Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som försäkringsbolag eller andra utbetalare av förmåner skall lämna för arvs- och gåvobeskattningen

Har getts
9.11.2015
Diarienummer
A95/200/2015
Giltighet
1.1.2016 -

Utfärdat i Helsingfors den 9 november 2015


Skatteförvaltningen har med stöd av 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940), sådan den lyder i lag 523/2010, beslutat:

1 §

Uppgifter som skall lämnas

Utöver bestämmelserna i lagen om skatt på arv och gåva ska försäkringsbolag eller andra utbetalare av förmåner för arvs- och gåvobeskattningen lämna följande uppgifter:

  1. försäkringsgivarens individualiseringsuppgifter;
  2. försäkringens nummer eller annan identifierare;
  3. försäkringstagarens eller den avlidnes individualiseringsuppgifter;
  4. förmånstagarens individualiseringsuppgifter;
  5. kapitalet på den utbetalda ersättningen och dess förfallodag eller beloppet av och betalningsdagen för en ersättning som betalats på grund av ett dödsfall;
  6. ersättning som betalats på basis av en dödsfallsförsäkring som hänför sig till en frivillig individuell pensionsförsäkring, fördelad i pensionsförsäkringens sparsumma och i belopp som överstiger sparsumman;
  7. om försäkringsersättningen helt eller delvis betalats till en innehavare av panträtt, anmäls betalningsmottagarens individualiseringsuppgifter och det utbetalda beloppet.

2 §

När och hur uppgifterna skall lämnas

Den som är skyldig att lämna uppgifter ska lämna uppgifterna som avses i 1 § via ett elektroniskt dataöverföringssystem månatligen före utgången av den månad som följer efter den månad då förmånen betalades.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016.

Genom detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut av 23.2.2010 om uppgifter som försäkringsbolag eller andra utbetalare av förmåner skall lämna för arvs- och gåvobeskattningen (132/2010).


Helsingfors den 9 november 2015

generaldirektör Pekka Ruuhonen

överinspektör Kimmo Tossavainen

 

 Sidan har senast uppdaterats 10.11.2015