Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkning av förskottsinnehållningsprocent för pension och pensionstagarens löneinkomst samt grunderna för beräkning av förskottsskatt som påförs vid förskottsbetalning för år 2024

Har getts
22.11.2023
Diarienummer
VH/2905/00.01.00/2023

Skatteförvaltningen har med stöd av 2 § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 516/2010 och 6 § 1 mom. i lag 775/2016, fastställt grunderna för beräkning av förskottsinnehållningsprocent för pension och pensionstagarens löneinkomst och den förskottsskatt som ska påföras vid förskottsbetalning enligt följande:

1 Beräkning av personlig förskottsinnehållningsprocent för pension eller prestation

Förskottsinnehållningen beräknas enligt 3 och 4 § i lagen om förskottsuppbörd så att förskottsinnehållningens belopp så noggrant som möjligt motsvarar det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter som den skattskyldige, enligt den lag om skatteskalorna som gäller för skatteåret och enligt de övriga skattegrunderna för skatteåret, ska betala för sin inkomst som omfattas av förskottsinnehållning.

1.1 Personer för vilka förskottsinnehållningsprocent för pension eller prestation ska beräknas

Förskottsinnehållningsprocent för pensioner och prestationer ska beräknas för allmänt skattskyldiga fysiska personer för vilka pensions- eller prestationsutbetalaren via gränssnittet för anmälan av pensions- och förmånsuppgifter eller vid direktöverföring anmält pension eller prestation. Förskottsinnehållningsprocent ska dessutom beräknas för sådan mottagare av familjepension som är under 18 år. Förutom förskottsinnehållningsprocent för pension eller prestation fastställs förskottsskatt för eventuella förskottsbetalningspliktiga inkomster.

2 Beräkning av förskottsskatt för förskottsbetalningspliktiga förvärvs- och kapitalinkomster

2.1 Beräkning av förskottsskatt

En allmänt skattskyldig som har förskottsbetalningspliktiga inkomster påförs som förskottsbetalning en förskottsskatt enligt 3 och 4 § i lagen om förskottsuppbörd på motsvarande sätt som föreskrivits genom Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkning av förskottsinnehållningsprocent för löneinkomst och för förskottsskatt som ska påföras vid förskottsbetalning (nedan vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön).

2.2 Beaktande av kapital- och förvärvsinkomster som omfattas av förskottsbetalning vid beräkning av förskottsinnehållningsprocent för pensionstagare

Förskottsbetalningspliktiga kapital- och förvärvsinkomster beaktas upp till högst 7 000 euro vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent enligt motsvarande regler som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

Inkomsterna som omfattas av förskottsbetalning beaktas inte vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för pension om den skattskyldiges enda förvärvsinkomster är pension som betalas från Finland till utlandet och för vilken endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie ska fastställas i Finland.

Den högsta möjliga förskottsinnehållningsprocenten är 60,0. Förskottsbetalningspliktiga inkomster beaktas inte vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent om förskottsinnehållningsprocenten blir större än den ovan nämnda.

För de inkomster som inte har beaktats på förskottsinnehållningsprocenten ska den skattskyldige påföras förskottsskatt.

3 Inkomster

3.1 Förvärvs- och kapitalinkomster som används som grund för beräkningen av förskottsinnehållningsprocent

Pensioner och prestationer beaktas till de belopp som pensionsanstalterna har angett dem. Om pensionsanstalten har anmält att en kapitalinkomstpension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring eller en prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande ska räknas som inkomst för den skattskyldige förhöjd med 20 eller 50 procent, ska förhöjningen beaktas vid beräkningen.

De övriga inkomstuppgifterna som används vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent fås i regel från beskattningen som verkställts för skatteåret 2022 eller från rättelse av beskattningen som verkställts för skatteåret 2022 eller från förskottsuppbördens ändringsberäkningar för år 2023. Uppgifterna från rättelse av beskattningen används i beräkningen endast om ett beslut har meddelats om rättelsen. Vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent beaktas den skattskyldiges skattepliktiga inkomster, om de antas fortgå.

I beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för pensioner eller prestationer beaktas också bruksavgifter som utgör kapitalinkomst. För bruksavgifter som utgör kapitalinkomst beräknas inte några förskottsinnehållningsprocent, utan vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för pension beaktas bruksavgiften och den uppskattade influtna förskottsinnehållningen på inkomsten.

Dividendinkomster, överskott från andelslag och inkomster av virkesförsäljning enligt 43 § i inkomstskattelagen (1535/1992) beaktas inte vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent, eftersom dessa inkomster inte antas fortgå.

3.2 Förskottsbetalningspliktiga förvärvs- och kapitalinkomster

Förvärvs- och kapitalinkomster som omfattas av förskottsbetalning beaktas hos pensionstagare på motsvarande sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för löntagare. Såsom inkomster som betalas från utlandet till Finland beaktas vid beräkningen utländska förvärvs- och kapitalinkomster samt pensioner.

Vid fastställandet av förskottsskatt som ska betalas vid förskottsbetalning beaktas den skattskyldiges skattepliktiga inkomster, om de antas fortgå.

3.3 Arbetsinkomst i företagarförsäkring som grund för beräkningen av sjukförsäkringens sjukvårdspremie

Pensionsförsäkringsanstalterna anmäler de för år 2024 uppskattade arbetsinkomster som utgör grunden för försäkringspremierna och den blivande pensionen från företagarpensionsförsäkringen (FöPL-arbetsinkomst) eller lantbruksföretagarens pensionsförsäkring (LFöPL-arbetsinkomst). Arbetsinkomsterna ersätter de i 18 kap. 14 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) angivna skattepliktiga inkomsterna. Sjukförsäkringens sjukvårdspremie fastställs utifrån arbetsinkomsterna och sådana övriga skattepliktiga förvärvsinkomster som enligt bestämmelsen inte ska ersättas med arbetsinkomsterna. Om en pensionsförsäkringsanstalt har anmält FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst för en pensionstagare, ersätter arbetsinkomsten vid beräkningen av sjukvårdspremie inkomsterna av företagsverksamhet på motsvarande sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

Sjukförsäkringens dagpenningspremie fastställs så att som beräkningsgrund används den skattepliktiga löneinkomst och den företagarinkomst som avses i 18 kap. 15 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004).

4 Avdrag från inkomsten vid beräkningen av skatteprocent för pension

4.1 Avdrag från kapitalinkomsten

De utgifter för förvärvande av inkomst och räntorna på en skuld för förvärvande av inkomst samt premierna för en frivillig individuell pensionsförsäkring och avtal om långsiktigt sparande som ska dras av från den skattepliktiga kapitalinkomsten beaktas på motsvarande sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

4.2 Avdrag från nettoförvärvsinkomsten

4.2.1 Pensionsinkomstavdrag

Pensionsinkomstavdraget är högst 10 920 euro eller ett lägre belopp av pension eller prestation. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst är större än det fulla pensionsinkomstavdraget på 10 920 euro, minskas avdraget med 51 procent av det överskjutande beloppet. Till den del den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 22 500 euro minskar avdragsbeloppet dock med 15 procent av den överskjutande delen. 

4.2.2 Grundavdrag

Grundavdraget är högst 3 980 euro. Om den skattskyldiges beskattningsbara nettoförvärvsinkomster vid kommunalbeskattningen efter de nämnda avdragen överstiger 3 980 euro, minskas grundavdraget med 18 procent av den överskjutande inkomsten.

4.3 Avdrag från nettoförvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen på Åland

4.3.1 Pensionsinkomstavdrag

Vid kommunalbeskattningen på Åland är pensionsinkomstavdraget högst 11 050 euro eller ett pensions- eller prestationsbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst är större än 11 050 euro, minskas pensionsinkomstavdraget med 51 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 11 050 euro.

4.3.2 Grundavdrag

Vid kommunalbeskattningen på Åland beräknas grundavdraget på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

4.3.3 Invalidavdrag

Vid kommunalbeskattningen på Åland beräknas invalidavdraget och invalidavdraget för 1982 på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

5 Beskattningsbar inkomst

5.1 Beskattningsbar kapitalinkomst

Den beskattningsbara kapitalinkomsten är lika stor som skatteårets kapitalinkomst. Vid beräkningen av den beskattningsbara kapitalinkomsten beaktas inte de förluster av kapitalinkomstslaget som fastställts för tidigare år.

5.2 Beskattningsbar förvärvsinkomst

Förvärvsinkomsten för skatteåret vid både statsbeskattningen och kommunalbeskattningen beräknas så att de ovan nämnda avdragen från nettoförvärvsinkomsten vid statsbeskattningen och kommunalbeskattningen dras av. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten är lika stor som skatteårets förvärvsinkomst. Då den beskattningsbara förvärvsinkomsten beräknas, beaktas inte de förluster av förvärvsinkomstslaget som fastställts för tidigare år.

6 Avdrag från skatten

6.1 Underhållsskyldighetsavdrag vid statsbeskattningen

Underhållsskyldighetsavdraget beaktas i beräkningen på motsvarande sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

6.2 Underskottsgottgörelse och särskild underskottsgottgörelse

Underskottsgottgörelsen och den särskilda underskottsgottgörelsen beaktas i beräkningen på samma sätt som i beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

7 Beräkning av skatternas och avgifternas belopp vid beräkningen av skatteprocent för pension

7.1 Förvärvsinkomstskatt till staten, kommunalskatt, kyrkoskatt och sjukförsäkringens sjukvårdspremie

Statens förvärvsinkomstskatt beräknas enligt den progressiva inkomstskatteskala som ska tillämpas vid skatteårets beskattning. Om den skattskyldiges hemkommun finns på Åland, beräknas statens förvärvsinkomstskatt enligt den progressiva inkomstskatteskala som ska tillämpas vid beskattningen på Åland så att skattesatserna i skalan sänks med 12,64 procentenheter.  

För mottagare av pensionsinkomst beräknas utöver statsskatten på förvärvsinkomsterna också en tilläggsskatt för pensionsinkomsten. Tilläggsskatten för pensionsinkomst beräknas om pensionsinkomsten minskad med pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen överstiger 47 000 euro. Tilläggsskatten är 5,85 procent av de inkomster som utgör grunden för den.

Kommunalskatten och kyrkoskatten beräknas enligt den inkomstskattesats som den skattskyldiges hemkommun fastställt för skatteåret och enligt församlingens inkomstskattesats. Beloppet av kommunal- och kyrkoskatt är det belopp av den beskattningsbara förvärvsinkomst vid kommunalbeskattningen som motsvarar den inkomstskattesats som den skattskyldiges hemkommun och församling fastställt för skatteåret i fråga.

Sjukvårdspremien oh den förhöjda sjukvårdspremien ska räknas ihop utifrån sådana pensioner som utgör förvärvsinkomst.

Sjukförsäkringens sjukvårdspremie beräknas utifrån den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen och övriga premiegrunder som avses i sjukförsäkringslagen. Vid beräkningen av sjukförsäkringens sjukvårdspremie beaktas finska pensioner och de pensioner som betalas från utlandet till Finland. Pension som betalas från ett EU/EES-land eller från Schweiz till Finland enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen beaktas inte om den skattskyldige inte får pension enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen från Finland. Om den skattskyldige från ett EU/EES-land eller Schweiz till Finland får pension som betalats enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen och dessutom från Finland pension som avses i förordningen om social trygghet eller grundförordningen, ska den utländska pensionen beaktas som pension där beräkningen av sjukförsäkringens sjukvårdspremie omfattas av ett tak för sjukförsäkringspremien. Om sjukförsäkringens sjukvårdspremie på en pension som betalats från ett EU/EES-land eller Schweiz omfattas av ett premietak, får sjukvårdspremien jämte förhöjningen inte överskrida det sammanlagda belopp av pensioner som betalas från Finland enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen.

Sjukvårdspremien och den förhöjda sjukvårdspremien som påförs utifrån de pensioner som betalas från ett EU/EES-land eller Schweiz och Finland enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen ska beräknas så att premien utan pensionsinkomster jämförs med den premie som fås när också pensionerna enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen tas i beaktande. Skillnaden är sjukvårdspremie jämte förhöjning som i enlighet med förordningarna fastställts på pensionerna. Denna sjukvårdspremie jämte förhöjning jämförs med det sammanlagda beloppet av pensioner som betalas från Finland i enlighet med socialskydds- eller grundförordningen. Den överskjutande delen utgör sjukvårdspremieavdrag på utländsk pension som betalas till Finland och detta avdrag görs från den beräknade sjukvårdspremien inklusive förhöjning.

För pension som mottagits från något annat land än ett EU/EES-land eller Schweiz ska beräknas full sjukvårdspremie jämte förhöjningar.

Sjukvårdspremien är den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid beräkningen av sjukvårdspremien multiplicerad med sjukvårdspremiens procentsats (0,51 %). Den förhöjda sjukvårdspremien är den inkomst som utgör grunden för förhöjningen av sjukvårdspremien multiplicerad med sjukvårdspremiens förhöjningsprocent (0,97 %).

Den internationella dubbelbeskattningen på pensionerna undanröjs antingen med undantagandemetoden eller avräkningsmetoden. De belopp som ska undantas eller avräknas för skatter som betalats i en främmande stat dras av proportionellt från stats-, kommunal- och kyrkoskatt.

7.2 Rundradioskatt och åländsk medieavgift

Rundradioskatten och den åländska medieavgiften ska beaktas i beräkningen på motsvarande sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön. Rundradioskatten läggs till summan av den skattskyldiges skatter och avgifter. Den åländska medieavgiften ska läggas till summan av den skattskyldiges skatter och avgifter för skatteåret, om den skattskyldige har hemkommun i landskapet Åland.

7.3 Kapitalinkomstskatt

Kapitalinkomstskatten beräknas på den beskattningsbara kapitalinkomsten upp till 30 000 euro enligt 30 procent och på den överskjutande delen enligt 34 procent.

8 Beräkning av förskottsinnehållningsprocent för pension eller prestation

Förskottsinnehållningsprocenten för pensioner eller prestationer beräknas separat för förvärvsinkomst och kapitalinkomst genom att räkna ut de sammanlagda skatternas och avgifternas procentuella andel av de inkomster som använts som grund för beräkningen av skatterna.

Den högsta möjliga förskottsinnehållningsprocenten på pensioner eller prestationer är 60,0. Förskottsinnehållningsprocenten fastställs med en halv procentenhets noggrannhet och avrundas uppåt.

Förskottsinnehållningsprocenten för en pension som betalas från Finland till utlandet och för vilken endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs ska fastställas till 1,5, som är den uppåt avrundade summan av 0,51 som är procentsatsen för sjukvårdspremie och 0,97 som är procentsatsen för den förhöjda sjukvårdspremie som ska tas ut på pensionerna.

9 Beräkning av personlig förskottsinnehållningsprocent för pensionstagarens lön och övriga inkomster

9.1 Beräkning av förskottsinnehållningsprocent

För en allmänt skattskyldig som har pensioner eller prestationer såväl som lön eller övriga inkomster beräknas en separat förskottsinnehållningsprocent för lönen och de övriga inkomsterna. Förskottsinnehållningsprocenten för lön och övriga inkomster beräknas om det finns uppgifter om lön eller övriga inkomster i den senast slutförda beskattningen, i den rättelse av beskattningen som anknyter till den eller i förskottsuppbördens ändringsberäkningar. Någon förskottsinnehållningsprocent för lön, sjöarbetsinkomst och inkomst från åländsk landsvägsfärja beräknas dock inte om den skattskyldige har pensionerats år 2022, 2023 eller 2024 och pensionen är en arbetsavtals- och tjänsteförhållandepension, arbetslivspension eller en pension som grundar sig på en obligatorisk olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkring. Någon förskottsinnehållningsprocent för lön, sjöarbetsinkomst och inkomst från åländsk landsvägsfärja beräknas inte heller om den skattskyldige får pension på vilken endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs. Om någon förskottsinnehållningsprocent för lön inte beräknas, ska löneinkomsterna och utgifterna för förvärvande av inkomst utelämnas från beräkningen.

Om det i beräkningen finns full pension eller pensionsstöd och även lön eller andra inkomster, ska man först beräkna en förskottsinnehållningsprocent på pensionen och en eventuell förskottsskatt. Fulla pensioner är folkpension, garantipension, arbets- och tjänsteförhållandepension, arbetslivspension, avträdelse- och generationsväxlingspension, jordbruksföretagarens avträdelsestöd, förvärvsinkomstandelen av en pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring, prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som utgör förvärvsinkomst, kapitalinkomstandelen av en pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring och prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande. Därefter beräknas en förskottsinnehållningsprocent för lön och andra inkomster än pension. Om det i beräkningen finns annan pension än full pension eller pensionsstöd och därtill även lön eller andra inkomster, ska en lika stor förskottsinnehållningsprocent beräknas för pensionen och de övriga inkomsterna.

Till inkomsterna som utgör grunden för beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten och tilläggsprocenten räknas förskottsinnehållningspliktiga löner, sjöarbetsinkomster, inkomster från åländsk landsvägsfärja, naturaförmåner, närståendevårdarens arvoden, familjevårdarens arvoden, arbetsersättningar till mottagare som inte är i förskottsuppbördsregistret (mervärdesskatteskyldiga och icke-mervärdesskatteskyldiga), bruksavgifter som utgör förvärvsinkomst och sportutövarens arvode.

Vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent beaktas de löneinkomster som fastställts i den senast slutförda beskattningen eller i den rättelse av beskattningen som anknyter till den ökade med 8,5 procent. Om löneuppgiften är från förskottsuppbördens ändringsberäkningar höjs den med 4,0 procent.

Vid beräkning av förskottsinnehållningsprocent för lön används som den skattskyldiges inkomst det sammanlagda beloppet av pensioner, prestationer och löner. Om en pensionsanstalt har anmält att den skattskyldige får pensionsinkomst, beräknas inte för den skattskyldiges löneinkomster någon förskottsinnehållnings- och tilläggsprocent utifrån en uppskattad löneinkomst om 10 000 eller 15 000 euro.

Vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocenter för lön beaktas fulla pensioner och pensionsstöd samt den förskottsinnehållning som uppskattas flyta in för inkomsterna och den eventuella förskottsskatt som fastställts för förskottsbetalningspliktiga inkomster.

9.2 Beräkning av dagpenningspremie

Sjukförsäkringens dagpenningspremie beräknas på basis av de inkomster som utgör grunden för dagpenningspremien på motsvarande sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

10 Avdrag från inkomst vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön och övriga inkomster

10.1 Naturliga avdrag

10.1.1 Avdrag för förvärvande av inkomst

Avdragets belopp är 750 euro, dock högst löneinkomstens belopp.

10.1.2 Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor, övriga utgifter för förvärvande av inkomst och resekostnader på Åland

Avdragen ska beräknas på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

10.2 Avdrag från nettoförvärvsinkomst

10.2.1 Pensionsförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings- och dagpenningspremie

Avdragen ska beräknas på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

10.2.2 Sjöarbetsinkomstavdrag

Sjöarbetsinkomstavdraget och sjöarbetsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen på Åland beräknas på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

10.2.3 Förvärvsinkomstavdrag

Förvärvsinkomstavdraget och förvärvsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen på Åland beräknas på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

11 Avdrag från skatten

11.1 Arbetsinkomstavdrag

Arbetsinkomstavdraget ska beräknas på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön. 

12 Beräkning av skatternas och avgifternas belopp på pensionstagarens lön och övriga inkomster

Skatterna och avgifterna ska beräknas på nytt utifrån den skattskyldiges inkomster och avdrag om den skattskyldige får full pension eller pensionsstöd och för hen beräknas nya separata förskottsinnehållningsprocent för pension och andra inkomster än pension. Skatternas och avgifternas belopp beräknas på det sätt som anges ovan i detta beslut.

13 Beräkning av förskottsinnehållningsprocent för lön och övriga inkomster

Statsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt, rundradioskatt eller åländsk medieavgift, sjukförsäkringens sjukvårdspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie ska räknas samman. På så sätt fås det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter som ska debiteras, från vilket belopp ska subtraheras det belopp som enligt respektive förskottsinnehållningsprocent flyter in av pensionerna och prestationerna.

Förskottsinnehållningsprocenten beräknas genom att räkna ut de sammanlagda skatternas och avgifternas procentuella andel av de inkomster som använts som grund för beräkningen av skatterna. Förskottsinnehållningsprocenten kan vara högst 60,0.

Förskottsinnehållningsprocenten för efterlevande make som får förmånstagarpension eller annan pension enligt familjepensionslagen än efterlevande makes begynnelsepension, eller för mottagare av partiell förtida ålderspension, deltidspension, delinvalidpension, partiellt rehabiliteringsstöd, partiell olycksfallspension eller partiell pension för trafikskada ska fastställas lika stor för lön och pension.

14 Beräkning av förskottsskatt

Om den skattskyldige påförs förskottsskatt och de enda inkomsterna i beräkningen är förskottsinnehållningspliktiga inkomster och hyresinkomster, ska förskottsskatten beräknas på det sammanlagda beloppet av skatt på kapitalinkomsterna och rundradioskattens kapitalinkomstandel. Om den skattskyldige har hemkommun i landskapet Åland och de enda inkomsterna i beräkningen är förskottsinnehållningspliktiga inkomster och hyresinkomster, ska förskottsskatten beräknas på det sammanlagda beloppet av skatt på kapitalinkomsterna och den åländska medieavgiftens kapitalinkomstandel.

Om den skattskyldige påförs förskottsskatt och hen har i beräkningen både förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomster och andra förskottsbetalningspliktiga förvärvs- och kapitalinkomster än hyresinkomster, ska inkomsterna delas in proportionellt i förskottsinnehållningspliktiga inkomster och förskottsbetalningspliktiga inkomster. Från de skatter och avgifter som fås som resultat drar man av det beräknade skattebelopp som inflyter genom förskottsinnehållning.

Om den skattskyldige påförs förskottsskatt och hen i beräkningen har förskottsinnehållningspliktiga inkomster, förskottsbetalningspliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt inkomster för vilka endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie ska fastställas, fördelas skattebehovet i proportion till inkomsterna i skatt som inflyter genom förskottsinnehållning och i skatt som inflyter genom förskottsskatt. Från de skatter och avgifter som fås som resultat drar man av det beräknade skattebelopp som inflyter genom förskottsinnehållning.

15 Ikraftträdande

Förskottsinnehållningsprocent som beräknats enligt grunderna som fastställs genom detta beslut ska tillämpas på betalningar som betalas ut 1.2.2024 eller därefter. Detta beslut ska även tillämpas på beräkningen av förskottsskatt som påförs fysiska personer för år 2024.

Helsingfors den 22 november 2023

 

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen                            

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2023