Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Anmälan om planuppgifter till Skatteförvaltningen

Har getts
8.5.2018
Diarienummer
A76/200/2018
Giltighet
8.5.2018 - 7.10.2019
Bemyndigande
18 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995)
Ersätter anvisningen
A84/200/2017

Denna anvisning beskriver förfarandet för att anmäla behövliga planuppgifter till Skatteförvaltningen för verkställandet av fastighetsbeskattningen. Förfarandet togs i bruk 7.5.2017.

Förfarandet har preciserats 8.5.2018 i fråga om anmälan om planenligt användningsändamål.

1 Författningsgrund

Enligt 22 § 3 mom. i fastighetsskattelagen (654/1992) verkställer Skatteförvaltningen fastighetsbeskattningen utifrån de uppgifter som finns i Skatteförvaltningens register, de uppgifter som den skattskyldige har lämnat och de uppgifter som har fåtts av utomstående uppgiftsskyldiga med stöd av bestämmelserna i 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande (BFL, 1558/1995) samt utifrån annan utredning som har fåtts i ärendet.

Enligt 3 kap. 18 § 5 mom. i BFL ska statliga och kommunala myndigheter för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter som de har i sin besittning om fastigheter, om byggnaderna på dem, om markens och byggnadernas beskaffenhet samt om planläggningen och ägarna.

Med stöd av 18 § 8 mom. i BFL kan Skatteförvaltningen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas och om när och hur detta ska ske, eller begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.

2 Anmälan om planuppgifter

Ett nytt förfarande för att anmäla planuppgifter togs i bruk 2.5.2017. På detta sätt säkerställdes att heltäckande planuppgifter även i fortsättningen är tillgängliga i beskattningen och att Skatteförvaltningen får uppgifterna på elektronisk väg och i ett format som lämpar sig för dagens beskattningsförfarande. Samma förfarande kan även tillämpas för rättelse av de plan- och byggrättsuppgifter som använts för beskattningen.

I fråga om de planenliga användningsändamålsuppgifter som kommunerna anmält har vi upptäckt att olika kommuner använder olika beteckningar om användningsändamål.

Användningsändamål enligt detaljplan ska anmälas i den form som det har beskrivits i miljöministeriets publikation "Handledning 12 Beteckningar och bestämmelser i detaljplaner", eftersom uppgiften ska användas för att fastställa markens beskattningsvärde för fastighetsbeskattningen. Beteckningar för användningsändamål och förklaringar finns också i Exceltabellen i kommentarsfältet vid rubriken Användningsändamål.

2.1 Datainnehåll

För fastighetsbeskattningen behöver Skatteförvaltningen uppgifter om nya detaljplaner och stranddetaljplaner samt ändringar i dem. Åtminstone följande uppgifter behövs om alla planläggningsenheter:

  • fastighetsbeteckning/outbrutet område
  • typ av plan
  • dag då planen träder i kraft
  • planläggningsenhetens beteckning
  • typ av planläggningsenhet
  • användningsändamål (det huvudsakliga användningsändamålet som nämns i miljöministeriets publikation)
  • areal
  • byggrätt

Om det är fråga om rättelse av uppgifter som använts i beskattningen ska även ett kryss (x) sättas vid punkten Korrigeringsuppgift, förutom att ovan nämnda uppgifter ska anges.

2.2 När uppgifterna ska lämnas

Uppgifter om nya detaljplaner eller stranddetaljplaner och ändringar i dem ska lämnas till Skatteförvaltningen genast efter att beslutet om en plan har fastställts.

Uppgifterna kan alltså lämnas i realtid flera gånger om året.

2.3 Hur uppgifterna ska lämnas

Uppgifterna lämnas elektroniskt till Skatteförvaltningen i den bifogade Excel-tabellen. Det finns en malltabell på en separat flik med exempel på vilka uppgifter som ska fyllas i.

Filen skickas som en e-postbilaga till adressen Kunnat@vero.fi. Vilken kommun anmälan gäller ska framgå av e-postmeddelandets rubrik. Filen ska namnges så att kommunens namn, tabellens innehåll och året framgår. E-postmeddelandets rubrik kan således vara exempelvis: Helsingfors planändringar 2018.

överdirektör Heli Lähteenmäki

överinspektör Auli Hirsjärvi

Bilaga

Planuppgifter från kommunerna (xlsx)

Sidan har senast uppdaterats 15.5.2018