Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2006

Har getts
13.12.2005
Diarienummer
1739/31/2005
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 13 december 2005


Skattestyrelsen har med stöd av 4 § 1 mom. lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) bestämt:

1 §

På prestationer som betalas i januari 2006 skall förskottsinnehållning verkställas enligt de innehållningsprocenter som var i kraft den 31 december 2005.  Skattekort för huvudsyssla med en inkomstgräns tillämpas från och med 1.2.2006. Om den skattskyldige har ett skattekort som skattebyrån fastställt för år 2006, verkställs förskottsinnehållningen likväl i enlighet med det. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp skall man inte ta i beaktande under år 2005 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

2 §

På löner, pensioner och andra i lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som betalas den 1 februari eller senare under år 2006 tillämpas de innehållningsprocenter som fastställts för år 2006. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2006 eller senare skall man inte ta i beaktande i januari 2006 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

Om skattekortet försetts med en bestämmelse om att förskottsinnehållningsprocenten stiger med ökande inkomster (s.k. graderat skattekort), skall löner, pensioner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer som betalts i januari 2006 tas i beaktande vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2006 eller senare.

3 §

Förskottsinnehållningen verkställs på ovan i 1 och 2 § angivet sätt

  1. på lön som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd;
  2. på arbetsersättningar och bruksavgifter som avses i 25 § lagen om förskottsuppbörd, om inte prestationsmottagaren införts i förskottsuppbördsregistret;
  3. samt på pensioner, förmåner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer,
    om inte förskottsinnehållningens belopp bestämts genom förordning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2006.


Helsingfors den 13 december 2005


Generaldirektör    Jukka Tammi

Överinspektör   Ilona PellinenSidan har senast uppdaterats 13.12.2005