Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som försäkringsbolag eller andra utbetalare av förmåner skall lämna för arvs- och gåvobeskattningen

Har getts
23.2.2010
Diarienummer
157/36/2010
Giltighet
1.3.2010 - 31.12.2015

Givet i Helsingfors den 23 februari 2010


Skatteförvaltningen har med stöd av 28 a § i lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/40), sådan den lyder i lag av den 10 juli 1998 (507/98) bestämt:

1 §

Uppgifter som skall lämnas

Utöver bestämmelserna i lagen om skatt på arv och gåva skall ett försäkringsbolag eller annan utbetalare av förmåner för arvs- och gåvobeskattningen lämna följande uppgifter:

  1. försäkringsgivare
  2. försäkringens nummer eller annan identifierare
  3. försäkringstagarens eller den avlidnes namn och personbeteckning
  4. förmånstagarens namn och personbeteckning
  5. kapitalet på den utbetalda ersättningen samt betalningens förfallodag eller beloppet av och betalningsdagen för ersättning som utbetalts på grund av ett dödsfall
  6. ersättning som utbetalts på basis av en dödsfallsförsäkring som hänför sig till en frivillig individuell pensionsförsäkring fördelad i pensionsförsäkringens sparsumma och i belopp som överstiger sparsumman
  7. om försäkringsersättningen helt eller delvis har utbetalts till en innehavare av panträtt, anmäls betalningsmottagarens namn och personbeteckning, företags och organisationsnummer och det utbetalda beloppet.

2 §

När och hur uppgifterna skall lämnas

Den som är skyldig att lämna uppgifter skall månatligen före utgången av den månad som följer efter månaden då förmånen utbetalades lämna de i 1 § avsedda uppgifterna i maskinläsbar form eller på annat sätt som Skatteförvaltningen godkänt.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2010.

I fråga om ersättningar som utbetalts i januari, februari och mars 2010 skall uppgifterna som avses i 1 § 6 punkten lämnas senast den 30 april.

Genom detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut av den 12 januari 1996, 40/1996.

Helsingfors den 23 februari 2010

Generaldirektör
Mirjami Laitinen

Överinspektör
Jarmo SalminenSidan har senast uppdaterats 23.2.2010