Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Aktierna i Cramo Abp och Adapteo Abp som bildades vid den partiella fissionen av Cramo Abp – fastställande av anskaffningsutgif-ten för beskattningen

Har getts
14.1.2020
Diarienummer
VH/54/00.01.00/2020
Giltighet
14.1.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)

Denna anvisning gäller hur man i beskattningen fastställer anskaffningsutgiften för aktierna i Cramo Abp och Adapteo Abp som bildades vid den partiella fissionen av Cramo Abp.

Vid den partiella fissionen 30.6.2019 av Cramo Abp (0196435-4) bildades det nya bolaget Adapteo Abp

(2982221-9). Aktierna i Cramo Abp har noterats på Helsingforsbörsen och aktierna i Adapteo Abp har noterats på Stockholmsbörsen.

Vid den partiella fissionen av Cramo Abp fick aktieägarna i bolaget aktier i det nybildade bolaget (Adapteo Abp) i proportion till sitt aktieinnehav så att en aktie i det nya Adapteo Abp svarade mot en aktie i det partiellt fissionerade Cramo Abp. Aktieägarna i Cramo Apb fick inget annat vederlag.

Enligt 52 c § 5 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet betraktas som anskaffningsutgift för aktierna i det övertagande bolaget den del av anskaffningsutgiften för det överlåtande bolagets aktier som motsvarar den del av det överlåtande bolagets nettoförmögenhet som överförts till det övertagande bolaget. Vid partiell fission betraktas som anskaffningsutgift för aktierna i det överlåtande bolaget den del av anskaffningsutgiften för det överlåtande bolagets aktier som motsvarar den del av det överlåtande bolagets nettoförmögenhet som blivit kvar i bolaget. Om det dock är uppenbart att förhållandet mellan de nettoförmögenheter som vid partiell fission blir kvar i det överlåtande bolaget och de nettoförmögenheter som överförs till det övertagande bolaget, väsentligt avviker från förhållandet mellan det gängse värdet av dessa bolags aktier, används som fördelningsgrund för anskaffningsutgiften förhållandet mellan aktiernas gängse värde.

Cramo Abp:s nettoförmögenhet har fördelats mellan bolagen så att Adapteo Abp fick cirka 40,45 procent, och hos Cramo Abp kvarstod cirka 59,55 procent av nettoförmögenheten.

Skatteförvaltningen anser att man som aktiernas gängse värde i det vid fissionen nybildade bolaget och det partiellt fissionerade bolaget kan betrakta den vägda medelkursen för den första dagen då aktierna noterades eller sekundärt den motsvarande medelkursen för de fem första börsdagarna, om den sist nämnda medelkursen anses ge en bättre beskrivning av aktiernas gängse värde. Eftersom bolagens vägda medelkurser för de fem första börsdagarna har varit ungefär de samma som de vägda medelkurserna för den första noteringsdagen, ska man vid fastställandet av anskaffningsutgiften för aktierna använda de vägda medelkurserna för den första noteringsdagen. Räknat på detta sätt blir det gängse värdet för en aktie i Cramo Abp 49,01 procent och det gängse värdet för en aktie i Adapteo Abp 50,99 procent av anskaffningsutgiften för det partiellt fissionerade Cramo Abp.

Förhållandet mellan det gängse värdet av aktierna i Cramo Abp och Adapteo Abp avviker med cirka 10 procentenheter från förhållandet mellan de nettoförmögenheter som överförts till bolagen. Avvikelserna ska inte betraktas som så väsentliga att förhållandet mellan aktiernas gängse värde ska användas som fördelningsgrund. Vid beräkningen av anskaffningsutgiften för aktierna används således i enlighet med 52 c § 5 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet som fördelningsgrund förhållandet mellan de nettoförmögenheter som överförts till bolagen.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Cramo Abp utgör på ovan nämnda grunder 59,55 procent av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Cramo Abp före den partiella fissionen. 

Anskaffningsutgiften för en aktie i Adapteo Abp utgör på ovan nämnda grunder 40,45 procent av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Cramo Abp före den partiella fissionen.

Exempel på beräkningen av anskaffningsutgiften för aktierna:

Den skattskyldige har i slutet av juni 2019 ägt 10 aktier i Cramo Abp, och anskaffningsutgiften för dessa var då 12,00 euro per aktie. Vid den partiella fissionen 30.6.2019 av Cramo Abp har den skattskyldige mot aktierna i Cramo Abp fått 10 aktier i Adapteo Abp. Efter den partiella fissionen var anskaffningsutgiften för en aktie i Cramo Abp 7,15 euro och anskaffningsutgiften för en aktie i Adapteo Abp 4,85 euro.

 

 

Lauri Savander
ledande skattesakkunnig

 

 

Johanna Hirvonen
skattesakkunnig

Sidan har senast uppdaterats 14.1.2020