Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunderna för förskottsinnehållningsprocent för begränsat skattskyldiga pensionstagare för år 2014

Har getts
20.12.2013
Diarienummer
A204/200/2013
Giltighet
1.2.2014−

Skatteförvaltningen har med stöd av 24 § 3 mom. (510/2010) i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978), samt 2 § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lagen (1118/1996) om förskottsuppbörd, sådana de lyder i lag 516/2010, fastställt beräkningsgrunderna för innehållningsprocent för begränsat skattskyldiga pensionstagare enligt följande:

1 Uppgifter på grund av vilka förskottsinnehållningsprocent beräknas för pension eller prestation

Förskottsinnehållning beräknas enligt 3 och 4 § i lagen om förskottsuppbörd så att förskottsinnehållningens belopp så noggrant som möjligt motsvarar det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter som den skattskyldige, enligt den lag om skatteskalorna som gäller för skatteåret och enligt de övriga skattegrunderna för skatteåret, ska betala för sin inkomst som omfattas av förskottsinnehållning.

Statsskatten fastställs enligt finska statens inkomstskatteskala och kommunalskatten som går till staten enligt den genomsnittliga kommunala inkomstskatteprocenten. Det påförs varken kyrkoskatt eller rundradioskatt hos begränsat skattskyldiga. Sjukförsäkringens sjukvårdspremie beräknas enligt 1,32 % och den höjda sjukvårdspremien enligt 0,17 %.

1.1 Personer för vilka förskottsinnehållningsprocent beräknas för pension eller prestation

Förskottsinnehållningsprocent för pensioner och prestationer beräknas för begränsat skattskyldiga fysiska personer för vilka pensions- eller prestationsutbetalaren vid direktöverföring anmält pension eller prestation från Finland.

1.2 Inkomster

Vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för pensioner och prestationer från Finland beaktas inkomster som omfattas av förskottsbetalning högst upp till 2 000 euro. Om annan beskattningsbar kapitalinkomst uppgår till högst 2 000 euro och det inte förekommer någon kapitalpension eller -prestation, ska den skatt på kapitalinkomst som beräknats på basis av denna beaktas vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för förvärvsinkomstpensioner och -prestationer på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga. En kapitalinkomstskatt om högst 600 euro beaktas vid beräkningen av innehållningsprocenten för förvärvsinkomstpensioner och -prestationer.

Om beskattningsbar kapitalinkomst utgörs av endast högst 7 000 euro och det inte förekommer någon kapitalinkomstpension eller -prestation, ska den kapitalinkomstskatt som beräknats på basis av kapitalinkomst beaktas vid beräkningen av innehållningsprocenten för förvärvsinkomstpensioner och -prestationer på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

Vid beräkningen av pensionsinkomstavdraget beaktas även förvärvsinkomster som överstiger detta och som omfattas av förskottsbetalning på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

Pensionerna och prestationerna beaktas till samma belopp som pensionsanstalter anmält dem.

1.3 Uppgifter vid direktöverföring

De pensionsanstalter som är med i direktöverföringen lämnar uppgifter om de uppskattade pensions- och prestationsbeloppen för förskottsuppbörd. En direktöverföringspost får innehålla pensionsinkomst- eller prestationsuppgifter som baserar sig på ett enda prestationsslag.

I en direktöverföringspost finns följande uppgifter om begränsat skattskyldiga: finsk personbeteckning, namn och adress, landskod för hemstat, medborgarskap och landskod för ett eventuellt annat medborgarskap, beloppet av pension eller prestation och prestationsslag. Folkpensionsanstalten (FPA) lämnar uppgiften om alla kända pensionstagare huruvida Finland för år 2014 svarar för ersättandet av kostnaderna för sjukvård.

1.4 Uppgifterna bosättningsstat, medborgarskap och skatteavtalet kan tillämpas

Uppgifterna bosättningsstat, medborgarskap och skatteavtalet kan tillämpas i fråga om begränsat skattskyldiga fås för förskottsuppbörd från personbeskattningens gemensamma uppgifter. Uppgiften skatteavtalet kan tillämpas utgör en uppgift som Skatteförvaltningen sparat.

1.5 Behandling av uppgifter

Bosättningsstat

Uppgiften om den stat där den skattskyldige är bosatt fås från personbeskattningens gemensamma uppgifter.

Medborgarskap

Uppgiften om den skattskyldiges medborgarskap fås från personbeskattningens gemensamma uppgifter. Uppgiften medborgarskap kan även saknas eller kunden kan vara statslös. Specialbestämmelserna om den beskattningsmässiga behandlingen av statslösa personer i skatteavtalen som Finland har med Estland, Lettland och Litauen beaktas vid uträkningen i fråga om prestationsslagen B4, B7, B8 och B9.

Uppgiften skatteavtalet kan tillämpas

Uppgiften skatteavtalet kan tillämpas, som Skatteförvaltningen sparat, fås från personbeskattningens gemensamma uppgifter om skatteavtalet som Finland har med den skattskyldiges bosättningsstat tillämpas i beskattningen av den skattskyldige. Om uppgiften skatteavtalet inte finns, även om bosättningsstaten är en skatteavtalsstat, påförs den skattskyldige skatterna på pensionerna oavsett vilken skatteavtalsstat det är fråga om. Om den skattskyldige är bosatt i Frankrike, Portugal eller Spanien och får pension från den privata sektorn eller pension som intjänats i ett offentligt samfunds rörelseverksamhet och om uppgiften skatteavtalet kan tillämpas förekommer, påförs den skattskyldige varken statskatt eller kommunalskatt i Finland.

Adressuppgifter

Som kundens adressuppgift eller ombudsuppgift utnyttjas den uppgift som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Den skattskyldige kan även sakna adressuppgiften.

Folkpensionsanstaltens meddelande om huruvida Finland svarar för kostnaderna för sjukvård

I beräkningen beaktas uppgiften från Folkpensionsanstalten (FPA) om Finland svarar för den skattskyldiges sjukvårdskostnader. Om Finland svarar för kostnaderna, påförs den skattskyldige sjukvårdsavgiften jämte förhöjningar.

Prestationsslag och hur de ska behandlas

Pensionstagarna uppger pensionerna och prestationerna enligt följande prestationsslag:

Kod Förklaring
B1 Av offentligt samfund utbetald arbetspension (ej intjänats i rörelseverksamhet)
B2 Annan arbetspension, avträdelsepension och olycksfallspension som baserar sig på socialskyddslagstiftningen
B3 Av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret betald annan pension än arbetspension
B4 Köpt pension som utgör förvärvsinkomst (bl.a. av den försäkrade eller av arbetsgivaren tecknad pension som grundar sig på en individuell frivillig pensionsförsäkring)
B5 Pension som intjänats i ett offentligt samfunds rörelseverksamhet
B7 Annan pension än sådan som avses i punkterna B1-B5 eller B8 (t.ex. pension som grundar sig på trafikförsäkring eller annan riskförsäkring, B7 kan inte grunda sig på socialskyddslagstiftningen)
B8 Köpt pension som utgör kapitalinkomst (bl.a. av den försäkrade tecknad pension som baserar sig på en frivillig pensionsförsäkring)
B9 Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent
P4 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som utgör förvärvsinkomst
P5 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst
P6 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som utgör kapitalinkomst ökad med 20 procent.

Pensionerna och prestationerna fördelas enligt hemstat, medborgarskap och prestationsslag på respektive totalsummor som beskattas olika.

Enligt skatteavtalet med Nederländerna förhindras beskattningen av prestationsslag B2, B3 eller B5 om pensionstagaren bodde i landet redan 20.12.1997 och rätten till pensionen började före 20.12.1997. Eftersom direktöverföringsfilen inte innehåller någon uppgift om datum, kan detta villkor inte beaktas.

1.6 Indelning av pensionsinkomster enligt beskattningen

Som resultat av bedömningen fördelas pensionerna enligt följande:

  • Pension eller prestation som utgör förvärvsinkomst och på vilken det i Finland påförs statsskatt, kommunalskatt och sjukvårdspremie
  • Pension eller prestation som utgör förvärvsinkomst på vilken det i Finland påförs statsskatt och kommunalskatt men inte sjukvårdspremie
  • Pension som utgör förvärvsinkomst på vilken det i Finland påförs endast sjukvårdspremie
  • Pension som utgör förvärvsinkomst och på vilken det i Finland varken påförs skatter eller sjukvårdspremie
  • Pension eller prestation som utgör kapitalinkomst och på vilken det i Finland påförs skatt på kapitalinkomst
  • Pension som utgör kapitalinkomst och som inte beskattas i Finland

Summorna i prestationsslagen B9 pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring och P6 prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande höjs i beräkningen med 20 procent som sina egna uppgifter som tas med i beräkningen.

Maximiprocent för innehållningen i skattekortet

Om pensionen inte kan beskattas i Finland men sjukvårdspremie får påföras, fastställs taket för förskottsinnehållningsprocenten till 1,5 %, som är den uppåt avrundade totalsumman av sjukvårdspremieprocenten om 1,32 % och sjukvårdspremiens förhöjningsprocent om 0,17 %.

Om skatteavtalet anger en takprocent, t.ex. 15 %, och sjukvårdspremie kan påföras utöver skatterna, fastställs som tak för förskottsinnehållningsprocenten avtalets takprocent + 1,5.

Inkomsterna i prestationsslag B8 och B9 beskattas på samma sätt som kapitalinkomsterna enligt en skattesats om 32,0 %. I skatteavtalet kan dock fastställas en takprocent.

2 Beräkning av kapitalbeskattning

Om den skattskyldige har andra kapitalinkomster som beskattas i Finland, beaktas kapitalinkomstskatten på 600 euro i beräkningen av innehållningsprocenten för pensionerna på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga. På motsvarande sätt beaktas också beskattningsbara kapitalinkomster om högst 7 000 euro.

Om B-pensionstagaren är bosatt i antingen Spanien eller Portugal och uppgiften skatteavtal kan tillämpas finns och om hyresinkomsten är från en bostadslägenhet eller hyresinkomstens typ är okänd, beaktas inkomsten inte i beräkningen.

Om ett skatteavtal förhindrar beskattningen av en pension som ska beskattas som kapitalinkomst, fastställs innehållningsprocenten för denna pension till noll (0 %). Då beräknas ingen innehållningsprocent för denna pension.

Pensioner och prestationer vilkas beskattning inte hindras av skatteavtalet sammanräknas. Summan utgör det sammanlagda beloppet av pensioner och prestationer som ska beskattas som kapitalinkomst.

De pensioner vilkas beskattning hindras av skatteavtalet sammanräknas. Summan utgör det sammanlagda belopp av kapitalinkomstpensioner som inte beskattas. Som innehållningsprocent anges noll (0 %).

För prestationen i prestationsslaget P6 beräknas en förhöjning på 20 %.

Om pensionsinkomsten i prestationsslaget B9 får beskattas, beräknas på pensionen en förhöjning på 20 %.

2.1 Avdrag från kapitalinkomster

Från den skattepliktiga kapitalinkomsten dras av räntor och premier för frivilliga pensionsförsäkringar samt premier enligt avtal om långsiktigt sparande. Om resultatet är negativt, utgör differensen underskott som beaktas vid beskattningen av förvärvsinkomster på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

Beloppet av underskott, underskottsgottgörelse eller särskilt underskottsgottgörelse skrivs inte ut i utredningen om kunden inte har sådana pensioner som utgör förvärvsinkomst.

Om det uppstår underskottsgottgörelse, anges 0 % som innehållningsprocent för en pension som utgör kapitalinkomst.

2.2 Beräkning av innehållningsprocent för kapitalinkomstpension

Kapitalinkomstpensionerna, kapitalinkomstprestationerna och de eventuella förhöjningarna på 20 %. Resultatet är inkommande kapitalinkomst.

Beloppet av skatten på kapitalinkomst om 30 % beräknas på den beskattningsbara kapitalinkomsten ända upp till 40 000 euro och för den överskjutande delen till 32 %.

Skattebehovet beträffande de kommande kapitalinkomstpensionerna och -prestationerna divideras med den kommande kapitalinkomsten. Resultatet utgör innehållningsprocenten för de pensioner och prestationer som ska beskattas som kapitalinkomst och denna procent avrundas till närmaste tredje decimal som är delbart med fem. Förskottsinnehållningsprocenten får vara högst 32,0 %.

Om det uppstår underskott, anges 0 % som innehållningsprocent för kapitalinkomstpensionerna och kapitalinkomstprestationerna.

Om skatteavtalet förutsätter en lägre procentsats, ändras innehållningsprocenten för kapitalinkomstpensionen så att den blir lika stor som den takprocent som anges i skatteavtalet. Den uträknade procenten minskas med takprocenten. Differensen multipliceras med beloppet av kapitalinkomstpensionerna. Resultatet är den skatt på kapitalinkomst som inte påförs på grund av takprocenten för kapitalinkomstpensionerna. Uppgift "Kapitalinkomstskatt som inte har påförts på grund av takprocenten i skatteavtalet" skapas.

3 Beräkning av förvärvsinkomstbeskattning

Innehållningsprocentsatserna för pensioner som utgör förvärvsinkomst beräknas skilt för varje prestationsslag. Skatteprogressionen på förvärvsinkomstpensioner är inte beroende på andra pensionsinkomster än dem som erhållits i Finland. I beräkningen beaktas de förvärvsinkomster som omfattas av förskottsbetalning, förutsatt att de hålls inom bestämda gränser på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

Sådana pensionsinkomster som enligt skatteavtalet får beskattas och en sådan prestation som utgör förvärvsinkomst och grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande, på vilka sjukvårdspremie kan påföras, sammanräknas.

Sådana pensionsinkomster som enligt skatteavtalet får beskattas och en sådan prestation som utgör förvärvsinkomst och grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande, på vilka sjukvårdspremie inte får påföras, sammanräknas.

De pensioner på vilka endast sjukvårdspremie får påföras sammanräknas.

Ytterligare sammanräknas skilt för varje prestationsslag de pensionsinkomster som inte får beskattas och på vilka sjukvårdspremie inte får påföras. Som svarsuppgift till utbetalarna av dessa prestationsslag sänds innehållningsprocent 0 %.

Pensioner och prestationer (beskattning och sv-premie), pensioner och prestationer (beskattning) och förvärvsinkomster av bestämd storlek som omfattas av förskottsbetalning. Resultatet är statens och kommunens skattepliktiga förvärvsinkomster.

Pensionerna och prestationerna på vilka sjukvårdspremie får påföras och pensionerna med endast sjukvårdspremie sammanräknas. Resultatet är skattepliktiga förvärvsinkomster vid beräkningen av sjukvårdspremie.

3.1 Beräkning av avdrag

På basis av de vid stats- och kommunalbeskattningen skattepliktiga pensionerna och prestationerna beräknas avdragen vid stats- och kommunalbeskattningen på samma sätt som de beräknas vid beskattningen av allmänt skattskyldiga pensionstagare.

3.1.1 Avdrag från nettoförvärvsinkomst vid statsbeskattningen

Pensionsinkomstavdrag

Avdraget är högst 12 610 euro eller ett pensions- eller prestationsbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 12 610 euro, minskas pensionsinkomstavdraget med 44 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 12 610 euro.

3.1.2 Avdrag från nettoförvärvsinkomst vid kommunalbeskattningen

Pensionsinkomstavdrag

Avdraget är högst 8 950 euro eller ett pensions- eller prestationsbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 8 950 euro, minskas pensionsinkomstavdraget med 55 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 8 950 euro.

Grundavdrag

Grundavdraget är högst 2 930 euro. Om den skattskyldiges beskattningsbara nettoförvärvsinkomst vid kommunalbeskattningen efter de ovan uppräknade avdragen överstiger 2 930 euro, minskas grundavdraget med 19 % av det överskjutande beloppet.

Invalidavdrag

Den invalidprocent för 1982 som beviljas vid kommunalbeskattningen beaktas vid beräkningen på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

3.1.3 Avdrag från nettoförvärvsinkomst vid beräkning av sjukvårdspremie

De pensioner och prestationer på basis av vilka sjukvårdspremie kan påföras används som grund för de avdrag som beviljas vid uträkningen av sjukvårdspremie på samma beräkningsregler som vid kommunalbeskattningen.

3.2 Beskattningsbar förvärvsinkomst

Från de skattepliktiga pensionerna och prestationerna vid kommunalbeskattningen dras av de avdrag som beviljats vid kommunalbeskattningen. Resultatet är den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen.

Från de skattepliktiga pensionerna och prestationerna vid statsbeskattningen dras av de avdrag som beviljats vid statsbeskattningen. Resultatet är den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen.

De beviljade avdragen dras av från sjukvårdspremiens skattepliktiga pensionsinkomster. Resultatet är den beskattningsbara förvärvsinkomsten för sjukvårdspremien.

3.3 Beräkning av skatter och avgifter

Kommunalskatten beräknas så att den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen multipliceras med den genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen.

Statens inkomstskatt beräknas enligt inkomstskatteskalan från statens beskattningsbara förvärvsinkomst.

För dem som får pensionsinkomst beräknas därutöver en tilläggskatt på pensionsinkomst. En fysisk person ska betala tilläggskatt på pensionsinkomst till staten för sin pensionsinkomst när pensionsinkomsten med avdrag för pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen överstiger 45 000 euro. Tilläggsskatten ska uppgå till 6 procent. Med pensionsinkomsten avses sådan pensionsinkomst som avses i 100 § i inkomstskattelagen.

Tilläggsskatten på pensionsinkomst ska betalas utöver den inkomstskatt som fastställts enligt den progressiva inkomstskatteskala som tillämpas vid statsbeskattningen och på tilläggsskatten på pensionsinkomst tillämpas vad som föreskrivs om den inkomstskatt som på förvärvsinkomst ska betalas till staten. Tilläggsskatten på pensionsinkomst utgör en del av den förvärvsinkomstskatt som ska betalas till staten.

Sjukvårdspremien beräknas så att den beskattningsbara förvärvsinkomsten för sjukvårdspremien multipliceras med sjukvårdspremieprocenten (1,32 %). Förhöjningen av sjukvårdspremien beräknas så att den beskattningsbara förvärvsinkomsten för sjukvårdspremien minskas med beloppet av den inkomst som utgör grunden för dagpenningspremien och skillnaden multipliceras med den förhöjda sjukvårdspremieprocenten (0,17 %). Sjukvårdspremien och den förhöjda sjukvårdspremien sammanräknas. Resultatet är sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

3.4 Avdrag från skatter

3.4.1 Arbetsinkomstavdrag

Arbetsinkomstavdraget beräknas på grund av de förvärvsinkomster som berättigar till avdraget samma sätt som hos allmänt skattskyldiga. Arbetsinkomstavdraget dras av från den inkomstskatt på förvärvsinkomster som ska betalas till staten. Till den del avdraget överstiger beloppet på den inkomstskatt på förvärvsinkomst som ska betalas till staten, ska det göras från kommunalskatten, sjukförsäkringens sjukvårdspremie och kyrkoskatten i proportion till dessa skatter. Avdraget görs före andra avdrag från den inkomstskatt på förvärvsinkomster som ska betalas till staten.

3.4.2 Invalidavdrag och underhållsskyldighetsavdrag vid statsbeskattningen

Invalidavdraget vid statsbeskattningen beräknas för den som är berättigad till avdrag så att den skattskyldiges invaliditetsprocent på minst 30 procent multipliceras med 115 euro. Avdraget görs från inkomstskatten.

För den som är berättigad till underhållsskyldighetsavdrag beräknas en åttondedel av underhållsbidragen, dock högst 80 euro per minderårigt barn. Avdraget görs från inkomstskatten.

3.4.3 Underskottsgottgörelse och särskild underskottsgottgörelse

För räntor på bostadsskuld och skuld på första bostad beaktas 75 procent i beräkningen. Räntorna på studielån och skuld för inkomstförvärv beaktas i beräkningen till sitt fulla belopp.

Beloppet av underskottsgottgörelse är den andel som motsvarar kapitalinkomsternas inkomstskatteprocent (30 %) av det underskott i kapitalinkomstslaget som uppkommit under samma år, dock högst 1 400 euro. Underskottsgottgörelsen för räntorna på lån för första bostad är 32 %. Barnförhöjningen av underskottsgottgörelsen räknas ut, men överföring mellan makarna görs inte.

Underskottsgottgörelsen dras av vid beräkningen av inkomstskatt till staten och kommunen från skatten på förvärvsinkomster som beräknats på basis av den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen och vid kommunalbeskattningen samt från sjukvårdspremien som beräknats på basis av den vid beräkningen av sjukvårdspremien beskattningsbara förvärvsinkomsten.

Den särskilda underskottsgottgörelsen beräknas utgående från kapitalinkomst av frivillig pensionsförsäkring på grundval av de oavdragna försäkringspremierna på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

3.5 Det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter

Från statens inkomstskatt dras av arbetsinkomstavdrag, invalidavdrag och underhållsskyldighetsavdrag.

Inkomstskatten till staten, kommunalskatten och sjukvårdspremien sammanräknas. Resultatet är skatter och avgifter sammanlagt.

Från det sammanlagda beloppet av skatterna och avgifterna dras av den andel av arbetsinkomstavdraget som inte dragits av från förvärvsinkomstskatten till staten, underskottsgottgörelsen och den särskilda underskottsgottgörelsen. Om skillnaden är negativ, nollställs det sammanlagda beloppet av skatterna och avgifterna. En kapitalinkomstskatt om högst 600 euro läggs till det sammanlagda beloppet av skatterna och avgifterna.

Om det finns beskattningsbara kapitalinkomster (max. 7 000,00) men varken takprocent eller tak på 1,5 procent i skattekortet och det inte finns kapitalpensionsinkomst i något prestationsslag, läggs kapitalinkomstskatten till det sammanlagda beloppet av skatterna och avgifterna. Resultatet är skattebehovet.

3.6 Beräkning av innehållningsprocent för förskottsinnehållningspliktig förvärvsinkomst

Förskottsinnehållningspliktig förvärvsinkomst omfattar inte de pensioner som inte får beskattas och på vilka sjukvårdspremie inte får påföras.

Det sammanlagda beloppet av skatterna och avgifterna divideras med förskottsinnehållningspliktig förvärvsinkomst. Resultatet är innehållningsprocent för pension och prestation. Procenten avrundas uppåt till följande halv eller hel procent. Innehållningsprocenten får vara högst 60,0 %.

Om den skattskyldige, utöver pension på vilken endast sjukvårdspremie påförs, även har annan pension eller prestation som beskattas som förvärvsinkomst och om den beräknade innehållningsprocenten överstiger 1,5 %, ska en ny innehållningsprocent beräknas för de övriga pensionsinkomsterna. Innehållningsprocenten för en pension på vilken endast sjukvårdspremie tas ut fastställs till 1,5 %.

På den nämnda kommande pensionen beräknas en skatt enligt 1,5 % dras av från skattebehovet av kommande förvärvsinkomstpensioner och -prestationer och från de kommande förvärvsinkomstpensionerna och -pensionerna dras av det kommande beloppet av den nämnda pensionen. Skattebehovet av de kommande förvärvsinkomstpensionerna och -prestationerna divideras med de kommande förvärvsinkomstpensionerna och -prestationerna. Resultatet är den nya, beräknade innehållningsprocenten för förvärvsinkomstpension och -prestation.

Om den nya procenten är större än den takprocent som förutsätts i skatteavtalet, fastställs som innehållningsprocent för pensionsinkomsten en sådan maximiprocent i skattekortet som räknats ut på basis av summan av maximiprocenten och den eventuella sjukvårdspremieprocenten. Denna summa kallas för takprocent.

Den uträknade procenten minskas med takprocenten. Differensen multipliceras med beloppet av pensionsinkomst. Resultatet är en sådan skatt som kommit till på grund av takprocenten i skatteavtalet som reglerar pensionsinkomst som inte påförs. Beräkningen utförs skilt för varje prestationsslag. Alla förvärvsinkomstskatter som kommit till på grund av takprocenten, men som inte blir påförda räknas ihop och resultatet är uppgiften ”Skatt (FI) som inte har påförts på grund av takprocenten i skatteavtalet”.

Om kapitalinkomstskatten har lagts till det sammanlagda beloppet av skatterna och avgifterna på det sätt som beskrivs i avsnitt 3.5 ska skattebehovet divideras med beloppet av den kommande pensionen och prestationen. Resultatet är en ny innehållningsprocent för pension och prestation. Om den nya procenten är högst 15 procentenheter större än den tidigare beräknade procenten och högst 60,0 %, tas den nya procenten som innehållningsprocent för den kommande pensionen och prestationen.

3.7 Ikraftträdande

De förskottsinnehållningsprocent som fastställs genom detta beslut tillämpas på prestationer som utbetalas 1.2.2014 eller därefter.


Helsingfors den 20 december 2013


generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande sakkunnig Tomi PeltomäkiSidan har senast uppdaterats 27.12.2013