Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som försäkringsbolag eller andra utbetalare av förmåner skall lämna för arvs- och gåvobeskattningen

Har getts
9.11.2015
Diarienummer
A95/200/2015
Giltighet
1.1.2016 -

Utfärdat i Helsingfors den 9 november 2015


Skatteförvaltningen har med stöd av 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940), sådan den lyder i lag 523/2010, beslutat:

1 §

Uppgifter som skall lämnas

Utöver bestämmelserna i lagen om skatt på arv och gåva ska försäkringsbolag eller andra utbetalare av förmåner för arvs- och gåvobeskattningen lämna följande uppgifter:

  1. försäkringsgivarens individualiseringsuppgifter;
  2. försäkringens nummer eller annan identifierare;
  3. försäkringstagarens eller den avlidnes individualiseringsuppgifter;
  4. förmånstagarens individualiseringsuppgifter;
  5. kapitalet på den utbetalda ersättningen och dess förfallodag eller beloppet av och betalningsdagen för en ersättning som betalats på grund av ett dödsfall;
  6. ersättning som betalats på basis av en dödsfallsförsäkring som hänför sig till en frivillig individuell pensionsförsäkring, fördelad i pensionsförsäkringens sparsumma och i belopp som överstiger sparsumman;
  7. om försäkringsersättningen helt eller delvis betalats till en innehavare av panträtt, anmäls betalningsmottagarens individualiseringsuppgifter och det utbetalda beloppet.

2 §

När och hur uppgifterna skall lämnas

Den som är skyldig att lämna uppgifter ska lämna uppgifterna som avses i 1 § via ett elektroniskt dataöverföringssystem månatligen före utgången av den månad som följer efter den månad då förmånen betalades.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016.

Genom detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut av 23.2.2010 om uppgifter som försäkringsbolag eller andra utbetalare av förmåner skall lämna för arvs- och gåvobeskattningen (132/2010).


Helsingfors den 9 november 2015

generaldirektör Pekka Ruuhonen

överinspektör Kimmo Tossavainen

 

 Sidan har senast uppdaterats 10.11.2015