Skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för den förskottsskatt som i samband med förskottsuppbörden påförs fysiska personer år 2006

Har getts
7.12.2005
Diarienummer
1332/31/2005
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 16 § 4 mom. i lagen (627/1987) om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (856/2005) samt 2 § 1 mom. i lagen (1118/1996) om förskottsuppbörd (564/2004) och 6 § 1 mom. fastställt de beräkningsgrunder för den förskottsskatt som påförs fysiska personer år 2006 som följer:

1. Beräkning av förskottsskatt

Allmänt eller begränsat skattskyldig person som har förskottsuppbörd underkastade inkomster påförs förskottsskatt i förskottsuppbörden utgående från följande grunder.

Förskott påförs i den skattskyldiges hemkommun. Om makar, på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar ska tillämpas, har olika hemkommuner, påförs förskottet i mannens eller i fråga om registrerat partnerskap i den äldre personens hemkommun. Såsom grund för förskott som påförs hustrun eller i fråga om registrerat partnerskap den yngre personen tillämpas likväl inkomstskatteprocentsatsen i personens egen hemkommun.

För en skattskyldig som flyttat in till kommunen under år 2005 påförs förskottet i den kommun där den skattskyldiges beskattning har för inkomsten i fråga verkställts för år 2004, likväl så att såsom grund för förskottet tillämpas skatteprocentsatsen i den nya hemkommunen.

Vid ordinarie förskottsbeskattning för år 2006 påförs begränsat skattskyldiga förskott ännu i den kommun där närigsverksamhetens fasta driftställe eller fastighet är belägen. I annat fall, om inkomsten inte har förvärvats i landskapet Åland, fastställs förskottet av Helsingfors skattebyrå.

1.1 Inkomster som tillämpas som grund för beräkning av förskottsskatt

1.1.1. Inkomster som ska tas i beaktande i samband med beräkning av skatterna

I samband med fastställandet av förskottsskatt som ska betalas vid förskottsuppbörd tas såsom inkomster i beaktande den skattskyldiges skattepliktiga inkomster, om de väntas fortsätta. Även inkomster från utlandet tas med. Sjöarbetsinkomst från utlandet och utländsk pension som beskattas i Finland tas i beaktande då förskottsskatterna fastställs.

Dividendinkomster beaktas inte i 2004 års beskattningsberäkning. Inhemska dividendinkomster tas med i beräkningen från 2005 års ändringsberäkningar eller enligt lagringarna för år 2006. Från utländska dividendinkomster tas med endast dividender från offentligt noterade samfund som utgör kapitalinkomst. Inkomster av virkesförsäljning som avses i 43 § inkomstskattelagen tas inte i beaktande. Bruksersättningar som utgör kapitalinkomst tas inte heller i beaktande.

Förskottsinnehållning underkastade inkomster tas i beaktande tas i beaktande enligt samma belopp som de tagits i beaktande då innehållningsprocentsatserna beräknades.

Förskottsuppbörd underkastade inkomster tas med på basis av den beskattningsbara inkomsten i beskattningen för år 2004 eller utgående från de uppgifter som skattebyrån uppdaterat.

I fråga om delägare i beskattnings- och näringssammanslutningar räknas med sammanslutningens inkomstandel eller utdelning på basis av uppgifter som fåtts från 2004 års beskattningsberäkning eller i enlighet med de uppgifter som skattebyrån uppdaterat. Näringsverksamhetens och jordbrukets inkomst indelas i kapitalinkomster och förvärvsinkomster utgående från uppgifter som fåtts från 2004 års beskattningsberäkning eller i enlighet med uppgifter som skattebyrån uppdaterat,

I samband med beräkning av begränsat skattskyldigs förskottsskatt tillämpas förskottsinnehållning underkastade inkomster inte, utan inkomsterna tas bort från skattegrunderna om sådana förekommer. Pensionsinkomster som har fåtts från Finland och förskottsinnehållningsprocentsatser på dem tas inte heller ännu i beaktande i begränsat skattskyldig persons ordinarie förskottsbeskattning för år 2006.

Förskottsuppbörd underkastade kapitalinkomster och förvärvsinkomster, bortsett från utlandsinkomsterna, tas i beaktande på samma sätt som i fråga om allmänt skattskyldiga personer. Inkomsterna inräknas i förskottsuppbörd underkastade inkomster på basis av uppgifterna i beskattningen för år 2004 och förhöjning av inkomstnivån eller i enlighet med de uppgifter som skattebyrån uppdaterat. Begränsat skattskyldigs arbetsinkomst enligt FöPL- eller LFöPL –försäkring tas i beaktande. Sjukvårdsavgift och dagpenningspremie beräknas för begränsat skattskyldiga endast om man har uppgift om att resp. person får också pension från Finland och för personen har fastställts sjukvårdsavgift.

1.1.2 Företagarförsäkringens arbetsinkomst såsom grund för beräkning av sjukförsäkringens sjukvårdsavgift

Pensionsförsäkringsanstalterna anmäler de arbetsinkomster som uppskattats för år 2006 och som utgör grunden för försäkringspremierna för företagarpensionsförsäkringen (FöPL –arbetsinkomst) eller lantbruksföretagarnas pensionsförsäkring (LFöPL –arbetsinkomst) samt för den blivande pensionen. Med arbetsinkomsterna ersätts de skattepliktiga inkomster som räknats upp i 18 kapitel 14 § sjukförsäkringslagen och sjukförsäkringsavgiften fastställs utgående från arbetsinkomster och de andra skattepliktiga förvärvsinkomster som enligt stadgandet inte ersätts med arbetsinkomsten.

I samband med beräkning av grundförskott ersätts förvärvsinkomster av lönenatur med arbetsinkomsterna enligt samma regler som i samband med beräkning av innehållningsprocentsatserna. Om löneinkomstuppgifterna kommer från 2004 års beskattningsberäkning, ersätts av det sammanlagda beloppet av löneinkomst av huvudsyssla, förskottsuppbörd underkastade löneinkomster och kostnadsersättningar den andel av beskattningsberäkningens löneinkomst som ska ersättas (PY) och av biinkomsterna ersätts den andel av beskattningsberäkningens biinkomst som ska ersättas (1Y). Om uppgifterna är från år 2004, ersätts av förvärvsinkomster av lönenatur den andel av lön av näringsverksamhet som fåtts i ändringsberäkningen eller som lagras för det påföljande året (Y-lön). Av sjöarbetsinkomst ersätts den lagrade andelen av sjöarbetsinkomsten som fåtts av näringsverksamhet (M-lön).

Dividender som utgör förvärvsinkomst ersätts med FöPL –arbetsinkomster till den del som dividenderna är med i beräkningen.

Om arbetsinkomsten har utgjort grunden för en FöPL –försäkring, ersätts även näringsverksamhetens förvärvsinkomst och förvärvsinkomstandelen av sammanslutningens näringsverksamhet i sin helhet. Om arbetsinkomsten utgör grunden för en LFöPL –försäkring, ersätter man också lantbrukets förvärvsinkomst, förvärvsinkomstandelen av sammanslutningens jordbruksinkomst, nettointäkt av skogsbruket, förvärvsinkomstandelen av sammanslutningens inkomst av skogsbruk, leveransarbete och förvärvsinkomst av renskötsel. Om den skattskyldige har både FöPL- och LFöPL –arbetsinkomster, ersätter man alla ovan nämnda skattepliktiga inkomster då sjukförsäkringspremien (1,33 %) beräknas.

I samband med beräkning av förskottsskatt ersätts förutom de ovanstående även förskottsinnehållning underkastad arbetsersättning och förskottsuppbörd underkastad arbetsersättning då skulförsäkringspremien beräknas.

1.1.3 Företagarförsäkringens arbetsinkomst såsom grund för beräkning av sjukförsäkringens dagpenningspremie

Med de FöPL- eller LFöPL –arbetsinkomster som pensionsförsäkringsanstalterna anmält ersätts de skattepliktiga inkomster som räknats upp i 18 kapitel 15 § sjukförsäkringslagen då sjukförsäkringens dagpenningspremie beräknas. Dagpenningspremien, som är 0,77 %, fastställs genom att såsom beräkningsgrund använda arbetsinkomster och de arbetsinkomster och löner som enligt bestämmelsen inte ersätts med FöPL/LFöPL –arbetsinkomst.

Företagarens förhöjda dagpenningspremie 0,25 % beräknas utgående från FöPL –arbetsinkomst.

1.1.4 Användning av förskottsuppbörd underkastade inkomster av beskattningen för år 2004

Förskottsuppbörd underkastade inkomster som fås av beskattningen för år 2004 används på följande sätt:

  • nettoinkomst av jordbruket samt jordbruksinkomst som fåtts från en sammanslutning höjs med 3,0 %
  • annan hyresinkomst än sådan som fåtts av en jordbruksfastighet samt hyresinkomst av bostads- och affärsaktier höjs med 4,5 %
  • inkomst av näringsverksamhet som en privatperson fått samt sammanslutningens inkomstandel av näringsverksamhet höjs med 7,5 %
  • en utländsk sammanslutnings kapitalinkomst- och förvärvsinkomstandel tas med i beräkningen som sådan
  • andra inkomster än de ovan nämnda tas med i beräkningen som sådana.

Förskottsuppbörd underkastade löneinkomster och betjäningsavgifter höjs med 0.6 % om uppgiften är från år 2004 och med 2,0 % om uppgiften är från år 2005.

1.2. Avdrag som utgör grunden för beräkning av förskottsskatt

Avdrag som i inkomstbeskattningen beviljas fysiska personer dras av på ovan nämnt sätt från de sammanräknade förvärvsinkomsterna enligt samma grunder som man har separat fastställt i Skattestyrelsens beslut om grunderna för beräkning av innehållningsprocent för lön och pension. Det sjöarbetsinkomstavdrag som ska beräknas av utländsk sjöarbetsinkomst och de pensionsinkomstavdrag som ansluter sig till utländsk pension tas i beaktande utöver övriga avdrag.

Avdrag inriktas i första hand till förskottsinnehållning underkastade inkomster. Om förskottsinnehållning underkastade inkomster inte finns eller om de inte räcker till avdrag, överförs avdragen att göras från förskottsuppbörd underkastade inkomster. Avdrag för inkomstens förvärvande görs likväl endast från löneinkomsterna med 2004 års uppgifter som inkomstgrund. Uppdaterade utgifter för inkomstens förvärvande dras av från löneinkomsten eller från andra förvärvsinkomster. Naturliga avdrag som hänför sig till förskottsuppbörd underkastade inkomster görs endast från förskottsinnehållning underkastade inkomster.

Från kapitalinkomsterna görs avdrag enligt samma grunder som i Skattestyrelsens beslut om grunderna för innehållningsprocentsatserna för lön separat har fastställts.

Förlusterna tas i beaktande i beräkning av förskottet, om skattebyrån har uppdaterat dem för år 2006.

Såsom begränsat skattskyldigs avdrag från inkomsterna som ska göras på tjänstens vägnar tas i beaktande avdraget på grund av dagpenningspremien, kommunalbeskattningens förvärvsinkomstavdrag och kommunalbeskattningens grundavdrag. Avdrag från kapitalinkomsten beaktas på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga personer. Om kapitalinkomsterna inte räcker till de avdrag som ska göras från kapitalinkomsterna, överförs beloppet som inte kunnat dras av till underskott på samma sätt som i samband med beräkning av allmänt skattskyldiga personers underskott.

1.3. Beräkning av skatter

1.3.1. Beräkning av statens inkomstskatt
1.3.1.1. Förvärvsinkomster

Statens inkomstskatt beräknas för allmänt och begränsat skattskyldiga fysiska personer och för inhemska dödsbon av statbeskattningens beskattningsbara förvärvsinkomst med den inkomstskatteskala som grund som ska tillämpas i statens inkomstbeskattning för år 2006. Från statens inkomstskatt som har fåtts så här avdras statbeskattningens förvärvsinkomstavdrag, invalidavdrag och underhållsskyldighetsavdrag.   Statsbeskattningens förvärvsinkomstavdrag görs före underskottsgottgörelsen och den särskilda underskottsgottgörelsen. Om statens inkomstskatt inte räcker till, räknas andelen som inte kunnat utnyttjas som gottgörelse mot kommunens inkomstskatt, kyrkoskatt och sjukförsäkringspremie på samma sätt som influten förskottsinnehållning.

Av underskottsgottgörelsen avdras ¾ från statens inkomstskatt. Resterande ¼ avdras från kommunens inkomstskatt, kyrkoskatt och sjukförsäkringspremie i enlighet med deras proportionella andelar. Särskild underskottsgottgörelse dras av i första hand från statens inkomstskatt. Om statens inkomstskatt inte räcker till att dra av särskild underskottsgottgörelse, relateras den andel av den särskilda underskottsgottgörelsen som inte kunnat utnyttjas till kommunens inkomstskatt, kyrkoskatt och sjukförsäkringspremie.

Den skattskyldiges underskottsgottgörelse, särskild underskottsgottgörelse och statens invalidavdrag vilka inte kunnat utnyttjas överförs inte automatiskt till att avdras i makens beskattning.

1.3.1.2. Kapitalinkomster

Av beskattningsbar kapitalinkomst beräknas inkomstskatten enligt 28 %.

1.3.2. Beräkning av kommunalskatt och kyrkoskatt

För beräkning av storleken av kommunens inkomstskatt räknar man förvärvsinkomsten som ska beskattas i kommunalbeskattningen. Skatten räknas utgående från kommunens inkomstskatteprocentsats som fastställts för år 2006 och kyrkoskatten räknas utgående från församlingens inkomstskatteprocentsats.

För begränsat skattskyldig person räknas kommunens inkomstskatt utgående från kommunernas genomsnittliga inkomstskatteprocentsats, som är 18.50 %. Begränsat skattskyldigas kommunalskatt tillfaller staten. Kyrkoskatt fastställs inte för begränsat skattskyldiga personer.

1.3.3. Beräkning av sjukvårdsavgift och dagpenningspremie

Sjukförsäkringens sjukvårdsavgift beräknas enligt 1,33 %, förhöjning av sjukvårdsavgiften enligt 0,17 %, dagpenningspremien enligt 0,77 % och företagarens förhöjda dagpenningspremie enligt 0,25 %. Från dagpenningspremien görs inga sådana avdrag som ska göras från skatten.

1.3.4. Skattens andel som beror på utlandsinkomster

Skattens andel av utlandsinkomster beräknas för pensionsinkomster utgående från uppgifterna i beskattningen för år 2004 eller enligt uppgifterna i ändringsberäkningen år 2005 sådana som de fås från skattekortsberäkningen eller enligt uppgifter som skattebyrån uppdaterat.

Skattens andel av utlandsinkomster beräknas för sjöarbetsinkomster enligt 15 procent, om inga andra uppgifter om förskottsinnehållningens storlek kan fås från skattekortsberäkningen eller av uppgifter som skattebyrån uppdaterat.

1.3.5. Minskning av sjukförsäkringens sjukvårdsavgift

Sjukförsäkringsavgiften motsvarar den sjukförsäkringsavgiftsprocentsats (1,33) av den s.k. beskattningsbara sv –förvärvsinkomsten. Den beskattningsbara sv-förvärvsinkomsten fås, då från de beskattningsbara sv-förvärvsinkomsterna, som består av eventuella FöPL – och LFöPL -  arbetsinkomster samt av de skattepliktiga förvärvsinkomster som inte i enlighet med 18 kapitel 14 § sjukförsäkringslagen inte har ersatts med arbetsinkomsten, subtraheras naturliga avdrag samt de avdrag som i samband med beräkning av sjukförsäkringsavgiften som på grund av sv – förvärvsinkomsten räknats på nytt. Den beräknade totala sv – premien fås genom att den beskattningsbara sv – förvärvsinkomsten multipliceras med sv – avgiftsprocentsatsen. Från den beräknade totala sv – premien avdras sjukförsäkringsavgiftens avdrag (sv – avgiftsavdrag på grund av utländsk pensionsinkomst och avdrag på grund av sv – avgiftsfri utlandsinkomst), varvid resultatet blir beräknad sjukvårdsavgift. Förhöjning av sjukvårdavgiften beräknas. Beräknad sjukvårdsavgift och förhöjd sjukvårdsavgift tas med i underskottsgottgörelsen som relaterats till skatternas och avgifternas sammanlagda belopp. Från den relaterade sjukvårdsavgiften subtraheras underskottsgottgörelsens sjukvårdsavgift, varvid resultatet blir den sjukvårdsavgift som ska dras av.

För återflyttare fastställs inte sjukvårdsavgift för utländsk pensionsinkomst, om den utländska pensionen överensstämmer med EU –förordningen, om den skattskyldige inte får pension från Finland och om arbetstagarens status inte uppstår för den skattskyldige på grund av andra förvärvsinkomster. Om en återflyttare får pension i Finland enligt EU –förordningen, fastställs sjukvårdavgiften i fråga om den med EU –förordningen överensstämmande utländska pensionen endast till ett belopp som motsvarar bruttobeloppet av pensionsinkomsten från Finland. Den skattskyldiges rätt till sv – avgiftsfrihet eller till avdrag på grund av sv – avgift identifieras i olika program med hjälp av information som avser detta.

Om den skattskyldige får pensionsinkomst från utlandet och den skattskyldige anses på grund av uppgifterna i beskattningen för år 2004 eller enligt uppgifter som skattebyrån lagrat för år 2006 ha rätt till avdrag eller avskrivning på grund av sv – avgift, avstår man från att fastställa sjukvårdsavgift för pension som fåtts från utlandet eller sjukvårdsavgiften minskas till högst bruttobeloppet av pensionsinkomsten som har fåtts från Finland.

Ovan nämnd rättighet anses inte vara i kraft, om den skattskyldiges övriga förvärvsinkomster i Finland än pensionsinkomster överskrider 2 000 euro (sk. antagande om arbetstagarstatus). Nämnda rättighet anses inte heller vara i kraft, om man i 2004 års beskattningsberäkning inte har för den skattskyldige beräknat sk. Avdrag på grund av sjukvårdsavgift eller om personens pensionsinkomster från utlandet har behandlats belagda med sv – avgift. Skattebyrån har också kunnat uppdatera nämnda rättighet såsom avslutad.

Om nämnda rättighet till avdrag eller avskrivning på grund av sv – avgift är i kraft och den skattskyldige får pensionsinkomster från utlandet och från Finland och dessutom har, eller inte har, andra förvärvsinkomster, minskas den beräknade sjukvårdsavgiften högst till bruttobeloppet av pensionerna i Finland. Om den skattskyldige inte får pensionsinkomster från Finland, fastställs sjukvårdsavgift inte för den utländska pensionens vidkommande.

1.3.6. Sammanföring av skatter och avgifter

Skatternas och avgifternas sammanlagda belopp räknas ut. Från skatter och avgifter som fåtts så här subtraheras skatten som beräknats att inflyta genom förskottsinnehållning samt det förvärvsinkomstavdrag som ska räknas till godo i statsbeskattningen.

2. Förskottsdebetsedel och inbetalningskort

Det minsta förskottsbeloppet som ska uppbäras är 170 euro. Förskott debiteras då, att den första möjliga uppbördsmånaden är januari. Förskott uppbärs, beroende på förskottsbeloppet, i två eller flera rater.

Av förskott som ska debiteras skrivs för den skattskyldige en förskottsdebetsedel och inbetalningskort.

3. Beslutets ikraftträdande

Detta beslut tillämpas i samband med beräkning av den förskottsskatt som för år 2006 påförs fysiska personer.

 

Helsingfors den 7 december 2005


Generaldirektör   Jukka Tammi

Överinspektör   Päivi LiljaSidan har senast uppdaterats 7.12.2005