Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om ändring av Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Har getts
28.6.2005
Diarienummer
749/31/2005
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 28 juni 2005


Skattestyrelsen har ändrat 10 § 1 och 2 momentet i sitt beslut den 30 december 2004 om sättet för och storleken av förskottsinnehållning (7/2005) enligt följande:


5 kap.

Förskottsinnehållning på utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, på strejkunderstöd och på alterneringsersättning

10 §

Förskottsinnehållningen på inkomstrelaterad dagpenning och utbildningsdagpenning som är lika stort som inkomstrelaterad dagpenning och vilka utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), utbildningsstöd som är lika stort som inkomstrelaterad dagpenning och som utbetalas med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) samt på startpeng enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) skall verkställas enligt bestämmelserna i 4, 5 eller 6 § förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön, ökade med 2 procentenheter. Om den inkomstrelaterade dagpenningen, utbildningsdagpenningen eller utbildningsstödet utbetalas förhöjda med stöd av lagen utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 6 kap 3 §, skall de innehållningsprocent som fastställts för lön med avvikelse från det ovanstående dock ökas med 4 procentenheter. Förskottsinnehållningen även på tillägg för sysselsättningsplan som hänför sig till inkomstrelaterad dagpenning enligt 6 kap. 3 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till utbildningsstöd enligt 9 kap. 2 § lagen om offentlig arbetskraftsservice (458/2005) skall verkställas enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön, ökade med fyra procentenheter. Om prestationstagaren har ett graderat skattekort, förhöjs innehållningsprocenten inte med 2 eller 4 procentenheter utan förskottsinnehållningen verkställs enligt minst 20 %. Innehållningsprocenten på ett ändringsskattekort som skattebyrån med stöd av 18 § lagen om förskottsuppbörd utfärdat förhöjs inte.

Förskottsinnehållning verkställs enligt 20 procenter:

  1. på grunddagpenning som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), på förhöjningsdel som hänför sig till grunddagpenning enligt 6 kap. 1 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa (459/2005) och på tillägg för sysselsättningsplan samt på utbildningsdagpenning som är lika stor som grunddagpenning;
  2. på arbetsmarknadsstöd, resebidrag, utbildningsdagpenning som är lika stor som arbetsmarknadsstöd och utbildningsstöd vilka utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), tillägg för sysselsättningsplan som hänför sig till utbildningsstöd samt på sysselsättningsstöd som betalas till en arbetslös arbetssökande som deltar i arbetslivsträning,
  3. på utbildningsstöd enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) som är lika stort som grunddagpenning;
  4. på dagtraktamente som betalas till personkunder och handikappade personkunder i samband med yrkesvals- och karriärplaneringsservice enligt förordningen om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice (1346/2002)

---------------------------------------

13 kap.

Ikraftträdande

24 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2005 och tillämpas på prestationer som utbetalas från och med 1 juli 2005.

Helsingfors den 28 juni 2005

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos