Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2016 års fastighetsbeskattning

Har getts
24.8.2016
Diarienummer
A107/200/2016
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 22 § 2 mom. i lagen om fastighetsskatt (654/1992), sådant det lyder i lag 527/2010, beslutat:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år 2016 slutförs den 2 september 2016.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2016.

 

Helsingfors den 24 augusti 2016

generaldirektör Pekka Ruuhonen

överinspektör Tiina Rantala