Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Fastställande av anskaffningsutgiften i beskattningen för aktier i Neles Abp och Metso Outotec Abp som bildats genom den partiella fissionen av Metso Abp

Har getts
1.9.2020
Diarienummer
VH/5736/00.01.00/2020
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.

Anvisningen anknyter till helheten: Beskattning av överlåtelsevinst


I denna anvisning behandlas fastställandet av anskaffningsutgiften i beskattningen för aktier i Neles Abp (tidigare Metso Abp) och Metso Outotec Abp (tidigare Outotec Abp) som bildats genom den partiella fissionen av Metso Abp.

Metso Abp (1538032-5) fissionerades partiellt 30.6.2020 i det verksamma bolaget Outotec Abp (0828105-4). Aktierna i båda bolagen har listats på Nasdaq Helsingfors börslista. Efter den partiella fissionen ändrades Metso Abp:s namn till Neles Abp och Outotec Abp:s namn till Metso Outotec Abp.

Vid den partiella fissionen av Metso Abp har aktieägarna som fissionsvederlag fått 4,3 nya aktier som emitterats av Outotec Abp för varje aktie i Metso Abp. Aktieägarna i Metso Abp har inte fått något annat vederlag.

Enligt 52 c § 5 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet betraktas som anskaffningsutgift för aktierna i det övertagande bolaget den del av anskaffningsutgiften för det överlåtande bolagets aktier som motsvarar den del av det överlåtande bolagets nettoförmögenhet som överförts till det övertagande bolaget. Vid partiell fission betraktas som anskaffningsutgift för aktierna i det överlåtande bolaget den del av anskaffningsutgiften för det överlåtande bolagets aktier som motsvarar den del av det överlåtande bolagets nettoförmögenhet som blivit kvar i bolaget. Om det dock är uppenbart att förhållandet mellan de nettoförmögenheter som vid partiell fission blir kvar i det överlåtande bolaget och de nettoförmögenheter som överförs till det övertagande bolaget, väsentligt avviker från förhållandet mellan det gängse värdet av dessa bolags aktier, används som fördelningsgrund för anskaffningsutgiften förhållandet mellan aktiernas gängse värde.

Metso Abp:s nettoförmögenhet har fördelats mellan bolagen så att Metso Outotec Abp har mottagit cirka 65,93 procent och Neles Abp har behållit cirka 34,07 procent av nettoförmögenheten.

Skatteförvaltningen anser att man som gängse värde för aktierna i det övertagande bolaget och i det överlåtande bolaget kan betrakta den vägda medelkursen på den första dagen då aktierna noterades eller sekundärt den motsvarande medelkursen för de fem första börsdagarna, om den sistnämnda medelkursen anses ge en bättre beskrivning av aktiernas gängse värde. Eftersom bolagens vägda medelkurser för de fem första börsdagarna har varit ungefär de samma som de vägda medelkurserna för den första noteringsdagen, ska man vid beräknandet av förhållandet mellan de gängse värdena som används för att fastställa anskaffningsutgiften för aktierna använda de vägda medelkurserna för den första noteringsdagen. Gängse värdet för en aktie i Neles Abp har på ovan nämnda grunder varit 8,864 euro (29,51 procent av det totala gängse värdet) och gängse värdet för de 4,3 aktier i Metso Outotec Abp som givits som fissionsvederlag har varit 21,169 euro (70,49 procent av det totala gängse värdet).

Förhållandet mellan det gängse värdet av aktierna i Neles Abp och de 4,3 aktierna i Metso Outotec Abp avviker med cirka 4,5 procentenheter från förhållandet mellan de nettoförmögenheter som blir kvar hos det överlåtande bolaget och de som överförs till det övertagande bolaget. Avvikelsen ska inte betraktas som så väsentlig att förhållandet mellan aktiernas gängse värde ska användas som fördelningsgrund. Som fördelningsgrund används således vid beräkningen av anskaffningsutgiften för aktierna i enlighet med 52 c § 5 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet förhållandet mellan nettoförmögenheterna.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Neles Abp utgör på ovan nämnda grunder 34,07 procent av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Metso Abp före den partiella fissionen.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Metso Outotec Abp utgör på ovan nämnda grunder 15,33 procent av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Metso Abp före den partiella fissionen.

Exempel på hur anskaffningsutgiften för aktien beräknas:

I slutet av juni 2020 ägde den skattskyldige 10 aktier i Metso Abp. Anskaffningsutgiften för aktierna var 12,00 euro per aktie. I samband med den partiella fissionen av Metso Abp 30.6.2020 erhöll den skattskyldige mot aktierna i Metso Abp 43 aktier i Metso Outotec Abp. Efter den partiella fissionen är anskaffningsutgiften för en aktie i Neles Abp 4,09 euro (= 34,07 % * 12,00 euro) och anskaffningsutgiften för en aktie i Metso Outotec Abp 1,84 euro (= 65,93 % * 12,00 euro / 4,3).

 

ledande skattesakkunnig Lauri Savander


överinspektör Tuija Laine

Sidan har senast uppdaterats 2.9.2020