Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunderna för personlig innehållningsprocent för pensioner och pensionstagares löneinkomster för år 2018

Har getts
4.12.2017
Diarienummer
A243/200/2017
Giltighet
1.2.2018 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 2 § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 516/2010 och 6 § 1 mom. i lag 775/2016, fastställt beräkningsgrunderna för innehållningsprocenten för pensioner och pensionstagares löneinkomster enligt följande:

1 Beräkning av personlig innehållningsprocent för pension eller prestation

1.1 Personer för vilka förskottsinnehållningsprocent beräknas för pension eller prestation

Förskottsinnehållningsprocent för pensioner och prestationer beräknas för alla allmänt skattskyldiga fysiska personer för vilka pensions- eller prestationsutbetalaren vid direktöverföring uppgett pension eller prestation. Pensioner som inte omfattas av direktöverföringen tas med i beräkningen om Skatteförvaltningen har uppdaterat dessa för skatteåret 2018. Om det har sparats uppgifter för pensioner som inte är i direktöverföringen för 2017 utgående från uppgifter som sparats 2016, höjs pensionen utanför direktöverföringen med 0,55 % för 2018.

Såsom utländsk förvärvsinkomst tas i beräkningen med de utländska pensioner som ingår i den skattskyldiges basuppgifter och för vilka den internationella dubbelbeskattningen avlägsnas antingen enligt undantagandemetoden eller enligt avräkningsmetoden. Utländska pensioner som ska beskattas endast i Finland beaktas i beräkningen upp till 3 000 euro. Utländska pensioner som överstiger detta belopp och som ska beskattas endast i Finland beaktas endast i beräkningen av förskottsskatt.

En pension eller prestation som betalas från Finland och som grundar sig på ett frivilligt individuellt pensionsförsäkringsavtal eller på ett avtal om långsiktigt sparande eller en pension som baserar sig på obligatoriskt trafikskadeskydd antecknas såsom övrig pension som inte avses i förordningen. Folkpension, garantipension och övriga pensioner som avses i förordningen och som betalas från Finland är sådana finska pensionsinkomster som avses i förordningen om social trygghet eller i grundförordningen.

Uppgiften om huruvida pensionen betalas från ett EU/EES-land kommer från den senast slutförda beskattningen (2016), förskottsuppbördens ändringsberäkningar (2017) och från uppgifterna som Skatteförvaltningen uppdaterat för skatteåret (2018).

Om den skattskyldige från ett EU/EES-land får pension som avses i förordningen om social trygghet eller i grundförordningen och dessutom från Finland får sådan pension som avses i förordningen om social trygghet eller grundförordningen, beaktas den utländska pensionen som pension där beräkningen av sjukförsäringens sjukvårdspremie omfattas av premietak. Om den skattskyldige inte från Finland får sådan pension som avses i förordningen om social trygghet eller grundförordningen beaktas den pension som avses i förordningen om social trygghet eller grundförordningen från ett EU/EES-land som pension som en pension som inte berörs av beräkningen av sjukvårdspremien. De övriga pensionerna som betalats från utlandet till Finland beaktas som pensioner för vilka det fastställs full sjukvårdspremie.

Ingen annan lön förutsätts då den skattskyldige från Finland får endast pension som betalas utomlands och på vilken endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs.

Förskottsinnehållningsprocenten för pensioner och prestationer beräknas för allmänt skattskyldiga fysiska personer som enbart har pension eller prestation eller vilkas pension jämte övriga inkomster överstiger 1 800 euro per år. Procenten räknas dessutom ut för alla barn under 18 år som får familjepension.

Alla som får arbetspension och som fyllt eller fyller 65 år under perioden 1.12.2017–30.11.2018 antas dessutom ha fått folkpension fr.o.m. den månad som följer efter födelsemånaden även om Folkpensionsanstalten (FPA) inte har angett folkpensionen. Folkpensionen räknas ut på basis av övriga pensioner och inkluderas i pensionsinkomsten. På samma sätt uppskattas även beloppet på garantipension.

Om den skattskyldige endast har pension eller prestation i form av kapitalinkomst och inga andra inkomster ska åt hen fastställas en förskottsinnehållningsprocent i pensionärernas beräkning.

1.2 Dividendinkomster och överskott som betalats av andelslag enligt den senast slutförda beskattningen är inte med i beräkningen

Dividendinkomster och överskott som betalats av andelslag i den senast slutförda beskattningen beaktas inte i beräkningen för skattekort och förskottskatt.

Av uppgifterna från förskottsuppbördens ändringsberäkningar och de uppgifter som Skatteförvaltningen sparat för skatteåret tas med i beräkningen sådana inhemska dividender från offentligt noterade bolag som ska beskattas som kapitalinkomst eller sådana dividender från andra än offentligt noterade bolag som ska beskattas som kapitalinkomst eller förvärvsinkomst. Av uppgifterna från förskottsuppbördens ändringsberäkningar och de uppgifter som Skatteförvaltningen sparat för skatteåret tas med i beräkningen också sådana överskott från andra än offentligt noterade andelslag som ska beskattas som kapitalinkomst eller förvärvsinkomst och sådana utländska dividender från offentligt noterade bolag som ska beskattas som kapitalinkomst.

Den som betalar ut ska verkställa förskottsinnehållning på inhemska dividender och på överskott från andelslag. Förskottsinnehållningen på kapitalinkomstandelen av inhemska dividender beaktas som avdrag vid beräkningen av kapitalinkomstskatten. Förskottsinnehållningen på förvärvsinkomstandelen av inhemska dividender beaktas som avdrag vid beräkningen av skatter och avgifter.

1.3 Arbetsinkomst i företagarförsäkring såsom beräkningsgrund för sjukförsäkringspremie och dagpenningspremie

Om en pensionsförsäkringsanstalt har uppgett att en pensionstagare har FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst ska åt denne räknas ut en förskottsinnehållningsprocent för pensionen, prestationen och den eventuella lönen i löntagarnas beräkning. Detta görs ändå inte om den skattskyldige har utländsk pension med endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

1.4 Kapitalinkomster

Kapitalinkomsterna beaktas i princip på samma sätt som när man räknar ut innehållningsprocenten för lön.

1.5 Beaktande av kapital- och förvärvsinkomster som omfattas av förskottsbetalning vid uträkning av förskottsinnehållningsprocenter för pensionstagare

Små kapital- och förvärvsinkomster som omfattas av förskottsbetalning tas i beaktande vid uträkning av förskottsinnehållningsprocenten enligt följande regler. Med övriga kapitalinkomster avses andra kapitalinkomster än dividender och hyresinkomster.

Om den skattskyldige har andra kapitalinkomster än dividender och hyresinkomster men inga förvärvsinkomster som omfattas av förskottsbetalning och den beräknade skatten på kapitalinkomst är högst 600 euro ska till kapitalinkomstskatten läggas det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter då man räknar ut förskottsinnehållningsprocenten för skattekortet.

När det sammanlagda beloppet av övriga kapitalinkomster och förvärvsinkomster som omfattas av förskottsbetalning är högst 2 000 euro ska förvärvsinkomsterna som omfattas av förskottsbetalning tas med i beräkningen av skatter och avgifter. Skatten på kapitalinkomst läggs till det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter när man räknar ut förskottsinnehållningsprocenten för skattekortet.

Om den skattskyldige inte har andra kapitalinkomster men har förvärvsinkomster som omfattas av förskottsbetalning på högst 2 000 euro ska förvärvsinkomsterna som omfattas av förskottsbetalning tas med i beräkningen av skatter och avdrag.

När det i ovanstående fall ingår pension eller prestation som beskattas som kapitalinkomst ska för detta ändamål räknas ut en förskottsinnehållningsprocent.

Om den beskattningsbara kapitalinkomsten efter dess avdrag är högst 7 000 euro ska den beaktas vid uträkningen av förskottsinnehållningsprocenten för lön eller pension. Om den skattskyldige förutom kapitalinkomst dock har övriga inkomster enligt förskottsbetalning ska kapitalinkomsten inte tas med vid beräkningen av skattekortet.

Inkomster som omfattas av förskottsbetalning beaktas inte när man räknar ut förskottsinnehållningsprocenten för skattekortet och detta är ett graderat skattekort eller skattekortet är räknat för en antagen lön eller sjöarbetsinkomst eller om den enda inkomst som den skattskyldige får är finsk pension varpå endast påförs sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

Förvärvs- och kapitalinkomster som omfattas av förskottsbetalning tas inte i beaktande när man räknar ut skatter och avgifter om Skatteförvaltningen har sparat en sådan uppgift i skattekortet som spärrar användningen av inkomster som omfattas av förskottsbetalningen.

Såsom maximal höjning för förskottsinnehållningsprocent för inkomsterna som omfattas av förskottsbetalning anges 15 procentenheter. Om förskottsinnehållningsprocenten blir större än detta tas inkomsten som omfattas av förskottsbetalning inte i beaktande på skattekortet.

Den maximala innehållningsprocenten på skattekortet är 60. Inkomst som omfattas av förskottsbetalning tas inte med på skattekortet om förskottsinnehållningsprocenten skulle överstiga 60 %.

Om inkomster som omfattas av förskottsbetalning har beaktats vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för pensionsinkomst ska höjningen på 15 % inte justeras utan endast den maximala innehållningen 60 % vid beräkningen av förskottsinnehållning på löneinkomster.

För inkomster som inte har beaktats på skattekortet fastställs en förskottsskatt åt den skattskyldige.

2 Avdrag som beaktas vid beräkningen av pensionsprocent

2.1 Avdrag från kapitalinkomstpension eller -prestation

Från kapitalinkomsterna avdras utgifterna för inkomstens förvärvande och räntorna samt premierna för en frivillig pensionsförsäkring och inbetalningarna som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande. Avdragen görs i första hand från andra kapitalinkomsten än från prestation eller pension som är kapitalinkomst. Om det uppstår ett underskott ska som förskottsinnehållningsprocent på kapitalinkomstpension och -prestation fastställas noll.

2.2 Avdrag från nettoförvärvsinkomsten i statsbeskattningen

2.2.1 Pensionsinkomstavdrag

Pensionsinkomstavdraget i statsbeskattningen är högst 11 560 euro eller ett pensions- eller prestationsbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 11 560 euro minskas pensionsinkomstavdraget med 38 % av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 11 560 euro.

2.3 Avdrag från nettoförvärvsinkomsten i kommunalbeskattningen

2.3.1 Pensionsinkomstavdrag

Pensionsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen är högst 9 040 euro eller ett pensions- eller prestationsbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 9 040 euro, minskas pensionsinkomstavdraget med 51 % av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 9 040 euro.

2.3.2 Grundavdrag

Grundavdraget i kommunalbeskattningen är högst 3 100 euro. Om den skattskyldiges beskattningsbara nettoförvärvsinkomst, inklusive utländsk pension, vid kommunalbeskattningen och efter de ovan uppräknade avdragen överstiger 3 100 euro, minskas grundavdraget med 18 % av det överskjutande beloppet.

2.3.3 Invalidavdrag

Invalidavdraget vid kommunalbeskattningen är minst 30 % av den del av 440 euro som invaliditetsprocenten visar. Avdraget beviljas dock högst till beloppet av annan nettoförvärvsinkomst än pensionsinkomst vid kommunalbeskattningen. En skattskyldig som har haft skattepliktig pensionsinkomst år 1982 får vid kommunalbeskattningen dra av ett invalidavdrag som motsvarar beloppet av det invalidavdrag hen hade rätt till vid kommunalbeskattningen för 1982, såvida hen inte enligt gällande bestämmelser har rätt till ett större invalidavdrag.

2.4 Avdrag från skatt

2.4.1. Arbets- och pensionsinkomstavdrag

Det arbets- och pensionsinkomstavdrag som görs på den åländska kommunalskatten beaktas i beräkningen på motsvarande sätt som i beräkningen av förskottsinnehållningssatsen för lön.

2.4.2 Invalidavdrag och underhållsskyldighetsavdrag vid statsbeskattningen

Invalidavdraget i statsbeskattningen och avdraget för underhållsskyldighet beaktas i beräkningen på motsvarande sätt som i beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för lön.

2.4.3 Underskottsgottgörelse och särskild underskottsgottgörelse

Underskottsgottgörelsen och den särskilda underskottsgottgörelsen beaktas i beräkningen på samma sätt som i beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för lön.

2.5 Statsskatt på kapital- och förvärvsinkomster, kommunalskatt, kyrkoskatt, sjukförsäkringens sjukvårdspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie

Förvärvsinkomstskatt till staten beräknas enligt den inkomstskatteskala som tillämpas skatteårets beskattning.

För dem som får pensionsinkomst beräknas förutom förvärvsinkomstskatten till staten också en tilläggskatt på pensionsinkomst. Tilläggsskatten på pensionsinkomst beräknas om pensionsinkomsten minskad med avdrag för pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen överstiger 47 000 euro. Tilläggsskatten är 5,85 %.

Kommunalskatten, kyrkoskatten och sjukförsäkringens sjukvårdspremie samt sjukförsäkringens dagpenningspremie beräknas enligt de inkomstskattesatser som den skattskyldiges hemkommun för skatteåret och församling fastställt samt enligt sjukvårdspremieprocent (1,36 %), förhöjningsprocent för sjukvårdspremie (0,17 %), sjukförsäkringens dagpenningspremieprocent (1,53 %) och förhöjningsprocent för företagarens dagpenningspremie (0,17 %) som fastställts för skatteåret med två decimalers noggrannhet. Sjukvårdspremien för löne- och arbetsinkomst är 0 %. Sjukförsäkringens dagpenningspremie beräknas inte om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten understiger 14 020 euro.

Skatten på beskattningsbar pension eller prestation som är kapitalinkomst beräknas enligt kapitalinkomstens skattesats (30,0 %). Till den del beloppet på pensionen och/eller prestationen överstiger 30 000 euro beräknas skatten på den överskjutande delen i enlighet med den högre skattesatsen (34,0 %) på kapitalinkomster.

Vid beräkningen av sjukförsäkringens sjukvårdspremie beaktas utländsk pension inte alls om den är en sådan pension från ett EU/EES-land för vilken sjukförsäkringens sjukvårdspremie inte påförs. Om sjukförsäkringens sjukvårdspremie på pension som betalats från ett EU/EES-land omfattas av ett premietak får sjukvårdspremien jämte förhöjningen inte överskrida det sammanlagda beloppet av finska pensioner som avses i socialskydds- eller grundförordningen.

Den pensionsbaserade sjukvårdspremien och förhöjda sjukvårdspremien räknas ut genom att premien utan pensionsinkomster jämförs med den premie som fås när också pensionerna som avses i socialskydds och- grundförordningen beaktas. Skillnaden är sjukvårdspremie jämte förhöjning som fastställs på grundval av pensionerna i enlighet med förordningarna. Denna sjukvårdspremie jämte förhöjning jämförs med det sammanlagda beloppet av pensioner som betalas från Finland i enlighet med socialskydds- eller grundförordningen. Den överskjutande delen utgör sjukvårdspremieavdraget på utländsk pension. Detta avdrag görs från den beräknade sjukvårdspremien inklusive förhöjning.

Full sjukvårdspremie jämte förhöjning beräknas på grundval av den övriga utländska pensionen.

Om en pensionstagare har arbetsinkomst som grund för försäkringen (företagare FöPL eller lantbruksföretagare LFöPL) ska dennes förskottsinnehållningsprocent räknas i löntagarnas beräkning.

2.6 Rundradioskatt

Rundradioskatten beaktas i beräkningen på motsvarande sätt som förskottsinnehållningsprocenten på lön. Rundradioskatten läggs till den totala summan av den skattskyldiges skatter och avgifter.

3 Innehållningsprocentsatserna för pension eller prestation

3.1 Innehållningsprocent för pension eller prestation som är förvärvsinkomst

Förskottsinnehållningsprocent för pension eller prestation får man i regel genom att räkna ut hur många procent den skatt som räknats ut ovan i punkt 2.5 jämte rundradioskatt utgör av pensionen eller prestationen.

Förskottsinnehållningsprocenten på pension och prestation kan i beräkningen uppgå till högst 60 %. Procenten fastställs med en halv procentenhets noggrannhet genom att avrunda talet uppåt eller nedåt till närmaste jämna eller halva procent.

Förskottsinnehållningsprocent på pension som betalas utomlands från Finland och på vilken endast sjukvårdspremie får påföras ska fastställas till 2 % om den beräknade procenten blir större än detta procenttal.

3.2 Förskottsinnehållningsprocent på pension eller prestation som utgör kapitalinkomst

För en kapitalinkomstpension som baserar sig på en frivillig pensionsförsäkring och en prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande beräknas en förskottsinnehållningsprocent om högst 30,0 % då kapitalinkomstpensionen eller prestationen är högst 30 000 euro. Om beloppet på kapitalinkomstpensionen eller prestationen överstiger 30 000 euro räknas det på inkomsten ut en förskottsinnehållningsprocent på högst 34,0 %.

Om den skattskyldige även har andra kapitalinkomster och kapitalpensionen eller prestationen är max. 30 000 euro ska på pensionen beräknas en förskottsinnehållningsprocent på högst 30 % och det eventuella övriga skattebehovet överförs till beräkningen av förskottsskatter.

I dessa fall räknas på övrig pension eller prestation en ny förskottsinnehållningsprocent med beaktande av den skatt som inflyter på kapitalinkomstpension eller prestation såsom ett avdrag och pensionen såsom ett avdrag från framtida inkomst.

4 Beräkning av personlig förskottsinnehållningsprocent för pensionärers lön

För alla allmänt skattskyldiga som har pensioner eller prestationer till ett belopp på minst 900 euro per och som har minst 335 euro i löneinkomst beräknas en förskottsinnehållningsprocent separat för lönen. Förskottsinnehållningsprocent för lön räknas ändå inte ut om den skattskyldige pensionerats 2017 och Skatteförvaltningen inte har uppdaterat löneinkomster för 2018. Då avlägsnas lön från huvudsyssla och utgifter för förvärv av inkomst från beräkningen. Förskottsinnehållningsprocent för lön räknas separat för lön som intjänats på land och på sjön.

Inkomsten som används i beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för lön är densamma som löneinkomsten vid den senast slutförda beskattningen förhöjd med 2,0 %. Om uppgiften om lönen är från förskottsuppbördens ändringsberäkningar höjs den med 1,0 %. Vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten på lön beaktas förutom de avdrag som nämnts i samband med beräkning av pensionsprocenten även resekostnader, medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och övriga utgifter för inkomstförvärvet samt förvärvsinkomstavdraget, arbetsinkomstavdraget och förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen.

Vid beräkning av förskottsinnehållningsprocent på lön används såsom den skattskyldiges inkomst det sammanlagda beloppet av pension eller prestation och lön. Om lönen vid den senast slutförda beskattningen understiger 335 euro eller 300 euro i det fall att Skatteförvaltningen har uppdaterat uppgiften för skatteåret eller om uppgifterna från den senast slutförda beskattningen saknas ska ingen förskottsinnehållningsprocent räknas ut för lönen. En förmånstagare som är 10-18 år och får pension får graderade skattesatser för lönen. Om pensionen är minst lika stor som det fullständiga pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen minskat med 675 euro räknas graderade skattesatser ut för löneinkomsterna på 10 500 euro och 17 950 euro. Innehållningsprocenten beräknas redan på 10 500 euro.

Förskottsinnehållningsprocenten räknas i löntagarnas beräkning för den som får familjepension, deltidspension eller partiell förtida ålderspension och vars förvärvsinkomster som ska jämställas med lön understiger 6 050 euro per år. Då förvärvsinkomster som ska jämställas med lön överstiger 6 050 euro per år ska förskottsinnehållningsprocenten räknas i löntagarnas beräkning.

Vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för lönen beaktas den förskottsinnehållning som uppskattas flyta in från pensionen.

Om den skattskyldige har inhemsk eller utländsk pension med endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie beräknas inte förskottsinnehållningsprocent på lön.

Inkomst som utgör grund för dagpenningspremien

Det sammanlagda beloppet av följande inkomster utgör grund när sjukförsäkringens dagpenningspremie räknas ut: förvärvsinkomster av lönenatur, sjöarbetsinkomst, idrottsmannaarvode, nettoarbetsersättning som omfattas av förskottsinnehållningen (momsskyldiga) och arbetsersättning som omfattas av förskottsinnehållningen (icke-momsskyldiga), närståendevårdares arvode och familjevårdararvode utan andel för kostnadsersättning. Förvärvsinkomster av lönekaraktär är löneinkomst av huvudsyssla, biinkomst och löneinkomster som omfattas av förskottsbetalning. Från den inkomst som utgör grund för dagpenningspremien görs avdrag innan förskottsinnehållningen verkställs.

Om det vid beräkningen i enlighet med punkt 1.5 finns med förvärvsinkomst som omfattas av förskottsbetalning ska dessa beaktas när dagpenningspremien räknas ut. Till dessa inkomster hör arbetsersättning som omfattas av förskottsbetalning, förvärvsinkomst av näringsverksamhet, näringsverksamhetens förvärvsinkomst från sammanslutningar, förvärvsinkomst av jordbruk, förvärvsinkomst av sammanslutningens jordbruk och förvärvsinkomst av renskötsel.

Dagpenningspremien beräknas för dem som fyllt 16 år fram till utgången av den månad under vilken den skattskyldige fyller 68 år. Dagpenningspremie beräknas inte om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten understiger 14 020 euro.

För dem som fyller 16 eller 68 år under året beräknas den inkomst som utgör grund för dagpenningspremie som divideras med 12 och multipliceras med antalet månader efter den månad då personen fyllde 16 år eller med antalet månader före den månad då personen fyllde 68 år. Därmed fås den nya inkomstgrunden för dagpenningspremien varmed man räknar ut dagpenningspremiens belopp.

För dem som är 18–68 år beräknas företagarens förhöjda dagpenningspremie 0,17 % på grundval av FöPL-arbetsinkomsten.

Avdrag för inkomstförvärv (stats- och kommunalbeskattningen)

Avdragets belopp är 750 euro, dock högst lönebeloppet.

Kostnader för resor mellan bostad och egentlig arbetsplatsen och medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer, övriga utgifter för förvärv av inkomst och resekostnader på Åland

Avdragen räknas ut på samma sätt som förskottsinnehållningsprocenten för löntagare.

Pensionsförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och dagpenningspremie (från nettoförvärvsinkomst i stats- och kommunalbeskattningen)

Som pensionsförsäkringspremie beräknas 6,35 % av lönen för huvudsysslan och av sjöarbetsinkomsten. Pensionsförsäkringspremier beräknas från och med att den skattskyldige fyller 17 år. För dem som fyller 17 år mitt under året börjar pensionsförsäkringspremien beräknas från och med månaden efter den månad då åldersgränsen har uppnåtts. Pensionsförsäkringspremien beräknas tills en skattskyldig som är född 1957 fyller 68 år, en skattskyldig som är född 1958–1961 fyller 69 år och en skattskyldig som är född 1962 eller senare fyller 70 år. Fram till slutet av år 2025 beräknas pensionsförsäkringspremien förhöjd från ingången av den månad som följer på månaden då arbetstagaren fyller 53 år fram till den månad då arbetstagaren fyller 63. Som höjd pensionsförsäkringspremie beräknas 7,85 % av lönen för huvudsyssla. Beräkningen av pensionsförsäkringen görs på samma sätt som förskottsinnehållningsprocenten för löntagare.

Arbetslöshetsförsäkringspremien räknas ut på motsvarande sätt 1,9 % av lönen i huvudsysslan och av sjöarbetsinkomsten för 17–65-åringar. Premierna räknas inte på lönen i huvudsysslan och på sjöarbetsinkomsten om Skatteförvaltningen har uppdaterat spärr för denna beräkning. Premierna räknas på biinkomster endast om Skatteförvaltningen för skatteåret har gjort en uppdatering som tillåter beräkningen.

Dagpenningspremie och höjd dagpenningspremie för företagare beaktas såsom ett avdrag på motsvarande sätt som i beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för löntagare.

Avdrag för sjöarbetsinkomst (från nettoförvärvsinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen)

Avdragen räknas ut på samma sätt som förskottsinnehållningsprocenten för löntagare.

Studiepenningsavdrag i kommunalbeskattningen (från nettoförvärvsinkomsten)

Avdraget räknas ut på samma sätt som förskottsinnehållningsprocenten för studenter som får studiestöd.

Förvärvsinkomstavdrag (från nettoförvärvsinkomst före grundavdraget) vid kommunalbeskattningen

Förvärvsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen räknas ut på samma sätt som förskottsinnehållningsprocenten för löntagare.

Arbetsinkomstavdrag

Arbetsinkomstavdraget räknas ut på samma sätt som förskottsinnehållningsprocenten för löntagare. Arbetsinkomstavdraget dras av från den inkomstskatt på förvärvsinkomster som ska betalas till staten. Till den del avdraget överstiger beloppet av inkomstskatten på förvärvsinkomster till staten ska det dras av från kommunalskatten, sjukförsäkringens sjukvårdspremie och kyrkoskatten enligt förhållandet mellan dessa. Avdraget görs före andra avdrag från inkomstskatten.

5 Beräkning av skattebeloppet

Skatterna och avgifterna beräknas på basis av den skattskyldiges inkomster och avdrag. Från statens förvärvsinkomstskatt görs arbetsinkomstavdrag, invalidavdrag och underhållsskyldighetsavdrag. Den andel av arbetsinkomstavdraget som inte dragits av från den statliga förvärvsinkomstskatten ska dras av från det sammanlagda beloppet av kommunalskatt, kyrkoskatt och sjukvårdspremie utan dagpenningspremie. På den åländska kommunalskatten görs arbets- och pensionsinkomstavdraget dock högst till beloppet av kommunalskatten.

Från det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter exklusive dagpenningspremie dras underskottsgottgörelsen och den särskilda underskottsgottgörelsen av. Underskottsgottgörelsen och den särskilda underskottsgottgörelsen räknas proportionellt om det i beräkningen finns med utländsk pension med sjukvårdspremie.

Från underskottsgottgörelsen dras av högts 3/4 av statens förvärvsinkomstskatt. Den återstående 1/4 dras proportionellt av från statens förvärvsinkomstskatt, kommunalskatten, kyrkoskatten och sv-premierna. Den särskilda underskottsgottgörelsen dras i första hand av från statens förvärvsinkomstskatt. Om statsskatten på förvärvsinkomster inte täcker den särskilda underskottsgottgörelsen ska den icke avdragna delen dras av från kommunalskatten, kyrkoskatten och sv-premierna.

Om det förekommer pension som betalats från utlandet och på vilken debiteras sjukförsäkringens sjukvårdspremie ska på den skatt som betalats till främmande stat gottgöras eller avräknas belopp proportionellt för stats-, kommunal- och kyrkoskatt.

Gottgörelsen eller avräkningen på den skatt som betalats till främmande stat ska dras av proportionellt från stats-, kommunal- och kyrkoskatt.

Statsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt, sjukförsäkringens sjukvårdspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie räknas samman.

Rundradioskatten beräknas på nytt på grundval av de uppgifter som finns med i denna beräkning. Som rundradioskatt beräknas 2,5 % av det sammanlagda beloppet av en i Finland allmänt skattskyldig persons nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster eller av en högre FöPL- och/eller LFöPL-arbetsinkomst till den del summan överstiger 14 000 euro. I rundradioskatt betalas dock högst 163 euro. Rundradioskatten påförs inte fysiska personer eller dödsbon med hemkommun i landskapet Åland.

Från rundradioskatten dras inte av de avdrag som görs på skatten. Den internationella dubbelbeskattningen på rundradioskatten avlägsnas antingen enligt undantagandemetoden eller med avräkningsmetoden. Rundradioskatten läggs till summan av den skattskyldiges skatter och avgifter.

På så sätt får man det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter varifrån subtraheras det belopp som enligt förskottsinnehållningsprocenten inflyter av pension och prestation.

Förskottsinnehållningsprocenten för löneinkomster fås genom att beräkna hur många procent det återstående beloppet är av beloppet av andra än pensioner och prestationer. Förskottsinnehållningsprocenten för på lön är högst 60 %.

Förskottsinnehållningsprocenten ska fastställas lika stor för lön och pension åt en efterlevande make som får förmånspension eller annan pension enligt familjepensionslagen än den efterlevande makens begynnelsepension, eller mottagare av partiell förtida ålderspension, deltidspension eller delinvalidpension.

Förskottsinnehållningsprocenten för lön som beräknats för den skattskyldige ska skrivas ut på blanketten "Utredning om grunderna för förskottsinnehållning". Dessutom skrivs det ut ett skattekort åt den skattskyldige på vilket den uträknade förskottsinnehållningsprocent för lön separat har angetts för lön som intjänats på land och på sjön.

6 Tillämpning av personlig förskottsinnehållningsprocent

Personlig förskottsinnehållningsprocent som har beräknats enligt ovanstående grunder tillämpas från och med den 1 februari 2018.

Helsingfors den 4 december 2017

 

Vid förhinder för generaldirektören
Överdirektör Arto Pirinen

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2017