Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning 2016

Har getts
27.11.2015
Diarienummer
A18/200/2015
Giltighet
1.1.2016−

Skatteförvaltningen har med stöd av 6 § 3 mom. 2 och 4 punkten i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådana de lyder i lag 516/2010, bestämt:

1 kap.

Allmän bestämmelse om förskottsinnehållning

1 §

Förskottsinnehållning på lön och på annan förskottsinnehållningspliktig inkomst verkställs enligt vad som bestäms i 3 -10 och 12 -15 § i förordningen om förskottsuppbörd (1124/96) samt enligt vad som bestäms i detta beslut.

2 kap.

Förskottsinnehållning på gemensamma prestationer, sjöarbetsinkomst och utlandsarbetsinkomst

2 §

Förskottsinnehållning på en prestation som utbetalas till två eller flera mottagare gemensamt verkställs enligt 50 procent. Skatteförvaltningen fördelar inkomsten och förskottsinnehållningen mellan mottagarna om Skatteförvaltningen får en utredning om ärendet.

3 §

På sjöarbetsinkomst som avses i 74 och 75 § i inkomstskattelagen (1535/1992) verkställs förskottsinnehållning enligt de innehållningsprocent som antecknats i skattekortet för sjöarbetsinkomst i enlighet med 4, 5, 6 § samt 8 § 2 och 3 mom. i förordningen om förskottsuppbörd. Från beloppet av förskottsinnehållning som beräknats enligt ovan avdras 34 euro för varje kalendermånad för vilken löntagaren är berättigad till avdrag som avses i 97 § 4 mom. i inkomstskattelagen (cross-trade-avdrag).

3 a §

Förskottsinnehållningen på utlandsarbetsinkomst som avses i 77 § i inkomstskattelagen verkställs enligt 2,12 procent på lönen av en i Finland försäkrad person. Som grund för förskottsinnehållningen används i stället för arbetstagares utlandsarbetsinkomst den försäkringslön som avses i arbetspensionslagarna, förutsatt att den försäkrades pensionsskydd har ordnats antingen obligatoriskt eller frivilligt enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006). I annat fall används som grund sådan lön på vilken förskottsinnehållning ska verkställas i enlighet med 13 § i lagen om förskottsuppbörd.

3 kap.

Förskottsinnehållning på pension och livränta

4 §

På pension som utgör förvärvsinkomst, rehabiliteringsstöd som betalas för en viss tid som arbetsoförmögenhetspension och livränta ska förskottsinnehållningen verkställas enligt en förskottsinnehållningssats som fastställts för den skattskyldige för pension, om den skattskyldige lägger fram ett skattekort eller annat förordnande om sin personliga förskottsinnehållningssats. Om betalaren har fått uppgift om innehållningssatsen för pension på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd eller särskilt från Skatteförvaltningen, ska förskottsinnehållningen verkställas enligt denna uppgift.

Om betalaren inte har uppgift om den förskottsinnehållningssats som avses i 1 mom. ska förskottsinnehållningen verkställas enligt 40 procent.

Om någon förskottsinnehållningssats inte fastställts för en pensionstagare som börjar få ny pension, retroaktiv pension eller engångspension, ska förskottsinnehållning verkställas enligt 40 procent. Förskottsinnehållning verkställs dock inte om en prestation som avses i detta moment uppgår till högst 20 euro.

På förhöjningen av ovan i 1 mom. avsett rehabiliteringsstöd och arbetsoförmögenhetspension som beviljats tills vidare (rehabiliteringstillägg) ska förskottsinnehållningen verkställas enligt 40 procent, om utbetalaren inte mottagit en förskottsinnehållningssats för det sammanlagda beloppet av pension och förhöjning.

5 §

På folkpension samt på familjepension och garantipension som utbetalts av Folkpensionsanstalten ska förskottsinnehållning verkställas med nedanstående begränsningar på det sätt som bestäms i 4 §.

På garantipension verkställs ingen förskottsinnehållning om Folkpensionsanstalten inte har de i 4 § 1 mom. avsedda förskottsinnehållningsuppgifterna.

På efterlevande makes begynnelse- och fortsättningspension som utbetalas i form av familjepension ska förskottsinnehållning verkställas enligt 30 procent och på barnpension som utbetalas i form av familjepension enligt 20 procent, om Folkpensionsanstalten inte har de i 4 § 1 mom. avsedda förskottsinnehållningsuppgifterna.

Förskottsinnehållning verkställs inte på full folkpension eller på efterlevandepension och barnpension vars belopp motsvarar folkpension och betalas i form av familjepension, om Folkpensionsanstalten inte har de i 4 § 1 mom. avsedda förskottsinnehållningsuppgifterna.

När prestationer enligt 2–4 mom. betalas som engångsbetalning eller retroaktivt för annan tid än skatteåret i fråga ska förskottsinnehållning på engångsbetalningen eller hela det retroaktivt betalda beloppet verkställas enligt 40 procent, om inte pensionstagaren lägger fram ett ändringsskattekort som beräknats för engångsbetalningen eller den retroaktiva pensionen. Förskottsinnehållning verkställs dock inte om prestationen uppgår till högst 20 euro.

Någon förskottsinnehållning ska likväl inte verkställas på folkpension som Folkpensionsanstalten betalat till en begränsat skattskyldig eller på familjepension, om inte Folkpensionsanstalten har förskottsinnehållningsuppgifter som avses i 4 § 1 mom.

4 kap.

Förskottsinnehållning på dagpenningsförmåner, rehabiliteringspenningar och -understöd, försäkrings- och skadeersättningar, återbäringar av försäkringspremier samt på frivillig individuell pensionsförsäkring och prestationer som grundar sig på avtal om långsiktigt sparande

6 §

På dagpenningsförmåner som betalas till en försäkrad enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), på rehabiliteringspenningar och -understöd som betalas till en försäkrad enligt 30, 32, 32 a, 33 och 35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), på andra rehabiliteringspenningar och -understöd än sådana som betalas utöver pens-ion, på sådan rehabiliteringspenning och -understöd som betalas av en arbetspensionsanstalt, på rehabiliteringspenning som betalas av en olycksfallsförsäkringsanstalt samt på andra ersättningar som betalas med stöd av sjukförsäkringslagen för minskade inkomster eller försämrad utkomst ska förskottsinnehållning verkställas enligt 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt den in-nehållningssats som fastställts för lön, dock enligt minst 25 procent, om inte den skattskyldige läg-ger fram ett ändringsskattekort som beräknats enligt 18 § i lagen om förskottsuppbörd för förmånen i fråga.

På partiell föräldrapenning och på partiell sjukdagpenning som med stöd av sjukförsäkringslagen utbetalas till den försäkrade ska förskottsinnehållning verkställas såsom anges i 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön.

Om prestationsbetalaren inte på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd fått uppgifterna som behövs för att verkställa förskottsinnehållningen och om den skattskyldige inte lägger fram ett ändringsskattekort till betalaren, ska förskottsinnehållningen avvikande från det ovan nämnda verkställas enligt följande:

Dagpenningsförmåner enligt sjukförsäkringslagen och andra rehabiliteringspenningar och -understöd än sådana som betalas utöver pension, euro/dag Förskottsinnehållningssats
0,17–26 20
26,01–41 25
41,01–56 30
56,01–78 35
78,01–92 40
92,01–123 45
123,01– 50

På dagpenningsförmånens minimibelopp som utbetalas med stöd av 11 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen ska förskottsinnehållning, avvikande från 1 och 3 mom., verkställas enligt 20 procent. På moderskaps- och föräldrapenning som till minimibelopp utbetalas till en skattskyldig i förvärvsarbete ska förskottsinnehållning dock verkställas enligt 40 procent. Förskottsinnehållning verkställs likväl inte på ovan i detta moment avsedda prestationer, på partiell sjukdagpenning eller på rehabiliteringspenning och -understöd , om prestationen uppgår till högst 4 euro per dag.

Förskottsinnehållningen på dagpenning och ersättning för förlorad inkomst som betalas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) samt på dagpenning enligt lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991) ska verkställas enligt 1, 3 och 4 mom.

Då en pensionstagare får även rehabiliteringspenning, verkställs förskottsinnehållningen på rehabiliteringspenningen enligt 40 procent, om inte den skattskyldige lägger fram ett ändringsskattekort enligt 18 § i lagen om förskottsuppbörd för förmånen i fråga.

Då ersättningar som avses i 1, 2, 4 och 5 mom. betalas som engångsbetalning eller retroaktivt för annan tid än skatteåret i fråga, ska förskottsinnehållning verkställas enligt den innehållningssats som anges i tabellen i 3 mom., om inte den skattskyldige lägger fram ett ändringsskattekort som beräknats för förmånen i fråga.

7 §

På andra än lagstadgade förmåner som en i lagen om försäkringskassor (1164/1992) avsedd kassa betalt till sin medlem verkställs förskottsinnehållning enligt följande:

 1. På kompletteringsdagpenning som betalas av en sjukkassa som fungerar hos arbetsgivaren verkställs förskottsinnehållning på det sätt som anges i 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön.
 2. På annan av en försäkringskassa betald dagpenning än sådan som avses i 1 punkten verkställs förskottsinnehållning enligt på det sätt som anges i 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningssatser som fastställts för lön, dock enligt minst 25 procent, om inte den skattskyldige lägger fram ett ändringsskattekort som beräknats för förmånen i fråga enligt 18 § lagen om förskottsuppbörd.
 3. Om försäkringskassan inte på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd har fått uppgifter som behövs för att verkställa förskottsinnehållningen och om den skattskyldige inte lägger fram ett skattekort för försäkringskassan, ska förskottsinnehållningen på prestationer som avses i 1 och 2 punkten verkställas enligt en procentsats i tabellen i 6 § 3 mom.

8 §

Då man med stöd av en obligatorisk olycksfalls- eller trafikförsäkring, patientförsäkring eller med stöd av brottsskadelagen (1204/2005) betalar annan ersättning än pension eller livränta åt en skadad, ska förskottsinnehållning verkställas på det sätt som anges i 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningssatser som fastställts för lön, dock enligt minst 25 procent, om inte den skattskyldige lägger fram ett ändringsskattekort som beräknats enligt 18 § i lagen om förskottsuppbörd för förmånen i fråga.

Då prestationer enligt 1 mom. betalas som engångsbetalning eller retroaktivt för annan tid än skatteåret i fråga, ska förskottsinnehållning verkställas enligt 50 procent.

Förskottsinnehållning verkställs enligt 50 procent eller såsom det anges om biinkomster i 6 § i förordningen om förskottsinnehållning:

 1. på ersättningar enligt 78 § i inkomstskattelagen då de utbetalas med anledning av en personskada;
 2. på försäkringsprestationer av frivilliga försäkringar som avses i 79 § i inkomstskattelagen;
 3. på prestationer som utgör förvärvsinkomst och som erhållits som återbäring av premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller genom återköp eller som ändringsvärde;
 4. på i 81 § 2 mom. i inkomstskattelagen avsedd avkastning av en pensionsförsäkring med engångspremie och
 5. på skattepliktiga ersättningar för vårddagar vilka betalas med stöd av en sjukhusförsäkring.

Om en i denna paragraf avsedd prestation utgör kapitalinkomst, verkställs förskottsinnehållningen enligt 30 procent med stöd av § 15 i förordningen om förskottsuppbörd.

Om en i 81 a § i inkomstskattelagen avsedd prestation, en pension som grundar sig på en i 34 a § i inkomstskattelagen avsedd frivillig individuell pensionsförsäkring, annan försäkringsprestation eller belopp som erhållits på basis av återköp eller en prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande enlig lagen om bundet långtidssparande (1183/2009) eller en skattepliktig inkomst räknas förhöjd som inkomst hos den skattskyldige, ska beloppet av förskottsinnehållning som ska verkställas räknas förhöjt på beloppet som räknas som inkomst.

9 §

På ersättningar för inkomstbortfall under rehabiliteringstiden som utbetalas med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (626/1991) ska förskottsinnehållning verkställas enligt 4 §, 6 § 1, 3 och 4 mom. samt 8 § 1 och 2 momentet.

5 kap.

Förskottsinnehållning på utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, på strejkunderstöd och på alterneringsersättning

10 §

På inkomstrelaterad dagpenning som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), på förhöjd förtjänstdel och på startpeng enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) ska förskottsinnehållningen verkställas enligt 4, 5 eller 6 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de förskottsinnehållningssatser som fastställts för lön, dock enligt minst 25 procent, om inte den skattskyldige lägger fram ett ändringsskattekort som beräknats enligt 18 § i lagen om förskottsuppbörd för förmånen i fråga.

Förskottsinnehållningen verkställs enligt 20 procent:

 1. på grunddagpenning som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och på förhöjningsdel som hänför sig till grunddagpenning enligt 6 kap. 3, 3 a eller 3 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa;
 2. på arbetsmarknadsstöd som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, arbetsmarknadsstöd som betalas i form av resebidrag samt arbetsmarknadsstödets förhöjningsdel.

Förskottsinnehållning verkställs emellertid inte på ovan i 2 mom. avsedda prestationer om prestationen uppgår till högst 4 euro per dag.

Om den som betalar ut prestationen inte på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd fått uppgifter som behövs för att verkställa innehållningen och den skattskyldige inte lägger fram ett skattekort till betalaren, ska förskottsinnehållningen verkställas enligt följande tabell.

Ersättning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, euro/dag Förskottsinnehållningssats
0,17–26 20
26,01–39 25
39,01–51 30
51,01–66 35
66,01–100 40
100,01–156 45
156,01– 50

11 §

På skattepliktigt strejkunderstöd som en arbetsmarknadsorganisation utbetalat med anledning av en stridsåtgärd eller på annat motsvarande understöd verkställs förskottsinnehållningen enligt förskottsinnehållningssatserna i tabellen i 10 § 4 mom.

12 §

På alterneringsersättning som avses i lagen om alterneringsledighet (1305/2002) ska förskottsinnehållningen verkställas på det sätt som anges i 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningssatser som fastställts för lön, dock enligt minst 25 procent, om inte den skattskyldige lägger fram ett ändringsskattekort som beräknats för förmånen i fråga enligt 18 § lagen om förskottsuppbörd.

På alterneringsersättning som avses i 1 mom. verkställs förskottsinnehållningen enligt 20 procent, om dess belopp baserar sig på grunddagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

6 kap.

Förskottsinnehållning på stöd för hemvård av barn och på stöd för privat vård av barn samt på stöd för närståendevård

13 §

På stöd för vård av barn i hemmet, på kommuntillägg som Folkpensionsanstalten betalat och på stöd för närstående som betalas till föräldrar till handikappade eller sjuka minderåriga barn verkställs förskottsinnehållning enligt 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön dock enligt minst 25 procent, om inte den skattskyldige lägger fram ett ändringsskattekort som beräknats enligt 18 § i lagen om förskottsuppbörd för betalningen i fråga.

Erhåller den skattskyldige samtidigt annan inkomst på vilken förskottsinnehållning ska verkställas och innehållningen verkställs enligt den i 1 § avsedda innehållningsprocenten för huvudsyssla, verkställs förskottsinnehållningen på stöd för vård av barn i hemmet och på ovan i 1 momentet avsett stöd för närståendevård enligt vad som bestäms om biinkomster i 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

Folkpensionsanstalten verkställer förskottsinnehållning på stöd för privat vård av barn som betalts till barnets vårdare som står i arbetsförhållande till barnets förälder eller annan försörjare och på kommuntillägg på det sätt som bestäms i 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd i enlighet med innehållningsprocent som fastställts för lön.

Folkpensionsanstalten ska verkställa förskottsinnehållningen på partiell vårdpenning på det sätt som i 6 § i förordningen om förskottsuppbörd anges om biinkomst.

Kommunen ska verkställa förskottsinnehållning på kommunalt tillägg som den betalar på hemvårdsstöd eller på stöd för privat vård som betalas till anställd vårdare på det sätt som i 6 § i förordningen om förskottsuppbörd bestämts om biinkomst. 

I situationer som avses i 2, 4 och 5 momentet ska förskottsinnehållningen verkställas enligt 40 procent, om inte den skattskyldige har en förskottsinnehållningssats för biinkomster.

Folkpensionsanstalten och kommunen verkställer förskottsinnehållning på stöd för privat vård och kommunalt tillägg som betalts till vårdproducenten på det sätt som bestäms i 10 § och 15 § 3 mom. i förordningen om förskottsuppbörd om vårdproducenten är en sådan företagare eller ett sådant företag som inte införts i förskottsuppbördsregistret.

7 kap.

Förskottsinnehållning på studiestöd och stöd för vuxenutbildning

14 §

På studiepenning som avses i 2 § i lagen om studiestöd (65/1994) ska förskottsinnehållning verkställas enligt 10 procent. Förskottsinnehållning ska dock verkställas endast om studiepenningen uppgår till minst 170 euro i månaden.

15 §

På vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) ska förskottsinnehållning verkställas enligt 20 procent.

8 kap.

Förskottsinnehållning på prestation enligt lagen om lönegaranti och statstjänstemannalagen

16 §

På en prestation som med stöd av lagen om lönegaranti (866/1998) betalas i form av lönegaranti till arbetstagare verkställs förskottsinnehållning enligt följande:

 1. Om prestationen är minst 20 euro och högst 5 000 euro, är förskottsinnehållningen 30 procent.
 2. På den del av prestationen som överstiger 5 000 euro verkställs förskottsinnehållningen enligt 50 procent.

Om utbetalaren är ett i 5 § i förordningen om lönegaranti (1276/2009) avsett konkursbo, verkställs förskottsinnehållning enligt 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

På periodiskt återkommande ersättning som utbetalas med stöd av statstjänstemannalagen (750/1994) verkställs förskottsinnehållning enligt 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

9 kap.

Förskottsinnehållning på idrottsmans arvode

17 §

På idrottsmans arvode verkställs förskottsinnehållning enligt 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

10 kap.

Förskottsinnehållning på avträdelseersättning för lantbruksföretagare

18 §

På avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) verkställs förskottsinnehållning enligt 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

11 kap.

Övriga bestämmelser om verkställande av förskottsinnehållning

19 §

Förskottsinnehållning på annan än ovan i detta beslut nämnd förvärvsinkomst verkställs enligt 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

Om utbetalaren inte förfogar över de uppgifter om prestationstagaren, vilka behövs för att förskottsinnehållning ska kunna verkställas, verkställs förskottsinnehållningen enligt 3 § i förordningen om förskottsuppbörd.

20 §

Kreditinstitut och finansiella institut kan vid beräkningen av en förskottsinnehållningspliktig ränta eller eftermarknadsgottgörelse nedsätta förskottsinnehållningens belopp med den skatt som tagits ut utomlands och som avräknas vid den slutliga beskattningen.

21 §

Förskottsinnehållning ska verkställas till ett lägre belopp än vad som anges i detta beslut, om den skattskyldige i god tid innan prestationen betalas lägger fram ett ändringsskattekort som beräknats enligt 18 § i lagen om förskottsuppbörd för prestationen i fråga eller annat motsvarande förordnande från Skatteförvaltningen.

På den skattskyldiges begäran ska förskottsinnehållning verkställas till ett större belopp än vad som anges i detta beslut.

12 kap.

Ikraftträdande

22 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016. Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut den 31 december 2013 (1330/2013) jämte senare ändringar (1027/2014).


Helsingfors den 27 november 2015


Vid förhinder för generaldirektören
strategidirektör  Arto Pirinen

ledande sakkunnig Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 30.11.2015