Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Bytesanbudet som Investors House Oyj gjorde till delägarna i Orava Bostadsfond Abp och dess behandling vid inkomstbeskattningen för privatpersoner

Har getts
9.2.2018
Diarienummer
A19/200/2018
Giltighet
9.2.2018 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.

Anvisningen anknyter till helheten: Beskattning av överlåtelsevinst


I denna anvisning behandlas beskattningen av de aktier och kontantvederlag som överlåtits till privatpersoner som ägt aktier i Orava Bostadsfond Abp i samband med Investors House Oyj:s byteserbjudande enligt inkomstskattelagen.

1 Anbud som Investors House Oyj gjort angående aktier i Orava Bostadsfond Abp

Investors House Oyj informerade 21.8.2017 aktieägare och innehavare av specialrättigheter som berättigar till aktier i Orava Bostadsfond Abp om det offentliga frivilliga bytesanbud genom vilket Investors House Oyj erbjuder sig anskaffa alla emitterade och utestående aktier i Orava Bostadsfond Abp eller specialrättigheter, som inte är i någondera bolagets ägo.

Investors House Oyj har beslutat 18.9.2017 erbjuda sammanlagt högst 6.399.274 nya aktier till de aktieägare i Orava Bostadsfond Abp som godtar byteserbjudandet så att de för varje tre (3) aktier i Orava Bostadsfond Abp kan teckna två (2) nya aktier i Investors House Oyj. Dessutom betalar bolaget ett kontantvederlag på 0,21 euro för varje aktie i Orava Bostadsfond Abp. Om en aktieägare i Orava Bostadsfond Abp har haft ett antal aktier i Orava Bostadsfond Abp som inte kan delas med tre, har Investors House Oyj betalat i pengar ett belopp på 5,13 euro per styck för de i utbytesförhållandet överblivna aktierna i Orava Bostadsfond Abp. Dylika överblivna aktier har kunnat vara högst 2 stycken per aktieägare.

Investors House Oyj:s byteserbjudande till aktieägarna i Orava Bostadsfond Abp har avslutats 13.10.2017. Investors House Oyj har beslutat om godkännande av byteserbjudandet 17.10.2017. Av de aktier i Investors House Oyj som Investors House Oyj erbjöd Oravas aktieägare som aktievederlag i bytesanbudet har 1.608.446 nya aktier registrerats i handelsregistret 23.10.2017. Investors House Oyj har genom bytesanbudet erhållit en andel på cirka 25,2 procent av alla aktier och röster i Orava Bostadsfond Abp.

Börskursvärdena i anvisningens exempel är fiktiva. I anvisningen behandlas inte överlåtelseskatt.

2 Anskaffningsutgift för aktier i Orava Bostadsfond Abp

2.1 Köpta aktier

Anskaffningsutgiften för de aktier i Orava Bostadsfond Abp som förvärvats genom köp är det inköpspris som betalats för aktierna i Orava Bostadsfond Abp. Till anskaffningsutgiften räknas också vissa utgifter som direkt hänför sig till anskaffningen (anskaffningsutgifter). Dessa omfattar bland annat förmedlingsarvoden som betalats för köp till en värdepappersförmedlare.

2.2 Aktier som erhållits i arv eller gåva

Anskaffningsutgiften för aktier i Orava Bostadsfond Abp som erhållits i arv eller gåva är det beskattningsvärde som använts i arvs- och gåvobeskattningen av aktier i Orava Bostadsfond Abp. Det eventuella värdet i ett arvskiftesinstrument har ingen betydelse.

Gåvobeskattningsvärdet kan dock inte dras av som en anskaffningsutgift för värdepapper, om den aktie i Orava Bostadsfond Abp som erhållits överlåts innan ett år har förflutit sedan gåvan getts. I denna situation betraktas gåvogivarens anskaffningsutgift för aktierna som anskaffningsutgift.

2.3 Aktier som erhållits vid olika tidpunkter

Överlåtelsevinsten och -förlusten beräknas för varje anskaffningspost. Överlåtelsevinsten och -förlusten beräknas separat för varje anskaffningspost, om de överlåtna aktierna i Orava Bostadsfond Abp förvärvats eller erhållits i flera anskaffningsposter. Aktierna i Orava Bostadsfond Abp anses ha överlåtits i den ordningsföljd som de förvärvats eller erhållits. Ett undantag utgör en situation där den skattskyldiga har aktier på olika värdeandelskonton. I detta fall kan hen påvisa från vilket konto hen överlåtit aktierna i Orava Bostadsfond Abp.

2.4 Utredning av anskaffningspriset

Vid beräkningen av en överlåtelsevinst känner inte Skatteförvaltningen alltid till anskaffningspriset för värdepapper. I princip ska säljaren kunna lägga fram det ursprungliga anskaffningspriset och utgifterna som hänför sig till anskaffningen för att överlåtelsevinsten eller -förlusten ska kunna beräknas enligt det verkliga anskaffningspriset. Överlåtelsevinsten beräknas utifrån den presumtiva anskaffningsutgiften, om inte det verkliga anskaffningspriset kan läggas fram.

Den presumtiva anskaffningsutgiften är 20 procent av försäljningspriset eller, i det fall att aktierna ägts minst tio år, 40 procent av försäljningspriset. Om en presumtiv anskaffningsutgift används i stället för den verkliga anskaffningsutgiften, anses försäljningskostnaderna ingå i den presumtiva anskaffningsutgiften. De kan inte längre dras av separat från försäljningspriset.

3 Inkomstskattekonsekvenser av byteserbjudandet

Med aktiebyte avses ett arrangemang där ett aktiebolag skaffar en sådan andel av aktierna i ett annat aktiebolag att de aktier det förstnämnda bolaget äger medför mer än hälften av det röstetal som alla aktier i det andra bolaget medför eller, om aktiebolaget redan har mera än hälften av röstetalet, skaffar flera aktier i detta bolag. Enligt finsk skattelagstiftning betraktas aktiebyte inte som skattepliktig överlåtelse om kontantvederlaget inte överstiger 10 procent av det nominella värdet på de aktier som lämnas som vederlag eller, om nominellt värde saknas, av den del av uppgången i aktiekapitalet som emissionen medför (45 § 5 mom. i inkomstskattelagen och 52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet).

Investors House Oyj har inte erhållit genom byteserbjudandet en sådan ägarandel av aktierna i Orava Bostadsfond Abp, att aktierna skulle ge dem över hälften av antalet röster som motsvarar bolagets alla aktier. Av den orsaken är vederlaget som erhölls vid aktiebytet i sin helhet ett skattepliktigt överlåtelsepris, som beskattas antingen som överlåtelsevinst eller -förlust.

Det bindande och slutgiltiga bytet skedde då Investors House Oyj godkände genomförandet av bytesanbudet 17.10.2017. Det är också överlåtelsedagen för aktierna i Orava Bostadsfond Abp och på motsvarande sätt anskaffningsdagen för Investors House Oyj:s nya aktier. Medelkursen för Investors House Oyj:s aktie har då varit 7,85 euro. Eftersom de vägda medelkurserna för de fem första börsdagarna har varit ungefär de samma som de vägda medelkurserna för den första noteringsdagen, kan man vid fastställandet av anskaffningsutgiften för aktierna använda den vägda medelkursen för den första noteringsdagen.

Det genomsnittliga överlåtelsepriset på en aktie i Orava Bostadsfond Abp är då enligt erbjudandet 2/3 x 7,85 euro (medelkurs för Investors House Oyj:s aktie) + 0,21 euro (kontantvederlag för varje aktie i Orava Bostadsfond Abp) = 5,44 euro.

Anskaffningspriset på en ny aktie i Investors House Oyj är 7,85 euro. Byteserbjudandet som gäller aktier inverkar inte på beskattningen av dividender som eventuellt kommer att utbetalas. Investors House Oyj är skyldig att betala överlåtelseskatt för aktierna i Orava Bostadsfond Abp.

Investors House Oyj har i pengar betalat för de i utbytesförhållandet överblivna aktierna i Orava Bostadsfond Abp 5,13 euro per aktie. Överlåtelse av sådana aktier beskattas enligt normala bestämmelser i fråga om beskattning av överlåtelsevinst.

Vinst som erhållits vid en egendomsöverlåtelse beräknas så att man från överlåtelsepriset drar av det sammanlagda beloppet av den oavskrivna delen av anskaffningsutgiften för egendomen och utgifterna för förvärvandet av vinsten. Alternativt går det att dra av den presumtiva anskaffningsutgiften i stället för den verkliga anskaffningsutgiften.

Överlåtelsevinsten för aktierna i Orava Bostadsfond Abp och kontantvederlaget i byteserbjudandet beskattas som kapitalinkomst. Överlåtelseförlusten kan dras av från överlåtelsevinsten för egendomen. Om den inte kan dras av från överlåtelsevinsten, kan den dras av från den övriga kapitalinkomsten. Den skattesats som tillämpas år 2017 på överlåtelsevinster är 30 procent för kapitalinkomster på högst 30.000 euro och 34 procent för kapitalinkomster som överstiger 30.000 euro.

En överlåtelsevinst är skattefri, om de sammanlagda överlåtelsepriserna för all egendom som överlåtits under skatteåret totalt uppgår till högst 1 000 euro. På motsvarande sätt är överlåtelseförluster inte avdragsgilla, om de sammanlagda anskaffningsutgifterna för all egendom som överlåtits under skatteåret uppgår till högst 1 000 euro och om de sammanlagda överlåtelsepriserna för all egendom som överlåtits under skatteåret samtidigt är högst 1 000 euro. Beskattningen av överlåtelsevinster på försäljning av aktier som inte hör till fysiska personers eller dödsbons näringsverksamhet eller jordbruk behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av överlåtelsevinster av värdepapper.

Inkomst från försäljning av aktier som hör till fysiska personers och dödsbons näringsverksamhet utgör inkomst av näringsverksamhet för säljaren. Jordbruksinkomst beskattas i jordbrukets förvärvskälla. Beskattningen av aktier som hör till näringsverksamhet och jordbruk behandlas inte mer ingående i denna anvisning.

4 Exempel

Exempel 1: En person har 17.12.2014 köpt 300 aktier i Orava Bostadsfond Abp till priset 10,98 euro/st., dvs. för sammanlagt 3.294,00 euro. Förmedlingsarvodet har varit 6 euro. Anskaffningspriset för aktierna har således varit sammanlagt 3.300,00 euro (= 3.294,00 + 6).

I Investors House Oyj:s byteserbjudande har en person mot 300 aktier i Orava Bostadsfond Abp erhållit 200 (= 300 x 2/3) nya aktier i Investors House Oyj och 63,00 euro i kontanter (= 300 x 0,21 euro). Medelkursen för Investors House Oyj:s aktie har varit 7,85 euro. Följaktligen är överlåtelsepriset på aktierna i Orava Bostadsfond Abp sammanlagt 1.633,00 euro (= 200 x 7,85 euro + 63,00 euro). Storleken på överlåtelseförlusten för 300 aktier i Orava Bostadsfond Abp är då 1.667,00 euro (= 1.633,00 – 3.300,00 euro). Överlåtelsedag för aktierna är 17.10.2017.

Tidpunkten för anskaffning av Investors House Oyj:s nya aktier är 17.10.2017 och anskaffningspriset är 1.570,00 euro (= 200 x 7,85 euro).

Exempel 2: En person har 2.5.2016 köpt 50 aktier i Orava Bostadsfond Abp till priset 9,00 euro/st., dvs. för sammanlagt 450,00 euro. Inget förmedlingsarvode har betalats.

I Investors House Oyj:n byteserbjudande har en person mot 50 aktier i Orava Bostadsfond Abp erhållit 32 (= 48 x 2/3) aktier i Investors House Oyj och 10,50 euro i kontanter (= 50 x 0,21 euro) samt för de i utbytesförhållandet 2 överblivna aktierna i Orava Bostadsfond Abp 10,26 euro (2 x 5,13 euro). Medelkursen för Investors House Oyj:s aktie har varit 7,85 euro. Överlåtelsepriset på de överlåtna aktierna i Orava Bostadsfond Abp har således varit 271,96 euro (= 32 x 7,85 euro + 10,50 euro + 10,26 euro). Storleken på överlåtelseförlusten för 50 aktier i Orava Bostadsfond Abp är då 178,04 euro (= 271,96 euro – 450,00 euro). Överlåtelsedag för aktierna är 17.10.2017.

Tidpunkten för anskaffning av 32 nya aktier i Investors House Oyj är 17.10.2017 och anskaffningspriset är 251,20 euro (= 32 x 7,85 euro).

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Petri Manninen

Sidan har senast uppdaterats 20.4.2018