Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Anmälan om planuppgifter till Skatteförvaltningen

Har getts
12.8.2022
Diarienummer
VH/6269/00.01.00/2021
Giltighet
12.8.2022 - Tills vidare
Bemyndigande
18 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995)
Ersätter anvisningen
VH/3858/00.01.00/2019

Denna anvisning ersätter Skatteförvaltningens anvisning VH/3858/00.01.00/2019.

Anvisningen har uppdaterats för att motsvara det nya sättet att lämna uppgifter samt innehållet i anmälan.

1 Författningsgrund

Enligt 22 § 3 mom. i fastighetsskattelagen (654/1992) verkställer Skatteförvaltningen fastighetsbeskattningen utifrån de uppgifter som finns i Skatteförvaltningens register, de uppgifter som den skattskyldige har lämnat och de uppgifter som har fåtts av utomstående uppgiftsskyldiga med stöd av bestämmelserna i 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995, nedan BFL) samt utifrån annan utredning som har fåtts i ärendet.

Enligt 3 kap. 18 § 5 mom. i BFL ska statliga myndigheter, välfärdsområdesmyndigheter och kommunala myndigheter för beskattningen lämna Skatteförvaltningen behövliga uppgifter som de har i sin besittning om fastigheter, om byggnaderna på dem, om markens och byggnadernas beskaffenhet samt om planläggningen och ägarna.

Med stöd av 18 § 10 mom. i BFL kan Skatteförvaltningen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas och om när och hur detta ska ske, eller begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.

2 Anmälan om planuppgifter

2.1 Förfarandet för att lämna uppgifterna

Planuppgifterna ska lämnas via e-tjänsten Ilmoitin.fi. Samma förfarande kan även tillämpas för rättelse av de plan- och byggrättsuppgifter som använts för beskattningen.

Användningsändamålet enligt detaljplanen ska anmälas i den form som motsvarar beskrivningen i miljöministeriets publikation "Handledning 12 Beteckningar och bestämmelser i detaljplaner", eftersom uppgiften används för att fastställa markens beskattningsvärde för fastighetsbeskattningen.

2.2 Datainnehåll

För fastighetsbeskattningen behöver Skatteförvaltningen uppgifter om nya detaljplaner och stranddetaljplaner samt ändringar i dem. Åtminstone följande uppgifter behövs om alla planläggningsenheter:

  • fastighetsbeteckning/outbrutet område
  • typ av plan
  • dag då planen trädde i kraft/fastställdes
  • planläggningsenhetens beteckning
  • typ av planläggningsenhet
  • användningsändamål (det huvudsakliga användningsändamålet som nämns i miljöministeriets publikation)
  • areal
  • byggrätt
  • den kommun där fastigheten finns.

2.3 När uppgifterna ska lämnas

Uppgifter om nya detaljplaner eller stranddetaljplaner och ändringar i dem ska lämnas till Skatteförvaltningen genast efter att beslutet om en plan har fastställts. Uppgifterna kan alltså lämnas i realtid flera gånger om året.

2.4 Hur uppgifterna ska lämnas

Uppgifterna ska lämnas till Skatteförvaltningen elektroniskt via e-tjänsten Ilmoitin.fi.

Kommunerna kan välja mellan två anmälningsalternativ:

Kommunen använder de Excel-blanketter som finns i Ilmoitin.fi och matar in de behövliga uppgifterna i kolumnerna. Därefter skapar Ilmoitin.fi en CSV-fil som har rätt format och kan sändas.  För att skicka uppgifterna loggar kommunen in i Ilmoitin.fi med sin Suomi.fi-identifikation.

Alternativt kan kommunen skapa en CSV-fil i sitt eget system enligt anvisningarna och sända den via Ilmoitin.fi. Vid det här anmälningssättet ansvarar kommunen själv för att CSV-filen har rätt format och inte innehåller några andra tecken än de som anges i anvisningen. Exempelvis när det gäller områden som planlagts som torg- eller gatuområde ska man som planenligt användningsändamål ange planbeteckningen L som står för ett trafikområde. För att skicka filen loggar kommunen in i Ilmoitin.fi med sin Suomi.fi-identifikation.

Anvisningar om anmälan med Excel-blanketter samt hur man skapar och sänder en CSV-fil finns på sidan www.ilmoitin.fi > Anvisningar och hjälpmedel > Hjälpverktyg.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

ledande skattesakkunnig Mira Kosunen

Sidan har senast uppdaterats 16.8.2022