Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning av förmåner som beviljats och ersättningar som betalats till en arbetspraktikant

Har getts
1.2.2019
Diarienummer
VH/458/00.01.00/2019
Giltighet
1.2.2019 - 23.6.2021
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.

I denna anvisning behandlas beskattningen av förmåner som erbjuds och kostnadser-sättningar som betalas ut av en arbetspraktikplats till en praktikant då oavlönad ar-betspraktik ingår i praktikantens studier. Anmälan av prestationer till inkomstregistret har behandlats mer detaljerat i anvisningarna om inkomstregistret.

1 Arbetspraktik

I denna anvisning avses med arbetspraktik sådan arbetspraktik och inlärning i arbetet som syftar till arbetslivsorientering och att förvärva kunskap om arbetet och yrket i fråga. Praktiken kan vara en obligatorisk eller en frivillig del av studierna. I denna anvisning avses med arbetspraktik även t.ex. praktisk arbetslivsorientering (prao) som ingår i grundskolornas och gymnasiernas läroplan samt praktisk arbetslivsorientering som erbjuds till invandrare.

Kännetecknande för arbetspraktik är att praktikanten förvärvar kunskap om arbetet under vägledning av en handledare. Praktikantens arbetsuppgifter avviker i regel också från de övriga arbetstagarnas arbetsuppgifter till sin svårighetsgrad.

Praktikanter står i regel inte i ett anställningsförhållande till praktikplatsen. Ett anställningshållande skulle påverka beskattningen av de prestationer som eventuellt betalas till praktikanten. Om man har kommit överens om ett anställningsförhållande med praktikanten, tillämpas samma bestämmelser på den lön och de ersättningar som betalats till praktikanten som om de skulle betalats till en löntagare. Information om beskattningen av ersättningar, naturaförmåner och personalförmåner som arbetsgivaren utbetalar till löntagaren finns i Skatteförvaltningens anvisningar Ersättningar för arbetsresekostnader i beskattningen, Naturaförmåner i beskattningen och Personalförmånerna i beskattningen.

I denna anvisning behandlas endast situationer där praktikanten inte står i ett anställningsförhållande till praktikplatsen och hen inte får någon lön för sitt arbete. De ersättningar som betalas till praktikanten är i regel skattepliktig förvärvsinkomst i enlighet med 29 § i inkomstskattelagen (ISkL). Med arbetspraktik avses inte oavlönat arbete i samband med studier för att skaffa sig erfarenhet av arbetet i de fall då arbetet inte ingår i studierna. Anvisningen gäller inte heller arbetspraktik som arbetskraftsmyndigheterna anvisat och som berättigar till arbetsmarknadsstöd.

2 Måltidskostnader

Arbetspraktikplatsen kan erbjuda praktikanten en måltid under praktikdagen. Om praktikanten får en gratis måltid av läroanstalten under sina skol- eller studiedagar, utgör inte heller måltiden från praktikplatsen någon skattepliktig förmån.

Om läroanstalten inte erbjuder gratis måltider, utgör måltiden från praktikplatsen en förmån som beskattas som förvärvsinkomst för praktikanten (ISkL 29 §). Måltidskostnaderna är till sin natur levnadskostnader som inte kan ersättas skattefritt. Värden enligt Skatteförvaltningens beslut om naturaförmåner gäller enbart förmåner som erhållits i ett anställningsförhållande. Måltid som erbjuds till praktikanten värderas till gängse värde. Praktikplatsen kan också debitera en ersättning för måltiden av praktikanten. I dessa fall uppstår skattepliktig förmån för beloppet av skillnaden mellan måltidens gängse värde och den ersättning som debiterats.

3 Personalförmåner

Arbetsgivare kan skattefritt ge sina anställda sådana sedvanliga och skäliga personalförmåner som avses i ISkL 69 §. Om sådana förmåner ges till en arbetspraktikant, utgör de skattepliktig förvärvsinkomst i enlighet med ISkL 29 § för praktikanten. Arbetspraktikanter kan emellertid delta i rekreationsverksamhet som ordnas av ett bolag (till exempel julfester), använda arbetsgivarens egna motionslokaler och dricka kaffe under möten, precis som de övriga arbetstagarna.

4 Resor mellan bostaden och praktikplatsen

Praktikantens resor från bostaden till praktikplatsen likställs med resor mellan hemmet och den egentliga arbetsplatsen och kan inte i någon som helst situation ersättas skattefritt. Därför utgör ersättning som betalats för dessa resor alltid skattepliktig förvärvsinkomst för praktikanten (ISkL 29 §).

Praktikanten kan yrka på avdrag för kostnaderna för resorna mellan bostaden och praktikplatsen, om hen har erhållit skattepliktig förvärvsinkomst från praktiken (ISkL 93 §).

5 Resor som likställs med arbetsresor

I regel kan endast arbetsgivaren betala till arbetstagaren sådana skattefria arbetsreseersättningar för arbetsresor till ett särskilt arbetsställe som avses i ISkL 71 §. Det är inte fråga om levnadskostnader, utan om kostnader som orsakats av arbetet. I beskattningspaxisen har man godkänt att skattefria resekostnadsersättningar betalas även till arbetspraktikanter för arbetsresor under praktiken på samma grunder som till löntagare.

Om praktikplatsen inte har ersatt kostnaderna för en arbetsresa, får praktikanten i sin beskattning dra av kostnaderna som utgifter för inkomstens förvärvande (ISkL 95 § 1 mom. 4 punkten). Avdrag för kostnaderna förutsätter att praktikanten har erhållit skattepliktig förvärvsinkomst för praktiken.

6 Praktikplatsens förskottsinnehållnings- och anmälningsskyldighet

Den som gör en betalning är skyldig att verkställa förskottsinnehållning (lagen om förskottsuppbörd 9 §). Arbetspraktikplatsen ska verkställa förskottsinnehållning på alla skattepliktiga prestationer som betalas ut i pengar. Förskottsinnehållning kan verkställas på skattepliktiga förmåner som erbjudits arbetspraktikanten i annan form än i pengar endast om praktikplatsen samtidigt även betalar skattepliktiga penningprestationer till praktikanten, t.ex. skattepliktiga resekostnadsersättningar.

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift behöver inte betalas på de skattepliktiga prestationer och förmåner som betalats ut till och erbjudits praktikanten, eftersom det inte är fråga om lön som betalas i ett anställningsförhållande.

Praktikplatsen ska till inkomstregistret anmäla den skattepliktiga förmånens gängse värde. Resekostnadsersättningar ska anmälas till inkomstregistret även om de skulle vara skattefria. Faktiska resekostnadsersättningar som betalats ut mot verifikat (t.ex. resebiljetter) ska emellertid inte anmälas om de är skattefria. Anmälan av prestationer till inkomstregistret har behandlats mer detaljerat i anvisningarna om inkomstregistret.

 

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Minna Palomäki

Sidan har senast uppdaterats 21.2.2019