Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott under ett samfunds räkenskapsperiod

Har getts
9.11.2001
Diarienummer
3167/510/2001
Giltighet
1.1.2002 - 31.12.2016

Utfärdat i Helsingfors den 9 november 2001Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 2 mom. 2 punkten lagen om förskottsuppbörd av den 20 december 1996 (1118/1996) beslutat:

1 §

Undre gräns för förskott

Förskott fastställs inte, om dess belopp skulle vara mindre än 340,00 euro.

2 §

Förskottets uppbördsrater

Förskott uppbärs av samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen (1535/1992) och av samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen, beroende på förskottets storlek, i två eller flera jämnstora rater med en cents noggrannhet som följer:

Förskottsbelopp som
uppbärs euro

Antal uppbördsrater

Uppbördsmånader

340,00—1 700,00

2

räkenskapsperiodens tredje och nionde månad

över 1 700,00  

12

räkenskapsperiodens samtliga månader

Om ett samfund eller en samfälld förmån har en räkenskapsperiod som är kortare eller längre än 12 månader, skall antalet uppbördsrater och uppbördsmånader iakttas i tillämpliga delar.

3 §

Uppbörd av ändrat förskott

Då förskott ändras hänförs ändringen i första hand till räkenskapsperiodens resterande, till betalning icke förfallna rater som hänför sig till motsvarande uppbördsmånader som vid ändringen behandlas på samma sätt som hela räkenskapsperioden.

4 §

Ikraftträdelse och tillämpningen

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002.

Beslutet tillämpas på debiteringar och ändringar av debiteringen av ett samfund och en samfälld förmåns förskott som verkställs den 1 januari 2002 eller senare. Med detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott under ett samfunds räkenskapsperiod (882/1997).

Helsingfors den 9 november 2001

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Irma Korpela