Skatteförvaltningens arbetsordning

Har getts
21.12.2011
Diarienummer
A50/00 01 00/2011
Giltighet
1.1.2012−31.1.2013

Given i Helsingfors den 21 december 2011

Med stöd av 6 § 1 mom., 8 § 4 mom., 10 § 3 mom., 33 § 1 mom. samt 35 § 5, 6 och 7 mom. i lagen av den 11 juni 2010 om Skatteförvaltningen (503/2010) ges Skatteförvaltningen följande arbetsordning:

ALLMÄNT

1 §

Tillämpning

Om Skatteförvaltningens organisation, enheter, uppgifter och organiseringen av dem samt om huvudkontoren gäller, utöver vad i övrigt har föreskrivits eller bestämts, bestämmelserna i denna arbetsordning.

Om organisering och uppgifter, förfaranden och ansvar i samband med ekonomiförvaltningens uppgifter i fråga om Skatteförvaltningens ekonomiförvaltning samt om intern revision föreskrivs och bestäms utöver vad som i övrigt har föreskrivits i Skatteförvaltningens ekonomistadgar och reglementet för intern revision.

LEDNING OCH ORGANISATION

2 §

Ledning

Skatteförvaltningen leds av generaldirektören.

Skatteförvaltningens enhet leds av enhetens chef.

Enheten kan ha sådana till ledning, styrning eller utveckling av processer hörande uppgifter som ansluter sig till andra enheters uppgifter på sätt som bestäms i denna arbetsordning.

3 §

Skatteförvaltningens ledningsgrupp och utvecklingsledningsgrupp

Skatteförvaltningens ledning stöds av en ledningsgrupp, som biträder generaldirektören och cheferna för Skatteförvaltningens enheter vid ledning av Skatteförvaltningen och dess enheter. Ledningsgruppen består av generaldirektören, de chefer för Skatteförvaltningens enheter som har utsetts av generaldirektören och andra tjänstemän samt av en representant som personalen har utsett inom sig.

Som hjälp med ledningen av Skatteförvaltningens informationsprojekt och datatekniska projekt finns en utvecklingsledningsgrupp, som består av generaldirektören, datadirektören samt de chefer för Skatteförvaltningens enheter och andra tjänstemän som generaldirektören har utsett.

4 §

Resultatstyrning

För att uppnå de resultatmål som har ställts på Skatteförvaltningen fastställer generaldirektören resultatmål för Skatteförvaltningens enheter. Enheterna rapporterar de uppnådda resultatmålen till generaldirektören vid de tidpunkter som generaldirektören har bestämt.

För att nå de resultatmål som har fastställts för enheten fastställer enhetens chef resultatmål för enhetens verksamhetsenheter. Verksamhetsenheterna rapporterar de uppnådda resultatmålen till enhetens chef vid de tidpunkter som enhetens chef har bestämt.

5 §

Samverkan och arbetarskydd

Samtliga tjänstemän i chefsuppgifter inom Skatteförvaltningen ska sörja för arbetarskyddet och för att personalen har möjlighet att påverka sitt arbete och sin arbetsmiljö på det sätt som förutsätts i författningarna och avtalen om samverkan och arbetarskydd.

6 §

Skatteförvaltningens förvaltningsstruktur

Enligt lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) finns det enheter inom Skatteförvaltningen, och dessa har lokala enheter, stödenheter och andra verksamhetsenheter.

Om Skatteförvaltningens enheter bestäms i statsrådets förordning. Resultatmål ställs upp och en arbetsordning fastställs för Skatteförvaltningens enheter.

Om verksamhetsenheterna bestäms i denna arbetsordning. Resultatmål ställs upp och en arbetsordning fastställs för verksamhetsenheterna.

En enhet eller en verksamhetsenhet inom Skatteförvaltningen kan dessutom ha avdelningar, kontor, grupper eller andra organisationsdelar som fastställs i arbetsordningen.

7 §

Skatteförvaltningens enheter

vid Skatteförvaltningen finns (huvudkontoret inom parentes)

 1. Företagsbeskattningsenheten (Helsingfors);
 2. Personbeskattningsenheten (Helsingfors);
 3. Skatterevisionsenheten (Helsingfors);
 4. Skatteuppbördsenheten (Helsingfors);
 5. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt (Helsingfors);
 6. Informationsförvaltningsenheten (Helsingfors);
 7. Stabs- och rättsenheten (Helsingfors)
 8. Enheten för gemensamma tjänster (Helsingfors);
 9. Kommunikationsenheten (Helsingfors);
 10. Förvaltningsenheten (Helsingfors);
 11. Enheten för intern revision (Helsingfors) och
 12. Enheten för utredning av grå ekonomi (Helsingfors).

8 §

Förvaltningsorgan

Vid Skatteförvaltningen finns Skatteförvaltningens delegation, som stöder ämbetsverkets strategiska planering.

Vid Skatteförvaltningen finns en centralskattenämnd för meddelande av förhandsavgöranden.

För behandling av rättelseyrkanden finns följande skatterättelsenämnder:

 1. Nylands skatterättelsenämnd, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Östra Nyland och Nyland;
 2. Östra Finlands skatterättelsenämnd, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen, Norra Karelen och Norra Savolax;
 3. Västra Finlands skatterättelsenämnd, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland;
 4. Centrala Finlands skatterättelsenämnd, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Centrala Tavastland, Mellersta Finland, Päijänne-Tavastland och Birkaland;
 5. Norra Finlands skatterättelsenämnd, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten.
 6. Ålands skatterättelsenämnd och
 7. Koncernskattecentralens skatterättelsenämnd.

Vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt finns en samarbetsgrupp som stöder rättsbevakningen.

ENHETERNAS UPPGIFTER OCH ORGANISATION

9 §

Bestämmelser om organisering av uppgifterna och vedertagen arbetsfördelning

Om organisering av arbetsfördelningen mellan Skatteförvaltningens enheter och inom enheterna bestäms, utöver det vad i statsrådets förordning om Skatteförvaltningens enheter har bestämts, i denna arbetsordning, i enheternas arbetsordningar, i verksamhetsenheternas arbetsordningar, i resultatmålhandlingarna samt i arbetsledningens kompletterande och preciserande bestämmelser, i anvisningar om arbetsmetoder och i definitioner av regler som avser Skatteförvaltningens datasystem.

Arbetsfördelningen som blivit vedertagen i praktiken kompletterar de i 1 mom. avsedda bestämmelserna.

10 §

Enheternas uppgifter

Skatteförvaltningens enheter utför nedan föreskrivna och andra av generaldirektören bestämda uppgifter.

Skatteförvaltningens enheter

 1. organiserar sin verksamhet och verkar i samarbete med de övriga enheterna så, att riktigheten och enhetligheten förverkligas i Skatteförvaltningens avgöranden;
 2. svarar för enhetligt genomförande av Skatteförvaltningens arbetsgivar- och personalpolitiska linjedragningar i sina enheter;
 3. utvecklar verksamheten inom sitt uppgiftsområde;
 4. utvecklar i samarbete med Informationsförvaltningsenheten, datasystem som hör till enhetens uppgiftsområde;
 5. svarar för nationellt och internationellt myndighets- och intressegruppsamarbete, informationsutbyte, handräckning samt andra uppgifter som beror på internationella skatteavtal, som hör till enhetens uppgiftsområde;
 6. medverkar i förberedning av föreskrifter som hör till enhetens uppgiftsområde;
 7. medverkar i förberedning av föreskrifter som avses i 8 § 3 mom. i lagen om Skatteförvaltningen samt i förberedning av andra bestämmelser och anvisningar som generaldirektören fastställer och som gäller enhetens uppgiftsområde, vid behov i samarbete med stabs- och rättsenheten;
 8. medverkar i Skatteförvaltningens gemensamma hantering av skatterisker samt i planering och genomförande av skatterevisionen och annat skattekontroll till den del som gäller enhetens uppgiftsområde; och
 9. medverkar i Skatteförvaltningens gemensamma planering och genomförande av tjänster, kund- och intressegruppkommunikation samt marknadsföring till den del som gäller enhetens uppgiftsområde.

11 §

Samarbete

Skatteförvaltningens enheter och tjänstemän ska verka i samarbete för att uppnå Skatteförvaltningens målsättningar.

12 §

Samarbete i samband direktiv

Den enhet inom Skatteförvaltningen till vars uppgift i denna arbetsordning fastställs utfärdande av tolkningsrekommendationer, tillämpningsanvisningar och andra motsvarande direktiv, förbereder anvisningarna i samarbete med de enheter i den omfattning som anses vara ändamålsenligt

13 §

Samarbete i informationsförvaltningsuppgifter

Informationsförvaltningsenheten och Skatteförvaltningens övriga enheter samarbetar för effektivt utnyttjande och utveckling av datatekniken. Varje enhet inom Skatteförvaltningen sköter följande informationsförvaltningsuppgifter:

 1. framställer utvecklingsinitiativ för Enheten för gemensamma tjänster och för Skatteförvaltningens utvecklingsledningsgrupp genom att definiera innehållet i olika projekt och genom att prioritera projekt i enlighet med Skatteförvaltningens strategiska linjedragningar.
 2. övervakar och styr utvecklingsprojekt som beslutats att genomföras samt fattar prioriteringsbeslut som avser innehållet i dem med iakttagande av linjedragningar som Skatteförvaltningens utvecklingsledningsgrupp har antagit, och
 3. svarar för genomförandet av utvecklingsprojekt samt för ibruktagandet av datatekniska tillämpningar och för planering av utvecklingen.

14 §

Regionalt samarbete

Skatteförvaltningens enheter ska samarbeta regionalt i uppgifter som avser:

 1. verkställande av beskattningen, producering av tjänster och skattekontrollen;
  säkerhet och lokaliteter;
 2. utnyttjande av personalresurser, samt
 3. samarbete med intressegrupper.

Enheten för Gemensamma tjänster, Stabs- och rättsenheten samt Förvaltningsenheten styr, utvecklar och uppföljer det regionala samarbetet till den del som gäller respektive enhets uppgiftsområde.

Personbeskattningsenhetens skatteverk koordinerar anordnandet av det regionala samarbetet.

Samarbetet ska ordnas på ett ändamålsenligt sätt så att Skatteförvaltningens funktionella och ekonomiska målsättningar samt lokala omständigheter tas i beaktande.

Företagsbeskattningsenheten

15 §

Företagsbeskattningsenhetens uppgifter

Företagsbeskattningen:

 1. verkställer beskattningen av samfund och samfällda förmåner och utövar skattekontroll, om annat inte bestäms nedan, samt
 2. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter juridiska tolkningsrekommendationer, tillämpningsanvisningar och gemensamma anvisningar om arbetsmetoder som avser beskattning av samfund, samfällda förmåner och andra företag.

Dessutom Företagsbeskattningen:

 1. handlägger inom sitt uppgiftsområde andra än internprissättning gällande ärenden som kräver sådant avtalsförfarande som avses i internationella avtal och som gäller enskilda skattskyldiga;
 2. utför uppgifterna som ansluter sig till ansökningsförfarandet i samband med återbäring av moms som hänför sig till ansökningsförfarandet i samband med återbäring av de mervärdesskatter som ingår i de anskaffningar som en i en medlemsstat i den Europeiska unionen eller utanför den Europeiska unionen etablerad näringsidkare har gjort i Finland och en i Finland etablerad näringsidkare har gjort i en annan medlemsstat;
 3. utför uppgifterna som ansluter sig till ansökningsförfarandet i anslutning till återbäring av moms som ingår i diplomatiska anskaffningar samt i anskaffningar som Europeiska gemenskapernas förvaltningsorgan har gjort;
 4. producerar inom sitt uppgiftsområde tjänster som den elektroniska kontaktcentern tillhandahåller;
 5. handlägger ärenden som gäller skattskyldig som använder ett i mervärdesskattelagen avsett specialsystem för elektroniska tjänster; och
 6. upprätthåller registret över utländska egendomsförvaltare.

16 §

Företagsbeskattningsenhetens organisation

Vid Företagsbeskattningsenheten finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes).

 1. Koncernskattecentralen (Helsingfors);
 2. Nylands företagsskattebyrå (Helsingfors);
 3. Savolax-Karelens företagsskattebyrå (Kuopio);
 4. Centrala Finlands företagsskattebyrå (Tammerfors);
 5. Sydvästra Finlands företagsskattebyrå (Åbo);
 6. Västra Finlands företagsskattebyrå (Vasa);
 7. Sydöstra Finlands företagsskattebyrå (Kouvola); och
 8. Norra Finlands företagsskattebyrå (Rovaniemi);

17 §

Särskilda bestämmelser om Företagsbeskattningsenhetens uppgifter

Koncernskattecentralen verkställer beskattningen av följande samfund:

 1. försäkringsbolag och motsvarande utländska försäkringsbolags fasta driftställen i Finland;
 2. kreditinstitut och motsvarande utländska kreditinstituts fasta driftställen i Finland;
 3. europabolag och europaandelslag;
 4. de bolag, vilkas aktie är föremål för offentlig handel;
 5. de moderbolag, som nämns i Företagsbeskattningens separata beslut och vilkas omsättning eller i koncernbokslutet beräknade omsättning är minst 50 miljoner euro under en räkenskapsperiod om 12 månader;
 6. de enskilda bolag och de grupper som hör till en ekonomisk helhet som kan likställas med koncern, vilka nämns i Företagsbeskattningens separata beslut, om omsättningen av det enskilda bolaget eller gruppen är minst 50 miljoner euro under en räkenskapsperiod om 12 månader; och
 7. bolag som avses i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder.

Om ett i punkterna 1 – 5 ovan avsett samfund hör till en i bokföringslagen avsedd koncern, verkställer Koncernskattecentralen även beskattningen av andra samfund som hör till koncernen bortsett från ömsesidiga fastighetsaktiebolag och bostadsaktiebolag.

Om ett i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avsett företagsarrangemang inträffar i en ovan avsedd koncern, verkställer Koncernskattecentralen beskattningen av de nya bolag som grundas i samband med företagsarrangemanget. Koncernskattecentralen verkställer också beskattningen av ett sådant bolag som köper ett bolag som avses i punkterna 5 eller 6 ovan.

Koncernskattecentralen utför skatterevisionen av de samfund, vilkas beskattningsuppgift har förordnats som dess uppgift.

Koncernskattecentralen verkar också såsom kontaktmyndighet i samband med övervakning av EU-gemenskapsintern handel.

18 §

Internprissättningsprojekt

Inom Företagsbeskattningsenheten pågår ett internprissättningsprojekt som ansvarar för Skatteförvaltningens centraliserade internprissättningsuppgifter.

Internprissättningsprojektet utför centraliserat beskattningsuppgifter och skatterevisioner i anslutning till internprissättningen samt handlägger internprissättning gällande ärenden som kräver sådant ömsesidigt avtalsförfarande som avses i internationella avtal och som gäller enskilda skattskyldiga.

Internprissättningsprojektet kan överföra internprissättningsuppgifter för handläggning av någon annan enhet inom Skatteförvaltningen då detta avtalas med den aktuella enheten.

Personbeskattningsenheten

19 §

Personbeskattningsenhetens uppgifter

Personbeskattning:

 1. verkställer beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner samt utför skattekontroll;
 2. verkställer skatterevisioner av primärproducenter;
 3. verkställer fastighetsbeskattningen av samfund och samfällda förmåner;
 4. verkställer arvs- och gåvobeskattning;
 5. producerar inom sitt uppgiftsområde tjänster som den elektroniska kontaktcentern tillhandahåller;
 6. utfärdar för Skatteförvaltningens samtliga enheter anvisningar om beskattningsförfarandet till den del uppgiften inte med stöd av 15 § ankommer på Företagsbeskattningsenheten; och
 7. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter juridiska tolkningsrekommendationer och tillämpningsanvisningar som avser beskattningen inom respektive enhets uppgiftsområde.

Inkomstbeskattningen av samfund och samfällda förmåner som har hemvist inom landskapet Åland samt därtill ansluten förskottsuppbörd verkställs av Ålands skattebyrå.

20 §

Personbeskattningsenhetens organisation

Vid Personbeskattningen finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

 1. Ålands skattebyrå (Mariehamn);
 2. Södra Karelens skattebyrå (Villmanstrand);
 3. Södra Savolax skattebyrå (S:t Michel);
 4. Södra Österbottens skattebyrå (Seinäjoki);
 5. Floddalarnas skattebyrå (Ylivieska);
 6. Kajanalands skattebyrå (Kajana);
 7. Mellersta Österbottens skattebyrå (Karleby);
 8. Mellersta Finlands skattebyrå (Jyväskylä);
 9. Kymmenedalens skattebyrå (Kouvola);
 10. Lapplands skattebyrå (Rovaniemi);
 11. Kustlapplands skattebyrå (Kemi);
 12. Norra Karelens skattebyrå (Joensuu);
 13. Norra Savolax skattebyrå (Kuopio);
 14. Österbottens skattebyrå (Vasa);
 15. Norra Österbottens skattebyrå (Uleåborg);
 16. Päijänne-Tavastlands skattebyrå (Lahtis); och
 17. Huvudstadsregionens skattebyrå (Vanda);
 18. Satakunda skattebyrå (Björneborg);
 19. Centrala Finlands skattebyrå (Tammerfors);
 20. Nylands skattebyrå (Träskända); och
 21. Egentliga Finlands skattebyrå (Åbo);

Skatterevisionsenheten

21 §

Skatterevisionsenhetens uppgifter

Skatterevisionen:

 1. utför skatterevisioner;
 2. övervakar gemenskapsintern handel inom EU och utnämner för detta ändamål det centrala kontaktkontoret och verksamhetsenheterna som ska verka som kontaktmyndigheter;
 3. utför annan skattekontroll i samarbete med Skatteförvaltningens övriga enheter;
 4. tillhandahåller informationstjänster som understöder skattekontrollen;
 5. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter anvisningar om arbetsmetoder och andra anvisningar som avser enhetens uppgiftsområde; och
 6. kan överlåta uppgifter på eget initiativ till andra myndigheter då ärendet i fråga hänför sig till skatterevisionsenhetens uppgifter.

22 §

Skatterevisionsenhetens organisation

Vid Skatterevisionen finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes).

 1. Nylands skatterevisionsenhet (Helsingfors);
 2. Östra Finlands skatterevisionsenhet (Kouvola);
 3. Centrala Finlands skatterevisionsenhet (Tavastehus);
 4. Västra Finlands skatterevisionsenhet (Åbo); och
 5. Norra Finlands skatterevisionsenhet (Uleåborg).

Skatteuppbördsenheten

23 §

Skatteuppbördsenhetens uppgifter

Skatteuppbörden:

 1. uppbär och återbetalar skatter och avgifter samt registrerar skattemedel;
 2. indriver skatterna och avgifterna, handlägger ärenden som avser anstånd och befrielse från skatt;
 3. anmäler ärenden som gäller skattebrott eller något annat brott som hänför sig till beskattning eller ärenden som gäller bokföringsbrott till
 4. förundersökningsmyndigheten samt för talan i brottmål och i ärenden som gäller skadestånd på grund av brott;
 5. använder Skatteförvaltningens rätt att överlåta uppgifter på eget initiativ om inte något annat följer av 21 § 6 punkten;
 6. redovisar skatterna och avgifterna till skattetagarna samt indriver beskattningskostnaderna;
 7. producerar inom sitt uppgiftsområde tjänster som den elektroniska kontaktcentern tillhandahåller;
 8. svarar för skattekontoförfarandet samt för därtill anslutna uppgifter som ansluter sig till skatternas periodövervakning samt till arbetsgivarprestationernas
 9. årsövervakning, och
 10. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter anvisningar om arbetsmetoder och andra anvisningar som avser enhetens uppgiftsområde.

24 §

Skatteuppbördsenhetens organisation

Vid Skatteuppbörden finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

 1. Östra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet (Kuopio);
 2. Västra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet (Åbo);
 3. Norra Finlands indrivningsenhet (Uleåborg);
 4. Centrala Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet (Tavastehus);
 5. Nylands indrivningsenhet (Vanda).

Centrala Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet behandlar ärenden som hänför sig till redovisningen av skatter och betalningar och uppbörden av beskattningskostnaderna.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

25 §

Uppgifter för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt handlägger de ärenden kring bevakning av skattetagarnas rätt vars avgörande har föreskrivits eller bestämts som enhetens uppgift.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt förmedlar förvaltningsdomstolarnas beskattningsbeslut till de enheter som ansvarar för styrfunktionerna inom Skatteförvaltningen på det sätt som enheterna kommer överens sinsemellan.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt lämnar ut uppgifterna för bevakning av skattetagarnas rätt som skattetagarna själv utför.

26 §

Organisering av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har inga verksamhetsenheter

Informationsförvaltningsenheten

27 §

Informationsförvaltningsenhetens uppgifter

Informationsförvaltningen:

 1. svarar för Skatteförvaltningens datatekniska riktlinjer och arkitektur;
 2. svarar för Skatteförvaltningens datatekniska infrastruktur samt för upphandling av därtill hörande anordningar, system och tjänster;
 3. svarar för Skatteförvaltningens informationsplanering;
 4. svarar för de metoder som tillämpas inom Skatteförvaltningens systemarbete samt för de stödsystem och gemensamma tjänster som
 5. beskattningssystemen och den elektroniska kommunikationen behöver;
 6. svarar för aktualiteten och utvecklingen av Skatteförvaltningens informationssäkerhetslösningar samt övervakar iakttagande av informationssäkerheten i
 7. samarbete med Skatteförvaltningens säkerhetsorganisation;
 8. ger från beskattningens datasystem i elektronisk eller skriftlig form de uppgifter som lämnas i form av massutlämnanden;    
 9. svarar för identifieringstjänsten som avses i 2 a § i lagen om Skatteförvaltningen;
 10. svarar för Skatteförvaltningens automatiserade produktion, blankettplanering, blankettservice, tryckningsarbeten och posttjänster;
 11. svarar för Skatteförvaltningens tillämpningsutvecklingsstöd, det centraliserade stödet för systemen i samband med produktionen samt för de allmänna uppgifter som hänför sig till tillämpningen av datatekniken;
 12. svarar för den styrning som hänför sig till dess uppgiftsområde;
 13. svarar för beställning, framställning och utveckling av datasystemen i samarbete med de enheter som använder datasystemen; och
 14. svarar för valet och anskaffningen av Skatteförvaltningens datatekniktjänster, inklusive externa tjänster; och
 15. bereder stora och principiellt viktiga upphandlingar av databehandlingsanordningar, datasystem och externa tjänster för generaldirektörens avgörande.

28 §

Informationsförvaltningsenhetens organisation

Vid informationsförvaltningen finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes).

 1. Produktionsenheten (Jyväskylä);
 2. Enheten för användarstöd (Kuopio); och
 3. Dataprogramenheten (Helsingfors).

Stabs- och rättsenheten (Helsingfors)

29 §

Stabs- och rättsenhetens uppgifter

Stabs- och rättsenheten:

 1. utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens lednings-, styrnings- och planeringssystem;
 2. svarar för planering och uppföljning av Skatteförvaltningens verksamhet och ekonomi, för utarbetande av därtill anslutna handlingar och för styrning av enheterna samt för beredning av Skatteförvaltningens strategi;
 3. svarar för Skatteförvaltningens controllerfunktion;
 4. bereder och föredrar förvaltningsklagan för generaldirektörens avgörande;
 5. bereder och föredrar för generaldirektörens avgörande de föreskrifter som avses i 8 § 3 mom. i lagen om Skatteförvaltningen, harmoniseringsanvisningar som generaldirektören fastställer samt andra utlåtanden och utredningar som kräver juridiskt specialkunnande;
 6. koordinerar Skatteförvaltningens författningsförberedningsuppgifter och deltar i författningsförberedningen samt medarbetar med Skatteförvaltningens enheter i ärenden som ansluter sig till verkställande av lagstiftningen;
 7. bereder för generaldirektörens avgörande Skatteförvaltningens gemensamma anvisningar som hänför sig till offentlighets- och datasekretesslagstiftningen och deltar i beredningen av anvisningar som hör till andra enheters uppgiftsområde samt svarar för expertuppgifter inom informationsrättens område;
 8. utför Skatteförvaltningens andra gemensamma uppgifter som kräver juridiskt specialkunnande;
 9. svarar för styrning och uppföljning som hänför sig till Skatteförvaltningens totala säkerhet; och
 10. utför andra stabsuppgifter samt uppdrag och utredningar som generaldirektören bestämmer.

30 §

Stabs- och rättsenhetens organisation

Stabs- och rättsenheten har inga verksamhetsenheter.

Stabs- och rättsenhetens grupp, som svarar för de uppgifter som avses i 34 § 4–8 punkten, ovan kallas för Skatteförvaltningens rättsenhet.

Enheten för gemensamma tjänster

31 §

Uppgifter för Enheten för gemensamma tjänster

Gemensamma tjänster:

 1. leder och för sin del genomför hantering av skatterisker;
 2. leder den elektroniska kontaktcenterfunktionen och utför Skatteförvaltningens samtalsförmedlingsuppgifter;
 3. utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens tjänster och nätkommunikation samt bereder samtjänstavtal med andra myndigheter för generaldirektörens avgörande;
 4. koordinerar förenligheten av utvecklingsinitiativ från Skatteförvaltningens andra enheter och omfattande utvecklingsprojekt;
 5. utvecklar och koordinerar hanteringen av beskattningens datainsamling och förenligheten hos förfarandena;
 6. utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens kvalitetsverksamhet;
 7. utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens internationella myndighets- och intressegruppsamarbete;
 8. svarar för det elektroniska inlämnandet av beskattningsuppgifter;
 9. behandlar ansökningar enligt 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (1999/621);
 10. svarar för produktionen av gemensam statistik som beskriver beskattningen och Skatteförvaltningens verksamhet; och
 11. svarar för underhållet av Personbeskattningens planeringsmodell (HVS-modellen).

32 §

Organisering av Enheten för gemensamma tjänster

Enheten för gemensamma tjänster har inga verksamhetsenheter.

Kommunikationsenheten

33 §

Kommunikationsenhetens uppgifter

Kommunikationen:

 1. svarar för Skatteförvaltningens kommunikationsstrategi, allmän styrning av marknadsföring, media- och annan kommunikation, innehållet i det visuella utseendet samt för andra gemensamma kommunikationsuppgifter; och
 2. bistår Skatteförvaltningens ledning och enheter med planering och genomförande av kommunikation som gäller hela Skatteförvaltningen samt med att följa upp kommunikationens effektivitet.

34 §

Kommunikationsenhetens organisation

Kommunikationsenheten har inga verksamhetsenheter.

Förvaltningsenheten

35 §

Förvaltningsenhetens uppgifter

Förvaltningsenheten

 1. bereder för generaldirektörens avgörande Skatteförvaltningens arbetsordning samt förslag till föreskrifter om Skatteförvaltningens organisation och förvaltning;
 2. svarar för Skatteförvaltningens arbetsgivaruppgifter och beredningen av de personalpolitiska riktlinjerna;
 3. svarar för produktionen av tjänster för Skatteförvaltningens personalförvaltning;
 4. svarar för den gemensamma utvecklingen av Skatteförvaltningens personal;
 5. svarar för produktionen av Skatteförvaltningens tjänster inom dokumenthantering, materialförvaltning, reseförvaltning, lokalitetsförvaltning och interna tjänster samt för hyrande av lokaliteter och andra utrymmen och för lokalitetssäkerheten;
 6. stöder det regionala samarbetet mellan Skatteförvaltningens enheter;
 7. bereder för generaldirektörens avgörande ärenden som gäller inrättande, indragning samt överföring och placering från en enhet till en annan av tjänster som enhetens chef och verksamhetsenhetens chef;
 8. handlägger ärenden som gäller inrättande, indragning samt överföring och placering från en enhet till en annan av tjänster med undantag av tjänster som nämns i 7 punkten ovan och generaldirektörstjänsten;
 9. avgör på föredragning av enheten de ärenden som gäller fastställandet av det personliga tilläggsarvodet eller avtal om anställningsförhållandets villkor i enlighet med statstjänstemannalagen med undantag av de tjänster som nämns ovan i 7 punkten och tjänsten som generaldirektör;
 10. svarar för beredningen av ärenden som gäller bildandet av skatterättelsenämnder för generaldirektörens avgörande;
 11. bereder för generaldirektörens avgörande arbetsgivartjänstemännens lönesättning samt ärenden som gäller grunderna för arvoden och resekostnadsersättningar till medlemmar och experter i centralskattenämnden, skatterättelsenämnden, Skatteförvaltningens delegation samt i samarbetsgruppen vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt;
 12. svarar för de på statens bokföringsenhet ankommande uppgifter som hänför sig till Skatteförvaltningen:
 13. svarar för Skatteförvaltningens ekonomiförvaltningstjänster såsom budgetering, bokföring, kostnadsberäkning och rapportering;
 14. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter anvisningar som hör till dess uppgiftsområde; och
 15. handlägger de ärenden som inte hör till någon annan enhet inom Skatteförvaltningen och om vilka generaldirektören inte har bestämt annat.

36 §

Förvaltningsenhetens organisation

Vid Förvaltningsenheten finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

 1. Enheten för personaltjänster (Helsingfors).
 2. Enheten för ekonomiska tjänster (Helsingfors); och
 3. Enheten för lokalitetstjänster (Helsingfors).

I Förvaltningsenheten finns arbetsgivartjänster, vilkas innehavare har som sin huvudsakliga uppgift att handlägga statens personalförvaltningsärenden.

Enheten för intern revision

37 §

Uppgifter för Enheten för intern revision

Intern revision svarar för Skatteförvaltningens interna revision.

38 §

Organisering av Enheten för intern revision

Enheten för intern revision har inga verksamhetsenheter.

Enheten för utredning av grå ekonomi

39 §

Uppgifter för Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi handlägger ärenden som förordnats såsom dess uppgift samt övriga ärenden som ålagts enheten.

40 §

Organisering av Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har inga verksamhetsenheter.

GENERALDIREKTÖRENS BESLUTANDERÄTT

41 §

Ärenden som avgörs av generaldirektören

Utöver vad som föreskrivs i lagen om Skatteförvaltningen och förordningen om Skatteförvaltningen om ärenden som avgörs av generaldirektören avgör generaldirektören ärenden som gäller:

 1. Skatteförvaltningens utlåtanden till statsrådets justitiekansler, riksdagens justitieombudsman, Statens revisionsverk, dataombudsmannen eller i lagstiftnings- och andra vittgående ärenden till statsrådet eller ett ministerium, ett centralt ämbetsverk eller en annan motsvarande myndighet;
 2. Skatteförvaltningens placeringsstrategi och samserviceavtal med andra myndigheter;
 3. ingående av tjänste- och arbetskollektivavtal;
 4. kollektiv uppsägning, kollektiv överföring till deltid samt permittering av tjänstemän;
 5. utnämning av den chef vid Förvaltningsenheten som svarar för personalärenden samt utnämning av de tjänstemän, som bereder rättsnormer som ska utfärdas av Skatteförvaltningen;
 6. uppsägning och avstängning från tjänsteutövning av och varning till de tjänstemän, som har stadgats eller bestämts att utnämnas av generaldirektören;
 7. bildande av skatterättelsenämnder;
 8. inrättande, indragning och överföring från en enhet till en annan av enhetschefernas och verksamhetsenhetschefernas tjänster;
 9. arbetsgivartjänstemännens lönesättning;
 10. anvisningar, som gäller uppgiftsområdet för flera än en av Skatteförvaltningens enheter, om generaldirektören inte bestämt, att anvisningarna ska utfärdas av någon av Skatteförvaltningens enheter; och
 11. stora och principiellt viktiga upphandlingar av databehandlingsanordningar, datasystem och externa tjänster.

Generaldirektören avgör på föredragning de ärenden som avses i lagen om Skatteförvaltningen och förordningen om Skatteförvaltningen samt de ärenden som avses ovan i punkterna 1–10. De ärenden som rör Skatteförvaltningens resultatmål avgör generaldirektören dock på förslag av den tjänsteman som har berett ärendet.

De ärenden som avses ovan i punkt 11 avgör generaldirektören på föredragning eller genom att på förslag av den tjänsteman som har berett ärendet underteckna det upphandlingsavtal eller den beställningshandling som rör ärendet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

42 §

Placering av tjänster, tjänstledighet och vissa andra beslut som rör tjänsterna

Skatteförvaltningens enheter fattar de beslut som enligt statstjänstemannalagen (750/1994), statstjänstemannaförordningen (971/1994) och lagen om statens tjänstekollektivavtal (644/1970) fattas av ämbetsverket i fråga och som ovan inte har bestämts att avgöras av generaldirektören eller handläggas av Förvaltningsenheten.

43 §

Avgörande av förvaltningsklagan

En klagan som på grund av en enhet inom Skatteförvaltningen eller dess tjänstemans verksamhet har riktats till en enhet inom Skatteförvaltningen avgörs av enhetens chef om inte annat föranleds av 33 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen.

44 §

Underrättelser till generaldirektören

Skatteförvaltningens enheter ska hålla generaldirektören informerad om de principiellt eller på annat sätt viktiga ärenden som hör till enhetens uppgiftsområde.

45 §

Utlämnande av beskattningsuppgifter

Personbeskattningsenheten, Företagsskatteenheten, Skatterevisionsenheten och Skatteuppbördsenheten utövar inom sitt uppgiftsområde rätten att på begäran lämna ut beskattningsuppgifter på det sätt som särskilt föreskrivs därom.

46 §

Registeransvarigs uppgifter samt utlämnande av registerutdrag och intyg

Skatteförvaltningens samtliga enheter sköter de uppgifter som ankommer på datasystemets registeransvarige.

Personbeskattningsenheten, Företagsbeskattningsenheten, Skatterevisionsenheten och Skatteuppbördsenheten lämnar ut enskilda utdrag och intyg från Skatteförvaltningens beskattningsdatasystem på det sätt som särskilt föreskrivs om detta.

47 §

Annat förande av talan

Vid talan hos domstol, andra myndigheter, vid skiljeförfarande och i avtal i enlighet med 29 § i lagen om Skatteförvaltningen förs talan av den enhet inom Skatteförvaltningen till vars uppgiftsområde ärendet hör, eller som det speciellt åläggs.

48 §

Bestämmandet av behörighet i vissa fall

Ett ärende som rör två eller flera enheters behörighet handläggs av den enhet till vars uppgiftsområde ärendet huvudsakligen hör. Om behörig enhet inte kan avgöras på dessa grunder eller om det annars är oklart till vilken enhets uppgiftsområde handläggningen av ärendet hör bestämmer generaldirektören vilken enhet som ska handlägga ärendet.

Enheterna kan i ett enskilt ärende eller en enskild ärendegrupp komma överens om arbetsfördelning som avviker från denna arbetsordning, om detta är ändamålsenligt med tanke på handläggning av ärendet.

Om ett ärende som ska handläggas av en enhet även rör en annan enhets verksamhet ska man vid beredningen av ärendet förhandla med de behöriga tjänstemännen vid enheten i fråga.

En enhet inom Skatteförvaltningen kan avgöra ett ärende som annars skulle höra till någon annan enhet inom Skatteförvaltningen, om enheten med stöd av denna arbetsordning kan utfärda en tillämpningsanvisning eller tolkningsrekommendation i ärendet.

49 §

Bestämmande av skatterättelsenämnd

Den skatterättelsenämnd som ska behandla och avgöra ett rättelseyrkande som gäller beskattning bestäms enligt den skatt- eller betalningsskyldiges hemort vid slutet av året före skatteåret.

Avvikande från det som bestäms ovan i 1 mom. bestäms dock den skatterättelsenämnd som behandlar och avgör rättelseyrkandet på följande sätt:

 1. i fråga om arvsbeskattning bestäms skatterättelsenämnden enligt arvlåtarens hemkommun och i fråga om gåvobeskattning enligt gåvogivarens hemkommun;
 2. i fråga om fastighetsbeskattningen av samfund, samfällda förmåner samt öppna bolag och kommanditbolag bestäms skatterättelsenämnden enligt det ställe där beskattningen verkställs; och
 3. ett rättelseyrkande som gäller beskattningen av finskspråkiga föreningar och stiftelser samt bostads- och ömsesidiga fastighetsaktiebolag behandlas och avgörs av Östra Finlands skatterättelsenämnd. Ett rättelseyrkande som gäller beskattningen av svenskspråkiga föreningar och stiftelser samt bostads- och ömsesidiga fastighetsaktiebolag behandlas och avgörs av Västra Finlands skatterättelsenämnd.

Om behandling i skatterättelsenämnden av beskattningsbeslut som Ålands skattebyrå och Koncernskattecentralen har fattat föreskrivs i 35 § 5 mom. i lagen om Skatteförvaltningen.

50 §

Tillämpning på personal i arbetsavtalsförhållande

Vad som ovan sagts om tjänstemän tillämpas även på personal i arbetsavtalsförhållande. Däremot kan endast en person i tjänsteförhållande fungera som föredragande.

IKRAFTTRÄDANDE

51 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 januari 2012.

49 § 2 mom. i denna arbetsordning tillämpas från och med början av skatteåret 2009. På tidigare skatteår tillämpas 1 mom. i samma paragraf.

 

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Biträdande direktör Mika Gylén