Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott under ett samfunds räkenskapsperiod

Har getts
9.11.2001
Diarienummer
3167/510/2001
Giltighet
1.1.2002 - 31.12.2016

Utfärdat i Helsingfors den 9 november 2001Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 2 mom. 2 punkten lagen om förskottsuppbörd av den 20 december 1996 (1118/1996) beslutat:

1 §

Undre gräns för förskott

Förskott fastställs inte, om dess belopp skulle vara mindre än 340,00 euro.

2 §

Förskottets uppbördsrater

Förskott uppbärs av samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen (1535/1992) och av samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen, beroende på förskottets storlek, i två eller flera jämnstora rater med en cents noggrannhet som följer:

Förskottsbelopp som
uppbärs euro

Antal uppbördsrater

Uppbördsmånader

340,00—1 700,00

2

räkenskapsperiodens tredje och nionde månad

över 1 700,00  

12

räkenskapsperiodens samtliga månader

Om ett samfund eller en samfälld förmån har en räkenskapsperiod som är kortare eller längre än 12 månader, skall antalet uppbördsrater och uppbördsmånader iakttas i tillämpliga delar.

3 §

Uppbörd av ändrat förskott

Då förskott ändras hänförs ändringen i första hand till räkenskapsperiodens resterande, till betalning icke förfallna rater som hänför sig till motsvarande uppbördsmånader som vid ändringen behandlas på samma sätt som hela räkenskapsperioden.

4 §

Ikraftträdelse och tillämpningen

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002.

Beslutet tillämpas på debiteringar och ändringar av debiteringen av ett samfund och en samfälld förmåns förskott som verkställs den 1 januari 2002 eller senare. Med detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott under ett samfunds räkenskapsperiod (882/1997).

Helsingfors den 9 november 2001

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Irma Korpela