Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Giltighet
Tills vidare

Anvisningen har uppdaterats 2.7.2019. Anvisningens språkdräkt har korrigerats. Dessutom har termen Skatteförvaltningen i punkt Besvär hos förvaltningsdomstol (4:e stycke) ersatts med termen skatteombudet och en länk har lagts till punkt Förhandsavgörande.

Bränsleavgift skall betalas för privata fritidsbåtar i vilka det används skattefritt bränsle eller bränsle som beskattas lindrigare än motorbensin eller dieselolja. Bränsleavgift tas ut för att förhindra att bränsle som ger upphov till avgiftsskyldighet används. Lagens centrala syfte är således att förbjuda användningen av lätt brännolja och motorbrännolja i fritidsbåtar.

Med dieselolja avses alla motorbränslen som är avsedda att användas i fordons och båtars dieselmotorer och för vilka punktskatt tagits ut enligt skattenivån för dieselolja. Med lätt brännolja avses färgad dieselolja, motorbrännolja eller annan motsvarande brännolja som lämpar sig att användas vid uppvärmning, i arbetsmaskiner och i fast installerade motorer och för vilka punktskatt tagits ut enligt skattenivån för lätt brännolja. Också biobränsle kan användas som bränsle i en privat fritidsbåt, om punktskatt betalats för det enligt skattenivån för motorbensin eller dieselolja.

Skattebehandlingen av annan fartygstrafik:

Bränsleavgift för privat fritidsbåt

Privat fritidsbåt

Med privat fritidsbåt avses ett fartyg som av en fysisk eller juridisk person som äger eller hyr fartyget eller på annat sätt fått nyttjanderätt till det används för annat än kommersiella ändamål. Om fartyget används för passagerar- eller godsbefordran eller tillhandahållande av tjänster mot ersättning, är det inte fråga om en i lagen avsedd privat fritidsbåt. Inte heller en båt som används i en offentlig myndighets verksamhet är en privat fritidsbåt.

Påförande av bränsleavgift

Myndigheter

Tillsynen över användningen av bränslen utövas av tull-, polis- och gränsbevakningsmyndigheterna som har rätt att utföra sådana kontroller av bränsle och båtar som är nödvändiga för att reda ut vilken sorts bränsle som används. Detta utreds i allmänhet genom att ta bränsleprov från båtens bränsletank.

Bränsleavgiften debiteras av Skatteförvaltningen.

Debitering

Bränsleavgift debiteras om det konstateras att det i en privat fritidsbåt med dieselmotor enbart eller delvis har använts skattefritt bränsle eller bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja, eller om det konstateras att skattefritt bränsle eller bränsle som beskattas lindrigare än motorbensin har använts i en privat fritidsbåt som är avsedd för bensindrift. Bränsleavgift tas ut även om det i båten används bränsleavgiftsgrundande bränsle bara delvis.

Bränsleavgift tas ut för sådana fritidsbåtar vilkas ägare har hemort i Finland men också för privata fritidsbåtar vilkas ägare har hemort någon annanstans än i Finland, om fartyget används i Finland.

För bränsle som finns i bränsletanken på en båt som anländer till finskt territorium tas ut bränsleavgift, om bränslet har gjorts identifierbart genom tillsats av färg- och identifieringsämnen så att bränslet anses som lätt brännolja enligt finsk punktskattelagstiftning. Ingen avgift tas däremot ut om bränslet i båtens sedvanliga bränsletank inte gjorts identifierbart på ovan nämnda sätt.

Konstaterande av användning

Förbjudet bränsle anses ha använts när det på basis av ett bränsleprov eller annan bevisning konstateras att en tank som hör till båtens bränslesystem innehåller bränsleavgiftsgrundande bränsle. Bränsleavgift skall betalas oberoende av hur och var båten används.

Avgiftsskyldiga

Bränsleavgift påförs den som vid användningen av bränsleavgiftsgrundande bränsle är båtens ägare. Innehas båten av någon annan än ägaren, påförs bränsleavgiften innehavaren. Lagens syfte är att avgiften i alla situationer påförs den som använder båten med förbjudet bränsle. Som hjälp vid fastställande av fartygets ägare eller innehavare används uppgifter i det register som avses i lagen om farkostregistret (976/2006). Om det inte går att utreda vem som är fartygets ägare eller innehavare, påförs bränsleavgiften den som framför fartyget.

Bränsleavgiftens storlek

Bränsleavgiftens storlek beror inte på hur mycket bränsle som de facto använts i båten utan avgiftsbeloppet är graderat enligt den maskineffekt tillverkaren meddelat:

Effekt Bränsleavgift euro
Högst 50 kw 750
Över 50 kw–100 kw 1 500
Över 100 kw–150 kw 2 250
Över 150 kw–200 kw 3 000
Över 200 kw– 4 000
 

Bränsleavgift tas ut för varje konstaterad användning. Bränsleavgift kan således tas ut på nytt, om bränsleavgiftsgrundande bränsle används på nytt trots att avgift redan påförts. Dessutom är det möjligt att höja bränsleavgiften med högst 50 procent om användningen av fel bränsle upprepas. Om användningen av fel bränsle är särskilt graverande, kan avgiften dock höjas med hela 100 procent.

Fortsatt framförande av båt

En båt där bränsleavgiftsgrundande bränsle konstateras ha använts får efter utredningen av grunderna för påförande av avgiften framföras med samma bränsle till närmaste av tillsynsmyndigheten anvisade ställe där bränslet kan bytas ut.

En båt för vilken bränsleavgift skall tas ut får inte föras ut ur landet förrän bränsleavgiften är betald, om Skatteförvaltningen inte tillåter detta till följd av att en godtagbar säkerhet har ställts för betalningen av bränsleavgiften.

Betalning av bränsleavgift

Bränsleavgiften skall betalas inom 30 dagar räknat från den dag då debiteringsbeslutet meddelades. Om bränsleavgiften inte har betalts inom utsatt tid, tas hos den avgiftsskyldige ut förseningsränta.

Skatteförvaltningen skall på begäran utfärda ett intyg över att ett fartyg inte är belagt med obetald bränsleavgift. För utfärdande av intyget debiteras en avgift.

Användningsförbud

Om bränsleavgiften inte har betalts inom utsatt tid, får båten inte användas i trafik. Användningsförbudet blir aktuellt genast efter att avgiften blivit obetald. Båten får inte användas i trafik ens i det fall att äganderätten till eller innehavet av båten har överförts på någon annan än den avgiftsskyldige. Båten får användas först när bränsleavgiften har betalts.

Den skattemyndighet som påfört bränsleavgiften kan, på ansökan och på de villkor som den bestämmer, av särskilda skäl återkalla ett användningsförbud för viss tid eller helt och hållet, om användningsförbudet är uppenbart oskäligt. Ansökan kan göras av båtens ägare eller innehavare eller av den som har påförts bränsleavgiften.

Den som framför en båt för vilken bränsleavgift som förfallit till betalning är obetald, döms till böter för bränsleavgiftsförseelse.

Ändringssökande

Rättelse

Om bränsleavgift har debiterats eller återbetalts utan grund till ett för lågt eller till ett för högt belopp, kan Skatteförvaltiningen rätta beslutet om bränsleavgiften. Ett skriftligt rättelseyrkande skall tillställas den myndighet som fattat beslutet inom tre år från utgången av det år då avgiften påfördes eller det år som beslutet om återbetalning av avgiften gäller, dock alltid minst 60 dagar efter delfåendet av beslutet.

Besvär hos förvaltningsdomstol

Ändring i beslut som fattats med anledning av ett rättelseyrkande och beslut om annat än påförande av avgift och återbetalning av avgift, dvs. beslut om t.ex. användningsförbud för fartyg, får sökas genom besvär hos en förvaltningsdomstol.

Besvärsskriften ska lämnas in till förvaltningsdomstolen.

Besvärstiden vid beslut som fattats med anledning av ett rättelseyrkande är tre år räknat från utgången av det år då bränsleavgiften debiterades eller det år som beslutet om återbetalning av avgiften gäller.

Rätt att anföra besvär tillkommer den avgiftsskyldige eller annan berörd part, t.ex. den vars möjligheter att använda fartyget kan påverkas av bränsleavgiften, samt för statens del skatteombudet.

Närmare anvisningar i den besvärsanvisning som bifogats till beslutet.

Den avgiftsskyldige är skyldig att betala den bränsleavgift som påförts oberoende av om ändring i bränsleavgiften söks.

Ansökningar

Avgiftslättnad och uppskov med betalning

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som den bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från betalningen av bränsleavgift och förseningsränta samt ränta som skall betalas på grund av uppskov, om det kan anses vara oskäligt att ta ut dessa till fullt belopp.

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalningen av bränsleavgift på de villkor som finansministeriet bestämmer, om det kan anses oskäligt att bränsleavgiften skall betalas inom utsatt tid.

Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen kan på ansökan meddela ett avgiftsbelagt förhandsavgörande om tillämpningen av lagens bestämmelser, om saken är särskilt viktig för sökanden.

Rådgivning om bränsleavgift för fritidsbåtar:

Punktskatterådgivning till företag: tfn 029 497 155 (9–16.15) / Energi- och avfallsskatter

Sidan har senast uppdaterats 29.12.2016