Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2006 års fastighetsbeskattning

Har getts
23.8.2006
Diarienummer
1184/35/2006
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 23 augusti 2006


Skattestyrelsen har med stöd av 22 § 2 mom. lagen den 20 juli 1992 om fastighetsskatt  (654/92), sådant det lyder i lag 912/2001, bestämt:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år  2006 slutförs den 14 september 2006.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 7 september 2006.

 

Helsingfors den 23 augusti 2006.

 

Generaldirektör    Jukka Tammi

Överinspektör      Eila Närhi