Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Innehåll, giltighet och verifiering av tillförlitlighet av dividendtagarens självdeklaration

Har getts
26.9.2022
Diarienummer
VH/2706/00.01.00/2022
Giltighet
26.9.2022 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/669/00.01.00/2020, 01.10.2020

Anvisningen anknyter till helheten: Internationell beskattning


Denna anvisning behandlar dividendtagarens självdeklaration och det förfarande genom vilket en begränsat skattskyldig dividendtagare kan beviljas skatteavtalsförmån vid betalning av dividend från ett offentligt noterat bolag (10 b § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst).

Denna anvisning gäller förfarandet enligt vilket källskatteförmån kan beviljas utifrån dividendtagarens självdeklaration vid betalning av dividend. Beskattningen av en begränsat skattskyldig dividendtagare behandlas i anvisningen Dividender, räntor och royaltyer till begränsat skattskyldiga.

Anvisningen uppdaterades 26.9.2022, varvid

 • strukturen och framställningssättet förtydligades genom preciseringar som inte ändrar kraven eller skärper tolkningarna,
 • anvisningen utökades med det nya avsnitt 6, till vilket för tydlighetens skull överförts punkterna om registrerade förvarares skatteansvar som tidigare ingick i avsnitt 5,
 • avsnitt 7 utökades med anvisningar för situationer där en registrerad förvarare anlitar en tjänsteleverantör för skötseln av sina skyldigheter,
 • praktiska exempel lades till i anvisningen,
 • avsnittet om utbetalaren av dividend togs bort till den del utbetalarens skyldigheter behandlas i anvisningen Uppbäring av källskatt på dividend, ränta och royalty samt utbetalarens skyldigheter.

1 Inledning

Enligt 10 b § 2 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978, källskattelagen) kan bestämmelser om dividend enligt ett internationellt avtal tillämpas på utdelning av dividend, om dividendbetalaren eller den registrerade förvararen (nedan även förvararen) noggrant har utrett dividendtagarens hemviststat och kontrollerat att bestämmelserna om dividend i det internationella avtalet kan tillämpas på dividendtagaren. Bestämmelsen tillämpas på betalning av dividend på en förvaltarregistrerad aktie från ett sådant offentligt noterat bolag som avses i 33 a § i inkomstskattelagen (10 b § 1 mom. i källskattelagen).

Enligt 10 b § 4 mom. i källskattelagen kan ett källskattekort som utfärdats av Skatteförvaltningen, ett intyg från skattemyndigheten i dividendtagarens hemviststat eller en sådan deklaration som dividendtagaren lämnar själv och som innehåller de uppgifter om dividendtagaren som behövs för källbeskattningen anses som en noggrann utredning om hemviststat. Deklarationen ska ha dokumenterats tillräckligt tillförlitligt och överensstämma med andra uppgifter om dividendtagaren som förvararen har i sin besittning

Enligt förarbetena till lagen (RP 282/2018 rd, s. 40) avses med en deklaration som dividendtagaren själv har lämnat en deklaration enligt OECD:s modell Treaty Relief and Compliance Enhancement (nedan TRACE) som dividendtagaren själv lämnar (Investor Self-Declaration – ISD). Investor Self-Declaration-blanketterna som baserar sig på TRACE-modellen och deras innehåll beskrivs i OECD:s dokument TRACE Implementation Package (nedan TRACE IP). Dokumenten om TRACE IP och TRACE-modellen finns tillgängliga på OECD:s webbplats.

Skatteförvaltningen har genom ett beslut med stöd av 10 b § 4 mom. gett närmare föreskrifter om självdeklarationens innehåll och giltighet och det förfarande genom vilket självdeklarationens tillförlitlighet verifieras (dnr VH/4332/00.01.00/2020, nedan ISD-beslutet). En självdeklaration av dividendtagaren, vilken utbetalaren eller en registrerad förvarare konstaterat vara tillförlitligt på det sätt som avses i Skatteförvaltningens ISD-beslut, är också en utredning över förutsättningarna för tillämpning av skatteavtalet.

Dividendtagarens skatterättsliga hemviststat kan i stället för självdeklarationen alternativt utredas utifrån ett källskattekort eller intyg över hemviststat. I avsnitt 10 i anvisningen behandlas förfarandet i dessa situationer.

ISD-beslutet tillämpas endast i situationer där en begränsat skattskyldig dividendtagare beviljas skatteavtalsförmåner. Dividendtagarens självdeklaration kan emellertid utnyttjas i situationer där källskattefrihet beviljas med stöd av nationell lagstiftning. Förutsättningarna för tillämpning av bestämmelserna om källskattefrihet i den nationella lagstiftningen behandlas i avsnitt 8 i anvisningen.

Om inget skatteavtal tillämpas vid betalning av dividend eller om dividenden inte har befriats från källskatt med stöd av nationell lagstiftning är källskatten 20 procent på dividend som betalats till samfund och 30 procent på dividend som betalats till någon annan än ett samfund (7 § 1 mom. 2 och 4 punkten i källskattelagen). Om utbetalaren eller den registrerade förvararen emellertid inte kan deklarera dividendtagarens specifika uppgifter på årsanmälan till Skatteförvaltningen ska 35 procent tas ut i källskatt på dividend som betalats på en förvaltarregistrerad aktie (7 § 2 mom. i källskattelagen). Förutsättningarna för tillämpning av procentsatserna i 7 § i källskattelagen beskrivs närmare i anvisningen Uppbäring av källskatt på dividend, ränta och royalty samt utbetalarens skyldigheter (avsnitt 1.3 och 2.2).

I denna anvisning behandlas dividendtagares och registrerade förvarares skyldigheter när förfarandet för utredning och identifiering av begränsat skattskyldiga dividendtagare enligt ISD-beslutet tillämpas. I övrigt behandlas en registrerad förvarares skyldigheter och ansvar i anvisningen Den registrerade förvararens skyldigheter och ansvar.

Enligt 10 b § i källskattelagen kan utbetalare av dividend iaktta det förfarande som beskrivs i denna anvisning för att identifiera en begränsat skattskyldig dividendtagare i en situation där det i förvarskedjan inte finns någon registrerad förvarare som skulle ha åtagit sig att förmedla uppgifterna om dividenden. I dessa fall ansvarar utbetalaren eller dennes tjänsteleverantör för utredningen av dividendtagarens hemviststat och säkerställandet av att bestämmelserna om dividender i ett internationellt avtal kan tillämpas på dividendtagaren. Utbetalarens skyldigheter vid betalning av dividend på en förvaltarregistrerad aktie behandlas närmare i anvisningen Uppbäring av källskatt på dividend, ränta och royalty samt utbetalarens skyldigheter.

2 Dividendtagarens självdeklaration

2.1 Dividendtagarens skyldighet att lämna riktiga uppgifter

Dividendtagarens självdeklaration gäller dividendinkomst som erhållits från ett offentligt noterat bolag i Finland. Med självdeklaration avses en deklaration som den kontohavare som är kund hos den registrerade förvararen, dvs. dividendtagaren, själv har lämnat om sin skatterättsliga hemviststat och om att hen är dividendtagare i enlighet med det tillämpliga skatteavtalet. På självdeklarationen lämnar dividendtagaren även behövliga tilläggsuppgifter för fastställandet av den tillämpliga källskatteprocentsatsen.

I självdeklarationen ska dividendtagaren lämna de uppgifter som avses i 1 § i ISD-beslutet till förvararen och bekräfta att de är riktiga. Kraven på deklarationens innehåll beror delvis på om dividendtagaren är en fysisk person eller någon annan än en fysisk person. Dividendtagaren är skyldig att i deklarationen lämna de riktiga uppgifteroch meddela förvararen om ändringar i omständigheter utan obefogat dröjsmål. Innehållet i deklarationen behandlas närmare i avsnitt 3.

I deklarationen försäkrar dividendtagaren att hen har sin skatterättsliga hemvist i sin hemviststat och att hen är en verklig förmånstagare (beneficial owner) till dividenden i fråga på det sätt som avses i skatteavtalet mellan Finland och hemviststaten. En dividendtagare som ger försäkringar ska säkerställa att hen uppfyller de förutsättningar som krävs för tillämpningen av källskatteförmåner enligt skatteavtal mellan Finland och dividendtagarens hemviststat på den dividend som avses i deklarationen. Dividendtagaren ska vid behov säkerställa att skatteavtalet är tillämpligt hos skattemyndigheten i sin hemviststat eller Skatteförvaltningen i Finland. Beskattningen av begränsat skattskyldig dividendtagare och begreppet verklig förmånstagare behandlas i anvisningen Dividender, räntor och royaltyer till begränsat skattskyldiga.

Om dividendtagaren lämnar felaktiga uppgifter för verkställandet av beskattningen, kan det leda till att skatt påförs eller förhöjs och till dröjsmålspåföljder. Om felaktiga uppgifter lämnas i syfte att kringgå skatt, kan det leda till straffrättsliga påföljder (skattebedrägeri).

2.2 Den registrerade förvararens skyldigheter

Bestämmelserna om dividend i ett internationellt avtal kan tillämpas, om utbetalaren av dividend eller den förvarare som är närmast dividendtagaren och som vid tidpunkten för utdelningen av dividend finns antecknad i det förvararregister som avses i 10 d § noggrant har utrett dividendtagarens hemviststat och kontrollerat att bestämmelserna om dividend i det internationella avtalet kan tillämpas på dividendtagaren (10 b § 2 mom. i källskattelagen).

En registrerad förvarare ska säkerställa att dividendtagaren i självdeklarationen lämnat och bestyrkt de uppgifter som avses i 1 § i ISD-beslutet. En förutsättning för beviljande av skatteavtalsförmåner är att förvararen har verifierat att deklarationen är tillförlitlig enligt 3 § i ISD-beslutet. Förfarandet genom vilket deklarationens tillförlitlighet verifieras behandlas detaljerat i avsnitt 5.

Förvararen ska se till att dividendtagaren förstår för vilka syften uppgifter inlämnas och insamlas. Förvararen ska också påminna dividendtagaren om att dividendtagaren ansvarar för att de uppgifter som lämnats med deklarationen är uppdaterade och riktiga. 

Förvararen ska uppmärksamma dividendtagaren om försäkringarna i deklarationen och hänvisa dividendtagaren att kontakta skattemyndigheten i sin hemviststat eller Skatteförvaltningen i Finland till den del som definitionen av det skatteavtal som hänför sig till beskattningen av dividenden är oklar för dividendtagaren. Skatteavtalsförmåner bör inte beviljas, om skatteavtalets tillämplighet är oklar och dividendtagaren inte lämnar in en utredning som stöder dess tillämplighet.

En förutsättning för tillämpning av dividendartiklarnas bestämmelser i skatteavtalen är i allmänhet bland annat att en person med hemvist i den andra avtalsstaten är en verklig förmånstagare (beneficial owner) av dividendinkomst enligt skatteavtalet. Enligt kommentaren till OECD:s modellskatteavtal är inkomsttagaren verklig förmånstagare av en inkomst, då denne har rätt att använda inkomsten och avnjuta den utan begränsningar och en avtals- eller lagbaserad skyldighet att överföra den mottagna betalningen till en annan person. I Finlands beskattnings- och rättspraxis har man ansett att då skatteavtalets bestämmelser i enlighet med OECD:s modellskatteavtal tolkas i Finland, är det motiverat att ge betydelse till det som i kommentaren till OECD:s modellskatteavtal har uttalats om tolkning av avtalet, oberoende av om den andra avtalsparten är medlem i OECD (HFD 2011:101).

Vid verifieringen av deklarationens tillförlitlighet kan förvararen pröva tillförlitligheten hos dividendtagarens försäkringar utifrån begreppet verklig förmånstagare enligt den senaste kommentaren i OECD:s modellskatteavtal. Det krävs följaktligen inte att förvararen separat utreder om det finns särskilda skäl till en tolkning som avviker från kommentaren eller en viss version av kommentaren vad gäller ett enskilt skatteavtal. Tolkningen av OECD:s modellskatteavtal, inklusive begreppet ”verklig förmånstagare” behandlas närmare i anvisningarna Dividender, räntor och royaltyer till begränsat skattskyldiga och Artiklarna i skatteavtalen.

I övrigt behandlas en registrerad förvarares skyldigheter och ansvar i anvisningen Den registrerade förvararens skyldigheter och ansvar.

3 Deklarationens innehåll

3.1 Dividendtagaren är en fysisk person

3.1.1 Dividendtagarens uppgifter

Enligt 1 § 1 mom. i ISD-beslutet ska dividendtagare som är en fysisk person i självdeklarationen lämna följande uppgifter vars tillförlitlighet dividendtagaren själv har verifierat:

 1. numret på kontot var aktierna förvaras,
 2. den skatterättsliga hemviststat som avses i skatteavtalet mellan dividendtagarens hemviststat och Finland,
 3. skatteregistreringsnumret som hemviststaten beviljat,
 4. som identifieringsuppgift den fysiska personens namn, födelsedatum och adress.

I dividendtagarens självdeklaration ska det konto som deklarationen avser specificeras och på vilket de aktier förvaras på grund av vilka dividenden betalas ut. Kontonumret räcker som kontots specificeringsuppgift. Om deklarationen gäller flera förvaringskonton, ska alla dessa konton specificeras.

Dividendtagaren ska i deklarationen specificera den skatterättsliga hemviststat som avses i skatteavtalet mellan dividendtagarens hemviststat och Finland. Skatteavtalet mellan dividendtagarens hemviststat och Finland behöver inte uttryckligen specificeras i deklarationen, utan informationen om den skatterättsliga hemviststaten kan vara allmän såsom på TRACE IP:s ISD-blankett (ISD-Individuals, nedan ISD-I, TRACE IP s. 43). Då ska dividendtagaren dock se till att den angivna hemviststaten är dividendtagarens skatterättsliga hemviststat även vid tillämpning av skatteavtalet mellan denna stat och Finland.

I deklarationen ska dividendtagaren även ange skattenumret som dividendtagarens skatterättsliga hemviststat beviljat (Tax Identification Number, TIN). Om dividendtagarens hemviststat inte beviljar skattenummer, ska detta omnämnas i deklarationen.

I deklarationen ska dividendtagarens fullständiga namn, både för- och efternamn, samt födelsedatum anges. Man ska även ange dividendtagarens stadigvarande adress i hemviststaten samt postadress om den inte är densamma som den stadigvarande adressen. Adressuppgifterna ska innehålla gatunamn, fastighetsnummer, eventuellt lägenhetsnummer, postnummer, ort och stat.

3.1.2 Försäkran avseende det tillämpliga skatteavtalet

I självdeklarationen ska dividendtagaren försäkra sin skatterättsliga hemvist i hemviststaten enligt skatteavtalet mellan Finland och den aktuella staten. Dessutom ska dividendtagaren lämna en försäkran om att hen är mottagare av dividendinkomst från Finland enligt det tillämpliga skatteavtalet och därmed berättigad till förmån som grundar sig på skatteavtalet.

Dividendtagarens försäkran ska innehålla följande försäkringar enligt 1 § 2 mom. i ISD-beslutet:

 1. Jag försäkrar att jag har min skatterättsliga hemvist i min hemviststat på det sätt som avses i skatteavtalet mellan Finland och min hemviststat.
 2. Jag försäkrar att jag inte agerar som ombud, nominell innehavare eller förmedlare för dividenden som avses i denna deklaration.
 3. Jag försäkrar att jag är en dividendtagare på det sätt som avses i skatteavtalet mellan Finland och min hemviststat och att jag uppfyller förutsättningarna för källskatteförmåner i det tillämpliga skatteavtalet för dividenden som avses i denna deklaration.
 4. Jag försäkrar att dividenden i självdeklarationen inte hänför sig till ett fast driftställe.
 5. Jag försäkrar att jag meddelar förvararen om ändringarna i mina omständigheter utan obefogat dröjsmål.

Försäkran enligt 1 § 2 mom. 3 punkten i ISD-beslutet om att dividendtagaren har sin skatterättsliga hemvist i sin hemviststat på det sätt som avses i skatteavtalet mellan Finland och hemviststaten, kan utgöra en del av den allmänna försäkran om skatterättslig hemviststat, såsom försäkran enligt TRACE IP:s ISD-blankett (ISD-I, TRACE IP, s. 43). Då ska dividendtagaren i sin försäkran dock alltid säkerställa att hen har sin skatterättsliga hemvist i sin hemviststat på det sätt som avses i skatteavtalet mellan Finland och hemviststaten så att deklarationen kan tillämpas på dividend från Finland.

3.2 Dividendtagaren är annan än en fysisk person

3.2.1 Dividendtagarens uppgifter

Enligt 1 § 1 mom. i ISD-beslutet ska dividendtagare som är annan än en fysisk person i självdeklarationen lämna följande uppgifter vars tillförlitlighet dividendtagaren själv har verifierat:

 1. numret på kontot var aktierna förvaras,
 2. den skatterättsliga hemviststat som avses i skatteavtalet mellan dividendtagarens hemviststat och Finland,
 3. skatteregistreringsnumret som hemviststaten beviljat,
 4. som identifieringsuppgift (den annan än fysiska personens) namn, adress, juridisk form och stat där dessa är registrerade eller enligt vilken stats lagstiftning dessa har etablerats.

Enligt 1 § i ISD-beslutet avser annan än fysisk person bolag dvs. juridiska personer eller enheter som enligt det tillämpliga skatteavtalet behandlas som juridiska personer i beskattningen (nedan juridisk person).

I dividendtagarens självdeklaration ska det konto som deklarationen avser specificeras och på vilket de aktier förvaras på grund av vilka dividenden betalas ut. Kontonumret räcker som kontots specificeringsuppgift. Om deklarationen gäller flera förvaringskonton, ska alla dessa konton specificeras.

Dividendtagaren ska i deklarationen specificera den skatterättsliga hemviststat som avses i skatteavtalet mellan dividendtagarens hemviststat och Finland. Skatteavtalet mellan dividendtagarens hemviststat och Finland behöver inte uttryckligen specificeras i deklarationen, utan informationen om den skatterättsliga hemviststaten kan vara allmän såsom på TRACE IP:s ISD-blankett (ISD-Entities, nedan ISD-E, TRACE IP, s. 46). Då ska dividendtagaren dock se till att den angivna hemviststaten är dividendtagarens skatterättsliga hemviststat även vid tillämpning av skatteavtalet mellan denna stat och Finland.

I deklarationen ska även anges det skattenummer som dividendtagarens skatterättsliga hemviststat beviljat (Tax Identification Number, TIN). Om dividendtagarens hemviststat inte beviljar skattenummer, ska detta omnämnas i deklarationen.

Den juridiska person som lämnar deklarationen ska specificeras i dividendtagarens självdeklaration. I deklarationen ska den juridiska personens officiella namn anges såsom det har registrerats i etableringsdokumenten. Om namnet senare har ändrats, ska det officiella namnet anmälas såsom det lyder då självdeklarationen lämnas in. Den juridiska personens förmånstagare behöver inte specificeras i deklarationen om den juridiska person som lämnar deklarationen är en person som bor i avtalsstaten och en sådan dividendtagare som avses i skatteavtalet och därmed själv berättigad till skatteavtalsförmåner.

Man ska ange dividendtagarens officiella adress i hemviststaten samt postadress om den inte är densamma som den officiella adressen. Adressuppgifterna ska innehålla gatunamn, fastighetsnummer, eventuellt lägenhetsnummer, postnummer, ort och stat.

I dividendtagarens självdeklaration ska den juridiska formen för dividendtagaren specificeras. av följande alternativ:

 • Samfund
 • Stat (inklusive kommun, centralbank och övrigt offentligt samfund)
 • Internationell organisation
 • Pensionsanstalt eller pensionsfond
 • Allmännyttigt samfund
 • Fondföretag
 • Sammanslutning
 • Trust
 • Dödsbo
 • Annan (ska beskrivas)

Information om den stat i vilken den juridiska personen har registrerats eller enligt vars lagstiftning den har etablerats ska anges i deklarationen.

3.2.2 Försäkran avseende det tillämpliga skatteavtalet

I självdeklarationen ska dividendtagaren försäkra sin skatterättsliga hemvist i hemviststaten enligt skatteavtalet mellan Finland och den aktuella staten. Dessutom ska dividendtagaren lämna en försäkran om att hen är mottagare av dividendinkomst från Finland enligt det tillämpliga skatteavtalet och därmed berättigad till förmån som grundar sig på skatteavtalet.

Dividendtagarens försäkran ska innehålla följande försäkringar enligt 1 § 2 mom. i ISD-beslutet:

 1. Jag försäkrar att jag har min skatterättsliga hemvist i min hemviststat på det sätt som avses i skatteavtalet mellan Finland och min hemviststat.
 2. Jag försäkrar att jag inte agerar som ombud, nominell innehavare eller förmedlare för dividenden som avses i denna deklaration.
 3. Jag försäkrar att jag är en dividendtagare på det sätt som avses i skatteavtalet mellan Finland och min hemviststat och att jag uppfyller förutsättningarna för källskatteförmåner i det tillämpliga skatteavtalet för dividenden som avses i denna deklaration.
 4. Jag försäkrar att dividenden i självdeklarationen inte hänför sig till ett fast driftställe.
 5. Jag försäkrar att jag meddelar förvararen om ändringarna i mina omständigheter utan obefogat dröjsmål.

Försäkran enligt 1 § 2 mom. 3 punkten i ISD-beslutet om att dividendtagaren har sin skatterättsliga hemvist i sin hemviststat på det sätt som avses i skatteavtalet mellan Finland och hemviststaten kan utgöra en del av den allmänna försäkran om skatterättslig hemviststat, såsom försäkran enligt TRACE IP:s ISD-blankett (ISD-E, TRACE IP, s. 46). Då ska dividendtagaren i sin försäkran dock alltid säkerställa att den har sin skatterättsliga hemvist i sin hemviststat på det sätt som avses i skatteavtalet mellan Finland och hemviststaten så att deklarationen kan tillämpas på dividend från Finland.

När en dividendtagare som inte är en fysisk person enligt 1 § 3 mom. i ISD-beslutet yrkar på att en lägre källskattesats än den allmänna källskattesatsen i skatteavtalet ska tillämpas, ska dividendtagaren ange vilken skattesats som bör användas, ge en försäkran om att dividendtagaren är berättigad till skatteavtalsförmånen i fråga samt ange grunden för sitt yrkande. En sådan försäkran ska ges till exempel när en pensionsfond som är dividendtagare yrkar att en specialbestämmelse i skatteavtalet ska tillämpas. Vid behov ska dividendtagaren då lämna tilläggsutredningar av förutsättningarna för tillämpningen av specialbestämmelsen.

3.3 Fullmakt för inlämnande av uppgifter

Enligt 1 § 4 mom. i ISD-beslutet ska dividendtagaren ge den registrerad förvarare fullmakt att lämna de uppgifter som behövs för att kontrollera källskattens riktighet och självdeklarationens tillförlitlighet till Skatteförvaltningen, om lagstiftningen i den stat där förvararen finns förutsätter det.

De uppgifter som avses i bestämmelsen är uppgifter som dividendtagaren lämnar i deklarationen samt de uppgifter utifrån vilka förvararen verifierar deklarationens tillförlitlighet. En förutsättning för beviljandet av källskatteförmåner är att den registrerade förvararen kan lämna dessa uppgifter till Skatteförvaltningen. Den registrerade förvararen ska anmäla dividendtagarens individualiserande uppgifter till Skatteförvaltningen på årsanmälan samt efter behov kompletterande uppgifter och dokumentation om Skatteförvaltningen begär det. Således ska förvararen försäkra sig om att den kan lämna uppgifterna om dividendtagaren till Skatteförvaltningen utan hinder av övrig lagstiftning. Om till exempel lagstiftning om dataskydd, banksekretess, personuppgiftsskydd eller annan lagstiftning förhindrar förvararen att lämna de uppgifter som behövs för källbeskattningen till Skatteförvaltningen, kan källskatteförmåner inte beviljas.

Närmare information om de uppgifter som lämnas med den registrerade förvararens årsanmälan finns i Den registrerade förvararens årsanmälan, teknisk tillämpningsanvisning.

3.4 Deklarationens form och hur uppgifternas riktighet bekräftas

I Finland har det inte ställts några formkrav på dividendtagarens självdeklaration. Det väsentliga är att deklarationen innehåller de uppgifter om dividendtagaren och dividendtagarens försäkringar som avses i 1 § i ISD-beslutet. Uppgifterna ska vara tillgängliga i samlad form och deras riktighet ska ha verifierats av dividendtagaren själv. Deklarationen kan också bestå av flera olika uppgifter och innehålla flera dokument och filer.

Förvararen kan samla de uppgifter som avses i 1 § i ISD-beslutet med TRACE IP:s blanketter på engelska (ISD-I och ISD-E, TRACE IP s. 43–49) eller med de översatta blanketter som finns bifogade till denna anvisning. De uppgifter som avses i 1 § i ISD-beslutet är obligatoriska. Förvararen kan samla de uppgifter som avses i 1 § i ISD-beslutet också med andra blanketter som omfattar de obligatoriska uppgifterna eller samla uppgifterna på något annat sätt.

Det förutsätts inte att förvararen samlar in uppgifterna i självdeklarationen på ett officiellt språk i Finland, dvs. finska eller svenska. Om deklarationen inte upprättas på finska, svenska eller engelska, ska förvararen på Skatteförvaltningens begäran även foga en översättning till något av de ovan nämnda språken till deklarationen.

En registrerad förvarare kan som självdeklaration använda uppgifter och försäkringar som samlats in för andra ändamål. Då ska förvararen kontrollera att uppgifterna och försäkringarna omfattar de uppgifter och försäkringar som förutsätts i 1 § i ISD-beslutet samt vid behov inhämta kompletterande uppgifter om dividendtagaren. Uppgifter om kunden i dividendtagarens självdeklaration kan utnyttjas bland annat i omständigheter relaterade till lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism  samt kundkännedom och identifiering av kunder (Anti-Money Laundering/Know Your Customer, nedan AML/KYC) liksom deklarationer som kunden lämnat i andra syften. En sådan deklaration för andra ändamål kan till exempel vara ett tillförlitligt självutfärdat intyg (Self-Certification) av kontoinnehavaren till ett finansinstitut enligt CRS/DAC2-kraven eller ett intyg som samlats för Qualified Intermediary-systemen i USA, Irland eller Japan.

Exempel 1: En registrerad förvarare har av en svensk fysisk person som är dividendtagare fått en självdeklaration enligt CRS-standarden, i vilken personen försäkrat att hens skatterättsliga hemviststat är Sverige. Dividendtagaren har samtidigt försäkrat att denne inte har andra skatterättsliga hemviststater. Dividendtagaren har dessutom lämnat in till förvararen de uppgifter som förutsätts av lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt igenkännande och identifiering av kunder (AML/KYC). Den registrerade förvararen har av dividendtagaren fått följande uppgifter om aktiernas förvaringskonton: skatterättslig hemviststat, skatteregistreringsnumret som hemviststaten beviljat, namn, födelsedatum och adress i hemviststaten. Dividendtagaren har i samband med lämnandet av de ovan nämnda uppgifterna bekräftat att de är riktiga på det sätt som de gemensamma standarderna för informationsutbyte (FATCA, CRS/DAC2) förutsätter.

Dividendtagaren har bifogat till avtalet om aktiernas förvaring en försäkran om att denne är den verkliga förmånstagaren när det gäller förvaringskontot i fråga. Den registrerade förvararen har dessutom försäkrat sig om att denna försäkran som dividendtagaren givit kan tillämpas vid källbeskattningen av dividend som erhålls från Finland enligt skatteavtalet mellan Finland och hemviststaten. När det gäller de aktier som förvaras på kontot tillåter inte avtal som dividendtagaren ingått med förvararen aktielån eller andra sådana arrangemang som kan ha konsekvenser för hur skatteavtalet tolkas. Dividendtagaren har förbundit sig att anmäla förändringar i sina omständigheter till förvararen.

De uppgifter och försäkringar som dividendtagaren lämnar uppfyller innehållskraven i ISD-beslutet. Förvararen behöver således inte samla in en ny separat självdeklaration från dividendtagaren, utan det räcker att förvararen kontrollerar att uppgifterna, avtalen och försäkringarna tillgodoser innehållskraven enligt ISD-beslutet. Förvararen måste dock dessutom befullmäktigas av dividendtagaren att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen, om annan tillämplig lagstiftning förutsätter ett sådant befullmäktigande (ISD-beslutet 1 § 4 mom.).

Exempel 2: Dividendtagaren har lämnat till förvararen en självdeklaration enligt CRS-standarden, med vilken denna försäkrat att dess skatterättsliga hemviststat är Danmark. Dividendtagaren har samtidigt försäkrat att denne inte har andra skatterättsliga hemviststater. Dividendtagaren har dessutom lämnat till förvararen de uppgifter som AML/KYC-regelverket förutsätter. Den registrerade förvararen har fått följande uppgifter om förvaringskontot från dividendtagaren: skatterättslig hemviststat, skatteregistreringsnumret som hemviststaten beviljat, namn, adress i hemviststaten, juridisk form och stat där dessa är registrerade eller enligt vilken stats lagstiftning dessa har etablerats. Dividendtagaren har i samband med lämnandet av de ovan nämnda uppgifterna bekräftat att de är riktiga på det sätt som de gemensamma standarderna för informationsutbyte (FATCA, CRS/DAC2) förutsätter.

Dividendtagaren har bifogat till avtalet om värdepapprens förvaring en försäkran om att denna är den faktiska dividendtagaren när det gäller förvaringskontot i fråga. Dividendtagaren är etablerad enligt Danmarks lagstiftning och är ett aktiebolag som registrets i Danmark utan ett fast driftställe utanför Danmark. Dividendtagaren har förbundit sig att anmäla förändringar i sina omständigheter till förvararen.

De uppgifter som dividendtagaren lämnar uppfyller innehållskraven i ISD-beslutet. De försäkringar som dividendtagaren lämnar omfattar emellertid inte alla försäkringar i ISD-beslutet. Dividendtagaren ska dessutom ge en försäkran enligt ISD-beslutet om att denna är den dividendtagare som avses i skatteavtalet mellan Finland och hemviststaten och att denna uppfyller de förutsättningar för källskatteförmåner som avses i det tillämpliga skatteavtalet när det gäller de dividender som ska betalas ut för de aktier som förvaras på förvaringskontot. Om dividendtagaren yrkar på att det tillämpas en lägre källskattesats än den allmänna källskattesatsen i skatteavtalet ska denna dessutom ange vilken skattesats som ska användas, ge en försäkran om att denna är berättigad till skatteavtalsförmånen i fråga och ange grunden för yrkandet. Förvararen måste dessutom befullmäktigas av dividendtagaren enligt ISD-beslutet att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen, om annan tillämplig lagstiftning förutsätter ett sådant ISD-beslut befullmäktigande.

Dividendtagarens självdeklaration avser i regel ett visst förvaringskonto, men den kan även vara kundspecifik om kundens uppgifter har verifierats och man har försäkrat sig om att omständigheterna på alla konton som deklarationen omfattar motsvarar deklarationen. När dividendtagaren öppnar ett nytt förvarskonto behöver dividendtagaren inte lämna en ny självdeklaration, om dividendtagaren intygar att den ursprungliga deklarationen kan tillämpas på utdelning av dividend på de aktier som förvaras på det nya kontot och förvararen verifierar deklarationens tillförlitlighet även för det nya kontot.

En registrerad förvarare kan instruera dividendtagaren i lämnandet av uppgifterna och fylla i uppgifter i deklarationen på förhand på dividendtagarens vägnar. Riktigheten av dividendtagarens självdeklaration ska dock alltid bestyrkas av dividendtagaren på ett dokumenterbart sätt. Dividendtagaren ska med sin underskrift, sin elektroniska underskrift eller en annan bekräftelse (till exempel en inspelning eller ett digitalt fotspår) bekräfta att uppgifterna i deklarationen är riktiga. Tidpunkten för uppgifternas verifiering ska framgå av bekräftelsen. Till dessa delar kan förvararen utnyttja motsvarande principer som i OECD:s CRS-standard och dess kommentarer.

När dividendtagaren är en juridisk person, ska i samband med verifieringen lämnas en utredning för personen som bestyrkt dokumentet över firmateckningsrätten eller en fullmakt.

4 Deklarationens giltighetstid

Enligt 2 § i ISD-beslutet är en självdeklaration giltig högst det år deklarationen undertecknats och fem därpå följande år. Om dividendtagaren är en stat, ett annat offentligt samfund eller en internationell organisation är deklarationen giltig tills vidare.

Deklarationen gäller således fram till slutet av underteckningsåret och de fem därpå följande åren. Om dividendtagarens självdeklaration har verifierats vara tillförlitlig och visar att dividendtagaren är en stat, ett annat offentligt samfund eller en internationell organisation, gäller deklarationen tills vidare. Som offentligt samfund enligt bestämmelsen betraktas en sådan juridisk person som enligt lagstiftningen i den avtalsslutande staten är offentlig. Sådana offentliga samfund är bland annat stater, statliga ämbetsverk och inrättningar, deras lagstadgade organ och centralbanker.

Deklarationen är giltig dock högst tills dess att den registrerade förvararen får kännedom om den ändring i kontohavarens omständigheter som gör att den ursprungliga deklarationen är felaktig eller otillförlitlig. Förvararen ska följa upp riktigheten hos de uppgifter som lämnats med dividendtagarens självdeklaration under deklarationens giltighetstid på det sätt som beskrivits i avsnitt 5.3.

Giltighetstiden för dividendtagarens självdeklaration räkas från den tidpunkt när dividendtagaren har gett deklarationen och bekräftat att den är korrekt.

Exempel 3: En kund har undertecknat sin självdeklaration 22.11.2020. I deklarationen försäkrar kunden att hen är bosatt i Spanien på det sätt som avses i skatteavtalet mellan Finland och Spanien och att hen är ägare till dividendförmånen. Deklarationens giltighetstid utgår 31.12.2025, om det inte sker någon förändring i omständigheterna.

Exempel 4: En kund meddelar 20.4.2021 till den registrerade förvararen i en situation som beskrivits i exempel 3 en ny stadigvarande postadress i Tyskland. Förvararen ska reagera på ändringen av postadress eftersom den nya postadressen är i en annan stat än den där kunden med sin självdeklaration har försäkrat att hen har sin skattemässiga hemvist. Förvararen kan inte tillämpa skatteavtalet mellan Finland och Spanien eller något annat skatteavtal förrän kunden har lämnat in en utredning om sin skattemässiga hemviststat.

Om dividendtagaren lämnar en självdeklaration till förvararen efter att dividenden betalats och på samma gång bekräftar att deklarationen kan användas även för dividenden i fråga kan deklarationen även användas vid en rättelse av betalningsåret om den registrerade förvararen har konstaterat att deklarationen är tillförlitlig även i fråga om den aktuella dividendutbetalningen. En rättelse som görs under betalningsåret (quick refund-förfarande) behandlas mer ingående i anvisningen Den registrerade förvararens skyldigheter och ansvar.

En registrerad förvarare kan som självdeklaration använda uppgifter och försäkringar som inhämtats av dividendtagaren för andra ändamål (se avsnitt 3.4, exempel 1 och 2). Då räknas giltighetstiden för dividendtagarens självdeklaration, som förvararen har verifierat vara tillförlitlig, från den tidpunkt då dividendtagaren har lämnat in uppgifterna och försäkringarna i fråga samt bekräftat att de är riktiga. Ifall dividendtagaren bekräftar uppgifterna och försäkringarna som denna lämnat in tidigare som riktiga samt bekräftar att de är lämpliga som självdeklaration, räknas giltighetstiden från den tidpunkt då dividendtagaren gett sin sista bekräftelse.

Exempel 5: Dividendtagaren har undertecknat ett avtal om förvaring av aktier och lämnat in de uppgifter som AML/KYC-regelverket förutsätter i november 2015 samt lämnat in en självdeklaration enligt den då gällande CRS-standarden i februari 2016. Dividendtagaren har 29.5.2021 kompletterat de tidigare inlämnade uppgifterna med nödvändiga försäkringar samt försäkrat att de tidigare inlämnade uppgifterna fortfarande är riktiga. Den registrerade förvararen verifierar deklarationens tillförlitlighet på det sätt som förutsätts enligt ISD-beslutet.

En självdeklaration är giltig högst det år deklarationen undertecknats och fem därpå följande år. Giltighetstiden för dividendtagarens självdeklaration räknas från 29.5.2021 och deklarationens giltighetstid upphör 31.12.2026, såvida det inte sker några förändringar i dividendtagarens omständigheter under giltighetstiden.

5 Verifiering av deklarationens tillförlitlighet

5.1 Allmänt om verifiering av tillförlitligheten

Enligt 10 b § 4 mom. i källskattelagen ska dividendtagarens självdeklaration ha dokumenterats tillräckligt tillförlitligt och överensstämma med andra uppgifter om dividendtagaren som förvararen har i sin besittning.

Enligt 3 § 1 mom. i ISD-beslutet ska en utbetalare eller en registrerad förvarare som avses i 10 d § i källskattelagen kontrollera att dividendtagaren i en självdeklaration har lämnat uppgifterna enligt 1 § i beslutet och bekräftat deras riktighet. Självdeklarationens tillförlitlighet ska verifieras med hjälp av uppgifter som anges i gemensamma standarder för informationsutbyte, lagstiftning som gäller förhindrande av penningtvätt och identifiering av kunden samt med hjälp av övriga uppgifter om dividendtagaren som utbetalaren eller den registrerade förvararen har tillgång till. Förvararen ska verifiera tillförlitligheten av dividendtagarens självdeklaration enligt 3 § 1 mom. i ISD-beslutet när dividendtagaren för första gången lämnar deklarationen till förvararen. Det förfarande enligt vilket förvararen verifierar deklarationens tillförlitlighet och de uppgifter enligt vilka förvararen verifierar deklarationens tillförlitlighet beskrivs i avsnitt 5.2 i anvisningen.

Enligt 3 § 2 mom. i ISD-beslutet ska deklarationens tillförlitlighet verifieras på nytt om utbetalaren eller den registrerade förvararen får information om att dividendtagarens omständigheter har förändrats. Förvararen ska således granska huruvida det sker sådana förändringar i dividendtagarens omständigheter som påverkar tillförlitligheten och giltigheten hos dividendtagarens självdeklaration. Dividendtagaren ska se till att de uppgifter hen lämnat på sin deklaration är uppdaterade och att meddela den registrerade förvararen om alla förändringar i sina omständigheter. Omständigheter som påverkar deklarationens tillförlitlighet behandlas i avsnitt 5.3 i anvisningen.

Enligt 3 § 3 mom. i ISD-beslutet ska betalaren eller den registrerade förvararen kontrollera att deklarationen är tillförlitlig utifrån de tillgängliga uppgifterna innan dividend utbetalas. Enligt 4 mom. i paragrafen förutsätts säkerställande enligt 3 mom. inte, om källskatt på minst 15 procent uppbärs eller om dividendbeloppet är under 10 000 euro.

Om förvararen omsorgsfullt säkerställt självdeklarationens tillförlitlighet vid mottagande av deklarationen och inga förändringar som påverkar deklarationens tillförlitlighet inträffat i dividendtagarens omständigheter, behöver deklarationens tillförlitlighet inte säkerställas separat innan dividenden utbetalas, om man vid tillämpningen av bestämmelserna i skatteavtalet uppbär källskatt på minst 15 procent eller om dividendbeloppet är under 10 000 euro. Förvararen kan dock alltid om den vill säkerställa deklarationens tillförlitlighet för varje dividendutbetalning.

Förvararen ska före betalningen av dividenden säkerställa att dividendtagarens deklaration är tillförlitlig om beloppet av den källskatt som ska tas ut är under 15 procent och dividendbeloppet är minst 10 000 euro (3 § 3 och 4 mom. i ISD-beslutet). Förfarandet i dessa situationer beskrivs i avsnitt 5.4.  

Förvararen kan iaktta förfarandet som beskrivits i avsnitt 5.2 och 5.3 och på dividenden tillämpa den allmänna källskattesatsen på minst 15 procent enligt skatteavtalet mellan dividendtagarens hemviststat och Finland, även om det med stöd av en särskild bestämmelse i skatteavtalet vore möjligt att även tillämpa en lägre procentsats. Då behöver deklarationens tillförlighet inte därutöver verifieras separat för varje dividendutbetalning, såvida förvararen inte känner till eller inte har anledning att känna till att det i dividendtagarens omständigheter inträffat förändringar som påverkar deklarationens tillförlitlighet.

Det förfarande som avses i 3 § i ISD-beslutet, genom vilket tillförligheten hos dividendtagarens självdeklaration verifieras, beskrivs i schemat nedan.

När självdeklarationens tillförlitlighet verifieras kontrolleras först om dividendtagaren lämnat en självdeklaration (avsnitt 3) vars tillförlitlighet förvararen verifierat (avsnitt 5.2). Om detta inte är fallet är självdeklarationen otillförlitlig och skatteavtalsförmåner kan inte beviljas. Om svaret är ja bedömer man om det inträffat förändringar i omständigheterna som påverkar deklarationens tillförlitlighet (avsnitt 5.3). Om det inträffat förändringar i omständigheterna som påverkar deklarationens tillförlitlighet är självdeklarationen otillförlitlig och skatteavtalsförmåner kan inte beviljas. Om sådana förändringar i omständigheterna inte har inträffat, bedöms om källskatten på dividenden är under 15 procent och dividenden minst 10 000 euro. Om dessa gränsvärden inte uppfylls är självdeklarationen tillförlitlig och skatteavtalsförmånen kan beviljas. Men om källskatten på dividenden är under 15 procent och dividenden minst 10 000 euro bedöms om förvararen före utbetalningen av dividenden säkerställt att deklarationen är tillförlitlig (avsnitt 5.4). Om förvararen inte säkerställt detta är självdeklarationen otillförlitlig och skatteavtalsförmåner kan inte beviljas. Om förvararen före utbetalningen av dividenden har säkerställt att deklarationen är tillförlitlig, bedöms om det i samband med säkerställandet upptäckts omständigheter till följd av vilka deklarationen inte kan anses vara tillförlitlig (avsnitt 5.4). Om sådana omständigheter har upptäckts är självdeklarationen otillförlitlig och skatteavtalsförmåner kan inte beviljas. Men om sådana omständigheter inte har upptäckts är självdeklarationen tillförlitlig och skatteavtalsförmånen kan beviljas.

5.2 Verifiering av deklarationens tillförlitlighet när deklarationen lämnas

Den registrerade förvararen ska säkerställa att dividendtagarens självdeklaration har dokumenterats tillräckligt tillförlitligt såsom förutsätts i 10 b § 4 mom. i källskattelagen och att den är förenlig med andra uppgifter om dividendtagaren som förvararen har i sin besittning.

Deklarationens tillförlitlighet ska verifieras när dividendtagaren lämnar in deklarationen. Förvararen ska vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder för att verifiera giltigheten hos dividendtagarens självdeklaration. Med tillräckliga försiktighetsåtgärder avses att förvararen jämför de uppgifter som dividendtagaren själv deklarerat med andra uppgifter om dividendtagaren som förvararen har i sin besittning för att säkerställa att de deklarerade uppgifterna och försäkringarna är tillförlitliga.

I 3 § i ISD-beslutet ges närmare bestämmelser om förfarandet för att verifiera tillförlitligheten hos självdeklarationen. En utbetalare eller en registrerad förvarare som avses i 3 § 1 mom. ska kontrollera att dividendtagaren i en självdeklaration har lämnat uppgifterna enligt 1 § i detta beslut och verifierat deras tillförlitlighet. Självdeklarationens tillförlitlighet ska verifieras med hjälp av uppgifter som anges i gemensamma standarder för informationsutbyte, lagstiftning som gäller förhindrande av penningtvätt och identifiering av kunden samt med hjälp av övriga uppgifter om dividendtagaren som utbetalaren eller den registrerade förvararen har tillgång till. Enligt 5 mom. i samma paragraf ska utbetalaren eller den registrerade förvararen ha tillgång till de i 1 mom. nämnda uppgifterna vid verifieringen av självdeklarationens tillförlitlighet.

Den registrerade förvararen ska enligt 10 b § 4 mom. källskattelagen änvanda vid verifiering av tillförlitlighet de uppgifter i förvararens besittning som påverkar deklarationens tillförlitlighet och som inhämtats av kunden inom ramen för sedvanlig affärsrörelse, inklusive uppgifter som inhämtats med stöd av kraven i FATCA, CRS/DAC2 och AML/KYC. Det förutsätts inte att förvararen enbart i detta syfte samlar in information från offentliga informationskällor, såsom internet, offentliga register eller kommersiella informationssystem. En registrerad förvarare kan även anlita tjänsteleverantörer, såsom en oregistrerad förvarare som dividendtagaren är kund hos, för att inhämta uppgifter och verifiera självdeklarationens tillförlitlighet. Då likställs de uppgifter som tjänsteleverantören samlar in med de uppgifter som den registrerade förvararen själv förfogar över och som betyds i lagen. Dessa uppgifter ska vara tillgängliga för den registrerade förvararen. En registrerad förvarares indirekta kunder behandlas närmare i avsnitt 7.

För att säkerställa tillförlitligheten enligt 3 § 5 mom. i ISD-beslutet ska förvararen ha tillgång åtminstone till de uppgifter som förutsätts av de gemensamma standarderna för informationsutbyte och lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och kundidentifiering när deklarationens tillförlitlighet verifieras. De uppgifter som de gemensamma standarderna för informationsutbyte förutsätter är uppgifter som insamlas med stöd av CRS/DAC2-standarden och FATCA-avtalet. Med uppgifter relaterade till förebyggande av penningtvätt och kundidentifiering avses uppgifter som förvararen ska samla in om kunderna enligt lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt igenkännande och identifiering av kunder, dvs. vad AML/KYC-regelverket förpliktar. En registrerad förvarare kan således inte åberopa det faktum att man inte varit medveten om en omständighet som påverkar självdeklarationens tillförlitlighet på den grunden att man har försummat kraven på att samla in uppgifter som krävs av andra regelverk, såsom FATCA, CRSD/DAC2 och AML/KYC.

Om deklarationen inte kan anses vara tillförlitlig enligt de uppgifter som förvararen har i sin besittning, är förutsättningen för beviljandet av skatteavtalsförmåner att förvararen av dividendtagaren får dokumentation som säkerställer deklarationens tillförlitlighet eller att tillförlitligheten verifieras med hjälp av offentligt tillgängliga uppgifter.

Exempel 6: En registrerad förvarares kund har i sin självdeklaration uppgett en adress i Sverige som sin stadigvarande och försäkrat att hen skatterättsligt bor i Sverige. Kunden har emellertid angett en postadress i Finland. Förvararen får inte behandla kunden som bosatt i Sverige om kunden inte lämnar in dokumentation om att hen enligt skatteavtalet mellan Sverige och Finland är bosatt i Sverige. Kunden lämnar till förvararen ett hemvistintyg från den svenska skattemyndigheten om skattskyldighet i Sverige och ett intyg från Skatteförvaltningen i Finland om begränsad skattskyldighet. På basis av denna utredning kan den registrerade förvararen behandla kunden som bosatt i Sverige.

Om dividendtagaren yrkar på att än lägre källskatteprocentsats än den som angivits i skatteavtalet mellan hemviststaten och Finland ska tillämpas utifrån en särskild bestämmelse i skatteavtalet, ska dividendtagaren lämna en försäkran enligt 1 § 3 mom. i ISD-beslutet om att förutsättningarna för tillämpningen uppfylls (se avsnitt 3.2.2 om försäkran). Den registrerade förvararen ska med hjälp av uppgifter som man har i sin besittning kontrollera tillförlitligheten i försäkran. Om den registrerade förvararen inte kan verifiera försäkringens tillförlitlighet utifrån de uppgifter förvararen har i sin besittning ska förvararen av dividendtagaren begära en dokumenterad tilläggsutredning som visar dividendtagarens rätt till förmånen. Om dividendtagaren yrkar på att en lägre skattesats ska tillämpas på grund av den juridiska formen, är förutsättningen för beviljandet av skatteavtalsförmåner en tilläggsutredning som bekräftar att dividendtagarens juridiska form är en sådan som avses i en särskild bestämmelse, såsom en etableringshandling, ett utdrag ur ett offentligt register eller ett intyg som utfärdats av en myndighet i hemviststaten.

Exempel 7: En amerikansk pensionsfond som är dividendtagare lämnar en självdeklaration till den registrerade förvararen i vilken den yrkar på att nollskattesats ska tillämpas på dividend från ett finländskt offentligt noterat bolag med stöd av skatteavtalet mellan Finland och USA. Utifrån de uppgifter som den registrerade förvararen förfogar över framgår det inte att dividendtagaren är en amerikansk pensionsfond och förvararen kan därmed inte verifiera deklarationens tillförlitlighet. Förvararen ber dividendtagaren lämna tilläggsutredningar av förutsättningarna för tillämpningen av specialbestämmelsen. Pensionsfonden lämnar en etableringshandling, av vilken det framgår att den är en pensionsfond som avses i skatteavtalet. Förvararen verifierar att deklarationen är tillförlitlig på det sätt som avses i 3 § i ISD-beslutet. Dividendtagarens tilläggsutredning är tillräcklig, och skatteavtalsförmånen kan beviljas.

Vid utbetalningen av dividenden kan källskatteprocenten enligt skatteavtalet tillämpas bara utifrån en gällande självdeklaration. Dividendtagarens självdeklaration är giltig  om den registrerade förvararen på det sätt som beskrivits ovan tillräckligt omsorgsfullt har verifierat deklarationens tillförlitlighet och förvararen inte känner till eller inte har anledning att känna till att deklarationen vore otillförlitlig eller felaktig. Huruvida en dividendtagares självdeklaration är tillförlitlig eller felaktig bedöms med beaktande av de ovan beskrivna uppgifterna om dividendtagaren som förvararen har i sin besittning. Om dessa uppgifter visar att dividendtagarens deklaration är otillförlitlig eller felaktig kan skatteavtalsförmåner inte bevilja utifrån deklarationen. I avsnitt 5.5 finns exempel på situationer där förvararen anses känna till eller inte har anledning att känna till att de uppgifter eller försäkringar som lämnats i deklarationen är otillförlitliga eller felaktiga.

5.3 Uppföljning av förändringar i dividendtagarens omständigheter under deklarationens giltighetstid

Dividendtagarens självdeklaration är giltig förutom om det kommit till den registrerade förvararens kännedom att det i kontohavarens omständigheter har skett en förändring som påverkar deklarationens tillförlitlighet. Om den registrerade förvararen får kännedom om en förändring som skett i dividendtagarens omständigheter, ska förvararen bedöma deklarationens tillförlitlighet på nytt (3 § 2 mom. i ISD-beslutet).

Förvararen ska således kontrollera att de uppgifter som dividendtagaren lämnat i deklarationen stämmer under deklarationens giltighetstid. I praktiken ska förvararen tillämpa ett förfarande genom vilket man försäkrar sig om att observerade förändringar i kontohavarens omständigheter, vilka kan påverka deklarationens tillförlitlighet, också leder till ny bedömning av deklarationens riktighet och vid behov en uppdatering av uppgifterna. Med en förändring i omständigheterna avses en situation där förvararen får nya eller ändrade uppgifter om dividendtagarens skattemässiga ställning och dessa uppgifter står i strid med de uppgifter om skatterättslig hemviststat eller tillämpligt skatteavtal som dividendtagaren har deklarerat.

Den registrerade förvararen anses få kännedom om förändringar i omständigheterna, om

 • dividendtagaren meddelar en förändring som har skett i dividendtagarens omständigheter eller lämnar in en ny självdeklaration,
 • förvararen får kännedom om förändringen i dividendtagarens omständigheter på ett annat sätt, till exempel från ett offentligt datasystem om adressuppgifter,
 • förvararen upptäcker en förändring i dividendtagarens omständigheter genom sitt AML/KYC-, FATCA-, CRS/DAC2-förfarande eller annat förfarande, eller
 • det görs ändringar i anslutning till förvarskontot som påverkar deklarationens tillförlitlighet, såsom att en kontohavare läggs till eller kontohavaren byts.

Om förvararen fått kännedom om en förändring i dividendtagarens omständigheter som påverkar deklarationens tillförlitlighet, kan skatteavtalsförmåner inte beviljas utifrån dividendtagarens ursprungliga självdeklaration. Skatteavtalsförmåner kan emellertid beviljas om dividendtagaren lämnar en ny självdeklaration som den registrerade förvararen verifierar och konstaterar tillförlitlig. Alternativt kan förvararen av dividendtagaren samla in en tillförlitlig utredning och den dokumentation som behövs för verifiering av den ursprungliga deklarationen. Förvararen ska spara alla ursprungliga och nya dokument såsom kopior och anteckningar som verifierar att tillförlitligheten har utretts.

Exempel 8: C har lämnat in en självdeklaration vars tillförlitlighet har verifierats av den registrerade förvararen. Enligt deklarationen är Sverige C:s skatterättsliga hemviststat och hens stadigvarande adress i Sverige. C flyttar från den adress som angivits i deklarationen till en ny adress och meddelar den nya adressen till förvararen.

Eftersom C:s nya adress ligger i den skatterättsliga hemviststaten som avses i den ursprungliga deklarationen och det inte har skett några andra förändringar i dividendtagarens omständigheter, kan en kompletterad deklaration fortfarande anses vara tillförlitlig.

Exempel 9: D har lämnat in en självdeklaration vars tillförlitlighet har verifierats av den registrerade förvararen. Enligt deklarationen är Frankrike D:s skatterättsliga hemviststat och hens stadigvarande adress i Frankrike. D flyttar från den adress som angivits i deklarationen och meddelar förvararen att den nya adressen är i Tyskland.

Eftersom D:s nya adress är i ett annat land än i den skatterättsliga hemviststat som D hade uppgivit i självdeklarationen kan deklarationen inte betraktas tillförlitlig. Den registrerade förvararen ska begära en ny självdeklaration av D.

Förvararen behöver inte verifiera deklarationens tillförlitlighet separat för varje dividendutbetalning, om förvararen har följt de ändringar som skett i dividendtagarens omständigheter och den källskatt som tas ut är minst 15 procent eller dividendbeloppet är under 10 000 euro.

5.4 Verifiering av tillförlitlighet specifikt för varje betalning i situationer där den källskatt som tas ut är under 15 % och dividendbeloppet minst 10 000 euro

En registrerad förvarare ska enligt 3 § 3 mom. i ISD-beslutet säkerställa att dividendtagarens självdeklaration är tillförlitlig utifrån tillgängliga uppgifter innan dividend utbetalas, om

 1. den källskatt som tas ut på dividenden är mindre än 15 procent, och
 2. dividendbeloppet är minst 10 000 euro.

Med dividend på minst 10 000 euro avses i bestämmelsen dividend som betalningsspecifikt betalas av en utbetalare till dividendtagaren.

När de ovan nämnda förutsättningarna uppfylls ska förvararen före utbetalningen av dividenden säkerställa att dividendtagarens självdeklaration är tillförlitlig med hjälp av de uppgifter som förvararen har inhämtat av kunden inom ramen för affärsrörelsen (läs om uppgifterna i avsnitt 5.2). Vid denna kontroll ska förvararen även gå igenom eventuella ändringar i innehaven som berör dividendutbetalningen och som förvararen har i sin besittning, inbegripet uppgifter om handeln med aktierna. Om en registrerad förvarare anlitar en tjänsteleverantör, såsom en oregistrerad förvarare vars direkta kund dividendtagaren är, för att inhämta uppgifter och verifiera deklarationens tillförlitlighet, avses med dessa uppgifter motsvarande uppgifter som inhämtats av tjänsteleverantören.

Syftet med den kontroll som avses i 3 § 4 mom. i ISD-beslutet är att säkerställa att en källskattesats som är lägre än 15 procent enligt skatteavtalet inte ska användas för att kringgå skatt eller bedriva aggressiv skatteplanering. Den registrerade förvararen måste få en tilläggsutredning som visar deklarationens tillförlitlighet, om förvararen i samband med kontrollen får kännedom om att

 • aktierna har förvärvats högst 30 dagar före dividendutbetalningen,
 • dividendutbetalningen involverar innehavs- eller derivatarrangemang, eller
 • det i dividendtagarens omständigheter har skett förändringar som påverkar deklarationens tillförlitlighet (avsnitt 5.3).

Om inget av ovan nämnda omständigheter uppfylls kan deklarationen betraktas som tillförlitlig och skatteavtalsförmånen beviljas.

Exempel 10: B har lämnat in en självdeklaration vars tillförlitlighet har verifierats av den registrerade förvararen. Den registrerade förvararen har följt de ändringar som skett i B:s omständigheter under deklarationens giltighetstid. B får vid X Abp:s dividendutdelning 10 000 euro i dividend, på vilken verkställs en källskatt på 0 procent enligt det tillämpliga skatteavtalet.

Den registrerade förvararen kontrollerar att självdeklarationen är tillförlitlig innan dividenden betalas. Enligt de uppgifter som den registrerade förvararen har i sin besittning förknippas dividendutbetalningen inte med innehavs- eller derivatarrangemang och B har ägt de aktier som berättigar till dividend i mer än 30 dagar. I B:s omständigheter har det inte heller skett förändringar som påverkar deklarationens tillförlitlighet efter att den lämnades in. Utifrån självdeklarationen kan skatteavtalet tillämpas på dividenden till B och dividenden betalas ut utan att källskatt uppbärs.

Dividendtagarens självdeklaration kan inte anses vara tillförlitlig utan tilläggsutredningar, om aktierna har förvärvats högst 30 dagar före dividendutbetalningen. Rätten till dividend på en aktie hör till den som äger aktien på den avstämningsdag som fastställts i beslutet om utdelning. Således räknas tidsfristen på 30 dagar från dividendens avstämningsdag. Inverkan av förändringar som skett i innehavet på tillförlitligheten av de uppgifter som dividendtagaren lämnat i sin deklaration bedöms på basis av om förändringarna påverkar dividendtagarens rätt till förmånen enligt skatteavtalet. Deklarationen kan betraktas som tillförlitlig och skatteavtalsförmånen beviljas om förvararen får en tillförlitlig utredning av dividendtagaren om att förvärvet av aktierna inte berörs av arrangemang eller omständigheter som påverkar deklarationens tillförlitlighet.

Exempel 11: A har lämnat in en självdeklaration vars tillförlitlighet har verifierats av den registrerade förvararen. A får vid X Abp:s utdelning 10 000 euro i dividend, på vilken verkställs en källskatt på 0 procent enligt det tillämpliga skatteavtalet. Den registrerade förvararen verifierar självdeklarationens tillförlitlighet innan dividenden betalas ut och observerar att A har köpt aktierna 1.4.2021. Enligt bolagets dividendutdelningsbeslut är dividendens betalningsdag 4.5.2021 och avstämningsdag 21.4.2021.

Den registrerade förvararen begär av A en tilläggsutredning som verifierar tillförlitligheten, eftersom dividendtagaren har förvärvat aktierna mindre än 30 dagar före avstämningsdagen. Dividendtagare A lämnar en tilläggsutredning enligt vilken aktieförvärvet grundar sig på ett köp. Köpet förknippas inte med arrangemang som skulle påverka A:s rätt till förmånen enligt skatteavtalet. Den registrerade förvararen känner inte till omständigheter som skulle stå i konflikt med dividendtagarens utredning. Utifrån dividendtagare A:s självdeklaration kan dividenden betalas ut utan att källskatt uppbärs.

Dividendtagarens självdeklaration kan inte betraktas som tillförlitlig utan tilläggsutredningen, om det i samband med kontrollen kommer till förvararens kännedom att dividendutbetalningen är förenad med ett ägo- eller derivatarrangemang som kan påverka deklarationens tillförlitlighet. Det kan vara fråga om till exempel ett arrangemang om lån av aktier eller ett annat avtal på basis av vilket dividenden ersätts tredje part. Då är en förutsättning för beviljande av skatteavtalsförmånen att förvararen får en tillförlitlig utredning och dokumentation om att dividendtagaren trots arrangemanget har rätt till skatteavtalsförmånen. Om det handlar om ett aktielånarrangemang ska förvararen be om att få dokumenten om aktielånet och utreda innehållet i låneavtalet. När det gäller eventuella derivatarrangemang, såsom syntetiska finansieringsarrangemang, andra derivatavtal eller swaparrangemang, ska förvararen utreda syftet med arrangemanget och den dokumentation som hänför sig till det samt avstämningsdagen för dividendtagarens dividend enligt skatteavtalet.

Deklarationen kan anses vara tillförlitlig och skatteavtalsförmåner beviljas, om förvararen får en tillförlitlig utredning med relaterad dokumentation som visar att aktietransaktionen eller ägararrangemanget inte påverkar tolkningen av skatteavtalet. Om förvararen inte kan säkerställa deklarationens tillförlitlighet, utan dividendtagarens rätt till skatteavtalsförmånen förblir en tolkningsfråga, kan skatteavtalsförmånen inte beviljas. I sådana situationer är förutsättningen för beviljande av skatteavtalsförmåner vid utbetalningstidpunkten ett avgörande av Skatteförvaltningen i samband med vilket ärendet uttryckligen har avgjorts, till exempel förhandsavgörande. Alternativt kan dividendtagaren ansöka om skatteåterbäring efter betalningsåret, varvid Skatteförvaltningen utreder dividendtagarens rätt till skatteavtalsförmånen.

Exempel 12: B har lämnat in en självdeklaration vars tillförlitlighet har verifierats av den registrerade förvararen vid tidpunkten för inlämnandet. Enligt deklarationen kan skatteavtalet mellan Finland och Storbritannien tillämpas på dividenden till B. Enligt skatteavtalet är källskatten 0 procent. Vid Y Abp:s utdelning får B 10 000 euro i dividend. Enligt bolagets dividendutdelningsbeslut är dividendens betalningsdag 15.5.2022 och avstämningsdag 2.5.2022. B har förvärvat aktierna 27.4.2022 och vid tidpunkten för betalningen har 30 procent tagits ut i källskatt på dividenden.

Den registrerade förvararen verifierar tillförlitligheten hos dividendtagare B:s självdeklaration efter att dividenden har betalats ut. I samband med denna kontroll märker den registrerade förvararen att dividendtagare B har köpt aktierna strax innan tidpunkten för utdelningen och avyttrat dem omedelbart efter utdelningen. Den registrerade förvararen begär av B en tilläggsutredning som verifierar tillförlitligheten, eftersom dividendtagaren har förvärvat aktierna mindre än 30 dagar före avstämningsdagen. Den registrerade förvararen ber dividendtagaren om en utredning med relaterad dokumentation om huruvida händelserna har involverat arrangemang som påverkar skatteavtalstolkningen. Dividendtagare B ger förvararen en utredning om att det varit fråga om en normal aktieaffär som inte involverat arrangemang. Den registrerade förvararen känner inte till omständigheter som skulle stå i konflikt med dividendtagarens utredning. Den källskatt som tagits ut kan rättas till 0 procent enligt skatteavtalet i samband med rättelsen av betalningsåret.

Exempel 13: C har lämnat in en självdeklaration vars tillförlitlighet har verifierats av den registrerade förvararen vid tidpunkten för inlämnandet. Enligt deklarationen kan skatteavtalet mellan Finland och Storbritannien tillämpas på dividenden till C. Enligt skatteavtalet är källskatten 0 procent. Vid Y Abp:s utdelning får C 10 000 euro i dividend.

Den registrerade förvararen verifierar tillförlitligheten hos dividendtagare C:s självdeklaration efter att dividenden har betalats ut. I samband med kontrollen märker den registrerade förvararen att betalningen av dividenden är förenad med ett aktielånsarrangemang som kan påverka huruvida dividendtagaren ska betraktas som en verklig förmånstagare enligt skatteavtalet. Den registrerade förvararen ber dividendtagare C om dokumenten över aktielånet och utreda innehållet i låneavtalet.

Dividendtagare C lämnar in den begärda dokumentationen samt ett förhandsavgörande av Skatteförvaltningen, i vilket det uttryckligen avgjorts att C kan betraktas som en verklig förmånstagare enligt det skatteavtal som tillämpas, trots det aktuella arrangemanget. Den registrerade förvararen kan tillämpa källskattesatsen enligt skatteavtalet utifrån förhandsavgörandet, om de faktiska förhållandena motsvarar den situation som beskrivits i förhandsavgörandet.

5.5 Exempel på situationer där dividendtagarens självdeklaration är otillförlitlig eller felaktig

Dividendtagarens självdeklaration kan inte betraktas som tillförlitlig och skatteavtalsförmåner kan inte beviljas utifrån deklarationen om förvararen känner till eller bör känna till att de uppgifter eller försäkringar som finns i deklarationen är otillförlitliga eller felaktiga. Nedan ges exempel på situationer där den registrerade förvararen anses haft anledning att känna till att dividendtagarens självdeklaration är otillförlitlig eller felaktig (TRACE IP, s. 31–32). Förteckningen är inte uttömmande.

 1. Mottagaren är en fysisk person, och i syfte att fullgöra KYC-skyldigheterna har den registrerade förvararen kontrollerat dividendtagarens pass och kommit fram till att personen på passets foto inte motsvarar personen som visat passet.
 2. Den registrerade förvararen får inte tillämpa en nedsatt källskattesats på basis av dividendtagarens självdeklaration, om deklarationen är bristfällig, innehåller information som strider mot dividendtagarens yrkande eller om förvararen har annan information som strider mot dividendtagarens yrkande.
 3. Den registrerade förvararen får inte behandla dividendtagaren som skatterättsligt bosatt i någon annan stat än källstaten, om hens stadigvarande hemadress är utanför källstaten, men den registrerade förvararen har uppgifter om en post- eller hemadress för dividendtagaren i källstaten, dvs. Finland. Förvararen kan dock behandla dividendtagaren som bosatt i någon annan stat än källstaten, om förvararen har tillgång till eller får dokumentation som bekräftar att dividendtagaren inte är skatterättsligt bosatt i källstaten.
 4. Den registrerade förvararen får inte behandla dividendtagaren som bosatt i en stat enligt skatteavtalet, om den stadigvarande adress som dividendtagaren uppgett i självdeklarationen inte är belägen i den aktuella avtalsstaten. Den registrerade förvararen kan dock behandla dividendtagaren som bosatt i den aktuella skatteavtalsstaten, om förvararen har tillgång till eller får dokumentation som bekräftar att dividendtagaren är bosatt i skatteavtalsstaten.
 5. Den registrerade förvararen får inte behandla dividendtagaren som bosatt i en stat enligt skatteavtalet, om den stadigvarande adress som dividendtagaren uppgett i självdeklarationen är belägen i den aktuella skatteavtalsstaten, men förvararen har uppgifter om att dividendtagarens post- eller hemadress är belägen utanför skatteavtalsstaten. Den registrerade förvararen kan dock behandla dividendtagaren som bosatt i den aktuella skatteavtalsstaten, om förvararen har tillgång till eller får dokumentation som bekräftar att dividendtagaren är bosatt i skatteavtalsstaten.
 6. Den registrerade förvararen får inte tillämpa en sänkt källskattesats på basis av dividendtagarens självdeklaration, om
  1. den registrerade förvararen har deltagit i anordnandet eller skapandet av en transaktion på basis av vilken den dividendtagare som lämnat in deklarationen av den registrerade förvararen erhåller ett värdepapper på basis av vilket dividenden betalas ut, och
  2. mottagaren inte med stöd av lagstiftningen i källstaten är berättigad till en sänkt skattesats på dividendinkomst som utbetalas på basis av ett sådant arrangemang.
 7. Den registrerade förvararen får inte behandla dividendtagaren som bosatt i en stat enligt skatteavtal, om den enda kända hem- eller postadressen för dividendtagaren är en c/o-adress eller en postbox. Den registrerade förvararen kan dock behandla dividendtagaren som bosatt i den aktuella skatteavtalsstaten, om förvararen har tillgång till eller får dokumentation som bekräftar att dividendtagaren är bosatt i skatteavtalsstaten.
 8. Den registrerade förvararen anses ha haft kännedom om att de uppgifter som dividendtagaren angett på sin självdeklaration är oriktiga, om dividendtagaren själv, en behörig myndighet, en utbetalare eller en annan förvarare har meddelat den registrerade förvararen att det finns otillförlitlig information i deklarationen.

6 Den registrerade förvararens ansvar för skatt

Enligt 10 c § 2 mom. i källskattelagen ansvarar den registrerade förvararen såsom för egen skatt för skatt som inte tagits ut hos den skattskyldiga med anledning av en felaktig anmälan, om den registrerade förvararen för utbetalning av dividend har anmält en lägre skatt än den källskatt som avses i 7 § 2 mom. Då ansvarar den registrerade förvararen för källskatt som inte har tagits ut på grund av förvararens försummelse. 

Den registrerade förvararen befrias från ansvaret enligt 10 c § 2 mom. källskattelagen genom att påvisa att man har iakttagit Skatteförvaltningens förfarande enligt ISD-beslutet för att kontrollera och identifiera dividendtagaren när man beviljar skatteavtalsförmån. Då är det inte fråga om en försummelse av den registrerade förvararen utan dividendtagaren är ensam ansvarig för att skatten inte har uppburits (16 § 2 mom. i källskattelagen).

Den registrerade förvararen ska på Skatteförvaltningens begäran kunna påvisa att man har fått de behövliga uppgifterna och försäkringarna i dividendtagarens självdeklaration samt verifierat att deklarationen är tillförlitlig och således inte känt till eller haft anledning att känna till att deklarationen är otillförlitlig. Vid bedömningen av huruvida den registrerade förvararen kände till eller hade anledning att känna till att dividendtagarens självdeklaration är otillförlitlig eller felaktig beaktas de uppgifter utifrån vilka tillförlitligheten skulle ha verifierats i enlighet med 3 § i ISD-beslutet. Den registrerade förvararen ansvarar för icke-uppburen skatt även om förvararen har tillämpat en lägre källskattesats utifrån dividendtagarens självdeklaration, även om förvararen på basis av sin egen verksamhet känt till eller haft anledning att känna till att deklarationen är otillförlitlig eller felaktig. Om en förvarare eller dess anställda bestyrkar dividendtagarens självdeklaration för dividendtagarens räkning med fullmakt, befrias förvararen inte från ansvar, om informationen som har bestyrkats av sig själv visar sig vara felaktig. Verifieringen av deklarationens tillförlitlighet och uppgifter som används vid kontrollen behandlas mer ingående i avsnitt 5.

Det är fråga om en försummelse från den registrerade förvararens sida också om förvaren har beviljat dividendtagaren skatteavtalsförmåner i ett läge där dividendtagaren eller en närstående enhet hållit på att planera, marknadsföra, organisera, göra tillgängligt, gett stöd för eller råd i eller varit part i ett sådant arrangemang som gjort att skatteavtalets bestämmelse om förhindrande av missbruk, Principal Purpose Test, tillämpas på dividendutbetalningen i fråga. En enhet är en annan enhets närstående enhet, om den ena enheten kontrollerar den andra enheten eller de två enheterna är under gemensam kontroll. Med kontroll avses här direkt eller indirekt innehav av över 50 procent av enhetens röster eller värde. Att den registrerade förvararen kontrollerar de uppgifter som är i den närstående enhetens besittning är emellertid ingen förutsättning, utan ansvaret grundar sig på förvararens eller dess närstående enhets roll i det aktuella arrangemanget. Om förvararen påvisar att felet har berott enbart på dividendtagarens försummelse, ansvarar dividendtagaren för att skatt inte har uppburits (16 § 2 mom. i källskattelagen). Ytterligare information om tillämpningen av föreskriften Principal Purpose Test finns i Skatteförvaltningens anvisning Artiklarna i skatteavtalen.

Exempel 14: Den registrerade förvararen A har konstaterat tillförlitligheten hos Y:s självdeklaration utifrån uppgifter som inhämtats med stöd av CRS/DAC2-, FATCA- och AML/KYC-förfarandena samt andra uppgifter om Y som förvararen har i sin besittning. Enligt dividendtagarens självdeklaration är Irland Y:s skatterättsliga hemviststat. Enligt skatteavtalet mellan Finland och Irland är källskattesatsen 0 procent. Y får 10 000 euro i dividend av ett finskt, offentligt noterat bolag. Den registrerade förvararen A säkerställer deklarationens tillförlitlighet före dividendutbetalningen och meddelar inför dividendutbetalningen att den tillämpliga källskattesatsen är 0 procent.

Vid skattekontrollen kommer det fram att den aktuella dividendutbetalningen är förknippad med ett arrangemang på vilket skatteavtalets bestämmelse om förhindrande av missbruk (PPT-bestämmelsen) tillämpas, och att Y därför inte hade haft rätt till den beviljade skatteavtalsförmånen. Dividendtagare Y har genomfört arrangemanget med hjälp av en utomstående tjänsteleverantör, och varken den registrerade förvararen eller dess närstående enhet har varit part i arrangemanget. Dividendtagare Y har inte meddelat arrangemanget till den registrerade förvararen och den registrerade förvararen A har inte informerats om arrangemanget. Eftersom det handlar om en försummelse av enbart dividendtagaren, påför Skatteförvaltningen den icke-uppbörden skatten för dividendtagare Y med stöd av 16 § 2 mom. i källskattelagen. 

Exempel 15: Den registrerade förvararen B har konstaterat tillförlitligheten hos Z:s självdeklaration utifrån uppgifter som inhämtats med stöd av CRS/DAC2-, FATCA- och AML/KYC-förfarandena samt andra uppgifter om Z som förvararen har i sin besittning. Enligt dividendtagarens självdeklaration är Z:s skatterättsliga hemviststat Storbritannien. Enligt skatteavtalet mellan Finland och Storbritannien är källskattesatsen 0 procent. Z får 8 000 euro i dividend av ett finskt, offentligt noterat bolag. Den registrerade förvararen meddelar inför dividendutbetalningen att den tillämpliga källskattesatsen är 0 procent.

Vid skattekontrollen kommer det fram att den aktuella dividendutbetalningen är förknippad med ett arrangemang på vilket skatteavtalets bestämmelse om förhindrande av missbruk (PPT-bestämmelsen) tillämpas, och att Z därför inte hade haft rätt till den beviljade skatteavtalsförmånen. Den registrerade förvararen B har också själv planerat arrangemanget i fråga och marknadsfört det till dividendtagare Z. Eftersom skatten inte uppburits med anledning av B:s försummelse är B ansvarig för den icke-uppbörden skatten.

I en situation där den registrerade förvararen efter dividendutdelningen upptäcker att dividendtagarens självdeklaration inte har varit tillförlitlig och att källskatt har tagits ut till ett för litet belopp ska förvararen kontakta utan oskäligt dröjsmål Skatteförvaltningen för att korrigera felet. Förvararen ska kontakta Skatteförvaltningen för att korrigera felet även i en situation där den registrerade förvararen av en behörig myndighet, en annan förvarare eller betalaren får information om att uppgifterna på dividendtagarens deklaration är felaktiga eller otillförlitliga. Efter att ha fått kännedom om felet kan den registrerade förvararen inte längre bevilja skatteavtalsförmåner på basis av deklarationen i fråga utan ska begära en ny, tillförlitlig självdeklaration av dividendtagaren.

Skatteansvaret för en registrerad förvarare och rättelse av fel behandlas mer ingående i anvisningen Den registrerade förvararens ansvar skyldigheter och ansvar.

7 Den registrerade förvararens indirekta kunder

Den registrerade förvaren kan anlita en tjänsteleverantör för fullgörandet av sina lagstadgade skyldigheter i anslutning till beskattningen. Ansvaren och skyldigheterna enligt skattelagstiftningen vilar emellertid på den registrerade förvarare som tagit ansvaret för dividenderna oavsett om man anlitar en tjänsteleverantör eller inte.

Den registrerade förvarare kan anlita en tjänsteleverantör, såsom en oregistrerad förvarare som dividendtagaren är kund hos, för att inhämta uppgifter och verifiera självdeklarationens tillförlitlighet. Då ska den registrerade förvararen säkerställa att man har tillgång till de samlade uppgifter om dividendtagaren som avses i 3 § 1 mom. i ISD-beslutet, inbegripet uppgifter om kontot samt de uppgifter som krävs för CRS/DAC2-, FATCA- och AML/KYC-förfarandena. Den registrerade förvararen ska vidare kontrollera att uppgifterna även omfattar förändringar som skett i dividendtagarens omständigheter. Således ska den registrerade förvararen i praktiken säkerställa att man följer upp förändringar som sker i dividendtagarens omständigheter på det sätt som beskrivits i avsnitt 5.3.

Om en oregistrerad förvarare verifierar deklarationens tillförlitlighet för den registrerade förvararens räkning, ska den registrerade förvararen vid behov kunna lämna dessa uppgifter till Skatteförvaltningen. Om däremot den registrerade förvararen själv verifierar deklarationens tillförlitlighet utifrån uppgifter som en oregistrerad förvarare har samlat in, ska den registrerade förvararen kontrollera att man har tillgång till de behövliga uppgifterna vid verifieringen av tillförlitligheten. I fråga om dokumentation som inhämtats av en annan person kan den registrerade förvararen tillämpa motsvarande principer som vid ett förfarande enligt CRS-standarden.

Exempel 16: Den registrerade förvararen A har tagit ansvaret för beviljandet av skatteavtalsförmåner i fråga om dividend som betalats till X, som är kund hos den oregistrerade förvararen B. Efter betalningsåret ber Skatteförvaltningen den registrerade förvararen en utredning om hur man har kontrollerat dividendtagare X:s rätt till skatteavtalsförmånerna.

Enligt den registrerade förvararen A:s utredning har man verifierat deklarationens tillförlitlighet med hjälp av dokumentation som inhämtats av den oregistrerade förvararen B. Den registrerade förvararen A har avtalat med den oregistrerade förvararen B om att A får all behövlig information och dokumentation av B för fullgörandet av sina skyldigheter. Den oregistrerade förvararen B förvarar information som samlats in om B:s kunder, inklusive självdeklarationer, kontorelaterade uppgifter samt uppgifter som krävs för CRS/DAC2-, FATCA- och AML/KYC-förfarandena i sitt datasystem så att den registrerade förvararen A enkelt får åtkomst till informationen samt till uppgifterna om informationens natur och tillförlitlighet. Den oregistrerade förvararen B överför också till sitt datasystem sådana nya och ändrade uppgifter som påverkar den erhållna deklarationens tillförlitlighet, till exempel uppgifter om förändringar i dividendtagarens omständigheter.

Den registrerade förvararen A tillställer Skatteförvaltningen dividendtagare X:s självdeklaration och de övriga uppgifterna som gäller dividendtagare X och som har registrerats i det aktuella datasystemet och utifrån vilka deklarationens tillförlitlighet har verifierats. Av utredningen framgår vidare hur och när den oregistrerade förvararen B har överfört de uppgifter som kommit till B:s kännedom och som eventuellt påverkar dokumentationens tillförlitlighet.

Exempel 17: Den registrerade förvararen A har tagit ansvaret för beviljandet av skatteavtalsförmåner i fråga om dividend som betalats till Y, som är kund hos den oregistrerade förvararen B. Efter betalningsåret ber Skatteförvaltningen den registrerade förvararen en utredning om hur man har kontrollerat dividendtagare Y:s rätt till skatteavtalsförmånerna. 

Enligt en utredning som inlämnats av den registrerade förvararen A har deklarationens tillförlitlighet verifierats för A:s räkning av den oregistrerade förvararen B, vars kund dividendtagare Y är. Den registrerade förvararen B har inför dividendutbetalningen meddelat A, att 15 procent tas ut i källskatt på dividenden och i det sammanhanget även meddelat individualiserande uppgifter om dividendtagaren Y. Den registrerade förvararen A har avtalat med den oregistrerade förvararen B att B samlar in dividendtagarnas självdeklarationer samt verifierar deklarationernas tillförlitlighet i enlighet med Skatteförvaltningens IDS-beslut och anvisning. Förvarare B har också förbundit sig att vid behov till A lämna en utredning och dokumentation (inklusive dividendtagarnas självdeklarationer) över hur respektive dividendtagares rätt till en skatteavtalsmån har säkerställts.

Den registrerade förvararen A lämnar till Skatteförvaltningen en utredning om hur Y:s rätt till skatteavtalsförmånen har kontrollerats samt vilka uppgifter i dividendtagare Y:s självdeklaration och övriga uppgifter om dividendtagare Y som B har använt för verifieringen av deklarationens tillförlitlighet.

Ytterligare information om förvararens skyldigheter och skatteansvar i situationer där tjänsteleverantörer anlitas finns i anvisningen Den registrerade förvararens skyldigheter och ansvar.

8 Källskatteförmåner som beviljas med stöd av nationell lagstiftning

Dividendtagaren kan ha rätt till en lägre källskattesats eller befrielse från källskatt med stöd av den nationella lagstiftningen i Finland. Källskatt uppbärs inte på en dividend i de situationer som föreskrivits separat i 3 § i källskattelagen. Ett utländskt samfund kan utifrån EU-rätten vara berättigad till undantagande från källskatt också i andra än de situationer som föreskrivits separat i 3 § i källskattelagen.

Förutsättningarna för tillämpning av källskatteförmåner som baserar sig på nationell lagstiftning tolkas i enlighet med respektive nationell lagstiftning. Följaktligen avgörs vem som betraktas som dividendtagare då nationella källskattefördelar beviljas utifrån den nationella lagstiftningen. Enligt den nationella lagstiftningen kan dividendtagare anses vara den som har rätt till dividenden på den avstämningsdag som fastställts i beslutet om dividendutdelning. Då har skatteavtalets bestämmelser om den verkliga förmånstagaren ingen betydelse vid beviljandet av en fördel.

Förutsättningen för beviljande av källskatteförmåner med stöd av nationell lagstiftning är alltid att förvararen innan dividenden utbetalas säkerställer att förutsättningarna för beviljande av källskatteförmåner enligt den nationella lagstiftningen uppfylls. Om dividendtagaren inte lämnar en utredning av att förutsättningarna för skattefrihet uppfylls kan källskatteförmåner inte beviljas. Källskatteförmånen kan inte heller beviljas, om förvararen känner till eller har anledning att känna till att en nationell bestämmelse om kringgående av skatt kan tillämpas på dividendtransaktionen (Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ 768/2016, 10 §; Lag om beskattningsförfarande 1558/1995, 28 §).

Skatteförvaltningens ISD-beslut tillämpas inte i situationer som avses i 3 § i källskattelagen och dividendtagarens självdeklaration är ingen förutsättning för tillämpning av källskatteförmånen. I dessa situationer kan emellertid självdeklarationen utnyttjas enligt TRACE IP (ISD-E-blankettens bilaga C, TRACE IP s. 52). Då ska dividendtagaren utöver de uppgifter som beskrivs i 1 § i ISD-beslutet specificera den begärda tillämpliga källskattesatsen och försäkra separat för varje utbetalningen att dividendtagaren är berättigad till denna källskatteförmån enligt den nationella lagstiftningen och lämna en utredning av förutsättningarna för beviljandet av förmånen.

I den registrerade förvararens årsanmälan ska man i punkten RateReason ange om källskatteförmåner beviljats med stöd av nationell lagstiftning. Källskatteförmåner baserade på nationell lagstiftning kan beviljas till exempel i följande situationer:

 • Jämställd med motsvarande finländsk skattebefriad aktör (TRACEFINDOM1)
 • Dividend enligt direktivet om moder- och dotterbolag (TRACEFINDOM2)
 • Annan orsak som beror på nationell lagstiftning (TRACEFINDOM3)

Dividendtagaren ska lämna en utredning av sin rätt till förmåner med stöd av nationell lagstiftning till förvararen. Utredningens art beror på förutsättningarna för beviljandet av den aktuella källskatteförmånen och förvararen ska kontrollera förutsättningarna för tillämpningen innan förmånen beviljas. Förutsättningarna för tillämpning av källskatteförmåner som baserar sig på nationell lagstiftning vid utbetalning av dividend behandlas närmare i anvisningen Uppbäring av källskatt på dividend, ränta och royalty samt utbetalarens skyldigheter.

Exempel: Utländsk fond som motsvarar en inhemsk placeringsfond och en specialplaceringsfond

Källskatt ska inte betalas på dividend som betalas till en utländsk avtalsbaserad fond som motsvarar en finsk placeringsfond eller specialplaceringsfond och som uppfyller villkoren för skattefrihet enligt 20 a § i inkomstskattelagen. Dessutom förutsätts att dividendtagaren för Skatteförvaltningen lägger fram en utredning om att villkoren för skattefrihet är uppfyllda. (Källskattelagen 3 § 10 mom.)

Om dividendtagaren yrkar på jämställande med en finländsk placerings- eller specialplaceringsfond, är förutsättningen för beviljande av källskatteförmåner att Skatteförvaltningen har avgjort frågan och att dividendtagaren lämnar en dokumenterad utredning av detta. En sådan utredning kan vara ett källskattekort som Skatteförvaltningen har beviljat dividendtagaren eller ett förhandsavgörande.

Dessa situationer anmäls i årsanmälan jämställda med motsvarande finländska skattefria aktörer (RateReason = TRACEFINDOM1).

Exempel: Dividendtagare enligt direktivet om moder- och dotterbolag

Källskatt behöver inte betalas på dividend till bolag som avses i artikel 2 i rådets direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (90/435/EEG, moder-dotterbolagsdirektivet), om bolaget direkt innehar minst 10 procent av kapitalet i det bolag som betalar dividenden (källskattelagen 3 § 6 mom.).

Om dividendtagaren yrkar på källskatteförmåner för att den är ett bolag som avses i moder-dotterbolagsdirektivet, ska förvararen få en utredning av förutsättningarna för tillämpningen av direktivet. Det ska bland annat framgå av utredningen att bolaget som är dividendtagare direkt innehar minst 10 procent av kapitalet i det bolag som betalar dividenden och att dess hemvist finns inom EES-området. Ytterligare information om förutsättningarna för tillämpningen av direktivet finns i Skatteförvaltningens anvisning Dividender, räntor och royalties till begränsat skattskyldiga.

Dessa situationer anmäls i årsanmälan som dividend enligt moder-dotterbolagsdirektivet (RateReason = TRACEFINDOM2).

9 Förvaring av uppgifter och tillgång till dokumentation

Den registrerade förvararen ska förvara dividendtagarens ursprungliga självdeklaration, en bestyrkt kopia av den eller en tillförlitlig skannad version av den. Förvararen ska även förvara all dokumentation som hänför sig till dividendtagarens självdeklaration, inklusive alla uppgifter som har utnyttjats vid verifieringen av deklarationens tillförlitlighet. Förvararen ska lämna in eller för granskning uppvisa ovan avsedda uppgifter och dokument om Skatteförvaltningen begär det. Uppgifter som ska användas vid verifieringen av deklarationens tillförlitlighet behandlas mer ingående i avsnitt 5.2.

Den registrerade förvararen kan även anlita en tjänsteleverantör, såsom en oregistrerad förvarare, för inhämtandet av ovan nämnda uppgifter. Då ska den registrerade förvararen säkerställa att de motsvarande uppgifter som tjänsteleverantören samlat in förvaras och att den registrerade förvararen på Skatteförvaltningens begäran kan lämna in dem eller uppvisa dem för granskning. Anlitandet av tjänsteleverantörer behandlas närmare i avsnitt 7.

Dokumentationen ska förvaras i sex år från utgången av det år då dividenden betalats ut. Uppgifterna kan förvaras elektroniskt så att de kan vid behov lämnas och uppvisas till Skatteförvaltningen.

Uppgifterna kan lämnas till Skatteförvaltningen elektroniskt på ett datasäkert sätt. Materialet behandlas och förvaras enligt Skatteförvaltningens etablerade datasäkerhetsanvisningar och sekretessbestämmelser. Ytterligare information om behandlingen av uppgifter inom Skatteförvaltningen finns i kundanvisningen Dataskydd och behandling av uppgifter inom Skatteförvaltningen.

Ytterligare information om insamling och förvaring av material finns i anvisningen Den registrerade förvararens skyldigheter och ansvar.

10 Annan utredning av dividendtagarens hemviststat

Bestämmelserna om dividend i skatteavtal kan tillämpas vid utbetalning av dividend om utbetalaren eller den registrerade förvararen noggrant har utrett dividendtagarens hemviststat samt säkerställt att bestämmelserna om dividend i det internationella avtalet kan tillämpas på dividendtagaren. Som en noggrann utredning om hemviststat kan anses ett källskattekort som utfärdats av Skatteförvaltningen, ett intyg från skattemyndigheten i dividendtagarens hemviststat eller dividendtagarens självdeklaration. (10 b § 2 och 4 mom. i källskattelagen).

Den registrerade förvararen kan således utreda dividendtagarens hemviststat alternativt utifrån ett källskattekort eller ett hemvistintyg. Då ska dividendtagarens hemviststat och tillämpningsförutsättningarna för ett internationellt avtal utredas separat i samband med varje dividendutbetalning. Därtill ska det observeras att källskattekort i allmänhet beviljas för innevarande kalenderår och att dividendtagaren ska uppvisa ett gällande källskattekort innan dividenden betalas ut.

Ett hemvistintyg eller ett källskattekort anger den skatterättsliga hemviststaten för den skattskyldige, till vilket det utfärdats, och det skatteavtal som ska tillämpas. Ett källskattekort visar därtill den källskattesats som ska tillämpas utifrån skatteavtalet på en dividend som den skattskyldige får. Förvararen ska kontrollera att enligt informationen i källskattekortet eller hemvistintyget det är tillämpligt vid utbetalningstidpunkten och den skattskyldiges identifieringsinformation däri motsvarar den information som förvararen har om dividendtagaren.

Förvararen ska därtill förvissa sig om att den skattskyldige som uppvisar ett källskattekort eller ett hemvistintyg är en dividendtagare enligt det skatteavtal som tillämpas och berättigad till en källskatteförmån enligt skatteavtal vad beträffar dividenden i fråga. Dividendtagaren har en skyldighet att uppvisa en nödvändig utredning över detta. Dividendtagaren kan till exempel, utöver ett källskattekort eller ett hemvistintyg, till utbetalaren överlämna en försäkran över att denne är en verklig förmånstagare enligt skatteavtalet vad gäller den aktuella dividenden och att aktierna inte är med i något arrangemang som kan påverka tolkningen av skatteavtalet. Förvararen ska då kontrollera att den försäkran som dividendtagaren lagt fram är tillförlitligt och att skatteavtalsförmåner kan beviljas utifrån detta. Utredningen kan i förvararens ställe sammanställas och dess tillförlitlighet säkerställas av en tjänsteleverantör, till exempel en oregistrerad förvarare, hos vilken dividendtagaren är en direkt kund.

Exempel 18: Det offentligt noterade bolaget B delar ut dividend på en förvaltarregistrerad aktie, som den registrerade förvararen A har tagit ansvaret för. Före utbetalningen lägger dividendtagare Z fram ett giltigt källskattekort för den registrerade förvararen A. Enligt källskattekortet bor Z i Danmark och det nordiska skatteavtalet kan tillämpas på dividenden till Z.

Dividendtagare Z lämnar in till den registrerade förvararen A en försäkran över att Z är en verklig förmånstagare enligt skatteavtalet för den aktuella dividenden och att aktierna inte är med i något arrangemang kan påverka tolkningen av skatteavtalet. Den registrerade förvararen A försäkrar sig om att de individualiserande uppgifterna om Z i källskattekortet motsvarar de uppgifter om Z som A har i sin besittning. Den registrerade förvararen A kontrollerar också utifrån de uppgifter som man har i sin besittning att den försäkran som Z lämnat är tillförlitlig.

Den registrerade förvararen anses ha i tillräckligt noggrant på det sätt som avses i 10 b § i källskattelagen ha utrett dividendtagarens hemviststat samt försäkrat sig om att bestämmelserna om dividend i skatteavtalet kan tillämpas på dividendtagaren. Källskatt kan tas ut på dividenden i enlighet med det källskattekort som dividendtagare Z lagt fram.

Exempel 19: Den registrerade förvararen har tillämpat källskattesatsen 15 procent enligt det nordiska skatteavtalet på dividend som betalats till den fysiska personen Y. Efter betalningsåret ber Skatteförvaltningen den registrerade förvararen lämna en utredning om hur man har kontrollerat dividendtagare Y:s rätt till skatteavtalsförmånen.

Den registrerade förvararen utreder att den av dividendtagaren fått följande uppgifter om aktiernas förvaringskonton: skatterättslig hemviststat, skatteregistreringsnumret som hemviststaten beviljat, namn och födelsedatum. Förvararen får aktuella adressuppgifter från myndighetens register.

Den registrerade förvararen utreder att de avtal som dividendtagaren ingått med förvararen i fråga om aktier som förvaras på kontot inte tillåter aktielån eller andra sådana arrangemang som kan ha konsekvenser för hur skatteavtalet tolkas. Dividendtagaren har bifogat till avtalet om värdepapprens förvaring en försäkran om att denna är den faktiska dividendtagaren när det gäller förvaringskontot i fråga.

Före dividendutbetalningen har förvararen försäkrat sig om att Y:s hemviststat är Sverige. Den registrerade förvararen lämnar på begäran till Skatteförvaltningen ett hemvistintyg som Sveriges skattemyndighet har utfärdat till dividendtagare Y.

Den registrerade förvararen har försäkrat sig om att den försäkran som dividendtagaren Y har givit kan tillämpas vid källbeskattningen av dividend som erhålls från Finland enligt det nordiska skatteavtalet. Den registrerade förvararen känner inte till och har heller ingen anledning att känna till att de uppgifter eller försäkringar som dividendtagaren lämnat är otillförlitliga.

Den registrerade förvararen anses ha i tillräckligt noggrant på det sätt som avses i 10 b § i källskattelagen ha utrett dividendtagarens hemviststat samt försäkrat sig om att bestämmelserna om dividend i skatteavtalet kan tillämpas på dividendtagaren.

 

ledande specialsakkunnig Kalle Hirvonen

ledande skattesakkunnig Lauri Havia

 

Bilagor:

Sidan har senast uppdaterats 27.9.2022