Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunderna för personlig innehållningsprocent för pensioner och pensionstagares löneinkomster för år 2015

Har getts
4.12.2014
Diarienummer
A198/200/2014
Giltighet
1.2.2015−

Skattestyrelsen har med stöd av 2 § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådana de lyder i lag 516/2010, fastställt beräkningsgrunderna för innehållningsprocent för begränsat skattskyldiga pensionstagare som följer:

1 Beräkning av personlig innehållningsprocent för pension eller prestation

1.1 Personer för vilka förskottsinnehållningsprocent beräknas för pension eller prestation

Förskottsinnehållningsprocent för pensioner och prestationer beräknas för alla allmänt skattskyldiga fysiska personer för vilka pensions- eller prestationsutbetalaren vid direktöverföring uppgett pension eller prestation. Pensioner som inte omfattas av direktöverföringen tas med i beräkningen om Skatteförvaltningen har uppdaterat dessa för 2015. Om det har sparats uppgifter för pensioner som inte är i direktöverföringen för 2014 utgående från uppgifter som sparats 2013, höjs pensionen utanför direktöverföringen med 0,4 %.

Såsom utländsk förvärvsinkomst tas i beräkningen med de utländska pensioner som ingår i den skattskyldiges basuppgifter och för vilka den internationella dubbelbeskattningen avlägsnas antingen enligt undantagandemetoden eller avräkningsmetoden. Utländska pensioner som ska beskattas endast i Finland beaktas i beräkningen upp till 3 000 euro. Utländska pensioner som överstiger detta belopp och som ska beskattas endast i Finland beaktas endast i beräkningen av förskottsskatt.

En pension eller prestation som betalas från Finland och som grundar sig på ett frivilligt individuellt pensionsförsäkringsavtal eller på ett avtal om långsiktigt sparande eller en pension som baserar sig på obligatoriskt trafikskadeskydd antecknas såsom övrig pension som inte avses i förordningen. Folkpension, garantipension och övriga pensioner som avses i förordningen och som betalas från Finland är sådana finska pensionsinkomster som avses i förordningen om social trygghet eller i grundförordningen.

Uppgiften om huruvida pensionen betalas från ett EU/EES-land kommer från verkställda beskattningen för 2013 och förskottsuppbördens rättelseberäkning 2014 samt från uppgifterna som sparats för 2015.

Om den skattskyldige från ett EU/EES-land får pension som avses i förordningen om social trygghet eller i grundförordningen och dessutom från Finland får sådan pension som avses i förordningen om social trygghet eller grundförordning, antecknas den utländska pensionen såsom pension där beräkningen av sjukvårdspremien omfattas av premietak. Om den skattskyldige inte från Finland får sådan pension som avses i förordningen om social trygghet eller grundförordningen ska den pension som avses i förordningen om social trygghet eller grundförordningen från ett EU/EES-land anges såsom pension där beräkningen av sjukvårdspremien omfattas av premietak. De övriga pensionerna som betalats från utlandet till Finland ska antecknas som pensioner för vilka det fastställs full sjukvårdspremie.

Om den skattskyldige endast får avträdelseersättning förutsätts utöver denna ingen lön. Inte heller förutsätts någon annan lön då den skattskyldige från Finland får endast pension som betalas utomlands och på vilken endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs.

Förskottsinnehållningsprocenten för pensioner och prestationer beräknas för allmänt skattskyldiga fysiska personer som enbart har pension eller prestation eller vilkas pension jämte övriga inkomster överstiger 1 800 euro per år. Procenten räknas dessutom ut för alla barn under 18 år som får familjepension.

Alla som får arbetspension och som fyllt eller fyller 65 år under perioden 1.12.2014 - 30.11.2015 antas dessutom ha fått folkpension fr.o.m. den månad som följer efter födelsemånaden även om Folkpensionsanstalten (FPA) inte har angett folkpensionen. Folkpensionen räknas ut på basis av övriga pensioner och inkluderas i pensionsinkomsten. På samma sätt uppskattas även beloppet på garantipension.

Om en person endast har pension eller prestation i form av kapitalinkomst och inga andra inkomster ska åt denne fastställas en förskottsinnehållningsprocent i pensionärernas beräkning.

1.2 Dividendinkomsterna och räntorna på andelskapital i beskattningen för 2013 är inte med i beräkningen

Dividendinkomster och räntor på andelskapital i verkställda beskattningen för 2013 tas inte i beaktande i beräkningen för skattekort och förskottskatt 2015.

Från rättelseberäkningarna för 2014 och från de uppgifter som Skatterförvaltningen lagrat för 2015 tas med inhemska dividender som erhållits från offentligt noterade bolag och som beskattas som kapitalinkomst eller dividender som erhållits från andra än offentligt noterade bolag och som beskattas som kapitalinkomst eller som förvärvsinkomst. Från rättelseberäkningarna för förskottsuppbörden 2014 och de uppgifter som Skatteförvaltningen lagrat för 2015 tas i beräkningen med även utländska dividender som erhållits från offentligt noterade bolag och som beskattas som kapitalinkomst. Räntor på andelskapital tas inte med i beräkningen från förskottsuppbördens rättelser för 2014 eller de uppgifter som Skatteförvaltningen lagrat för 2015.

Den som betalar ut ska verkställa förskottsinnehållning på inhemska dividender och på överskott från andelslag. Förskottsinnehållningen på kapitalinkomstandelen av inhemska dividender beaktas som avdrag vid beräkningen av kapitalinkomstskatten. Förskottsinnehållningen på förvärvsinkomstandelen av inhemska dividender beaktas som avdrag vid beräkningen av skatter och avgifter.

1.3 Arbetsinkomst i företagarförsäkring såsom beräkningsgrund för sjukförsäkringspremie och dagpenningspremie

Om ett pensionsförsäkringsbolag har uppgett att en pensionstagare har FöPL eller LFöPL-arbetsinkomst ska åt denne räknas ut en förskottsinnehållningsprocent för pensionen, prestationen och den eventuella lönen i löntagarnas beräkning. Detta görs ändå inte om den skattskyldige har utländsk pension med endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

1.4 Kapitalinkomster

Kapitalinkomsterna beaktas i princip på samma sätt som när man räknar ut innehållningsprocenten för lön.

1.5 Beaktande av kapital- och förvärvsinkomster i förskottsuppbörden vid uträkning av förskottsinnehållningsprocenter för pensionärer

Små kapital- och förvärvsinkomster i uppbörden tas i beaktande vid uträkning av förskottsinnehållningsprocenten enligt följande regler. Med övriga kapitalinkomster avses andra kapitalinkomster än dividender och hyresinkomster.

Om den skattskyldige har andra kapitalinkomster än dividender och hyresinkomster men inga förvärvsinkomster som omfattas av förskottsuppbörden och den beräknade skatten på kapitalinkomst är högst 600 euro ska till kapitalinkomstskatten läggas det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter då man räknar ut förskottsinnehållningsprocenten för skattekortet.

När det sammanlagda beloppet av övriga kapitalinkomster och förvärvsinkomster som omfattas av förskottsuppbörden är högst 2 000 euro ska förvärvsinkomsterna som omfattas av förskottsuppbörden tas med i beräkningen av skatter och avgifter. Skatten på kapitalinkomst läggs till det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter när man räknar ut förskottsinnehållningsprocenten för skattekortet.

Om den skattskyldige inte har andra kapitalinkomster men har förvärvsinkomster som omfattas av förskottsuppbörden på högst 2 000 euro ska förvärvsinkomsterna som omfattas av förskottsuppbörden tas med i beräkningen av skatter och avdrag.

När det i ovanstående fall ingår pension eller prestation som beskattas som kapitalinkomst ska för detta ändamål räknas ut en förskottsinnehållningsprocent.

Om den beskattningsbara kapitalinkomsten efter dess avdrag är högst 7 000 euro ska den beaktas vid uträkningen av förskottsinnehållningsprocenten för lön eller pension. Om den skattskyldige förutom kapitalinkomst dock har övriga inkomster enligt förskottsuppbörden ska kapitalinkomsten inte tas med vid beräkningen av skattekortet.

Inkomster i förskottsuppbörden beaktas inte när man räknar ut förskottsinnehållningsprocenten för skattekortet och detta är ett graderat skattekort eller skattekortet är räknat för en antagen lön eller sjöarbetsinkomst eller om den enda inkomst som den skattskyldige får är finsk pension varpå endast påförs sjukförsäkringens sjukvårdsavgift.

Förvärvs- och kapitalinkomster i förskottsuppbörden tas inte i beaktande när man räknar ut skatter och avgifter när Skatteförvaltningen har lagrat en uppgift om förhindrad förskottsuppbörd på skattekortet.

Såsom maximal höjning för förskottsinnehållningsprocent för inkomsterna i förskottsuppbörden anges 15 procentenheter. Om förskottsinnehållningsprocenten blir större än detta tas den förskottsinnehållningspliktiga inkomsten inte i beaktande på skattekortet.

Den maximala innehållningsprocenten på skattekortet är 60. Inkomst som omfattas av förskottsuppbörden tas inte med på skattekortet om förskottsinnehållningsprocenten skulle överstiga 60 %.

Om inkomster som omfattas av förskottsuppbörden har beaktats vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för pensionsinkomst ska höjningen på 15 % inte justeras utan endast den maximala innehållningen 60 % vid beräkningen av förskottsinnehållning på löneinkomster.

För inkomster som inte har beaktats på skattekortet fastställs en förskottsskatt åt den skattskyldige som förut.

2 Avdrag som beaktas vid beräkningen av pensionsprocent

2.1 Avdrag från kapitalinkomstpension eller -prestation

Från kapitalinkomsterna avdras utgifterna för inkomstens förvärvande och räntorna samt premierna för en frivillig pensionsförsäkring och inbetalningarna som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande. Avdragen görs i första hand från andra kapitalinkomsten än från prestation eller pension som är kapitalinkomst. Om det uppstår ett underskott ska såsom förskottsinnehållningsprocent på kapitalinkomstpension eller – prestation fastställas noll (0).

2.2 Avdrag från nettoförvärvsinkomsten i statsbeskattningen

2.2.1 Pensionsinkomstavdrag

Avdraget är högst 12 540 euro eller ett pensions- eller prestationsbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 12 540 euro minskas pensionsinkomstavdraget med 44 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 12 540 euro.

2.3 Avdrag från nettoförvärvsinkomsten i kommunalbeskattningen

2.3.1 Pensionsinkomstavdrag

Avdraget är högst 9 140 euro eller ett pensions- eller prestationsbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 9 140 euro, minskas pensionsinkomstavdraget med 54 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 9 140 euro.

2.3.2 Grundavdrag

Grundavdraget är högst 2 970 euro. Om den skattskyldiges beskattningsbara nettoförvärvsinkomst, inklusive utländsk pension, vid kommunalbeskattningen och efter de ovan uppräknade avdragen överstiger 2 970 euro, minskas grundavdraget med 18 % av det överskjutande beloppet.

2.3.3 Invalidavdrag

Invalidavdraget vid kommunalbeskattningen är minst 30 procent av den del av 440 euro som invaliditetsprocenten visar. Avdraget beviljas dock högst till beloppet av annan nettoförvärvsinkomst än pensionsinkomst. En skattskyldig som har haft skattepliktig pensionsinkomst år 1982 får vid kommunalbeskattningen 2015, oberoende av beloppet på annan förvärvsinkomst, göra ett invalidavdrag om det belopp denne var berättigad till vid kommunalbeskattningen 1982, då denne inte på grund av gällande bestämmelser är berättigad till ett större invalidavdrag.

2.4 Avdrag från skatt

2.4.1 Invalidavdrag och underhållsskyldighetsavdrag vid statsbeskattningen

Invalidavdraget i statsbeskattningen och avdraget för underhållsskyldighet beaktas i beräkningen på motsvarande sätt som förskottsinnehållningsprocenten på lön.

2.4.2 Underskottsgottgörelse och särskild underskottsgottgörelse

Avdrag för underskott beaktas i beräkningen på motsvarande sätt som förskottsinnehållningsprocenten på lön.

2.4.3 Barnavdrag

Barnavdraget beaktas i beräkningen på motsvarande sätt som förskottsinnehållningsprocenten på lön.

2.5 Statsskat på kapital- och förvärvsinkomster, kommunalskatt, kyrkoskatt, sjukförsäkringens sjukvårdspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie

Förvärvsinkomstskatt till staten som fastställs på inkomsterna ska beräknas enligt den inkomstskatteskala som tillämpas vid beskattningen för år 2015.

För dem som får pensionsinkomst beräknas därutöver en tilläggskatt på pensionsinkomst. En fysisk person ska betala tilläggskatt på pensionsinkomst till staten för sin pensionsinkomst när pensionsinkomsten med avdrag för pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen överstiger 45 000 euro. Tilläggsskatten är 6 procent. Tilläggskatten på pensionsinkomst för dödsåret påförs dödsboet. Tilläggsskatten på pensionsinkomst ska betalas utöver den inkomstskatt som fastställts enligt den progressiva inkomstskatteskala som tillämpas vid statsbeskattningen och på tilläggsskatten på pensionsinkomst tillämpas vad som föreskrivs om den inkomstskatt som på förvärvsinkomst ska betalas till staten. Tilläggsskatten på pensionsinkomst är en del av den statliga skatten på förvärvsinkomst.

Kommunalskatt, kyrkoskatt samt sjukförsäkringens sjukvårdsavgift och dagpenningspremie räknas enligt inkomstskattesatsen i den skattskyldiges hemkommun och församling, samt enligt sjukförsäkringens sjukvårdspremieprocent, procenten för förhöjd sjukvårdspremie, dagpenningspremieprocent och procenten för förhöjd dagpenningspremie vilka fastställts för 2015, med två decimalers noggrannhet.

Skatten på beskattningsbar pension eller prestation som är kapitalinkomst beräknas enligt kapitalinkomstens skattesats (30,0 %). Till den del beloppet på pensionen och/eller prestationen överstiger 30 000 euro beräknas skatten på den överskjutande delen enligt den högre skattesatsen (33,0 %) på kapitalinkomster.

Vid beräkningen av sjukförsäkringens sjukvårdspremie beaktas utländsk pension inte alls om den är en sådan pension från ett EU/EES-land för vilken sjukförsäkringens sjukvårdspremie inte påförs. Om sjukförsäkringens sjukvårdspremie på pension som betalats från ett EU/EES-land omfattas av ett premietak får sjukförsäkringens sjukvårdspremie jämte förhöjningen inte överskrida det sammanlagda beloppet av finska pensioner som avses i socialskydds- eller grundförordningen.

Den pensionsbaserade sjukvårdspremien och förhöjda sjukvårdspremien räknas ut genom att premien utan pensionsinkomster jämförs med den premie som fås när också pensionerna som avses i socialskydds och- grundförordningen beaktas. Skillnaden är sjukförsäkringens sjukvårdspremie jämte förhöjning som fastställs på grundval av pensionerna i enlighet med förordningarna. Denna sjukvårdspremie jämte förhöjning jämförs med det sammanlagda beloppet av pensioner som betalas från Finland i enlighet med socialskydds- eller grundförordningen. Den överskjutande delen utgör sjukvårdspremieavdraget på utländsk pension. Detta avdrag görs från den beräknade sjukvårdspremien inklusive förhöjning.

Full sjukvårdspremie jämte förhöjning beräknas på grundval av den övriga utländska pensionen.

Om en pensionstagare har arbetsinkomst som grund för försäkringen (företagare FöPL eller lantbruksföretagare LFöPL) ska dennes förskottsinnehållningsprocent räknas i löntagarnas beräkning.

2.6 Rundradioskatt

Rundradioskatten beaktas i beräkningen på motsvarande sätt som förskottsinnehållningsprocenten på lön. Rundradioskatten läggs till den totala summan av den skattskyldiges skatter och avgifter.

På detta sätt får man den skatt som utgår på pensioner och prestationer.

3 Innehållningsprocentsatserna för pension eller prestation

3.1 Innehållningsprocent för pension eller prestation som är förvärvsinkomst

Förskottsinnehållningsprocent för pension eller prestation får man i regel genom att räkna ut hur många procent den skatt som räknats ut ovan i punkt 2.5 jämte rundradioskatt utgör av pensionen eller prestationen.

Förskottsinnehållningsprocenten på pension och prestation kan i beräkningen uppgå till högst 60 procent. Procenten fastställs med en halv procentenhets noggrannhet genom att avrunda talet uppåt eller nedåt till närmaste jämna eller halva procent.

Förskottsinnehållningsprocent på pension som betalas utomlands från Finland och på vilken endast sjukvårdavgift får påföras ska fastställas till 1,5 om den beräknade procenten blir större än detta procenttal.

3.2. Förskottsinnehållningsprocent på pension eller prestation som utgör kapitalinkomst

För en kapitalinkomstpension som baserar sig på en frivillig pensionsförsäkring och en prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande beräknas en förskottsinnehållningsprocent om högst 30 % då kapitalinkomstpensionen eller prestationen är högst 30 000 euro. Om beloppet på kapitalinkomstpensionen eller prestationen överstiger 30 000 euro räknas det ut en förskottsinnehållningsprocent på högst 33,0 %.

Om den skattskyldige även har andra kapitalinkomster och kapitalpensionen eller prestationen är max. 30 000 euro ska på pensionen beräknas en förskottsinnehållningsprocent på högst 30 % och det eventuella övriga skattebehovet överförs till beräkningen av förskottsskatter.

I dessa fall räknas på övrig pension eller prestation en ny förskottsinnehållningsprocent med beaktande av den skatt som inflyter på kapitalinkomstpension eller prestation såsom ett avdrag och pensionen såsom ett avdrag från framtida inkomst.

4 Beräkning av personlig förskottsinnehållningsprocent för pensionärers lön

För alla allmänt skattskyldiga som har pensioner eller prestationer till ett belopp på minst 900 euro per och som har minst 335 euro i löneinkomst beräknas en förskottsinnehållningsprocent separat för lönen. Förskottsinnehållningsprocent för lön räknas ändå inte ut om den skattskyldige pensionerats 2014 och Skatteförvaltningen inte har uppdaterat löneinkomster för 2015. Då avlägsnas lön från huvudsyssla och utgifter för förvärv av inkomst från beräkningen. Förskottsinnehållningsprocent för lön räknas separat för lön som intjänats på land och på sjön.

Inkomsten som används i beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för lön är den samma som löneinkomsten som beskattats för 2013 förhöjd med 2,5 procent. Om uppgiften om lönen härstammar från 2014 höjs den med 1,0 procent. Vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten på lön beaktas förutom de avdrag som nämnts i samband med beräkning av pensionsprocenten även resekostnader, medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och övriga utgifter för inkomstförvärvet samt förvärvsinkomstavdraget, arbetsinkomstavdraget och förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen.

Vid beräkning av förskottsinnehållningsprocent på lön används såsom den skattskyldiges inkomst det sammanlagda beloppet av pension eller prestation och lön. Om lönen i beskattningsuppgifterna för 2013 understiger 335 euro eller 300 euro i det fall att Skatteförvaltningen har lagrat uppgiften för 2015 eller om uppgifterna från beskattningen 2013 saknas ska ingen förskottsinnehållningsprocent räknas ut för lönen. En förmånstagare som är 10-18 år och får pension får graderade skattesatser för lönen. Om pensionen är minst lika stor som det fullständiga pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen minskat med 675 euro räknas graderade skattesatser ut för löneinkomsterna på 1 280 euro och 17 100 euro. Innehållningsprocenten beräknas redan på 1 280 euro.

Förskottsinnehållningsprocenten räknas i löntagarnas beräkning för den som får familjepension eller deltidspension och vars förvärvsinkomster som ska jämställas med lön understiger 6 050 euro per år. Då förvärvsinkomster som ska jämställas med lön överstiger 6 050 euro per år ska förskottsinnehållningsprocenten räknas i löntagarnas beräkning.

Vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för lönen beaktas den förskottsinnehållning som uppskattas flyta in från pensionen.

Om den skattskyldige har inhemsk eller utländsk pension med endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie beräknas inte förskottsinnehållningsprocent på lön.

Inkomst som utgör grund för dagpenningspremien

Grunden för sjukförsäkringens dagpenningspremie (0,78 %) utgörs av förvärvsinkomster såsom lön i huvudsyssla, biinkomster och löneinkomster i förskottsuppbörden. Det sammanlagda beloppet av följande inkomster utgör grund när sjukförsäkringens dagpenningspremie räknas ut: förvärvsinkomster av lönenatur, sjöarbetsinkomst, idrottsmannaarvode, familjevårdararvode utan andel för kostnadsersättning, närståendevårdares arvode, nettoarbetsersättning som omfattas av förskottsinnehållningen (både momsskyldiga och icke- momsskyldiga). Från den inkomst som utgör grund för dagpenningspremien görs avdrag innan förskottsinnehållningen verkställs.

Om det vid beräkningen finns med förvärvsinkomst i uppbörden som avses i punkt 1.5 ska dessa beaktas när dagpenningspremien räknas ut. Till dessa inkomster hör arbetsersättning i förskottsuppbörden, förvärvsinkomst av näringsverksamhet, näringsverksamhetens förvärvsinkomst från sammanslutningar, förvärvsinkomst av jordbruk, förvärvsinkomst av sammanslutningens jordbruk och förvärvsinkomst av renskötsel.

Dagpenningspremien beräknas för dem som fyllt 16 år fram till utgången av den månad under vilken den skattskyldige fyller 68 år. Dagpenningspremien beräknas inte för dem som är yngre än 16 eller äldre än 68 år.

För dem som fyller 16 eller 68 år under året beräknas den inkomst som utgör grund för dagpenningspremie som divideras med 12 och multipliceras med antalet månader efter den månad då personen fyllde 16 år eller med antalet månader före den månad då personen fyllde 68 år. Därmed fås den nya inkomstgrunden för dagpenningspremien varmed man räknar ut dagpenningspremiens belopp.

För dem som är 18-68 år beräknas företagarens förhöjda dagpenningspremie 0,13 % på FöPL-arbetsinkomsten.

Avdrag för inkomstförvärv (stats- och kommunalbeskattningen)

Avdragets belopp är 620 euro, dock högst lönebeloppet.

Kostnader för resor mellan bostad och egentlig arbetsplatsen och medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer, övriga utgifter för förvärv av inkomst och resekostnader på Åland

Avdragen räknas ut på samma sätt som förskottsinnehållningsprocenten för löntagare.

Arbetspensionsförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och dagpenningspremie (från nettoförvärvsinkomst i stats- och kommunalbeskattningen)

Premien för arbetspensionsförsäkringen för en arbetstagare är 5,70 % av lönen på huvudsysslan från och med den dag då den skattskyldige fyller 18 år fram till dess denne fyller 53 år. Premien för arbetspensionsförsäkringen för en arbetstagare som fyllt 53 år är 7,20 % av lönen på huvudsysslan fram till dess denne fyller 68 år. Beräkningen görs på samma sätt som förskottsinnehållningsprocenten för löntagare. Arbetslöshetsförsäkringspremien räknas ut på motsvarande sätt 0,65 % för 17–65-åringar av lönen i huvudsysslan och 11,4 % av sjöarbetsinkomst för personer som är 18-68 år. Premierna räknas inte på lönen i huvudsysslan om Skatteförvaltningen har lagrat en uppgift om att beräkningen förhindras. Premierna räknas endast på biinkomster om Skatteförvaltningen har lagrat en uppgift om att beräkningen tillåts 2015.

Dagpenningspremie och höjd dagpenningspremie för företagare beaktas såsom ett avdrag på motsvarande sätt som i beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för löntagare.

Avdrag för sjöarbetsinkomst (från nettoförvärvsinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen)

Avdragen räknas ut på samma sätt som förskottsinnehållningsprocenten för löntagare.

Studiepenningsavdrag i kommunalbeskattningen (från nettoförvärvsinkomsten)

Avdraget räknas ut på samma sätt som förskottsinnehållningsprocenten för studenter som får studiestöd.

Förvärvsinkomstavdrag (från nettoförvärvsinkomst före grundavdraget) vid kommunalbeskattningen

Förvärvsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen räknas ut på samma sätt som förskottsinnehållningsprocenten för löntagare.

Arbetsinkomstavdrag

Arbetsinkomstavdraget räknas ut på samma sätt som förskottsinnehållningsprocenten för löntagare. Arbetsinkomstavdraget dras av från den inkomstskatt på förvärvsinkomster som ska betalas till staten. Till den del avdraget överstiger beloppet av den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster ska det dras av från kommunalskatten, sjukförsäkringens sjukvårdspremie och kyrkoskatten enligt förhållandet mellan dessa skatter. Avdraget görs före andra avdrag från inkomstskatten.

5 Beräkning av skattebeloppet

Skatterna och avgifterna beräknas på basis av den skattskyldiges inkomster och avdrag. Från statens förvärvsinkomstskatt görs arbetsinkomstavdrag, invalidavdrag, underhållsskyldighetsavdrag och barnavdrag. Den andel av arbetsinkomstavdraget och barnavdraget som inte dragits av från den statliga förvärvsinkomstskatten ska dras av från det sammanlagda beloppet av kommunalskatt, kyrkoskatt och sjukvårdspremie utan dagpenningspremie. Barnavdraget dras inte av från åländsk kommunalskatt.

Från det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter exklusive dagpenningspremie dras underskottsgottgörelsen och den särskilda underskottsgottgörelsen av. Underskottsgottgörelsen och den särskilda underskottsgottgörelsen räknas proportionellt om det i beräkningen finns med utländsk pension med sjukvårdspremie.

Från underskottsgottgörelsen dras av högts 3/4 av statens förvärvsinkomstskatt. Den återstående 1/4 dras proportionellt av från statens förvärvsinkomstskatt, kommunalskatten, kyrkoskatten och sv-premierna. Den särskilda underskottsgottgörelsen dras i första hand av från statens förvärvsinkomstskatt. Om statsskatten på förvärvsinkomster inte täcker den särskilda underskottsgottgörelsen ska den icke avdragna delen dras av från kommunalskatten, kyrkoskatten och sv-premierna.

Om det förekommer pension som betalats från utlandet och på vilken debiteras sjukförsäkringens sjukvårdspremie ska på den skatt som betalats till främmande stat gottgöras eller avräknas belopp proportionellt för stats-, kommunal- och kyrkoskatt.

Gottgörelsen eller avräkningen på den skatt som betalats till främmande stat ska dras av proportionellt från stats-, kommunal- och kyrkoskatt.

Statsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt, sjukförsäkringens sjukvårdspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie räknas samman.

Rundradioskatten beräknas på nytt på grundval av de uppgifter som finns med i denna beräkning. Som rundradioskatt beräknas 0,68 % av summan för en i Finland allmänt skattskyldig persons nettoförvärvs- och nettokapitalinkomst eller av summan av dennes FöPL- och/eller LFöPL-arbetsinkomst, om denna inkomst överstiger summan av nettoförvärvs- och nettokapitalinkomsten, dock högst 143 euro. Om skatten understiger 51 euro debiteras den inte. Rundradioskatten påförs inte personer eller dödsbon med hemkommun i landskapet Åland.

Från rundradioskatten dras inte av de avdrag som görs på skatten. Den internationella dubbelbeskattningen på rundradioskatten avlägsnas antingen enligt undantagandemetoden eller med avräkningsmetoden. Rundradioskatten läggs till summan av den skattskyldiges skatter och avgifter. På så sätt får man det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter varifrån subtraheras det belopp som enligt förskottsinnehållningsprocenten inflyter av pension och prestation.

Förskottsinnehållningsprocenten för löneinkomster fås genom att beräkna hur många procent det återstående beloppet är av beloppet av andra än pensioner och prestationer. Förskottsinnehållningen på lön är högst 60 procent.

Åt en änka som får förmånspension eller annan pension som avses i lagen om familjepension men inte änkepension samt för deltidspensionärer eller de som får delinvalidpension ska förskottsinnehållningsprocenten fastställas lika stor för lön och för pension.

Förskottsinnehållningsprocenten för lön som beräknats för den skattskyldige ska skrivas ut på blanketten "Utredning om grunderna för förskottsinnehållning". Dessutom skrivs det ut ett skattekort åt den skattskyldiga på vilket den uträknade förskottsinnehållningsprocent för lön separat har angetts för lön som intjänats på land och på sjön.

6 Tillämpning av personlig förskottsinnehållningsprocent

Personlig förskottsinnehållningsprocent som har beräknats enligt ovanstående grunder tillämpas från och med den 1 februari 2015.

 

Helsingfors den 4 december 2014


generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande sakkunnig Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 9.12.2014