Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattefri användning i demonstrationssyfte av ett fordon avsett för försäljning i Finland

Har getts
16.8.2019
Diarienummer
VH/1935/00.01.00/2019
Giltighet
16.8.2019 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.

Anvisningen uppdateras för tillfället. Den nya bilskattelagen träder i kraft 1.1.2021.

Denna anvisning gäller skattefri användning i demonstrationssyfte av ett fordon avsett för försäljning i Finland.

1 Allmänt

För personbilar, paketbilar, lätta bussar, motorcyklar samt för andra fordon i kategori L ska, innan fordonet registreras eller tas i bruk i Finland, bilskatt betalas om inte något annat föreskrivs i bilskattelagen. Med ibruktagande i Finland avses att ett fordon används i trafik inom finskt territorium även i sådana fall då fordonet inte är registrerat i Finland.

Bestämmelser om skattefri användning i demonstrationssyfte av ett fordon avsett för försäljning i Finland finns i 35 b § i bilskattelagen. Med användning i demonstrationssyfte avses provkörning eller förevisning av fordonet i försäljningssyfte.

Ett företag som importerar, tillverkar eller säljer fordon får i sin affärsverksamhet tillfälligt använda ett fordon avsett för försäljning i Finland skattefritt under högst nio månaders tid för kortvarig, högst tre dygn per kund varande provkörning eller förevisning av fordonet i försäljningssyfte. Företaget ska till Skatteförvaltningen lämna in en anmälan om fordonets användning i demonstrationssyfte i Finland före dess användning och bokföra användningen på det sätt Skatteförvaltningen föreskriver. En av Skatteförvaltningen fastställd anmälan ska medföras i fordonet när det används.

Skatteförvaltningen har gett beslutet A106/200/2018 om lämnande av anmälan om tillfällig skattefri användning i försäljningssyfte av ett fordon avsett för provkörning eller demonstration till Skatteförvaltningen och bokföring som krävs av användningen av fordonet.

2 Inledandet av användningen i demonstrationssyfte

2.1 Inledandet av användningen

En anmälan ska lämnas in till Skatteförvaltningen innan den skattefria användningen i demonstrationssyfte inleds. Ett fordon som i Finland tidigare skattefritt använts i demonstrationssyfte får inte längre användas här skattefritt i samma syfte, även om den tidigare användningen i demonstrationssyfte skulle ha pågått under en kortare tid än den maximitid som föreskrivs i lagen (9 månader).

Anmälan ska innehålla följande uppgifter om fordonet:

 • anmälarens namn och kontaktuppgifter;
 • fordonets fordonsklass, märke, modell, fullständiga identifieringsnummer och motorns cylindervolym;
 • för ett begagnat fordon året för ibruktagande;
 • registreringsuppgifter om ett utlandsregistrerat fordon: registreringsstat, registreringsnummer och datum då registreringen upphör att gälla;
 • start- och slutdatum för användningen i demonstrationssyfte.

Ett registrerat ombud lämnar in anmälan till Skatteförvaltningen elektroniskt i XML-format eller i Skatteförvaltningens tjänst för bilskattedeklarationer. Skatteförvaltningen bekräftar en XML-anmälan med ett svarsmeddelande och en anmälan som lämnats in i tjänsten för bilskattedeklarationer med ett PDF-dokument. Vid störningar i systemet kan registrerade ombud med Skatteförvaltningens tillstånd lämna in en anmälan med Skatteförvaltningens pappersblankett. Det registrerade ombudet fyller i blanketten och bekräftar den med sin underskrift. En kopia av blanketten ska tillställas Skatteförvaltningen senast på den dag då fordonets användning i demonstrationssyfte inleds. Skatteförvaltningen bekräftar den inlämnade anmälan per e-post med ett PDF-dokument.

Om anmälan lämnas in av någon annan än ett registrerat ombud, ska anmälan lämnas in i Skatteförvaltningens tjänst för bilskattedeklarationer eller med Skatteförvaltningens pappersblankett. Anmälan ska lämnas in innan användningen i demonstrationssyfte inleds. Om anmälan har lämnats in i tjänsten för bilskattedeklarationer, bekräftar Skatteförvaltningen anmälan och man ser det genast i tjänsten som ett PDF-dokument. En anmälan som bekräftats av Skatteförvaltningen kan skrivas ut i tjänsten. En anmälan som lämnats in med en pappersblankett och bekräftats av Skatteförvaltningen skickas till företaget per post.

En av Skatteförvaltningen bekräftad anmälan eller en kopia av den ska medföras i fordonet när det används.

2.2 Användning av fordonet i trafiken

På användningen av fordonet i trafiken tillämpas det som föreskrivs i fordonslagen eller med stöd av den.

Man ska ansöka om ett förflyttningstillstånd för fordonet innan användningen inleds. Vid ansökan om förflyttningstillstånd ska man visa en anmälan om ibruktagande i demonstrationssyfte som bekräftats av Skatteförvaltningen. Förflyttningstillstånd beviljas av Tullen eller och en besiktningsstation. Förflyttningstillståndet beviljas högst t.o.m. slutdatumet för användningsrätten i den av Skatteförvaltningen bekräftade anmälan. Förflyttningstillståndet ska medföras i fordonet vid körning. Om fordonet har en gällande registrering i en annan EES-stat behövs inget förflyttningstillstånd. Man ska emellertid ansöka om ett förflyttningstillstånd för fordonet, om registreringen i en annan EES-stat upphör att gälla och den skattefria användningen i demonstrationssyfte fortsätter.

Fordonet ska ha en gällande fortlöpande trafikförsäkring eller en förflyttningsförsäkring. Fordonet ska också vara lämpat för trafik och ha en sådan konstruktion och utrustning, vara i ett sådant skick och ha sådana övriga egenskaper att det är säkert.

2.3 Överföring av besittningsrätten på fordonet till ett annat företag

Om besittningsrätten på fordonet överförs från det företag som lämnat in anmälan till ett annat företag som enligt bilskattelagen har rätt att använda fordonet skattefritt i demonstrationssyfte, kan det företag som fått fordonet i sin besittning fortsätta med den skattefria användningen i demonstrationssyfte inom de utsatta tidsramarna. Överföringen av besittningsrätten behöver inte anmälas till Skatteförvaltningen. Företaget ska emellertid vid behov kunna bevisa vem företaget har överlåtit fordonet till då dess egen skattefria användning i demonstrationssyfte har avslutats.

3 Bokföring över den skattefria användningen i demonstrationssyfte

Det företag som har fordonet i sin besittning ska föra en kördagbok över användningen av fordonet, spara bokföringen och tillställa den för granskning på det sätt som framgår av Skatteförvaltningens beslut A106/200/2018.

En kördagbok ska föras över användningen av fordonet, och i denna antecknas följande:

 • tidpunkten när körningen började och slutade;
 • utslaget på vägmätaren i början och i slutet av körningen;
 • ändamålet med körningen;
 • användaren av fordonet.

All användning av fordonet ska framgå av bokföringen, inklusive personalens körningar.

Bokföringen ska förvaras minst fram till att den efterbeskattning enligt i 57 § i bilskattelagen kan verkställas eller en felavgift som avses i 59 a § i bilskattelagen påföras, dock högst i fem år.

4 Skattefri användning i demonstrationssyfte

4.1 Användning som utgör skattefri användning i demonstrationssyfte

Skattefri användning i demonstrationssyfte gäller endast fordon som avsetts för försäljning inom affärsverksamheten av ett företag som importerar, tillverkar eller säljer fordon.

Ett företag kan överlåta ett fordon som anmälts för skattefri användning i demonstrationssyfte för provkörning för högst tre dygn per kund oberoende av om kunden är en privatperson eller ett företag. En importörs fordon i skattefri användning i demonstrationssyfte kan även användas i utbildning som är avsedd för återförsäljarföretag för att försäljarna kan bekanta sig med fordonsmodellen med avsikten att befrämja försäljningen och marknadsföringen av fordonet. Användningen ska antecknas i fordonets kördagbok. Vidare har man i beskattningspraxisen ansett att fordon kan överlåtas till journalister för provkörning eller demonstration i högst tre dygn.

Företagets personal kan flytta på ett fordon som anmälts för skattefri användning i demonstrationssyfte i följande situationer:

 • fordonsaffärens personal bekantar sig med en ny fordonsmodell under arbetstid, i högst 12 timmar;
 • tankning, service och tvätt av fordon;
 • körning av fordonet till kunden för skattefri användning i demonstrationssyfte samt avhämtning av fordonet från kunden även om tidsfristen på tre dagar har överskridits;
 • förflyttning av fordon i skattefri användning i demonstrationssyfte mellan verksamhetsställen samt förflyttningskörning av dem till marknadsföringstillställningar.

4.2 Användning som inte utgör skattefri användning i demonstrationssyfte

Skattefri användningsrätt gäller endast fordon avsedda för försäljning. Skattefri användningsrätt gäller därmed inte fordon som ens delvis används som företagets anläggningstillgångar, t.ex. som tjänstebilar.

Personalen kan använda fordon i skattefri användning i demonstrationssyfte endast i de situationer som beskrivits i kapitel 4.1. Övrig användning utgör inte skattefri användning i demonstrationssyfte. T.ex. användningen av fordonet för resor mellan arbetsplatsen och hemmet utgör inte skattefri användning i demonstrationssyfte.

Om kunden debiteras vederlag för användningen av fordonet, är det inte fråga om skattefri användning i demonstrationssyfte utan om uthyrning av fordon.

5 Avslutandet av skattefri användning i demonstrationssyfte

Den skattefria användningen i demonstrationssyfte avslutas då det företag som lämnat in anmälan säljer fordonet, tar fordonet i annat bruk eller överlåter besittningsrätten på fordonet. Företaget ska upphöra med den skattefria användningen i demonstrationssyfte senast det datum som anmälts till Skatteförvaltningen som slutdatum för användningen i demonstrationssyfte. Den sammanhängande demonstrationsanvändningen kan fortsätta i högst nio månader.

Exempel 

1. Den skattefria användningen i demonstrationssyfte avslutas då företaget säljer fordonet till en köpare som inte har rätt till skattefri användning i demonstrationssyfte. Köparen får inte fortsätta skattefri användning i demonstrationssyfte med det beviljade förflyttningstillståndet. En köpare som har för avsikt att registrera fordonet i Finland kan emellertid använda fordonet under den tid som beskattningen verkställs förutsatt att hen lämnar in en anmälan enligt 35 a § i bilskattelagen om ibruktagande för fordonet till Skatteförvaltningen och avger en bilskattedeklaration.

2. Den skattefria användningen i demonstrationssyfte avslutas då företaget överlåter fordonet till en arbetstagare för användning som tjänstebil. Företaget anmäler fordonet för beskattning och registrerar fordonet.

3. Den skattefria användningen i demonstrationssyfte avslutas på det slutdatum för användningen som anmälts till Skatteförvaltningen. Fordonet stannar i företagets försäljningslager, men företaget får inte längre använda fordonet skattefritt med stöd av 35 b § i bilskattelagen. Företaget kan fortsätta använda fordonet då det har beskattats och registrerats i Finland.

6 Beskattning och registrering av ett fordon som använts skattefritt i demonstrationssyfte

Ett fordon som använts skattefritt i demonstrationssyfte anmäls för beskattning på samma sätt som övriga fordon som man avser registrera i Finland. Om ett registrerat ombud som avses i bilskattelagen ansvarar för fordonets bilskatt, ska hen lämna in en skattedeklaration och betala bilskatten efter fordonets registrering. I övriga fall ska den skattskyldige (dvs. den som antecknas som fordonets ägare i fordonstrafikregistret eller fordonets innehavare vid avbetalningsköp eller mottagaren av överlåtelsen vid överlåtelse enligt bestämmelserna i bilskattelagen) lämna in en bilskattedeklaration själv. Skatteförvaltningen verkställer beskattningen innan fordonet registreras. Skatteförvaltningen utfärdar tillstånd för registrering när bilskatten har betalats.

Ett fordon som tagits i skattefri användning i demonstrationssyfte som ny betraktas alltid som ett nytt fordon vid beskattningen av fordonet. I dessa fall anmäls fordonet som ett nytt fordon för beskattning och fordonets beskattningsvärde fastställs enligt det datum då fordonets användning med ett förflyttningstillstånd har inletts. Fordonets beskattningsvärde fastställs enligt fordonets pris enligt den prislista som var gällande då användningen i demonstrationssyfte inleddes. Fordonets åldrande under användningen i demonstrationssyfte och antalet körkilometer som ackumulerats under demonstrationsanvändningen påverkar inte fordonets beskattningsvärde.

Däremot fastställs beskattningsvärdet av ett fordon som tagits i skattefri användning i demonstrationssyfte som begagnad enligt inlämningsdatumet av fordonets skattedeklaration. Om ett registrerat ombud ansvarar för fordonets bilskatt, fastställs beskattningsvärdet av ett begagnat fordon enligt fordonets registreringsdatum. Bilskatten för ett fordon som beskattas som begagnat är det minsta belopp som återstår i bilskatt för ett i Finland registrerat fordon som betraktas som likadant. Fordonets åldrande under användningen i demonstrationssyfte och ökningen av antalet körda kilometer beaktas vid fordonets beskattning.

 

Mika Jokinen
ledande skattesakkunnig

 

Ann-Mari Patrakka
överinspektör

Sidan har senast uppdaterats 16.8.2019