Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Anmälan om planuppgifter till Skatteförvaltningen

Har getts
8.10.2019
Diarienummer
VH/3858/00.01.00/2019
Giltighet
8.10.2019 - 11.8.2022
Bemyndigande
18 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995)
Ersätter anvisningen
A76/200/2018

Denna anvisning ersätter Skatteförvaltningens anvisning A76/200/2018.

Anvisningen har uppdaterats för att motsvara det nya sättet att lämna uppgifter som träder i kraft 26.11.2019 samt innehållet i anmälan.

1 Författningsgrund 

Enligt 22 § 3 mom. i fastighetsskattelagen (654/1992) verkställer Skatteförvaltningen fastighetsbeskattningen utifrån de uppgifter som finns i Skatteförvaltningens register, de uppgifter som den skattskyldige har lämnat och de uppgifter som har fåtts av utomstående uppgiftsskyldiga med stöd av bestämmelserna i 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande (BFL, 1558/1995) samt utifrån annan utredning som har fåtts i ärendet.

Enligt 3 kap. 18 § 5 mom. i BFL ska statliga och kommunala myndigheter för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter som de har i sin besittning om fastigheter, om byggnaderna på dem, om markens och byggnadernas beskaffenhet samt om planläggningen och ägarna.

Med stöd av 18 § 10 mom. i BFL kan Skatteförvaltningen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas och om när och hur detta ska ske, eller begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.

2 Anmälan om planuppgifter 

Från och med 26.11.2019 ska planuppgifterna anmälas via e-tjänsten Ilmoitin.fi. Undantagsvis kan en kommun anmäla uppgifterna fram till 31.12.2019 också genom det e-postförfarande som tidigare var i bruk.

Kommunerna ska övergå till att anmäla uppgifterna via Ilmoitin.fi senast 1.1.2020. Samma förfarande kan även tillämpas för rättelse av de plan- och byggrättsuppgifter som använts för beskattningen.

Användningsändamålet enligt detaljplanen ska anmälas i den form i vilken det har beskrivits i miljöministeriets publikation ”Handledning 12 Beteckningar och bestämmelser i detaljplaner”, eftersom den här uppgiften används för att fastställa markens beskattningsvärde för fastighetsbeskattningen.

2.1 Datainnehåll 

För fastighetsbeskattningen behöver Skatteförvaltningen uppgifter om nya detaljplaner och stranddetaljplaner samt ändringar i dem. Åtminstone följande uppgifter behövs om alla planläggningsenheter:

 • fastighetsbeteckning/outbrutet område
 • typ av plan
 • dag då planen trädde i kraft/fastställdes
 • planläggningsenhetens beteckning
 • typ av planläggningsenhet
 • användningsändamål (det huvudsakliga användningsändamålet som nämns i miljöministeriets publikation)
 • areal
 • byggrätt
 • kommun där fastigheten finns.

2.2 När uppgifterna ska lämnas 

Uppgifter om nya detaljplaner eller stranddetaljplaner och ändringar i dem ska lämnas till Skatteförvaltningen genast efter att beslutet om en plan har fastställts.

Uppgifterna kan alltså lämnas i realtid flera gånger om året.

2.3 Hur uppgifterna ska lämnas 

Från och med 26.11.2019 ska uppgifterna lämnas till Skatteförvaltningen på elektronisk väg via e-tjänsten Ilmoitin.fi.

Kommunerna kan välja mellan två alternativa anmälningssätt:

 1. Kommunen använder de Excel-blanketter som finns i Ilmoitin.fi och matar in de behövliga uppgifterna i kolumnerna, och därefter skapar Ilmoitin.fi en CSV-fil som har rätt format och kan sändas. För att sända uppgifterna behöver kommunen bank- eller Katso-koder.
 2. Kommunen skapar en CSV-fil i sitt eget system enligt anvisningarna och sänder den via Ilmoitin.fi. Vid det här anmälningssättet ansvarar kommunen själv för att CSV-filen har rätt format och inte innehåller några andra tecken än de som anges i anvisningen. Exempelvis när det gäller områden som planlagts som torg- eller gatuområde ska man som planenligt användningsändamål ange planbeteckningen L som står för ett trafikområde. För att sända uppgifterna behöver kommunen bank- eller Katso-koder.

Anvisningar om anmälan med Excel-blanketter samt hur man skapar och sänder en CSV-fil finns på sidan www.ilmoitin.fi > Anvisningar och hjälpmedel > Hjälpverktyg.

överdirektör Heli Lähteenmäki

överinspektör Auli Hirsjärvi

Sidan har senast uppdaterats 22.10.2019