Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Punktskattefrihet för bränslen på fartyg

Allmänt

I lagen om punktskatt på flytande bränslen samt i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen stadgas det om skattebehandlingen för bränslen som använts på fartyg. Enligt 9 § 1 mom. 4 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) samt 12 § 1 mom. 4 punkten och 21 § 1 mom. 4 punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen är bränslen som förbrukas på fartyg i annan trafik än privat nöjestrafik befriade från skatt och försörjningsberedskapsavgift. Bränslen som förbrukats på fartyg är skattefria också då fartygen går i kommersiell trafik till havs inom Finlands territorialvatten eller på inre vattenvägar. Skattefriheten verkställs i allmänhet genom att den betalda skatten på bränsle som i ovannämnda syfte använts på fartyget återbetalas på ansökan till idkaren av fartygstrafiken. Till vissa fartyg får bränsle emellertid överlåtas direkt skattefritt från en godkänd upplagshavares skatteupplag enligt 6 a § i förordningen om accis på flytande bränslen (922/97).

I 19 § 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) finns bestämmelser om skattefria bränslen för fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik.

Handels- och myndighetsfartyg Bränslen på fartyg som används i handelssjöfart och i andra motsvarande kommersiella eller administrativa uppgifter är skattefria. Med användning av fartyg för kommersiell verksamhet avses tillhandahållande av transporter eller andra tjänster mot ersättning. Bränslet är skattefritt då det förbrukas på handels- och förbindelsefartyg avsedda för transport av bland annat passagerare och gods och på fartyg som används av myndigheter i administrativa uppgifter. Skattefritt är också bränsle som används på mudderverk, sandskutor eller landsvägsfärjor för tillhandahållande av tjänster mot ersättning. Skattefriheten gäller endast bränsle som används för att framföra fartyg på vatten. Således är bränslet som förbrukas av en grävmaskin som är fastmonterad på ett mudderverk och har en egen motor och bränsletank inte skattefritt.

Bränsle som förbrukas på privata nöjesfartyg är däremot inte skattefritt. Med privat nöjesfartyg (fritids-båt) avses fartyg som av en fysisk eller juridisk person som äger eller hyr fartyget eller på något annat sätt fått nyttjanderätt till det används för annat än kommersiella ändamål och särskilt för andra ändamål än transport av passagerare eller varor eller tillhandahållande av tjänster mot ersättning eller i en offentlig myndighets verksamhet (2 § 24 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen).

Användningen av ett fartyg i samband med ett företags affärsverksamhet jämställs med privat bruk om den direkta avsikten med användningen inte är att tillhandahålla transporttjänster eller andra tjänster mot ersättning. Skatt ska således betalas för bränslet till exempel när ett fartyg som ägs eller hyrs av ett företag används i näringsverksamhet för transport av personer eller varor, om företaget inte utför dessa transporter mot ersättning. Användning av fartyg för representationsändamål eller för personalrekreation anses också vara nöjestrafik.

Enligt lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar (1307/2007) är användning av lätt brännolja och motorbrännolja förbjudet i fritidsbåtar.

Fiskefartyg

Det finns särskilda villkor för skattefrihet för bränslen på fiskefartyg. Bränslen är skattefria till den del de används vid yrkesfiske (9 § 4 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen 1472/1994). Med yrkesmässigt fiske avses verksamhet där utövaren hör till de kommersiella fiskare i grupp I som avses i 88 § i lagen om fiske (379/2015) eller till motsvarande grupp av yrkesfiskare enligt lagstiftningen för landskapet Åland (2§ 25 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen 1472/1994). En förutsättning för att verksamhetsutövaren ska höra till denna grupp I är att utövarens genomsnittliga omsättning under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiger det belopp som anges i 3 § 1 mom. i mervärdesskattelagen eller att utövaren har en plan för hur detta mål ska nås.

Bränslen som i ett fiskefartyg använts för kommersiellt fiske är fortfarande skattefria under förutsättning att fiskefartyget har antecknats i det fiskefartygsregister som avses i de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om verkställighet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994), det fiskefartygsregister som avses i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010), det farkostregister som avses i lagen om farkostregistret (424/2014) eller ett motsvarande fiskefartygsregister enligt lagstiftningen för landskapet Åland. Registeruppgifterna ska vara i kraft när det skattefria bränslet anskaffas och används (10 § lagen om punktskatt på flytande bränslen 1472/1994). Med fiskefartygs- och yrkesfiskarregister avses de register som förs av ELY-centralerna och på Åland av landskapsregeringen.

På skattefrihet tillämpas även i övrigt vad som i punktskattelagen eller med stöd av den stadgas om punktskatt. Således tillämpas bestämmelserna om punktskatt bland annat på skatteåterbäring, återkrav av ett för stort återbäringsbelopp samt på efterbeskattning och skatteförhöjning i fråga om bränsle som felaktigt anskaffats punktskattefritt. Den som idkar fartygstrafik ska vid behov för skattemyndigheten visa upp sin bokföring samt på uppmaning lämna uppgifter som hänför sig till skatteåterbäring eller skattefria anskaffningar.

Belopp av den skatt som återbetalas

Bränsle som frisläppts för konsumtion efter 1.1.2014

Skatteförvaltningen fastställer för januari–juni och för juli–december beloppet av den punktskatt som återbetalas för motorbensin, dieselolja, lätt brännolja och flytgas samt för de produkter som ersätter dessa. Beloppet av återbäringen fastställs enligt genomsnittet av den skatt som per liter betalats för det bränsle och de ersättande produkter som frisläppts för skattebelagd konsumtion.

Någon återbäring betalas dock inte enligt det av Skatteförvaltningen (eller före 2017 av Tullen) fastställda beloppet för bränsle som till sin sammansättning inte motsvarar det som med stöd av miljöskyddslagen (86/2000) föreskrivs om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen och inte heller för lätt brännolja som innehåller mer än sju volymprocent biobrännolja. För att få återbäring kan sökanden då lämna in en tillförlitlig redogörelse för den skatt och försörjningsberedskapsavgift som har betalats för bränslet och återbäringen betalas på basis av redogörelsen enligt bränsleskattetabellen i bilagan.

Om det av Skatteförvaltningen (eller före 2017 av Tullen) fastställda återbäringsbeloppet inte kan användas och om sökanden inte lägger fram någon redogörelse för den skatt som faktiskt betalats för bränslet är skatteåterbäringens belopp:

 1. för motorbensin, etanol, blandning av motorbensin och etanol eller för en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 22 i skattetabellen;
 2. för dieselolja eller biodieselolja, blandning av dieselolja och biodieselolja eller för en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 49 i skattetabellen;
 3. för lätt brännolja, biobrännolja, blandning av lätt brännolja och biobrännolja eller för en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 64 i skattetabellen.
 4. för flytgas, bioflytgas, blandning av flytgas och bioflytgas eller för en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 113 i skattetabellen.

För övriga bränslen, t.ex. för stenkol eller naturgas, betalas återbäringen enligt skattetabellen i bilagan.

Bränslen som frisläppts för konsumtion före år 2014

För att få återbäring kan sökanden då lämna in en tillförlitlig redogörelse för den skatt och försörjningsberedskapsavgift som har betalats för bränslet och återbäringen betalas på basis av redogörelsen enligt bränsleskattetabellen i bilagan. Om sökanden inte lägger fram någon redogörelse för den skatt som faktiskt betalats för bränslet är skatteåterbäringens belopp:

 1. för motorbensin, etanol, blandning av motorbensin och etanol eller för en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 22 i skattetabellen
 2. för dieselolja eller biodieselolja, blandning av dieselolja och biodieselolja eller för en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 57 i skattetabellen;
 3. för lätt brännolja, biobrännolja, blandning av lätt brännolja och biobrännolja eller för en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 64 i skattetabellen. För övriga bränslen, t.ex. för stenkol eller naturgas, betalas återbäringen enligt skattetabellen i bilagan.

Skatteåterbäringsförfarande

Ansökan om återbäring av bränsleskatt och försörjningsberedskapsavgift ska lämnas in till Skatteförvaltningen. Återbäring kan sökas för det bränsle som använts under ett kalenderår eller separat för perioderna januari–juni och juli–december. Ansökan om återbäring ska vara Skatteförvaltningen tillhanda senast inom tre år från utgången av den period som ansökan gäller. Beloppet som utbetalas som återbäring är lika stort som skatten och försörjningsberedskapsavgiften var vid tidpunkten för anskaffningen. Någon återbäring betalas inte om återbäringsbeloppet understiger 330 euro. Denna gräns gäller dock inte fiskefartyg. Den som idkar fartygstrafik kan med en och samma ansökan söka återbäring för allt det bränsle som använts på flera olika fartyg, med undantag av fiskefartyg.

Eftersom någon skatt inte återbetalas för bränsle som använts på ett fartyg för privat bruk, ska den sökande tillförlitligt bevisa att fartyget använts för yrkesfiske eller annat skattefritt ändamål. Den som idkar fartygstrafik ska redogöra för sina anskaffningar av bränsle och för mängden bränsle som använts under ansökningsperioden. Till ansökan ska kopior av bränsleinköpsfakturor och fraktsedlar eller andra verifikat bifogas.

Anskaffning av bränsle skattefritt från en godkänd upplagshavares skatteupplag

I fråga om fartyg som nämns i 6 a § i ändringen av förordningen om accis på flytande bränslen eller i fråga om dieselmotorförsedda fartyg som hör till de i paragrafen nämnda fartygstyperna, får lätt och tung brännolja som används som bränsle på fartyget enligt bestämmelserna om proviantering överlåtas skattefritt direkt till fartyget från en godkänd upplagshavares skatteupplag. Fartyg som registrerats i utlandet anses idka yrkesmässig internationell trafik avsedd i 16 § i punktskattelagen och denna ändring påverkar inte skattefriheten för bränslen på fartyg i internationell trafik.

Bränsle kan anskaffas direkt skattefritt till följande dieselmotorförsedda fartyg:

 • handelsfartyg som antecknats i fartygsregistret och vars längd är minst 15 meter
 • fartyg som ägs och används av sjöfartsverket, gränsbevakningsväsendet, Tullen, vägverket, försvarsmakten och polisväsendet
 • fartyg som ägs och används av Ålands landskapsregering
 • mudderverk och sandskotor
 • trålare samt fiskefartyg som antecknats i fiskefartygsregistret och vars längd är minst 15 meter
 • fartyg som ägs och används av Finlands Sjöräddningssällskap rf, Håll Skärgården Ren rf, Ålands Sjöräddningssällskap r.f och ELY-centralen i Södra Savolax

När skattefritt bränsle anskaffas från en godkänd upplagshavares skatteupplag ska säljaren göra  en anteckning om skattefriheten och grunden för skattefriheten i fakturan eller motsvarande  verifikat samt ha en sådan bokföring av vilken framgår de skattefritt anskaffade mängderna och produkternas användning (94 § 2 mom. i punktskattelagen 182/2010).

Om något fartyg som nämns i förordningen 6 a § också används som privat nöjesfartyg, till exempel för representationsändamål eller för personalrekreation, får bränsle inte anskaffas och överlåtas skattefritt utan då genomförs skattefriheten genom ansökan om återbäring. Också skattefrihet för bränsle som använts på andra än i 6 a § nämnda dieselmotorförsedda fartyg beviljas på ansökan om villkoren för skattefrihet uppfylls.

Tabeller

Mera information

Ansökan om stöd och återbäring Punktskatterådgivning för företag: tfn 029 497 155 (9-16-15) /Energi- och avfallsskatter

Sidan har senast uppdaterats 29.12.2016