Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar

Har getts
22.12.2006
Diarienummer
1856/38/2006
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 7 § 8 mom., 8 § 1 mom., 10 § 1 och 4 mom., 11 a § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom. och 13 § 3 och 4 mom. i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), av dessa lagrum 7 § 8 mom. och 10 § 1 och 4 mom. sådana de lyder i lag 1145/2005 och lagrum 8 § 1 mom., 11 a § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom. och 13 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 1079/2005 samt med stöd av 209 § 2 mom. i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) sådant det lyder i lag 325/2003 bestämt:

I kap. Att lämna skattedeklaration

1 §

Deklarationsskyldighetens omfattning

Skattedeklarationen inlämnas för att fullgöra deklarationsskyldigheten enligt 2 kap. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Om den skattskyldiges skyldighet att lämna skattedeklaration och att returnera den förhandsifyllda deklarationen föreskrivs närmare i 7 § i lagen om beskattningsförfarande.

2 §

Var skattedeklarationen skall lämnas in

Skattedeklaration av en allmänt skattskyldig samt en annan deklaration som avses i 13 § 2 mom. av ett bostadssamfund skall lämnas in eller sändas med posten till det skatteverk, som verkställer den skattskyldiges beskattning eller till något annat skatteverk.

3 §

Var en begränsat skattskyldig skall lämna in sin skattedeklaration

En person som är begränsat skattskyldig för hela skatteåret skall alltid inlämna eller posta sin skattedeklaration till Nylands skatteverk eller, om den skattskyldige har inkomster som härrör från Ålands landskap, till Ålands skattebyrå vid Sydvästra Finlands skatteverk. Om den behöriga myndigheten i beskattningen av en skattskyldig som är begränsat skattskyldig för hela skatteåret utgörs av Koncernskattecentralen, skall skattedeklarationen dock inlämnas eller postas till Koncernskattecentralen.

En begränsat skattskyldig kan också lämna in sin skattedeklaration till Finlands ambassad i utlandet, som skall sända den till Nylands skatteverk utan dröjsmål.

Deklarationsorten av en person som är allmänt skattskyldig för en del av skatteåret bestäms enligt 2 §.

4 §

Deklarationssätt

Skattedeklaration och övriga upplysningar och utredningar som avses i detta beslut bör lämnas in med Skattestyrelsens blanketter vilka har bestyrkts för ifrågavarande ändamål eller på något annat sätt skriftligen, om det inte finns någon lämplig bestyrkt blankett för ändamålet.

Skattedeklaration för aktiebolag, andelslag, näringssammanslutningar, bostads- och fastighetsbolag, bostadsandelslag, föreningar, stiftelser, jordbruksidkares skattedeklaration för jordbruk, skogsbruksidkares skattedeklaration för skogsbruk och rörelseidkares eller yrkesutövares skattedeklaration för näringsverksamhet kan lämnas in även elektroniskt via en förmedlingstjänst av deklarationer som Skattestyrelsen har meddelat.

5 §

Att underteckna skattedeklarationen

En skattedeklaration som skall returneras till skatteförvaltningen bör undertecknas. I skattedeklarationen för en person som inte är bosatt i Finland samt för ett utländskt samfund skall antecknas deras härvarande representants namn och adress.

En skattedeklaration och en annan handling som har inlämnats elektroniskt fyller kravet på underteckning om den har certifierats genom Tyvi-koder eller övriga koder som används i en förmedlingstjänst av deklarationer som Skattestyrelsen meddelat eller genom ett annat av Skattestyrelsen särskilt bestyrkt certifieringssätt.

II kap. Skattedeklarationens inlämningstid

Fysiska personer och inhemska dödsbon

6 §

Allmän bestämmelse om skattedeklarationens inlämningstid

Den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen skall för varje skatteår returneras till skatteverket senast den 8 maj eller senast den 15 maj följande år beroende på den förhandsifyllda anteckningen i skattedeklarationen.

Om den skattskyldige inte har fått någon förhandsifylld skattedeklaration, skall han för varje skatteår inlämna skattedeklaration senast den 15 maj följande år. En skattskyldig som bedriver jordbruk eller näringsverksamhet skall dock returnera den förhandsifyllda skattedeklarationen senast den tidpunkt som avses i 7 - 8 §.

7 §

Skattedeklaration av skattskyldiga som bedriver jordbruk

Skattedeklaration för jordbruk skall inlämnas senast den sista februari året som följer efter skatteåret. Den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen skall returneras till skatteverket senast den 8 maj eller senast den 15 maj följande år beroende på den förhandsifyllda anteckningen i skattedeklarationen. Om den skattskyldige inte har fått någon förhandsifylld skattedeklaration, skall han beträffande andra inkomster än jordbrukinkomster inlämna skattedeklaration senast den 15 maj följande år.

Om den skattskyldige förutom jordbruk även utövar näringsverksamhet och skattedeklarationen för näringsverksamheten enligt 8 § 1 mom. skall inlämnas senast den 3 april året som följer efter skatteåret, skall även skattedeklaration för jordbruk och övrig verksamhet senast inlämnas vid ovannämnt datum.

8 §

Skattedeklaration av rörelseidkare och yrkesutövare

En skattskyldig som idkar rörelse eller utövar yrke skall inlämna skattedeklaration och returnera den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen senast den 3 april året som följer efter skatteåret.

Om på skattedeklarationsblanketten för näringsverksamhet som den skattskyldige har fått står antecknat något annat datum än den 3 april, skall den skattskyldige inlämna skattedeklaration senast på det antecknade datumet och returnera den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen senast den tidpunkt som avses i 6 § 1 eller 2 mom.

9 §

Skattedeklaration av skattskyldiga som bedriver skogsbruk

Skattedeklaration för skogsbruk skall inlämnas senast den sista februari året som följer efter skatteåret, om den skattskyldige är en mervärdesskattskyldig primärproducent.

Om den skattskyldige eller maken idkar rörelse eller utövar yrkesverksamhet och skattedeklarationen för näringsverksamheten enligt 8 § 1 mom. skall inlämnas senast den 3 april året som följer efter skatteåret, skall även skattedeklaration för skogsbruk senast inlämnas vid ovannämnt datum.

I annat fall skall den skattskyldige inlämna skattedeklaration för skogsbruk senast den tidpunkt den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen skall returneras eller skattedeklarationen inlämnas enligt 6 § 1 eller 2 mom.

10 §

Undantag i fråga om inlämningstid för makar

Skattskyldiga, på vilka inkomstskattelagens (1552/1992) bestämmelser om makar enligt 7 § tillämpas, skall lämna skattedeklaration eller returnera den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen enligt samma tidsfrist. Om makarnas tidsfrister enligt 6 – 9 § löpte ut vid olika tidpunkter, skall makarna lämna skattedeklaration eller returnera den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen enligt den tidsfrist som utgår tidigare.

För makar bestäms inlämningstiden enligt 1 mom., om anteckningen om tidsfristen på den förhandsifyllda skattedeklarationsblanketten inte föreskriver något annat.


Övriga skattskyldiga

11 §

Skattedeklaration av en beskattningssammanslutning

En beskattningssammanslutning skall för varje skatteår lämna skattedeklaration senast den sista februari året som följer efter skatteåret.

12 §

Skattedeklaration av en näringssammanslutning

En näringssammanslutning skall för varje skatteår lämna skattedeklaration senast den 3 april året som följer efter skatteåret.

13 §

Skattedeklaration av ett samfund och en samfälld förmån

Ett samfund och en samfälld förmån skall lämna skattedeklaration inom fyra månader från utgången av den månad då räkenskapsperioden upphör. Ett utländskt dödsbo skall lämna skattedeklaration inom fyra månader från utgången av skatteåret.

Ett bostadssamfund skall för varje kalenderår för verkställande av beskattningen av delägarna och bostadssamfundet lämna de uppgifter som avses i 17 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande senast den 31 januari följande år. Skattestyrelsens blankett nr 102 skall användas för inlämnandet av uppgifterna.

Staten, kommuner, samkommuner, församlingar av den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet skall lämna skattedeklaration senast den 1 april.

Tidpunkten för skattedeklarationens inkommande

14 §

Inlämningstiden för skattedeklarationer som inkommit med posten eller elektroniskt

En skattedeklaration som har inkommit med posten anses ha inlämnats i rätt tid om postförsändelsen med deklarationen har adresserats till skatteverket och lämnats in till posten inom den tidsfrist som bestäms i detta beslut.

En skattedeklaration som har inkommit elektroniskt anses ha inlämnats i rätt tid om den har inkommit till en av Skattestyrelsen meddelat förmedlare (Tyvi-tjänsten) av deklarationstjänster inom den i detta beslut stadgade tiden och avsändaren har från förmedlaren fått en elektronisk bekräftelse på mottagning av deklarationen.

III kap. Uppgifter som skall ingå i skattedeklarationen

15 §

Allmän bestämmelse om deklaration av inkomster, förmögenhet, skulder och avdrag

I skattedeklaration eller i en bilaga till den skall enligt inkomstslag och inkomstkällor samt i övrigt tillräckligt specificerat antecknas de skattepliktiga inkomsterna och de avdrag från inkomsterna som den skattskyldige önskar räkna sig till godo och som kan beaktas endast under förutsättning att den skattskyldige lämnar en utredning av grunderna för och storleken av avdraget. I deklarationen skall även med motsvarande specificering antecknas tillgångarna och skulderna vid skatteårets utgång. Beloppen för inkomsterna, avdragen, skulderna samt för sådana tillgångar av vilka även värdet skall deklareras skall anges med en cents noggrannhet.

I fråga om inkomster och tillgångar vilkas storlek eller värde inte kan fastställas exakt skall antecknas omständigheter som gör det möjligt att beräkna inkomsterna och tillgångarna.

Sådana skattskyldiga vilkas beskattningsbara inkomst fastställs enligt inkomstslag skall separat uppge förvärvsinkomster och kapitalinkomster. I fråga om sådana inkomster som delvis kan vara förvärvsinkomster och delvis kapitalinkomster skall de uppgifter som krävs på skatteblanketterna lämnas om de grunder enligt vilka inkomsten kan uppdelas på förvärvsinkomst och kapitalinkomst.

En skattskyldig eller makar som yrkar att förlust av näringsverksamhet eller jordbruk eller förlust av en beskattningssammanslutnings jordbruk skall dras av från kapitalinkomsterna på det sätt som avses i 59 § i inkomstskattelagen, skall när yrkandet framställs uppge vilken andel av förlusten som skall dras av från kapitalinkomsterna.

16 §

Uppgifter om vissa tillgångar

I skattedeklaration skall kommunvis uppges fastigheter samt i 2 § 2 mom. 1, 2 och 3 punkten i fastighetsskattelagen (654/1992) avsedda tillgångar. Om fastigheter skall uppges uppgifterna om mark och byggnader. Om uppgifterna om fastigheten eller om de i 2 § 2 mom. 1, 2 och 3 punkten i fastighetsskattelagen avsedda tillgångarna har förändrats under skatteåret på grund av förvärv av fastighet, byggande, ändring i markanvändning, ombyggnad, betydande reparationsåtgärder eller på grund av annan dylik orsak, ska en särskild utredning av ändringarna (fastighetsutredning) ges i skattedeklarationen, om en utredning om ändringarna inte getts redan tidigare. Om skatteåret inte sammanfaller med kalenderåret, skall dessutom en särskild utredning av de ändringar som under det följande skatteåret före kalenderårets utgång skett i fastighetsuppgifterna ges före utgången av januari som följer efter kalenderåret.

Delägare i en sammanslutning skall i sin egen skattedeklaration uppge sammanslutningens namn, företags- och organisationsnummer och delägarens andel i sammanslutningens inkomster och förmögenhet.

17 §

Fysiska personers och dödsbons tillgångar och skulder

Med avvikelse från 15 § och 16 § 1 mom. skall fysiska personer och dödsbon i sin skattedeklaration uppge endast följande tillgångar:

 1. fastigheter som de äger samt i 2 § 2 mom. 1 och 2 punkten i fastighetsskattelagen avsedda tillgångar. Om uppgifterna om fastigheten eller om de i 2 § 2 mom. 1 och 2 punkten i fastighetsskattelagen avsedda tillgångarna har förändrats under skatteåret på grund av förvärv av fastighet, byggande, ändring i markanvändning, ombyggnad, betydande reparationsåtgärder eller på grund av annan dylik orsak, ska en särskild utredning av ändringarna (fastighetsutredning) ges i skattedeklarationen, om en utredning om ändringarna inte getts redan tidigare;
 2. aktier i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag;
 3. aktier och andelar i andra än i 2 punkten avsedda aktiebolag eller i andra samfund, andelar i placeringsfonder och i fondföretag, andra värdepapper och värdeandelar, dock inte i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) avsedda masskuldebrevslån, sådana motsvarande masskuldebrevslån som har bjudits ut till allmänheten för teckning och som har emitterats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av ett offentligt samfund eller en bokföringsskyldig räntebetalare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte heller sedvanliga andelar i konsumtionsandelslag som idkar försäljning av sedvanliga konsumtionsvaror eller konsumtionstjänster på det sätt som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. i lagen om andelslag (1488/2001) och sedvanliga andelar i andelsbanker;
 4. andelar i öppna bolag, kommanditbolag och andra sammanslutningar
 5. vid överlåtelse av egendom förbehållen eller erhållen eller som gåva, arv eller genom testamente erhållen besittnings- och nyttjanderätt till i 1 – 3 punkten avsedda tillgångar;
 6. till affärs- och yrkesverksamhet samt gårdsbruk hörande tillgångar på det sätt som bestäms i 24 och 25 §;

Av de i 1 mom. 1 – 5 punkten avsedda tillgångarna skall uppges deras slag, antal och de uppgifter som är nödvändiga för specificeringen av tillgångarna. Av de i 1 mom. 1 punkten avsedda tillgångarna skall dessutom uppges de uppgifter som krävs i fastighetsutredningen. Av de masskuldebrevslån och andra fordringar som skall uppges enligt 1 mom. 3 punkten skall uppges även deras nominella värde.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 15 § skall fysiska personer och dödsbon i sin skattedeklaration lämna endast följande uppgifter om och utredningar av sina skulder:

 1. lån som beviljats av kreditinstitut och finansiella institut samt av andra instanser som avses i 16 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarande:
 2. andra lån vars ränta är avdragbar i beskattningen.

Av lån skall uppges lånets användningsändamål och det obetalda beloppet vid skatteårets utgång. Av andra lån än sådana som hänför sig till den skattskyldiges affärs- eller yrkesverksamhet eller gårdsbruk skall dessutom uppges långivarens namn och lånets eventuella nummer.

18 §

Deklarationsskyldighet för aktiebolag, andelslag, sparbanker och vissa försäkringsanstalter

Aktiebolag och andelslag förutom fastighetssamfund avsedda i 19 § och delvis skattefria samfund avsedda i 22 §, sparbanker och de ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som har garantikapital, skall deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen eller i bilagorna till skattedeklarationen:

 1. uppgift om huruvida samfundets adress har ändrats
 2. uppgifter om huruvida samfundet har ett fast driftsställe i utlandet och resultaträkningar om de ekonomiska resultaten av varje i utlandet beläget fast driftsställe;
 3. uppgifter om huruvida samfundet är en sådan delägare som avses i 4 § i lagen om beskattning av utländska bassamfund (1217/1994), kalkyler över inkomstandelen av varje utländskt bassamfund och de övriga utredningarna avsedda i 28 § som en delägare av ett utländskt bassamfund skall deklarera;
 4. uppgifter om huruvida samfundet är en delägare i en utländsk sammanslutning samt utredning om de inkomstandelar av utländska sammanslutningar som avses i inkomstskattelagens 16 a §;
 5. uppgifter om samfundets bokslut har upprättats i enlighet med de internationella bokslutsstandarderna som avses i 7 a kapitel av bokföringslagen (1336/1997);
 6. uppgifter om huruvida samfundet yrkar på avräkning av utländsk skatt och utredning om grunderna för den skatt som avräknas vilka avses i 8 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995);
 7. uppgifter om huruvida samfundet under skatteåret har förverkligat en överlåtelse av affärsverksamhet som avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) eller huruvida samfundet har deltagit i ett aktiebytesarrangemang som avses i denna lag;
 8. uppgifter om huruvida samfundets verksamhetsbransch eller bankkontonummer ändrats;
 9. uppgifter om en sådan aktieägares namn, personbeteckning eller FO-nummer och ägarandel i bolaget, som äger minst tio procent av bolagets aktier, eller ifall antalet aktieägare i bolaget är högst tio, uppgifter om varje aktieägare samt utredning om hyror, räntor, överlåtelsepris och andra prestationer förutom löner och naturaförmåner, samt om lån som har beviljats dem; och i fråga om de delägare vilka har beviljats lån skall dock alltid personbeteckning eller FO-nummer och lånebeloppet utredas;
 10. utredning om en sådan till aktiebolagets tillgångar hörande bostad som avses i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen;
 11. utredning om vinstfördelningen; om beslut om vinstfördelningen har fattats efter att skattedeklarationen har lämnats in skall utredningen ges med ett protokollsutdrag från samfundets möte inom en månad efter det att beslutet om vinstfördelningen har fattats; uppgift om det belopp av medel som man beslutat att utbetala från fond som hänförs till det fria egna kapitalet skall lämnas separat;
 12. uppgifter om det antal bolagets egna aktier som bolaget vid räkenskapsperiodens utgång har i sitt eget förvärv;
 13. uppgifter om förhöjning och nedsättning av aktiekapitalet, förvärv eller inlösen av egna aktier, överlåtelse av egna aktier, om detta har ägt rum under räkenskapsperioden som följer efter skatteårets utgång. Om aktiekapitalet har förhöjts eller nedsatts, egna aktier förvärvats, inlösts eller överlåtits efter det att skattedeklarationen har lämnats in, skall uppgifter lämnas till skatteverket inom en månad efter förhöjning och nedsättning av aktiekapitalet, förvärv eller inlösen av egna aktier och överlåtelse av egna aktier;
 14. utredning om skattepliktiga och skattefria intäkter enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens inkomstskattekalkylschema vilka hänför sig till inkomstkällor av näringsverksamhet, jordbruk och övrig verksamhet under räkenskapsperioden; dessutom skall man utreda det inkomstförda beloppet av överlåtelsevinster på aktier som har ingått i anläggningstillgångar i näringsverksamheten, upplösningsvinster, erhållna dividender, vinstandelar av sammanslutningar, värdenedgångar som har kostnadsförts, extraordinära intäkter och minskningar i reserveringarna;
 15. utredning om avdragsgilla kostnader vid beskattningen av respektive förvärvskällor, enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens inkomstskattekalkylschema, vilka hänför sig näringsverksamhet, jordbruk och övrig verksamhet; dessutom skall det kostnadsförda beloppet utredas beträffande avskrivningar inom näringsverksamheten, värdenedgång av anläggningstillgångarna, representationskostnader, donationer, överlåtelseförluster av aktier som hör till anläggningstillgångar, upplösningsförluster och förluster av andra finansieringstillgångar, slutgiltiga värdenedgångar och ökning i reserveringar; och det kostnadsförda beloppet utreds beträffande icke-avdragsgilla kostnader och koncernstöd som avses i 16 § 1 moment 7 punkt i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och beträffande värdenedgång av fordringar;
 16. uppgifter om räkenskapsperiodens vinst eller förlust som hänför sig till förvärvskällorna näringsverksamhet, övrig verksamhet och jordbruk och om de belopp vilka inte beaktas vid fastställande av förluster;
 17. uppgifter i form av en kalkyl över samfundets sådana tillgångar och skulder, enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens förmögenhetskalkylschema, vilka beaktas vid beräkning av det matematiska värdet, samt om differensen mellan dessa tillgångar och skulder;
 18. utredning enligt skattedeklarationsblankettens kalkylschema om beståndsdelarna av eget kapital;
 19. uppgifter om huruvida revisionen för räkenskapsperioden har genomförts och om revisionsberättelsen innehåller några av de avvisande utlåtanden, påminnelser och tilläggsuppgifter som avses i 19 § i revisionslagen (936/1994);
 20. ett samfund som yrkar avräkning av fastställd förlust från föregående skatteår som avses i inkomstskattelagen skall i sin skattedeklaration ange om det har skett sådan ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 122 § i inkomstskattelagen och uppgift om året när ändringen har ägt rum; och ett samfund som yrkar avräkning mot inkomstskatt av oanvänd gottgörelse för bolagsskatt skall i sin skattedeklaration ange om det har skett någon ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) och uppgift om året när ändringen har ägt rum;
 21. uppgift om huruvida det i skattedeklarationen ingår fritt formulerade bilagor;
 22. uppgift om huruvida samfundet genomfört transaktioner med i 31 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda parter som är i intressegemenskap med samfundet och uppgift om huruvida samfundet haft skyldighet att enligt lagens 14a § upprätta en dokumentation om internprissättning om transaktionerna som det genomfört i intressegemenskapen.

I fråga om finansieringsinstitut, försäkringsanstalter och placeringsserviceföretag tillämpas bestämmelserna i 1 mom. 14, 15 och 18 punkten inte. I fråga om finansieringsinstitut, försäkringsanstalter och placeringsserviceföretag tillämpas bestämmelserna i 1 mom. 17 punkten så att de skall ange totalbeloppen av tillgångar och skulder och differensen mellan tillgångar och skulder.

Ett samfund skall utöver det ovannämnda foga till sin skattedeklaration följande uppgifter och utredningar:

 1. utredning om reserveringar och värdejusteringar i bokföringen, utredning om den oavskrivna anskaffningsutgiften vid beskattningen av anläggningstillgångar vid ingången av skatteåret, ökningar och minskningar i anskaffningsutgiften under skatteåret, under skatteåret bokförda avskrivningar på anskaffningsutgiften vilka avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i lagarna om skattelättnader, om täckande av anskaffningsutgiften genom reservering, om det vid skatteårets utgång oavskrivna beloppet av anskaffningsutgiften, om beloppet av avskrivningar enligt plan vilket belastar det bokföringsmässiga resultatet, om ändringar i differensen mellan avskrivningarna enligt plan och avskrivningarna i bokföringen, om differensens totalbelopp specificerat i avskrivningsgrupper och förvärvskällor enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet;
 2. utredning om koncernförhållanden och om samfund och sammanslutningar i vilka den skattskyldige har en ägarandel på minst 10 procent, och om beloppen av de koncernbidrag som den skattskyldige har betalat till eller mottagit av dessa;
 3. utredning om dottersamfund vid tidpunkten för samfundets bokslut vilka står i ett koncernförhållande som avses i lagen om koncernbidrag (825/1986);
 4. utredning om intäkter och kostnader som hänför sig till samfundets förvärvskälla för övrig verksamhet. Överlåtelsevinsterna och -förlusterna inom den övriga verksamhetens förvärvskälla bör specificeras separat för varje nyttighet;
 5. beräkning av samfundets överlåtelsevinster och -förluster på aktier bokförda som anläggningstillgångar och på andelar i sammanslutningar, samt av upplösningsvinster och -förluster; dessa beräkningar skall separat för varje bolag och sammanslutning redogöra för beloppen av skattefria överlåtelsevinster och upplösningsvinster på aktier, beloppen för icke-avdragsgilla överlåtelseförluster och upplösningsförluster på aktier, beloppen för beskattningsbara överlåtelsevinster och upplösningsvinster på andelar i sammanslutningar, i fråga om överlåtelse av aktier bokförda som anläggningstillgångar och av andelar i sammanslutningar, beloppen för avdragsgilla överlåtelseförluster och upplösningsförluster på andelar i sammanslutningar, beloppen för beskattningsbara överlåtelsevinster och upplösningsvinster på aktier, och beloppen för avdragsgilla överlåtelseförluster och upplösningsförluster på aktier bokförda som anläggningstillgångar;
 6. uppgifter om värdepapper och värdeandelar som samfundet äger och inte har bokfört som omsättnings- eller investeringstillgångar, om deras oavskrivna anskaffningsutgifter vid inkomstbeskattningen och om deras jämförelsevärden;
 7. utredning om de avskrivningar i bokföringen som inte har beaktats vid beskattningen;
 8. utredning om de fastigheter som ingår i andra tillgångar än omsättnings- eller investeringstillgångar, deras oavskrivna anskaffningsutgifter vid inkomstbeskattningen och jämförelsevärden;
 9. specifikation över totalbeloppen av mottagna dividender och övriga belopp av vinstutdelningskaraktär, och över deras skattefria och skattepliktiga andelar;
 10. kopia av resultaträkningen för räkenskapsperioden och balans enligt bokföringslagen eller av bokslut som förutsätts i annan speciell lagstiftning;
 11. utredning om det under skatteåret kostnadsförda beloppet på grund av värdenedgång i tillgodohavanden hos depositionsbanker och kreditinstitut, specificerade som slutliga konstaterade förluster enligt 17 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och som ett kostnadsfört belopp i form av sannolika kostnader;
 12. uppgifter om anskaffningsutgifter och värdestegring vid skatteårets utgång för andra investeringstillgångar än byggnader som hör till investeringstillgångarna, och om under skatteåret kostnadsförda anskaffningsutgifter och värdestegringar som hänför sig till investeringstillgångarna samt utredning om vilka kostnadsföringsprinciper som har följts;
 13. kopia av revisionsberättelsen om genomförd revision, om samfundet inte enligt 1 mom. 19 punkten i sin skattedeklaration har anmält att revisionen för räkenskapsperioden har blivit genomförd och att revisionsberättelsen inte innehåller några av de avvisande utlåtanden, påminnelser och tilläggsuppgifter som avses i 19 § i revisionslagen;
 14. ett samfund som enligt 3 kap. 1 § i bokföringslagen skall foga en verksamhetsberättelse till sin bokslut skall även inlämna en kopia av sin verksamhetsberättelse;
 15. ett samfund som bedriver verksamhet i landskapet Åland och på andra håll i Finland skall ge en utredning om hur intäkterna och kostnaderna fördelas mellan verksamheten i landskapet Åland och verksamheten på andra håll;
 16. utredning om bolagiserat fast driftställes förluster som enligt 123 b § i inkomstskattelagen skall läggas till inkomsten.

Den skattskyldige skall i sex år efter utgången av skatteåret förvara en kalkyl om intäkter och kostnader uppställd enligt inkomstskattekalkylschemat som avses i 1 mom. och en kalkyl om tillgångar och skulder uppställd enligt förmögenhetskalkylschemat som avses i 1 mom. Intäkts- och kostnadsbeloppen vid inkomstskattekalkylen och tillgångarna och skulderna vid förmögenhetskalkylen skall basera sig på verifikationer enligt bokföringslagen. Man skall utan svårighet kunna konstatera sambandet mellan verifikationerna och beloppen som har uppställts vid inkomstskattekalkylen och förmögenhetskalkylen.

19 §

Deklarationsskyldighet för fastighetssamfund

Bostads- och fastighetsaktiebolag och bostadsandelslag skall deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen eller i bilagorna till skattedeklarationen:

 1. uppgift om huruvida samfundets adress har ändrats;
 2. uppgift om huruvida samfundet är en delägare i en utländsk sammanslutning och en utredning om inkomstandelar av utländska sammanslutningar enligt 16 a § i inkomstskattelagen;
 3. uppgifter om antalet bolagets egna aktier som bolaget har i sitt förvärv;
 4. uppgift om huruvida samfundets bransch eller bankkontonummer har ändrats;
 5. uträkning om den beskattningsbara inkomsten inklusive de belopp vilka tilläggs eller avräknas från räkenskapsperiodens vinst eller förlust;
 6. utredning om de belopp vilka inte beaktas vid fastställande av förlust;
 7. specifikation över erhållen hyresinkomst i fråga om sådana fastighetsaktiebolag vilkas aktier inte berättigar till besittning av utrymmen som bolaget äger;
 8. utredning om betalda och mottagna koncernbidrag;
 9. specifikation över totalbeloppen av mottagna dividender och övriga belopp av vinstutdelningskaraktär, och över deras skattefria och skattepliktiga andelar;
 10. uppgifter om resultaträkningen för räkenskapsperioden om det är fråga om ett fastighetssamfund vars aktier berättigar till besittning av utrymmen som ägs av bolaget;
 11. utredning om bolagets tillgångar och skulder vid bokslutstidpunkten i fråga om sådana fastighetsbolag vilkas aktier inte berättigar till besittning av utrymmen som bolaget äger;
 12. utredning om vinstutdelningen; om beslutet om vinstutdelningen har fattats efter att skattedeklarationen lämnats in, skall utredningen ges med ett protokollsutdrag från samfundets möte omedelbart efter det att beslutet om vinstutdelningen har fattats;
 13. ett samfund som yrkar avräkning av fastställd förlust från föregående skatteår som avses i nkomstskattelagen skall i sin skattedeklaration ange om det har skett någon ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 122 § i inkomstskattelagen och uppgift om året när ändringen har ägt rum; och ett samfund som yrkar avräkning mot inkomstskatt av oanvänd gottgörelse för bolagsskatt skall i sin skattedeklaration ange om det har skett någon ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt och uppgift om året när ändringen har ägt rum;
 14. uppgift om huruvida revisionen för räkenskapsperioden har genomförts och om revisionsberättelsen innehåller några av de avvisande utlåtanden, påminnelser och tilläggsuppgifter som avses i 19 § i revisionslagen;
 15. uppgift om huruvida det i skattedeklarationen ingår fritt formulerade bilagor.

Ett fastighetssamfund skall utöver det ovannämnda foga till sin skattedeklaration följande uppgifter och utredningar:

 1. kopia av balansräkningen för räkenskapsperioden enligt bokföringslagen;
 2. kopia av resultaträkningen för räkenskapsperioden enligt bokföringslagen i fråga om sådana fastighetsaktiebolag vilkas aktier inte berättigar till besittning av utrymmen som bolaget äger;
 3. uppgifter avsedda i 17 § 3 mom. 1, 2, 6 och 8 punkten;
 4. kopia av revisionsberättelsen om genomförd revision om inte det på skattedeklarationen i enlighet med 1 mom. 14 punkten uppgetts att revision för räkenskapsperioden har genomförts och att revisionsberättelsen inte innehåller några i 19 § i revisionslagen avsedda avvisande utlåtanden, påminnelser eller tilläggsuppgifter.

20 §

Bostadssamfund som är befriade från deklarationsskyldigheten

Ett bostadsaktiebolag, ett fastighetsaktiebolag, ett bostadsandelslag eller annat samfund, vars aktier eller andelar berättigar till besittning av en lägenhet i en av samfundet ägd byggnad, är inte utan särskilt yrkande skyldigt att inlämna skattedeklaration för annat än det första skatteåret, om

 1. det endast finns lägenheter som enligt bolagsordningen eller annan motsvarande föreskrift är avsedda för stadigvarande bostadsbruk och till boendet anslutna utrymmen i den byggnad som samfundet äger (bostadssamfund),
 2. bostadssamfundet under skatteåret har fått in endast inkomster av vederlag, fondbetalningar, bruksavgifter, andra smärre ersättningar i anslutning till fastigheten eller smärre ränteinkomster och
 3. bostadssamfundets beskattningsbara inkomst, efter att förluster för föregående år dragits av, understiger 30 euro.

En förutsättning för deklarationsfriheten är också att till skattedeklarationen för ett senare skatteår fogas en kopia av resultaträkningen och balansräkningen för de räkenskapsperioder efter inlämnandet av den föregående skattedeklarationen för vilka någon skattedeklaration inte har lämnats in, men dock inte flere kopior av resultaträkningen och balansräkningen än för fem räkenskapsperioder före skatteåret.

I 13 § 2 mom. nämnd annan deklaration av bostadssamfund skall dock inlämnas för varje skatteår.

21 §

Deklarationsskyldighet för föreningar och stiftelser

Föreningar och stiftelser skall, om de enligt 7 § i lagen om beskattningsförfarande är skyldiga att lämna in skattedeklaration, deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen eller i bilagorna till skattedeklarationen:

 1. uppgift om huruvida samfundets adress har ändrats;
 2. uppgift om huruvida samfundet är en delägare i en utländsk sammanslutning och en utredning om inkomstandelar av utländska sammanslutningar enligt 16 a § i inkomstskattelagen;
 3. uppgift om huruvida föreningen eller stiftelsen är ett i 22 § i inkomstskattelagen avsett allmännyttigt samfund eller annat samfund;
 4. uppgift om antalet personmedlemmar och antalet samfundsmedlemmar i föreningen;
 5. uppgift om huruvida samfundets bransch eller bankkontonummer har ändrats:
 6. uppgift om grunderna för de prestationer som betalats till personer i samfundets förvaltning och om beloppet av de hyror, räntor, överlåtelsepriser och andra prestationer som betalats till dessa personer med undantag av beloppet av lönerna och naturaförmånerna;
 7. uppgifter om intäkter av och kostnader för samfundets hela verksamhet, om samfundet inte upprättat resultaträkningen för räkenskapsperioden i enlighet med 1 kap. 4 § i bokföringsförordningen (1339/1997);
 8. uppgifter om samfundets balansräkning för räkenskapsperioden;
 9. ett i 22 § i inkomstskattelagen avsett allmännyttigt samfund skall lämna uppgift om stadgeändring som skett under räkenskapsperiod och om väsentlig ändring i verksamheten eller i tillförda medel, uppgift om i lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976) avsedd skattelättnad, uppgift om fastigheter i samfundets ägo, uppgift om stiftelsens huvudsakliga syfte och uppgift om utdelade stipendier, understöd och hederspriser;
 10. ett i 22 § i inkomstskattelagen avsett allmännyttigt samfund skall ge en specifikation av intäkter av den egentliga verksamheten, en specifikation av intäkter av och kostnader för sådan i annan medelanskaffning ingående varu- och tjänsteförsäljning som samfundet betraktar som skattefri samt en specifikation och en uträkning av resultat och förluster av den skattepliktiga näringsverksamheten;
 11. ett samfund som är skattskyldigt för hela sin verksamhet skall ge en uträkning av resultat av näringsverksamheten så att de poster som läggs till eller dras av från överskottet eller underskottet för räkenskapsperioden har beaktats i uträkningen då den beskattningsbara inkomsten beräknats;
 12. uppgift om resultat eller förlust av näringsverksamheten, av annan verksamhet och av jordbrukets inkomstkälla och om de poster som inte beaktas då förlusten fastställs;
 13. uppgift om huruvida revisionen för räkenskapsperioden har genomförts och om revisionsberättelsen innehåller några av de avvisande utlåtanden, påminnelser och tilläggsuppgifter som avses i 19 § i revisionslagen;
 14. uppgift om huruvida det i skattedeklarationen ingår fritt formulerade bilagor.

Föreningar och stiftelser skall därutöver i bilaga till skattedeklarationen lämna följande uppgifter och utredningar:

 1. kopia av den bokföringslagenliga resultaträkningen, balansräkningen och verksamhetsberättelsen för räkenskapsperioden; om någon verksamhetsberättelse inte har upprättats, skall samfundet ge annan utredning av samfundets verksamhet;
 2. uppgifter som avses i 18 § 3 mom. 1 punkten, om samfundet bedriver näringsverksamhet;
 3. uppgifter som avses i 18 § 3 mom. 4, 6, 7 och 8 punkten;
 4. uppgifter som avses i 18 § 3 mom. 9 punkten, om den skattskyldige är annat än allmännyttigt samfund eller om de erhållna dividenderna och andra poster av vinstutdelningskaraktär som utgör det allmännyttiga samfundets inkomst av näringsverksamhet;
 5. ett i 22 § i inkomstskattelagen avsett allmännyttigt samfund skall ge en utredning av användningsändamålet av de fastigheter som det äger och en uträkning av den enligt 23 § i inkomstskattelagen beskattningsbara inkomsten av fastigheten eller delar av fastigheten;
 6. kopia av revisionsberättelsen om genomförd revision om inte det på skattedeklarationen i enlighet med 1 mom. 14 punkten uppgetts att revision för räkenskapsperioden har genomförts och att revisionsberättelsen inte innehåller några i 19 § i revisionslagen avsedda avvisande utlåtanden, påminnelser eller tilläggsuppgifter.

22 §

Deklarationsskyldighet för delvis skattefria samfund, samfällda förmåner och begränsat skattskyldiga dödsbon

I 21 § i inkomstskattelagen avsedda delvis skattefria samfund, samfällda förmåner och begränsat skattskyldiga dödsbon skall, ifall de enligt 7 § i lagen om beskattningsförfarande är skyldiga att lämna skattedeklaration, deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen eller i bilagorna till skattedeklarationen:

 1. uppgift om huruvida den skattskyldiges adress har ändrats;
 2. uppgift om huruvida den skattskyldige är en delägare i en utländsk sammanslutning och en utredning om inkomstandelar av utländska sammanslutningar enligt 16 a § i inkomstskattelagen;
 3. uppgift om huruvida den skattskyldiges bransch eller bankkontonummer har ändrats;
 4. uträkning om verksamhetens resultat specificerat i förvärvskällor med beaktande av de belopp som skall tilläggas eller avräknas från räkenskapsperiodens vinst eller förlust vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet;
 5. utredning om de belopp vilka inte beaktas vid fastställande av förlust;
 6. utredning om fördelningen av den beskattningsbara inkomsten specificerat enligt inkomstskatteprocent;
 7. specifikation över totalbeloppen av mottagna dividender och övriga belopp av vinstutdelningskaraktär, och över deras skattefria och skattepliktiga andelar;
 8. uppgift om tillgångar och skulder vid bokslutstidpunkten;
 9. uppgift om huruvida revisionen för räkenskapsperioden har genomförts och om revisionsberättelsen innehåller några av de avvisande utlåtanden, påminnelser och tilläggsuppgifter som avses i 19 § i revisionslagen;
 10. ett samfund som yrkar avräkning av fastställd förlust från föregående skatteår som avses i inkomstskattelagen skall i sin skattedeklaration ange om det har skett någon ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 122 § i inkomstskattelagen och uppgift om året när ändringen har ägt rum; och ett samfund som yrkar avräkning mot inkomstskatt av oanvänd gottgörelse för bolagsskatt skall i sin skattedeklaration ange om det har skett någon ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt och uppgift om året när ändringen har ägt rum.

Utöver detta skall skattskyldiga som avses ovan i 1 mom. foga till sin skattedeklaration följande uppgifter och utredningar:

 1. kopia av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsperioden enligt bokföringslagen;
 2. uppgifter avsedda i 18 § 3 mom. 1 punkten, om samfundet bedriver näringsverksamhet;
 3. uppgifter avsedda i 18 § 3 mom. 4, 6 och 8 punkten;
 4. kopia av revisionsberättelsen om genomförd revision.

I fråga om begränsat skattskyldiga dödsbon tillämpas bestämmelserna i 1 och 2 mom. i tillämpliga delar.

23 §

Deklarationsskyldighet för näringssammanslutningar

Näringssammanslutningar skall deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen eller i bilagorna till skattedeklarationen:

 1. uppgift om ändring av näringssammanslutningens räkenskapsperiod;
 2. uppgift om huruvida sammanslutningen är en delägare i en utländsk sammanslutning och en utredning om inkomstandelar av utländska sammanslutningar enligt 16 a § i inkomstskattelagen;
 3. uppgift om huruvida sammanslutningens adress, bransch eller bankkontonummer har ändrats:
 4. utredning av skattepliktiga och skattefria intäkter enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens inkomstskattekalkylschema vilka hänför sig till inkomstkällor av näringsverksamhet, jordbruk och övrig verksamhet under skatteåret; dessutom skall man utreda det i bokföringen inkomstförda beloppet av vinstandelar från sammanslutningar, nedskrivningar och deras återinföring, extraordinära intäkter och minskningar i reserver; som intäkt av näringsverksamhet skall därutöver uppges de i bokföringen avdragna kostnader som hänför sig till varor och tjänster som delägarna tagit i privatbruk;
 5. utredning av avdragbara kostnader vid beskattningen av respektive förvärvskällor, enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens inkomstskattekalkylschema, vilka hänför sig näringsverksamhet, jordbruk och övrig verksamhet under skatteåret; dessutom skall det i bokföringen kostnadsförda beloppet utredas beträffande avskrivningar inom näringsverksamheten, nedskrivningar på anläggningstillgångarna, representationskostnader, räntekostnader, övriga finansiella kostnader, extraordinära kostnader och ökningar av reserver; av de oavdragbara kostnaderna uppges det belopp som kostnadsförts i bokföringen;
 6. uppgift om resultat av eller förlust i näringsverksamheten, den övriga verksamheten och jordbrukets inkomstskälla under skatteåret;
 7. utredning av sammanslutningens egna och med leasingavtal hyrda fordon, med undantag av bussar och lastbilar, och en utredning av hur bilkostnaderna hänför sig till bolagsmännens privatbruk;
 8. uppgifter om hyror, räntor och andra prestationer, med undantag av löner och naturaförmåner, som betalts till bolagsmän och deras anhöriga;
 9. utredning av i 41 § 4 mom. i inkomstskattelagen avsedda bostäder som hör till näringsverksamhetens tillgångar;
 10. uträkning av de ränteutgifter som enligt 18 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet inte är avdragbara i näringsverksamheten;
 11. uppgifter i form av en kalkyl över samfundets sådana tillgångar och skulder, enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens förmögenhetskalkylschema, vilka beaktas vid beräkning av nettoförmögenheten av näringsverksamheten och jordbrukets inkomstskälla samt om differensen mellan dessa tillgångar och skulder; av tillgångarna i den övriga verksamhetens inkomstkälla skall uppges en uträkning enligt förmögenhetskalkylschemat och av skulderna i den övriga verksamheten skuldernas sammanlagda belopp;
 12. enligt skattedeklarationsblankettens schema en specifikation av eget kapital;
 13. utredning av överlåtelsevinster av värdepapper och fastigheter som ingår i näringsverksamhetens anläggningstillgångar;
 14. uppgift om i 41 § 6 mom. i inkomstskattelagen avsedda löner som betalts under de 12 månader som föregår utgången av skatteåret;
 15. uppgift om huruvida revisionen för räkenskapsperioden har genomförts och om revisionsberättelsen innehåller några av de avvisande utlåtanden, påminnelser och tilläggsuppgifter som avses i 19 § i revisionslagen;
 16. en sammanslutning som yrkar avräkning av fastställd förlust från föregående skatteår som avses i inkomstskattelagen skall i sin skattedeklaration ange om det har skett sådan ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 122 § i inkomstskattelagen och uppgift om året när ändringen har ägt rum.
 17. uppgift om huruvida det i skattedeklarationen ingår fritt formulerade bilagor.

Utöver detta skall en näringssammanslutning foga till sin skattedeklaration följande uppgifter och utredningar:

 1. kopia av balans- och resultaträkningen för räkenskapsperioden om bokslutet skall ges in för registrering till patent- och registerstyrelsen i enlighet med 3 kap. 9 § i bokföringslagen;
 2. kopia av verksamhetsberättelsen om sammanslutningen enligt 3 kap. 1 § i bokföringslagen skall bifoga verksamhetsberättelsen till bokslutet och om denna verksamhetsberättelse enligt 3 kap. 9 § i bokföringslagen skall ges in för registrering till patent- och registerstyrelsen;
 3. uppgift om huruvida kommanditbolag bedriver enbart kapitalplaceringsverksamhet;
 4. uppgift om namn, personbeteckningar eller födelsetider eller företags- och organisationsnummer av delägarna i öppet bolag, kommanditbolag och partrederi, om varje delägares andel i bolaget, om belopp som varje delägare lyft eller placerat under räkenskapsperioden och kalenderåret samt om varje delägares övriga privata uttag och privata placeringar under räkenskapsperioden och kalenderåret;
 5. specifikation av reserveringar och värdeförändringar i bokföringen; utredning av vid beskattningen oavdragen anskaffningsutgift för anläggningstillgångar vid skatteårets ingång, av ökningar och minskningar i anskaffningsutgiften under skatteåret, av i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i lagarna om skattelättnader avsedda avskrivningar på anskaffningsutgiften under skatteåret, av täckande av anskaffningsutgiften med reservering; av det oavskrivna beloppet av anskaffningsutgiften vid skatteårets utgång, av beloppet av avskrivningar enligt plan som belastar resultatet i bokföringen, av förändringen i avskrivningsdifferensen och av totalbeloppet av avskrivningsdifferensen specificerat per avskrivningsgrupp och inkomstkälla enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet;
 6. specifikation av intäkter av och kostnader för inkomstkällan av sammanslutningens övriga verksamhet: överlåtelsevinsterna och förlusterna i den övriga verksamhetens förvärvskälla skall specificeras per nyttighet;
 7. uppgifter om värdepapper och värdeandelar som hör till anläggnings- och finansieringstillgångarna av sammanslutningens näringsverksamhet, om deras anskaffningsutgifter som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen och av jämförelsevärde;
 8. utredning av de avskrivningar i bokföringen som inte gjorts vid beskattningen;
 9. uppgifter om fastigheter som hör till sammanslutningens anläggnings- eller finansieringstillgångar, om deras anskaffningsutgifter som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen och av jämförelsevärde;
 10. specifikation per inkomstkälla av erhållna dividender och räntor på andelskapital:
 11. kopia av revisionsberättelsen om genomförd revision, om samfundet inte enligt 1 mom. 15 punkten i sin skattedeklaration har anmält att revisionen för räkenskapsperioden har blivit genomförd och att revisionsberättelsen inte innehåller några av de avvisande utlåtanden, påminnelser och tilläggsuppgifter som avses i 19 § i revisionslagen.

24 §

Deklarationsskyldighet för rörelseidkare och yrkesutövare

Rörelseidkare och yrkesutövare skall deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen för näringsverksamhet eller i bilagorna till den:

 1. uppgift om huruvida den skattskyldige använt dubbel bokföring;
 2. uppgift om ändring av räkenskapsperiod;
 3. uppgift om ändring av bransch;
 4. utredning av skattepliktiga och skattefria intäkter av näringsverksamhet under skatteåret enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens inkomstskattekalkylschema; av de erhållna dividenderna och räntorna på andelskapital skall dessutom uppges det belopp som i bokföringen betraktats som inkomst; som intäkt av näringsverksamhet uppges även de i bokföringen avdragna kostnader som hänför sig till varor och tjänster som den skattskyldige tagit i privatbruk;
 5. utredning om avdragbara kostnader vid beskattningen av näringsverksamheten under skatteåret, enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens inkomstskattekalkylschema; dessutom skall det i bokföringen kostnadsförda beloppet utredas beträffande avskrivningar, representationskostnader och räntekostnader; av de oavdragbara kostnaderna uppges det belopp som kostnadsförts i bokföringen;
 6. uppgift om resultat eller förlust av näringsverksamheten under skatteåret;
 7. utredning om den skattskyldiges och makens/makans arbete i näringsverksamheten samt om deras andelar i näringsverksamhetens nettoförmögenhet;
 8. specifikation av reserveringar och värdeförändringar i bokföringen; utredning av vid beskattningen oavdragen anskaffningsutgift för anläggningstillgångar vid skatteårets ingång, av ökningar och minskningar i anskaffningsutgiften under skatteåret, av i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i lagarna om skattelättnader avsedda avskrivningar på anskaffningsutgiften under skatteåret, av täckande av anskaffningsutgiften med reservering; av det oavskrivna beloppet av anskaffningsutgiften vid skatteårets utgång, av beloppet av avskrivningar enligt plan som belastar resultatet i bokföringen, av förändringarna i avskrivningsdifferensen och av totalbeloppet av avskrivningsdifferensen specificerat per avskrivningsgrupp och inkomstkälla enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet;
 9. utredning av fordon som ingår i näringsverksamheten och med leasingavtal hyrda fordon, med undantag av bussar och lastbilar, och en uträkning av hur bilkostnaderna hänför sig till den skattskyldiges privatbruk;
 10. utredning av uttag i pengar från rörelsen eller yrket och av placeringar i pengar i rörelsen eller yrket specificerade per kalenderår, om den skattskyldige inte är en yrkesutövare som använder enkel bokföring;
 11. utredning av användningen av en till privata tillgångar hörande bostad i näringsverksamheten;
 12. utredning om grunderna för avdrag enligt 55 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet;
 13. uträkning om de ränteutgifter som enligt 18 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet inte är avdragbara i näringsverksamheten, om den skattskyldige inte är en yrkesutövare som använder enkel bokföring:
 14. uppgifter i form av en kalkyl över samfundets sådana tillgångar och skulder, enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens förmögenhetskalkylschema, vilka beaktas vid beräkning av nettoförmögenheten av näringsverksamhetens inkomstkälla samt om differensen mellan dessa tillgångar och skulder;
 15. enligt skattedeklarationsblankettens schema en specifikation av eget kapital, om den skattskyldige inte är en yrkesutövare som använder enkel bokföring;
 16. uppgift om i 41 § 6 mom. i inkomstskattelagen avsedda löner som betalts under de 12 månader som föregår utgången av skatteåret;
 17. utredning av överlåtelsevinster av värdepapper och fastigheter som ingår i näringsverksamhetens anläggningstillgångar;
 18. uppgift om huruvida det i skattedeklarationen ingår fritt formulerade bilagor.

Utöver detta skall rörelseidkare och yrkesutövare i bilaga till skattedeklarationen för näringsverksamhet lämna följande uppgifter och utredningar:

 1. kopia av balans- och resultaträkningen för räkenskapsperioden om bokslutet skall ges in för registrering till patent- och registerstyrelsen i enlighet med 3 kap. 9 § i bokföringslagen;
 2. kopia av verksamhetsberättelsen om den skattskyldige enligt 3 kap. 1 § i bokföringslagen skall bifoga verksamhetsberättelsen till bokslutet och om denna verksamhetsberättelse enligt 3 kap. 9 § i bokföringslagen skall ges in för registrering till patent- och registerstyrelsen;
 3. utredning om de avskrivningar i bokföringen som inte har beaktats vid beskattningen;
 4. uppgifter om fastigheter som hör till anläggnings- eller finansieringstillgångarna, om deras anskaffningsutgifter som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen och av jämförelsevärde.

25 §

Deklarationsskyldighet för skattskyldiga som bedriver jordbruk

Fysiska personer, inhemska dödsbon och beskattningssammanslutningar som bedriver jordbruk skall i sin skattedeklaration för jordbruk deklarera följande uppgifter och utredningar:

 1. uträkning om jordbrukets beskattningsbara inkomst med beaktande av de belopp som tilläggs eller avräknas från vinsten eller förlusten enligt anteckningsschemat i 38 §;
 2. uträkning om jordbrukets resultat med beaktande av specificeringen enligt anteckningsschemat i 38 § av inkomsterna och utgifterna under skatteåret;
 3. specifikation över totalbeloppen av mottagna dividender och räntor på andelskapital som hänför sig till jordbruket, och över deras skattefria andelar;
 4. utredning om de vid beskattningen oavskrivna anskaffningsutgifterna vid ingången av skatteåret av de byggnader, konstruktioner, maskiner och inventarier, broar och motsvarande nyttigheter och täckdiken vilkas värde nedjusteras genom avskrivningar, och om anskaffnings- och ombyggnadskostnaderna under skatteåret, om beloppet av utnyttjandet av utjämningsreservering till anskaffningskostnaden av dessa, om mottagna försäljningspriser och ersättningar, om mottagna bidrag och understöd till anskaffning av dessa, om beloppen av avskrivningar som bokförts under skatteåret och om de oavskrivna anskaffningskostnaderna vid skatteårets utgång;
 5. utredning om anskaffningskostnaden och utnyttjandet av utjämningsreservering till de anskaffade maskiner och byggnader som inte har tagits i bruk under skatteåret;
 6. utredning om beräkningsgrunderna enligt vilka utgifterna för fortskaffningsmedlen i jordbruket har fördelats på kostnader för jordbruket och den skattskyldiges privata kostnader;
 7. utredning om grunderna för de avdrag som avses i 10e § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967);
 8. utredning om tillgångar och skulder som hör till jordbruket vid bokslutstidpunkten;
 9. uppgifter om i 41 § 6 mom. i inkomstskattelagen avsedda löner som har betalats ut under tolvmånadersperioden omedelbart före skatteårets utgång;
 10. utredning om överlåtelsevinster på värdepapper som hör till jordbruket;
 11. utredning om sådant arbete inom jordbruket som den skattskyldige och maken har utfört samt om deras andelar i jordbrukets nettoförmögenhet;
 12. uppgifter om de oupplösta reserveringarna vid utgången av skatteåret;
 13. uppgift om huruvida det i skattedeklarationen ingår fritt formulerade bilagor.

26 §

Deklarationsskyldighet för skattskyldiga som bedriver skogsbruk

Andra skattskyldiga som bedriver skogsbruk än begränsat skattskyldiga fysiska personer, inhemska dödsbon och beskattningssammanslutningar skall i sin skattedeklaration för skogsbruk deklarera följande uppgifter och utredningar:

 1. uträkning av skogsbrukets kapitalinkomst så att de poster som läggs till eller dras av från skogsbrukets kapitalinkomst har beaktats i uträkningen då skogsbrukets nettokapitalinkomst eller skogsbrukets förlustbringande kapitalinkomst beräknats;
 2. utredning av de vid skatteårets ingång oavdragna anskaffningsutgifter för maskiner och redskap, byggnader, skogsvägar och skogsdiken som dras av i form av avskrivningar, av anskaffnings- och ombyggnadsutgifterna samt överlåtelsepriserna för dessa nyttigheter under skatteåret, av avskrivningarna som gjorts under skatteåret och av de vid skatteårets utgång oavdragna anskaffningsutgifterna;
 3. utredning av leveransarbetets värde och av leveransarbetets skattepliktiga värde specificerat per arbetstagare;
 4. utredning av grunden för skogsavdraget och av användningen av skogsavdraget specificerad per fastighet;
 5. utredning av görande och användning av utgiftsreservering och skadereservering;
 6. uppgifter om räntor som betalts på skulder som hänför sig till idkande av skogsbruk.

27 §

Deklarationsskyldighet för beskattningssammanslutningar

Utöver deklarationerna för jordbruk och skogsbruk skall beskattningssammanslutningar i skattedeklarationen eller i bilagorna till den deklarera följande uppgifter och utredningar:

 1. specifikation över namn eller firmanamn, personbeteckningar, födelsetider eller företags- och organisationsnummer av delägarna samt om varje delägares andel av sammanslutningens inkomster och förmögenhet och om ändringarna i andelarna;
 2. utredning om mottagna hyresinkomster specificerade per hyresobjekt och hyresgäster.

28 §

Deklarationsskyldighet i fråga om uthyrningsverksamhet

En skattskyldig som erhåller inkomst av uthyrningsverksamhet och som enligt lag inte är bokföringsskyldig, skall till skatteverket lämna erforderliga uppgifter om hyrestagarna samt specificerad utredning om de hyror som under skatteåret har uppburits hos dem. Avräkningarna från hyresinkomsterna bör specificeras separat för varje hyresobjekt.

29 §

Deklarationsskyldighet för delägare i utländska bassamfund

En skattskyldig som är en sådan delägare eller förmånstagare som avses i 4 § i lagen om beskattning av utländska bassamfund skall till sin skattedeklaration foga följande uppgifter och utredningar:

 1. en specificerad förteckning över direkta och utländska indirekta ägarandelar i utländska bassamfund;
 2. en utredning över ställning som förmånstagare i ett utländskt bassamfund;
 3. en tillräcklig och tillförlitlig utredning över andra uppgifter som behövs för beräkning av inkomst som beskattas enligt nämnda lag samt över vinstutdelning från bassamfund, räkenskapsperiodens förlust och de i den nämnda lagens 6 § angivna skatter som samfundet har betalat.

Om ett utländskt bassamfund är ett sådant dotterföretag för en skattskyldig som avses i 1 kap. 6 § eller ett intresseföretag som avses i 1 kap. 8 § i bokföringslagen, skall den skattskyldige till sin skattedeklaration foga en till riktigheten styrkt kopia av resultat- och balansräkningarna för det utländska samfundets räkenskapsperiod liksom även av balansräkningen för föregående räkenskapsperiod eller av motsvarande bokslutshandlingar. Av en handling på främmande språk skall dessutom på anmodan lämnas en finsk- eller svenskspråkig översättning som gjorts av en auktoriserad translator eller någon annan kompetent person.

I andra fall än det som avses i 2 mom. skall den skattskyldige lämna de i 2 mom. avsedda handlingarna på uppmaning, om inte den skattskyldige på sannolika grunder visar det vara omöjligt att skaffa en handling.

30 §

Uppgifter i anslutning till en ändring i verksamhetsformen

En i 24 § 5 mom. i inkomstskattelagen avsedd skattskyldig eller sammanslutning som föregick ett aktiebolag skall lämna en resultaträkning eller uppgifter om resultaträkningen över det senaste skatteåret och om balansräkningen för tidpunkten för skatteårets utgång. Aktiebolaget skall lämna uppgifterna om resultaträkningen för det skatteår som börjar när verksamhetsformen ändras. Ett aktiebolag på vilket tillämpas 24 § 2 mom. i inkomstskattelagen gällande maximalt avskrivningsbelopp skall avge en utredning av vilken framgår att avskrivningarna överensstämmer med det nämnda lagrummet.

31 §

Uppgifter om fusion och fission

Efter en fusion av samfund eller sammanslutningar eller en fission av ett samfund skall det övertagande samfundet eller den övertagande sammanslutningen ge en utredning om

 1. de utgifter hos det överlåtande samfundet eller den överlåtande sammanslutningen som vid en fusion eller fission av samfund eller en fusion av sammanslutningar skall avdras från det övertagande samfundets eller den övertagande sammanslutningens inkomster och andra i beskattningen avdragsgilla poster samt hanteringen av fusionsdifferensen i bokföringen;
 2. de uppgifter som avses i 123 § i inkomstskattelagen om det vid en fusion eller fission av samfund krävs att det överlåtande samfundets förluster skall avdras från det övertagande samfundets inkomster, samt
 3. de uppgifter som avses i 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt.

32 §

Skyldighet för Koncernskattecentralens kunder att lämna uppgifter

Ett sådant moderföretag i en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen och som är kund hos Koncernskattecentralen skall utöver de uppgifter som nämns i 8 § årligen med en särskild anmälan meddela vilka bolag som hör till koncernen den 30 juni. Anmälan skall lämnas till Koncernskattecentralen senast den 31 augusti och i den skall anges namnen på samt FO-nummer och hemorter för de bolag som hör till koncernen. I anmälan lämnas inga uppgifter om bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag som hör till koncernen.

33 §

Deklarationsskyldighet för tonnageskattskyldig

Ett bolag som är tonnageskattskyldigt skall lämna Koncernskattecentralen följande uppgifter:

 1. varje fartygs namn, IMO-nummer eller signalbokstäver, nationalitet och uppgift om i vilket fartygsregister fartyget finns infört, fartygets brutto- och nettodräktighet, uppgift om fartygets strategiska och kommersiella ledning, uppgifter om användningen av fartyget i internationell sjöfart under skatteåret samt uppgift om huruvida fartyget finns infört i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart;
 2. den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg i bolagets ägo som används av bolaget självt i trafik;
 3. den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg i bolagets ägo som bolaget har hyrt ut med besättning;
 4. den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg som bolaget hyrt in utan besättning på bareboat-villkor;
 5. den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg som bolaget hyrt in med besättning.

För det första skatteåret i tonnageskatteperioden skall bolaget dessutom lämna följande uppgifter om:

 1. utgiftsrest av tonnagebeskattad verksamhet och utgiftsrest av inkomstbeskattad verksamhet i sådana fall som avses i 13 § i tonnageskattelagen (476/2002) och beräknad på det sätt som avses i det i paragrafen nämnda lagrummet;
 2. det sannolika överlåtelsepriset för sådana anläggningstillgångar som enligt 12 § i tonnageskattelagen är anläggningstillgångar som hör till tonnagebeskattad verksamhet och som avses i 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Bolaget skall lämna redogörelse om avdrag av den i 15 § 3 och 4 mom. i tonnageskattelagen avsedda återanskaffningsreserven för tonnagebeskattad verksamhet från anskaffningsutgifterna för de anläggningstillgångar som anskaffats under skatteåret samt om det i de nämnda lagrummen avsedda belopp som lämnats oanvända vid skatteårets utgång.

34 §

Uppgifter om ändring av räkenskapsperioden

En skattskyldig som ändrar tidpunkten för räkenskapsperiodens slut, skall meddela skatteverket om detta. Om tidpunkten för räkenskapsperiodens utgång förläggs till en senare tidpunkt, skall meddelandet lämnas in två månad före den dag då räkenskapsperioden skulle ha upphört. Om tidpunkten för räkenskapsperiodens utgång förläggs till en tidigare tidpunkt, skall meddelandet lämnas in två månad före den dag då räkenskapsperioden upphör.

Till meddelandet skall fogas utredning om de åtgärder som genomförandet av ändringen förutsätter, såsom ändring av stadgarna eller bolagsordningen, utverkande av behörig myndighets godkännande för ändringen av stadgarna eller bolagsordningen samt införande av ändringen i registret. Om utredningar inte kan fogas till meddelandet skall de tillställas skatteverket inom en månad efter att meddelandet till skatteverket gjordes.

IV kap. Anteckningar och verifikationer

35 §

Anteckningsskyldighet

Bestämmelserna i detta beslut om skyldighet att göra anteckningar och om anteckningar gäller skattskyldiga, som inte är bokföringsskyldiga, som bedriver eller idkar jordbruk, skogsbruk, uthyrningsverksamhet, investeringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet som inte betraktas som näringsverksamhet.

36 §

Anteckningar

En skattskyldig som är anteckningsskyldig skall göra sådana anteckningar över inkomster och utgifter att inkomsterna och utgifterna för dessa, mervärdesskattebelopp och skattens grunder samt stöd som erhållits för förvärvsverksamheten tillräckligt specificerade framgår av dem och av tillhörande verifikationer.

Anteckningarna registreras i kronologisk ordning. Sidorna i anteckningsboken skall vara försedda med löpande nummer. En inkomst registreras som transaktion när den har lyfts, skrivits in på den skattskyldiges konto eller när den skattskyldige annars har kunnat förfoga över den. En utgift registreras som transaktion när den har utbetalats.

De anteckningar som utvisar inkomst- och utgiftsposter samt mervärdesskattebelopp och skattens grunder skall grunda sig på daterade och numrerade verifikationer samt då mervärdesskatt som uppburits i samband med import dras av, på förtullningsbeslut och därtill hörande handlingar.

En skattskyldig som är anteckningsskyldig och månadsvis lämnar mervärdesskattedeklaration skall registrera de affärshändelser som påverkar beloppet av den skatt som skall betalas eller dras av månadsvis senast den 15 dagen i den andra månaden efter varje kalendermånad.

37 §

Bestämmelser om anteckningar inom jordbruket

Förutom uppgifterna enligt 36 § skall en skattskyldig som bedriver jordbruk i anteckningarna särskilt redogöra för följande:

 1. köparna av under skatteåret sålda lantbruks- och trädgårdsprodukter, husdjur och produkter från en produktionsinrättning på lägenheten;
 2. från jordbruket härrörande fordringar samt från jordbruket härrörande långfristiga och kortfristiga skulder, om vilka skall nämnas borgenärernas namn och adress, för varje borgenär utredning av skuldbeloppet och fördelningen av skulden på jordbruket och annat än jordbruket samt på skulden för skatteåret utgående ränta och av skulden föranledda index- och kursförluster;
 3. lägenhetens husdjur vid skatteårets utgång;
 4. överlåtelsepris eller ersättning för husdjur som överlåtits under skatteåret och den andel av detta belopp som periodiserats såsom skatteårets intäkt samt den andel av motsvarande belopp för under tidigare skatteår överlåtna husdjur som periodiserats såsom skatteårets intäkt;
 5. anskaffningsutgift för husdjur som förvärvats under skatteåret och den andel av detta belopp som periodiserats såsom avskrivning för skatteåret samt den andel av motsvarande belopp för under tidigare skatteår anskaffade husdjur som periodiserats såsom skatteårets avskrivning;
 6. anskaffningsutgifterna för byggnader och anläggningar, utgiftsrester samt de avskrivningar som gjorts på utgiftsresterna;
 7. anskaffningsutgifterna och utgiftsresterna för maskiner, redskap och anordningar samt särskilt anskaffningsutgifterna och utgiftsresterna för täckdiken, broar, dammar och andra sådana nyttigheter samt avskrivningarna som gjorts på dessa utgiftsrester;
 8. de löner som i pengar utbetalats till personer som arbetat i jordbruket, inberäknat familjemedlemmar som före skatteårets ingång fyllt 14 år, förskott som innehållits på lönerna och erlagda socialskyddsavgifter och andra arbetsgivarprestationer;
 9. jordbruksarbete som den skattskyldige och maken utfört samt deras respektive andelar av jordbrukets nettoförmögenhet samt sådana överlåtelsevinster som avses i 38 § 2 mom. i inkomstskattelagen och fördelningen av vinsterna mellan makarna;
 10. användningen av i jordbruket icke-avdragbara andelar av på lägenheten befintliga byggnader, anläggningar eller delar av dessa i det privata hushållet, skogsbruket eller annan näringsverksamhet samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna avskilts från utgifterna för jordbruket;
 11. i jordbruket icke-avdragbara utgiftsandelar av anlitande av arbetstagare som avlönats för jordbruket samt av användningen av till jordbruket hörande maskiner och andra i 7 punkten nämnda tillgångar och övriga tillgångar i det privata hushållet, skogsbruket eller annan näringsverksamhet samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna avskilts från utgifterna för jordbruket;
 12. den skattskyldiges fortskaffningsmedel samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna för fortskaffningsmedlen har fördelats på kostnader för lantbruket och i jordbruket icke-avdragbara kostnader;
 13. grunden för avdrag av den ökning av levnadskostnaderna som beror på tillfälliga arbetsresor enligt 10 e § i inkomstskattelagen för gårdsbruk och för avdrag av de utgifter för sådana resor i anslutning till lantbruket som en jordbruksidkare gör med en bil som hör till hans privata tillgångar;
 14. grunden för utjämningsreservering som bildats skilt för varje lägenhet;
 15. anskaffningskostnaderna för CAP-rättigheter och beloppen som avräknats från dem vid beskattningen, och de överlåtelsepriser som den skattskyldige har mottagit för CAP-rättigheter; samt
 16. grunderna för återbäring av i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) avsedd accis som skall betraktas som skattepliktig inkomst.

38 §

Uträkning av resultatet av jordbruk

Uträkning av resultatet av jordbruket skall upprättas sammanlagt för alla lägenheter enligt följande anteckningsschema:

INKOMSTER
Skattepliktig försäljning 22 %
1. Inkomst av djurförsäljning
2. Inkomst av husdjursförsäljning som periodiserats som skatteårets intäkt
3. Övriga försäljningsinkomster
Skattepliktig försäljning 17 %
4. Inkomst av försäljning av husdjursprodukter
5. Inkomst av försäljning av växtodlingsprodukter
Skattepliktig försäljning 8 %
6. Logiservice mm. försäljningsinkomster
Mervärdesskattefri försäljning
7. Statligt stöd
8. Övriga mervärdesskattefria stöd och ersättningar
9. Direkt intäktsföring av utjämningsreservering
10. Övriga mervärdesskattefria jordbruksinkomster
UTGIFTER
11. Lönekostnader
12. Inköp som är avdragsgilla i mervärdesbeskattningen 22 %
13. Utgifter för anskaffning av husdjur vilka periodiserats såsom skatteårets avskrivningar
14. Inköp som är avdragsgilla i mervärdesbeskattningen 17 % / 8 %
15. Övriga jordbruksutgifter
16. Avskrivningar
17. Utjämningsreservering som gjorts för skatteåret
SKILLNAD (Vinst/Förlust)

Inkomsterna och utgifterna antecknas exklusive mervärdesskatt.

39 §

Bestämmelser om anteckningar inom skogsbruket

En skattskyldig som bedriver skogsbruk och beskattas för kapitalinkomst av skogsbruk i enlighet med 43 § i inkomstskattelagen skall i anteckningarna förutom uppgifterna enligt 35 § särskilt redogöra för följande:

 1. en utredning om värdet på virke som använts i jordbruket, näringsverksamheten och tagits i privat bruk;
 2. en utredning om skogsbrukets årliga utgifter specificerade enligt utgifter för arbetstagarnas avlöningar, resekostnader för skogsbruket samt övriga årliga utgifter, samt beträffande resekostnaderna en redogörelse för grunderna för avräkning av kostnader för användning av en bil som hör till den skattskyldiges privata tillgångar;
 3. en utredning av om en utgiftsreservering och en utgiftsreservering för skogsskadeområden (skadereservering) gjorts och använts;
 4. en skilt för varje fastighet specificerad utredning om grunden för skogsavdrag och användningen av skogsavdraget;
 5. en utredning om anskaffningsutgifterna för maskiner, redskap och anordningar, byggnader och anläggningar samt för skogsdiken och skogsvägar, om avskrivningar som verkställts på anskaffningsutgifterna samt om utgiftsresten;
 6. en utredning om hur utgifterna för byggande av en skogsväg fördelas mellan skogsbruket och annan användning av vägen;
 7. från skogsbruket härrörande skulder, om vilka skall nämnas borgenärernas namn och adress, för varje borgenär utredning av skuldbeloppet och fördelningen av skulden på skogsbruket och annat än skogsbruket samt på skulden för skatteåret utgående ränta; samt
 8. en utredning separat för varje lägenhet om grunderna för värdering av i 63 § i inkomstskattelagen avsett leveransarbete.

För det skogsavdrag som avses i 55 § i inkomstskattelagen skall den skattskyldige till sin anteckningsbok vid rotförsäljning bifoga köparens och vid leveransförsäljning skogsvårdsföreningens eller skogscentralens utredning eller en annan tillförlitlig utredning om att inkomsten av virkesförsäljningen hänför sig till en sådan fastighet eller ett sådant område som berättigar till skogsavdrag.

För den skadereservering som avses i 111 § 2 mom. i inkomstskattelagen skall den skattskyldige till sin anteckningsbok foga en utredning av skogsvårdsföreningen eller skogscentralen eller en annan tillförlitlig utredning om det beräknade beloppet av kostnaderna för förnyelse av den förstörda skogen.

40 §

Bestämmelser om anteckningar för den som bedriver annan förvärvsverksamhet

En skattskyldig som erhåller inkomst av fastighet eller av fiske eller av annan verksamhet än rörelse eller yrke och som inte enligt lag är bokföringsskyldig, skall förutom uppgifterna enligt 35 § föra förteckning över de i verksamheten använda maskinerna, redskapen och anordningarna samt över byggnader och konstruktioner.

Såsom inkomst av i 1 mom. avsedd verksamhet betraktas biinkomster av tjänsten och betjäningsavgifter samt inkomster av upphovsrätt, uppfinning, patent och varumärke, av syneförrättningar och inspektioner, försträckning, emottagande av uppdrag, uthyrning, kurser och privatlektioner samt annan sådan verksamhet. Anteckningar behöver likväl inte föras då inkomsten erhållits av endast en för uthyrning använd bostadslägenhet eller av underhyresgäster i en sådan lägenhet.

En skattskyldig som bedriver investeringsverksamhet som avses i 12 § i lagen om beskattningsförfarande skall över investeringsverksamheten föra sådana anteckningar utgående från vilka och anknutna verifikationer man kan utreda de vid beskattning av överlåtelsevinster nödvändiga uppgifterna om anskaffningstidpunkt, förvärvssätt, anskaffningsutgift, överlåtelsetidpunkt, överlåtelsepris och övriga kostnader i anknytning med anskaffning och överlåtelse. Den skattskyldige skall förvara uppgifterna i sådant format att han på uppmaning kan visa upp sina anteckningar för skattemyndigheten eller en besvärsinstans.

Den i 3 mom. nämnda verksamhet avser placering av medel i värdepapper, investeringsfonders fondandelar och annan motsvarande egendom och handel med sådan egendom när denna verksamhet inte skall betraktas som näringsverksamhet.

41 §

Körjournal av yrkesbilister

En skattskyldig som bedriver yrkesmässig personbeställningstrafik med annan bil än buss eller ambulansbil skall för varje månad per körskift eller, om körskift inte har fastställts, per dygn föra körjournal. Om den skattskyldige använder en taxameter som är försedd med kvittoutskrivare, utgör kvittoutskrivarens rapporter körjournalen

Av körjournalen eller de rapporter som avses i 1 mom. skall framgå följande specifikation:

 1. inkomster av körslor, vilka skall indelas i kontanta inkomster av körslor, inkomster av körslor med kredit och övriga inkomster; samt
 2. uppgifter om det sammanlagda antalet körkilometrar under skatteåret, vilka skall uppdelas i yrkeskörslor, icke inkomstbringande yrkeskörslor, privata körslor och övriga körslor.

Körjournalen och de rapporter som avses i 1 mom. skall förvaras sex år efter skatteårets utgång så, att de ursprungliga uppgifterna kan verifieras

42 §

Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft den 1.1.2007.

Med detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut av den 2 januari 2006 om deklarationsskyldighet och anteckningar (5/2006). Bestämmelserna i beslutet skall för första gången tillämpas på skattedeklarationer för skatteåret 2006 samt på anteckningar som görs för skatteåret 2007. Bestämmelserna om skattedeklarationer av samfund och samfällda förmåner skall dock för första gången tillämpas på skattedeklarationer för skatteåret 2007. På skattedeklarationer av samfund och samfällda förmåner för skatteåret 2006 tillämpas Skattestyrelsens beslut av den 2 januari 2006 om deklarationsskyldighet och anteckningar.

Den i 16 § 1 mom. avsedda utredningen av sådana ändringar i fastighetsuppgifter som skett före utgången av kalenderåret 2006 skall inlämnas för första gången senast den 31 januari 2007.

Helsingfors den 22 december 2006

Generaldirektör   Jukka Tammi

Överinspektör   Tomi PeltomäkiSidan har senast uppdaterats 28.12.2006