Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anmälan om planuppgifter till Skatteförvaltningen

Har getts
2.5.2017
Diarienummer
A84/200/2017
Giltighet
2.5.2017 - 7.5.2018
Bemyndigande
Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 18 §

Denna anvisning beskriver det nya förfarande som tas i bruk för att anmäla behövliga planuppgifter till Skatteförvaltningen för verkställandet av fastighetsbeskattningen.

1 Författningsgrund

Enligt 22 § 3 mom. i fastighetsskattelagen (654/1992) verkställer Skatteförvaltningen fastighetsbeskattningen utifrån de uppgifter som finns i Skatteförvaltningens register, de uppgifter som den skattskyldige har lämnat och de uppgifter som har fåtts av utomstående uppgiftsskyldiga med stöd av bestämmelserna i 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande (BFL, 1558/1995) samt utifrån annan utredning som har fåtts i ärendet.

Enligt 3 kap. 18 § 5 mom. i BFL ska statliga och kommunala myndigheter för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter som de har i sin besittning om fastigheter, om byggnaderna på dem, om markens och byggnadernas beskaffenhet samt om planläggningen och ägarna.

Med stöd av 18 § 8 mom. i BFL kan Skatteförvaltningen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas och om när och hur detta ska ske, eller begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.

En kommun som fastställer en skattesats som avses i 12 a eller 12 b § i fastighetsskattelagen ska för obebyggda byggplatser enligt 20 a § i samma lag samtidigt årligen redogöra för de byggplatser som avses i 12 a § och 12 b § och anmäla dem och andra behövliga uppgifter och dokument till Skatteförvaltningen för verkställande av beskattningen och för sökande av ändring. Med stöd av bemyndigandet i 20 a § 2 mom. i fastighetsskattelagen utfärdar Skatteförvaltningen mer ingående bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas och när och hur detta ska ske.

2 Nuläge

Med stöd av 18 § i BFL får Skatteförvaltningen de viktigaste fastighets-, byggnads- och ägaruppgifterna som behövs för fastighetsbeskattningen från fastighetsdatasystemet (FDS), befolkningsdatasystemet (BDS) och köpeskillingsregistret över fastigheter. Planläggningsuppgifterna finns tills vidare inte i ett motsvarande riksomfattande basregister där Skatteförvaltningen på ett och samma ställe skulle få de planläggningsuppgifter om fastigheter som behövs för fastighetsbeskattningen.

Under hela den tid fastighetsskatt har tillämpats har Skatteförvaltningen i praktiken fått planläggningsuppgifterna i pappersformat eller per e-post direkt till handläggarna på det sätt som kommunen och skattebyrån i fråga lokalt har kommit överens om. Finlands Kommunförbund och Skattestyrelsen undertecknade 16.2.1994 ett rekommendationsavtal om samarbetet kring fastighetsbeskattningen. Avtalet innehöll allmänna mallar för samarbetet på lokal nivå. Kommunförbundet skickade avtalet för kännedom till stads- och kommunstyrelserna 22.2.1994.

Även fastighetsbeskattningen verkställs numera på ett riksomfattande plan, och Skatteförvaltningens nätverk av verksamhetsställen har blivit glesare. Därför går det inte längre att tillämpa de tidigare kommunspecifika förfarandena för att lämna planläggningsuppgifter till Skatteförvaltningen.

Förfarandet för att anmäla obebyggda byggplatser till Skatteförvaltningen har förnyats. I januari 2017 skickade kommunerna Skatteförvaltningen för fastighetsbeskattningen 2017 behövliga uppgifter om nya obebyggda bygglatser och obebyggda byggplatser som upphört. Uppgifterna skickades i ett bestämt format som Excel-filer per e-post till adressen Kunnat<at>vero.fi. Instruktioner om anmälningsförfarandet finns i Skatteförvaltningens anvisning A34/200/2016 av den 25 oktober 2016.

3 Nytt förfarande

För att anmäla planuppgifter är det ändamålsenligt att ta i bruk ett likadant förfarande som redan tillämpas på anmälan om obyggda byggplatser. Då säkerställs att heltäckande planuppgifter även i fortsättningen är tillgängliga i beskattningen och att Skatteförvaltningen får uppgifterna på elektronisk väg och i ett format som lämpar sig för dagens beskattningsförfarande. Samma förfarande kan även tillämpas för rättelse av de planuppgifter som använts för beskattningen.

3.1 Datainnehåll

För fastighetsbeskattningen behöver Skatteförvaltningen uppgifter om nya detaljplaner och stranddetaljplaner samt ändringar i dem. Åtminstone följande uppgifter behövs om alla planläggningsenheter:

  • fastighetsbeteckning/outbrutet område
  • typ av plan
  • dag då planen träder i kraft / fastställs
  • planläggningsenhetens beteckning
  • typ av planläggningsenhet
  • användningsändamål
  • areal
  • byggrätt

Om det är fråga om rättelse av uppgifter som använts i beskattningen ska även ett kryss (x) sättas vid punkten Korrigeringsuppgift, förutom att ovan nämnda uppgifter ska anges.

3.2 När uppgifterna ska lämnas

Uppgifter om nya detaljplaner eller stranddetaljplaner och ändringar i dem ska lämnas till Skatteförvaltningen genast efter att beslutet om en plan har fastställts.

Uppgifterna kan alltså lämnas i realtid flera gånger om året. Kommunerna kan omedelbart börja lämna uppgifter på det nya sättet, dock senast från och med 1.9.2017.

3.3 Hur uppgifterna ska lämnas

Uppgifterna lämnas elektroniskt till Skatteförvaltningen i den bifogade Excel-tabellen. Det finns en malltabell på en separat flik med exempel på vilka uppgifter som ska fyllas i.

Filen skickas som en e-postbilaga till adressen Kunnat<at>vero.fi.  Vilken kommun anmälan gäller ska framgå av e-postmeddelandets rubrik. Filen ska namnges så att kommunens namn, tabellens innehåll och året framgår. E-postmeddelandets rubrik kan således vara exempelvis: Helsingfors planändringar 2017.
 

överdirektör  Heli Lähteenmäki                                                    

överinspektör  Auli Hirsjärvi    

Bilaga

Planuppgifter från kommunerna (xlsx)

Sidan har senast uppdaterats 17.5.2017