Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om ändring av Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Har getts
28.6.2005
Diarienummer
749/31/2005
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 28 juni 2005


Skattestyrelsen har ändrat 10 § 1 och 2 momentet i sitt beslut den 30 december 2004 om sättet för och storleken av förskottsinnehållning (7/2005) enligt följande:


5 kap.

Förskottsinnehållning på utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, på strejkunderstöd och på alterneringsersättning

10 §

Förskottsinnehållningen på inkomstrelaterad dagpenning och utbildningsdagpenning som är lika stort som inkomstrelaterad dagpenning och vilka utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), utbildningsstöd som är lika stort som inkomstrelaterad dagpenning och som utbetalas med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) samt på startpeng enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) skall verkställas enligt bestämmelserna i 4, 5 eller 6 § förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön, ökade med 2 procentenheter. Om den inkomstrelaterade dagpenningen, utbildningsdagpenningen eller utbildningsstödet utbetalas förhöjda med stöd av lagen utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 6 kap 3 §, skall de innehållningsprocent som fastställts för lön med avvikelse från det ovanstående dock ökas med 4 procentenheter. Förskottsinnehållningen även på tillägg för sysselsättningsplan som hänför sig till inkomstrelaterad dagpenning enligt 6 kap. 3 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till utbildningsstöd enligt 9 kap. 2 § lagen om offentlig arbetskraftsservice (458/2005) skall verkställas enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön, ökade med fyra procentenheter. Om prestationstagaren har ett graderat skattekort, förhöjs innehållningsprocenten inte med 2 eller 4 procentenheter utan förskottsinnehållningen verkställs enligt minst 20 %. Innehållningsprocenten på ett ändringsskattekort som skattebyrån med stöd av 18 § lagen om förskottsuppbörd utfärdat förhöjs inte.

Förskottsinnehållning verkställs enligt 20 procenter:

  1. på grunddagpenning som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), på förhöjningsdel som hänför sig till grunddagpenning enligt 6 kap. 1 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa (459/2005) och på tillägg för sysselsättningsplan samt på utbildningsdagpenning som är lika stor som grunddagpenning;
  2. på arbetsmarknadsstöd, resebidrag, utbildningsdagpenning som är lika stor som arbetsmarknadsstöd och utbildningsstöd vilka utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), tillägg för sysselsättningsplan som hänför sig till utbildningsstöd samt på sysselsättningsstöd som betalas till en arbetslös arbetssökande som deltar i arbetslivsträning,
  3. på utbildningsstöd enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) som är lika stort som grunddagpenning;
  4. på dagtraktamente som betalas till personkunder och handikappade personkunder i samband med yrkesvals- och karriärplaneringsservice enligt förordningen om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice (1346/2002)

---------------------------------------

13 kap.

Ikraftträdande

24 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2005 och tillämpas på prestationer som utbetalas från och med 1 juli 2005.

Helsingfors den 28 juni 2005

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos

Sidan har senast uppdaterats 22.8.2005