petersburg

69

Saint Kitts ja Nevis

60

Saint Lucia

66

Saint Vincent och Grenadinerna

66

Salomonöarna

53

Samoa

50

San Marino

58

São Tomé och Príncipe

66

Saudiarabien

66

Schweiz

73

Senegal

50

Seychellerna

64

Serbien

58

Sierra Leone

43

Singapore

66

Slovakien

58

Slovenien

58

Somalia

60

Spanien

63

Sri Lanka

44

Sudan

69

Suriname

57

Swaziland

37

Sverige

64

Sydafrika

48

Sydsudan

72

Syrien

37

Tadzjikistan

36

Taiwan

61

Tanzania

44

Tchad

52

Thailand

58

Tjeckien

59

Togo

52

Tonga

44

Trinidad och Tobago

67

Tunisien

47

Turkiet

52

    Istanbul

54

Turkmenistan

62

Tyskland

62

Uganda

37

Ukraina

50

Ungern

56

Uruguay

54

Uzbekistan

27

Vanuatu

58

Venezuela

86

Vietnam

55

Vitryssland

44

Zambia

74

Zimbabwe

49

Österrike

64

Östtimor

47

Land, som inte nämnts särskilt

45

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 18 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 10,50 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 21,00 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00–07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 12 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2018. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2018. 

Helsingfors den 29 november 2017

 

Vid förhinder för generaldirektören
överdirektör Arto Pirinen

ledande sakkunnig Mia Keskinen 

Utlandsdagtraktamenten/definiton av områden (pdf)