Skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunderna för förskottsinnehållningsprocent för begränsat skattskyldiga pensionstagare för år 2006

Har getts
21.11.2005
Diarienummer
1316/31/2005
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 16 § 4 mom. (856/2005) i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) samt 2 § 1 mom. (564/2004) och 6 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) fastställt beräkningsgrunder för innehållningsprocent för begränsat skattskyldiga pensionärer som följer:

1 Uppgifter på grundval av vilka förskottsinnehållningsprocent beräknas för pensionsinkomst

Förskottsinnehållning beräknas enligt 3 och 4 § i lagen om förskottsuppbörd så att förskottsinnehållningens belopp så noggrant som möjligt motsvarar det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter som den skattskyldige, enligt den lag om skatteskalorna som gäller för skatteåret och enligt de övriga skattegrunderna för skatteåret, skall betala för sin inkomst som omfattas av förskottsinnehållning.

Statsskatten fastställs enligt Finska statens inkomstskatteskala och kommunalskatten som går till staten enligt den genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen. Någon kyrkoskatt fastsälls inte för begränsat skattskyldiga. Sjukförsäkringens sjukvårdspremie beräknas enligt 1,5 %. Vid beräkningen beaktas i görligaste mån bestämmelserna i ett eventuellt skatteavtal eller en överenskommelse om social trygghet mellan Finland och den skattskyldiges hemstat samt bestämmelserna i Europeiska gemenskapernas förordning om social trygghet 1408/1971.

1.1  Personer för vilka förskottsinnehållningsprocent beräknas för pension

Förskottsinnehållningsprocentsatser för pensionsinkomster beräknas för begränsat skattskyldiga pensionärer för vilka pensionsutbetalaren vid direktöverföring anmält pensionsinkomst från Finland.

1.2 Inkomster

Vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocentsatser för pensioner från Finland beaktas inte de andra inkomsterna från Finland. Förskottsinnehållningsprocentsatserna för pensionerna beräknas separat från beräkningen av förskottskatten för den begränsat skattskyldiges inkomster som omfattas av förskottsbetalning.

1.3 Uppgifter vid direktöverföring

För förskottsuppbörd anmäler pensionsanstalterna som är med i direktöverföringen de uppskattade pensionsinkomstbeloppen. En direktöverföringspost får innehålla pensionsinkomstuppgifterna som baserar sig på endast ett enda prestationsslag.

En direktöverföringspost innehåller en begränsat skattskyldigs finska personbeteckning, namn- och adressuppgifter, landskoden för hemstat, medborgarskap och landskoden för ett eventuellt annat medborgarskap, pensionsbelopp och prestationsslag. Dessutom innehåller posten uppgift från arbetspensionsanstalterna om ifall det år 2005 har tagits ut källskatt på pensionsinkomsten endast såsom betalning för sjukförsäkringspremien. I fråga om en pension som Folkpensionsanstalten utbetalat innehåller posten även en uppgift om huruvida Finland år 2006 svarar för ersättandet av kostnaderna för sjukvård.

1.4 Behandling av direktöverföringsuppgifter

Medborgarskap

Om någon uppgift om den skattskyldiges medborgarskap inte kommit från någon av pensionsanstalterna, används en eventuell uppgift i beskattningens personregister (VVHR). Om personregistret saknar uppgiften om medborgarskap, antas den skattskyldiges medborgarskap vara detsamma som hemviststaten.

Om hemviststaten är Estland och om ingen av uppgiftslämnarna har meddelat medborgarskapet utan medborgarskapet har antagits vara detsamma som hemviststaten, antas den skattskyldiges eventuella andra medborgarskap vara finskt. I fråga om andra länder görs inget antagande om ett eventuellt annat medborgarskap om uppgiften saknas.

Folkpensionsanstaltens meddelande om huruvida Finland svarar för kostnaderna för sjukvård

Om det är fråga om ett EU/EES-land eller Schweiz, med undantag av Sverige, och om Folkpensionsanstalten har sänt ett meddelande om att Finland inte svarar för ersättandet av kostnaderna för sjukvård, beräknas förskottsinnehållningsprocentsatserna för pensionstagaren men uppgifterna som kommit via direktöverföringen utskrivs på en separat lista för skattebyråns eventuella korrigeringsåtgärder.

Prestationsslag och hur de skall behandlas

Pensionstagarna uppger pensionsinkomsterna enligt följande prestationsslag:

Kod  Förklaring
B1 Av offentligt samfund utbetald arbetspension (ej intjänats i rörelseverksamhet)
B2 Annan arbetspension, avträdelsepension och olycksfallspension som baserar sig på socialskyddslagstiftningen
B3 Av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret utbetald annan pension än arbetspension
B4 Köpt pension som utgör förvärvsinkomst och som inte baserar sig på arbete (bl.a. själv tagen pension som baserar sig på en frivillig pensionsförsäkring)
B5 Pension som intjänats i offentligt samfunds rörelseverksamhet
B7 Annan pension än den som avses i punkterna B1-B5 eller B8 (t.ex. pension som baserar sig på trafikförsäkring eller annan riskförsäkring, B7 kan inte basera sig på socialskyddslagstiftningen)
B8

Köpt pension som utgör kapitalinkomst och som inte baserar sig på arbete (bl.a. själv tagen pension som baserar sig på en frivillig pensionsförsäkring)

Pensionsinkomsterna fördelas enligt hemstaten, medborgarskapsuppgifterna och pensionsinkomstens prestationsslag på respektive totalsummor som beskattas olika.

Som resultat av bedömningen fördelas pensionerna enligt följande:

  • Pension som utgör förvärvsinkomst och på vilken det i Finland påförs statsskatt, kommunalskatt och sjukvårdspremie
  • Pension som utgör förvärvsinkomst på vilken det i Finland påförs statsskatt och kommunalskatt men inte sjukvårdspremie
  • Pension som utgör förvärvsinkomst på vilken det i Finland påförs endast sjukvårdspremie
  • Pension som utgör förvärvsinkomst och på vilken det i Finland påförs statsskatt, kommunalskatt och sjukvårdspremie
  • Pension som utgör förvärvsinkomst och på vilken det i Finland varken påförs skatter eller sjukvårdspremie
  • Pension som utgör kapitalinkomst och på vilken det i Finland påförs skatt på kapitalinkomst
  • Pension som utgör kapitalinkomst och som inte beskattas i Finland

Enligt skatteavtalet med Nederländerna förhindras beskattningen av prestationsslag B2, B3 eller B5 om pensionstagaren bodde i landet redan 20.12.1997 och rätten till pensionen började före 20.12.1997. Eftersom direktöverföringsuppgiften inte innehåller uppgiften om datumet, kan detta villkor inte beaktas.

Om pensionstagarens hemstat är Frankrike, Polen, Portugal eller Spanien och prestationsslaget för pensionen är B2 eller B5, förhindrar skatteavtalet beskattningen men sjukvårdspremien kan påföras. Som tak för den förskottsinnehållningsprocent som skall beräknas tas 1,5 %. Om prestationsslaget för pensionen är B2 eller B5 och hemstaten är Frankrike, Polen, Portugal eller Spanien men det vid direktöverföringen inte kommit någon uppgift om att endast sjukvårdspremie har tagits ut år 2005, tillämpas bestämmelsen i skatteavtalet inte. Då läggs pensionsinkomsten på den beskattningsbara pensionsinkomsten på vilken det påförs stats- och kommunalskatt och sjukvårdspremie.

Om pensionstagaren endast har pensioner i prestationsslag B4 eller B7, påförs någon sjukvårdspremie inte för honom. Om det emellertid är fråga om ett EU/EES-land eller Schweiz och pensionstagaren dessutom har pensioner i prestationsslag B1, B2, B3 eller B5 på vilka det måste påföras sjukvårdspremie, skall premien då påföras även för prestationsslagen B4 och B7.

Om pensionen inte kan beskattas i Finland men sjukvårdspremie får påföras, tas som tak för förskottsinnehållningsprocenten 1,5 %, som är totalsumman av sjukvårdspremieprocenten om 1,33 och sjukvårdspremiens förhöjningsprocent om 0,17.

Om den i skatteavtalet nämnda maximiprocenten är t.ex. 15 och om det utöver skatterna kan påföras sjukvårdspremie, tas som tak för förskottsinnehållningsprocenten den nämnda maximiprocenten + 1,5.

Inkomsterna i prestationsslag B8 beskattas på samma sätt som kapitalinkomsterna enligt en skattestats om 28,0 procent. Skatteavtalet kan dock innehålla en definition om en maximiprocent.

2 Beräkning av kapitalbeskattning

Om ett skatteavtal förhindrar beskattningen av en pensionsinkomst som ska beskattas som kapitalinkomst, tas nollan som innehållningsprocent för pensionsinkomsten i fråga. Då beräknas det ingen innehållningsprocent för denna pensionsinkomst.

Pensionsinkomster vars beskattning inte hindras av skatteavtalet sammanräknas. Summan utgör det sammanlagda beloppet av pensionsinkomster som skall beskattas som kapitalinkomster.

De pensionsinkomster vars beskattning hindras av skatteavtalet sammanräknas. Summan utgör det sammanlagda belopp av kapitalinkomstpensioner som inte beskattas.

2.1 Avdrag från kapitalinkomster

Som avdrag från kapitalinkomsten godkänns räntor vid förskottsuppbörd. Andra eventuella avdrag från tidigare år, t.ex. premier på frivilliga pensionsförsäkringar, antas inte längre existera.

Om pensionstagaren har räntor och han i Finland är även förskottsskattskyldig, beaktas räntorna inte vid beräkningen av innehållningsprocenten för pension som utgör kapitalinkomst. Räntorna överförs till beräkningen av förskottsskatt och beaktas där.

Om pensionstagaren inte är förskottsskattskyldig i Finland, avdras räntorna från kapitalinkomsterna vid beräkningen av den beskattningsbara kapitalinkomsten. Om det uppstår underskott, tas 0 % som innehållningsprocent för pension som utgör kapitalinkomst.

2.2 Källskatt i början av året på kapitalinkomstpensioner

Källskatten som tagits ut på pensionen i januari beaktas vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för pension på samma sätt som influten skatt.

Pensionsinkomsterna som skall beskattas som kapitalinkomst divideras med 12. Kvoten utgör den influtna kapitalpensionsinkomsten och den avrundas enligt den tredje decimalen.

Om det i skatteavtalet nämns en maximiprocent, används den som källskatteprocent i början av året.

Om det inte nämns någon maximiprocent i skatteavtalet eller om den är högre än 28,0 %, används 28,0 % som källskatteprocent i början av året.

Den influtna kapitalpensionsinkomsten multipliceras med den källskatteprocent som tillämpas i början året. Produkten utgör den influtna källskatten och den avrundas enligt den tredje decimalen.

2.3 Beräkning av innehållningsprocent för kapitalinkomstpension

Beloppet av skatten på kapitalinkomst om 28 % beräknas på grundval av den beskattningsbara kapitalinkomsten.

Skatten på kapitalinkomst minskas med källskatten som tagits ut i början av året. Resultatet utgör skattebehovet beträffande den kommande kapitalpensionsinkomsten.

Skattebehovet beträffande den kommande kapitalpensionsinkomsten divideras med den kommande kapitalpensionsinkomsten. Kvoten utgör innehållningsprocenten för den pensionsinkomst som skall beskattas som kapitalinkomst och denna procent avrundas till närmaste tal som är delbart med fem. Förskottsinnehållningsprocenten får uppgå till högst 28,0 %.

Om skatteavtalet förutsätter en lägre procent, ändras innehållningsprocenten för kapitalpensionsinkomsten så att den blir lika stor som procenten i skatteavtalet.

3 Beräkning av förvärvsinkomstbeskattning

Innehållningsprocentsatserna för pensionsinkomster som utgör förvärvsinkomst beräknas per prestationsslag.

Pensionsinkomsterna som enligt skatteavtalet får beskattas och på vilka sjukvårdspremie kan påföras sammanräknas.

Pensionsinkomsterna som enligt skatteavtalet får beskattas men på vilka sjukvårdspremie inte får påföras sammanräknas.

Pensionsinkomsterna på vilka endast sjukvårdspremie får påföras sammanräknas.

Dessutom sammanräknas per prestationsslag pensionsinkomsterna som inte får beskattas och på vilka sjukvårdspremie inte får påföras. Som svarsuppgift till utbetalarna av dessa prestationsslag sänds förskottsinnehållningsprocent 0.

3.1 Beräkning av avdrag

På basis av de vid stats- och kommunalbeskattningen skattepliktiga pensionsinkomsterna beräknas avdragen vid stats- och kommunalbeskattningen på samma sätt som de beräknas vid beskattningen av allmänt skattskyldiga pensionstagare.

3.1.1 Avdrag från nettoförvärvsinkomst vid statsbeskattningen
Pensionsinkomstavdrag

Avdraget är högst 1 460 euro eller ett pensionsinkomstbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 1 460 euro, minskas pensionsinkomstavdraget med 70 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 1 460 euro.

3.1.2 Avdrag från nettoförvärvsinkomst vid kommunalbeskattningen
Pensionsinkomstavdrag

Avdraget är högst 6 950 euro (s.k. ensamståendes pensionsinkomstavdrag) eller ett pensionsinkomstbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 6 950 euro, minskas pensionsinkomstavdraget med 70 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 6 950 euro.

Pensionsinkomstavdraget beräknas enligt beräkningsregeln för ensamstående person för alla begränsat skattskyldiga eftersom bestämmelsen om makar inte tillämpas på begränsat skattskyldiga.

Grundavdrag

Grundavdraget är högst 1 480 euro. Om den skattskyldiges beskattningsbara nettoförvärvsinkomst vid kommunalbeskattningen efter de ovan uppräknade avdragen överstiger 1 480 euro, minskas grundavdraget med 20 % av det överskjutande beloppet.

Om pensionstagaren är även förskottsskattskyldig, beräknas grundavdraget inte vid beräkningen av skatterna och sjukvårdspremien då förskottsinnehållningsprocenten för pension beräknas. Då överförs grundavdraget till förskottskattberäkningen där det beviljas.

Invalidavdrag

1982 års invalidprocent som beviljas vid kommunalbeskattningen beaktas inte vid beräkningen för 2006.

3.1.3 Avdrag från nettoförvärvsinkomst vid beräkning av sjukvårdspremie

De avdragen som beviljas vid beräkningen av sjukvårdspremie beräknas enligt samma räkneregler som vid kommunalbeskattningen på basis av de pensionsinkomster på vilka sjukvårdspremie får påföras.

3.2 Beskattningsbar förvärvsinkomst

Från de skattepliktiga pensionsinkomsterna vid kommunalbeskattningen avdras avdragen som beviljats vid kommunalbeskattningen. Resultatet är den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen.

Från de skattepliktiga pensionsinkomsterna vid statsbeskattningen avdras avdragen som beviljats vid statsbeskattningen. Resultatet är den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen.

De beviljade avdragen avdras från sjukvårdspremiens skattepliktiga pensionsinkomster. Resultatet är sjukvårdspremiens beskattningsbara förvärvsinkomst.

3.3 Beräkning av skatter och premier

Den skattepliktiga förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen multipliceras med den genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen. Produkten utgör den kommunala inkomstskatten.

Inkomstskatten till staten beräknas enligt inkomstskatteskalan utgående från den vid statsbeskattningen beskattningsbara förvärvsinkomsten. Resultatet utgör inkomstskatten till staten.

Sjukvårdspremiens beskattningsbara förvärvsinkomst multipliceras med sjukvårdspremieprocenten (1,50). Produkten utgör sjukvårdpremien.

3.4 Avdrag från skatt

3.4.1 Invalidavdrag och underhållsskyldighetsavdrag vid statsbeskattningen

Invalidavdraget vid statsbeskattningen beräknas så att 115 euro multipliceras med invaliditetsprocenten. Avdraget görs från inkomstskatten.

Uppgifterna som utgör grunden för beviljandet av underhållsskyldighetsavdraget har inte fåtts, varför avdraget inte beräknas vid beräkningen för 2006.

3.4.2 Underskottsgottgörelse och särskild underskottsgottgörelse

Underskottsgottgörelsen uppgår till en andel som motsvarar kapitalinkomsternas inkomstskatteprocent (28 %) av det underskott i kapitalinkomstslaget som uppkommit under samma år, dock högst 1 400 euro. Underskottsgottgörelsen för räntorna på lån för första bostad är 30 %. Uppgifterna som behövs för barnförhöjningen av underskottsgottgörelsen har inte fåtts, varför barnförhöjningen inte beräknas vid beräkningen för 2006.

Underskottsgottgörelsen avdras vid beräkningen av inkomstskatt till staten och kommunen från skatten på förvärvsinkomster som beräknats på basis av den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen och vid kommunalbeskattningen samt från sjukvårdspremien som beräknats på basis av den beskattningsbara sv-förvärvsinkomsten.

3.5 Källskatt i början av året på förvärvsinkomstpensioner

I fråga om varje sammanlagt belopp av pensionerna i ett prestationsslag beräknas inkomstandelen i början av året.

Om prestationsslaget är B3 (av FPA utbetald folkpension), är källskatteprocenten i januari 2006 0 %. Folkpensionerna var skattefria enligt den tidigare lagstiftning om källskatt som ännu tillämpas i januari 2006.

Om skatteavtalet för något prestationsslag har en maximiprocent, används som källskatteprocent för prestationsslaget i fråga den maximiprocent som finns i skatteavtalet.

Om skatteavtalet inte har en maximiprocent för något prestationsslag, är källskatteprocenten för prestationsslaget i fråga 35,0 %.

Om det i direktöverföringsuppgifterna finns en uppgift om något av prestationsslagen att det på prestationsslaget i fråga år 2005 har tagits ut källskatt endast som betalning för sjukvårdspremie, är källskatteprocenten för prestationsslaget i fråga då 1,5 %.

3.6 Det sammanlagda beloppet av skatter och premier

Invalidavdrag avdras från inkomstskatten till staten.

Inkomstskatten till staten, inkomstskatten till kommunen och sjukvårdspremien sammanräknas. Resultatet utgör skatterna och premierna sammanlagt.

Från det sammanlagda beloppet av skatterna och premierna avdras underskottsgottgörelsen. Om skillnaden är negativ, nollställs det sammanlagda beloppet av skatterna och premierna. Den influtna källskatten avdras från det sammanlagda beloppet av skatterna och premierna. Resultatet utgör skattebehovet.

3.7 Beräkning av innehållningsprocent för förvärvsinkomst

Skattebehovet divideras med den kommande pensionsinkomsten. Kvoten utgör innehållningsprocenten för pensionsinkomst och procenten avrundas till närmaste tal som är delbart med fem.

Om den beräknade innehållningsprocenten är för hög för något av prestationsslagen, skall en ny beräkningsprocent beräknas för de övriga prestationsslagen så att den nya beräkningen inleds med den minsta procenten.

Om den skattskyldige utöver pensionsinkomst på vilken endast sjukvårdspremie påförs även har annan pensionsinkomst som beskattas som förvärvsinkomst och om den beräknade innehållningsprocenten överstiger 1,5 %, skall en nyinnehållningsprocent beräknas för de övriga pensionsinkomsterna. Som innehållningsprocent för en pensionsinkomst på vilken endast sjukvårdspremie tas ut sätts 1,5 %.

Den skatt som enligt 1,5 procent inflyter av den kommande pensionsinkomsten i prestationsslaget räknas ut och denna skatt dras av från skattebehovet i fråga om kommande förvärvsinkomstpensioner och från de kommande förvärvsinkomstpensionerna avdras det kommande beloppet på pensionsinkomsten i prestationsslaget. Skattebehovet i fråga om de kommande förvärvsinkomstpensionerna divideras med de kommande förvärvsinkomstpensionerna. Kvoten utgör den nya innehållningsprocenten för förvärvsinkomstpension.

Om den nya procenten är större än den procent som definieras i skatteavtalet, nedsätts innehållningsprocenten så att den motsvarar procenten i skatteavtalet och en ny procent beräknas för eventuella andra pensionsinkomster.

3.8 Ikraftträdande

De ovan i detta beslut fastställda förskottsinnehållningsprocentsatserna tillämpas på prestationer som utbetalas 1.2.2006 eller därefter.


Helsingfors den 21 november 2005

Generaldirektör   Jukka Tammi

Överinspektör   Päivi Lilja