Skatteförvaltningens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott under ett samfunds räkenskapsperiod

Har getts
15.11.2016
Diarienummer
A169/200/2016
Giltighet
- 31.10.2017

Skatteförvaltningen har med stöd av 6 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådant det lyder i lagen 775/2016, beslutat:

1 §

Undre gräns för förskott

Förskott fastställs inte, om dess belopp skulle vara mindre än 340,00 euro..

2 §

Förskottets uppbördsrater

Förskott uppbärs av samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen (1535/1992) och av samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen, beroende på förskottets storlek, i två eller flera jämnstora rater med en cents noggrannhet som följer:

Förskottsbelopp som
uppbärs euro

Antal uppbördsrater

Uppbördsmånader

340,00—1 700,00

2

räkenskapsperiodens tredje och nionde månad

över 1 700,00  

12

räkenskapsperiodens samtliga månader

Om ett samfund eller en samfälld förmån har en räkenskapsperiod som är kortare eller längre än 12 månader, skall antalet uppbördsrater och uppbördsmånader iakttas i tillämpliga delar..

3 §

Uppbörd av ändrat förskott

Då förskott ändras hänförs ändringen i första hand till räkenskapsperiodens resterande, till betalning icke förfallna rater som hänför sig till motsvarande uppbördsmånader som vid ändringen behandlas på samma sätt som hela räkenskapsperioden.

4 §

Ikraftträdelse och tillämpningen

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Beslutet tillämpas då ett samfunds och en samfälld förmåns förskott fastställs och ändras den 1 januari 2017 eller senare.

Genom beslut upphävs Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott under ett samfunds räkenskapsperiod (1090/2001).

Helsingfors den 15 november 2016
 

generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande sakkunning  Marja-Liisa Rantanen