Avfallsbeskattning

Giltighet
Tills vidare

Avfallsskattelagens tillämpningsområde

Avfallsskatt ska betalas för avfall som förts till avstjälpningsplats. Skatten uppbärs med stöd av avfallsskattelagen (1126/2010). Avfallsskattelagen tillämpas inte på sådant farligt avfall som avses i avfallslagstiftningen. Skatteförvaltningen sköter uppbörden av och tillsynen över skatten.

Avstjälpningsplats

I avfallsskattelagen avses med avstjälpningsplatsverksamhet endast slutdeponering av avfall i avfallshögar eller på motsvarande plats. Som skattepliktig slutdeponering av avfall betraktas sådan verksamhet som förutsätter miljötillstånd för avstjälpningsplats enligt miljölagstiftningen. Avfallsskattelagen tillämpas både på allmänna och på privata avstjälpningsplatser.

Områden som ställs utanför lagens tillämpningsområde

Avfallsbeskattningen riktas endast mot behandling av avfall på avstjälpningsplatser. Bland annat behandling i anläggningar för problemavfall och i anläggningar för avfallsförbränning omfattas inte av skatten. Fria från avfallsskatt är även områden som är belägna på samma avfallsbehandlingsområden i anslutning till avstjälpningsplatser men som används för andra funktioner än för slutdeponering. Exempel på områden som är belägna på samma avfallsbehandlingsområde och som används för annat än för slutdeponering är:

  • Jordtipp: ett område där endast jord- och berggrundsmaterial deponeras. På området kan skattefritt deponeras t.ex. stenar som uppstår som industriell biprodukt, sand och stendamm samt annat motsvarande material.
  • Komposteringsområde: ett område där endast separat insamlat bioavfall och avloppsslam komposteras eller annars behandlas biologiskt. Om annat än ovan avsett avfall förs till området, kan området betraktas som en avstjälpningsplats enligt avfallsskattelagen.
  • Mellanlagringsområde: ett område där avfall tillfälligt förvaras, avskilt från annat avfall, en kortare tid än tre år innan det behandlas eller återvinns någon annanstans. Återvinnings- eller behandlingssyftet av det avfall som mellanlagras ska vara känt redan när avfallet förs till området. Maximitiden på tre år gäller ett enskilt avfallsparti. Den s.k. FIFO-principen (first in - first out) tilllämpas när lagringstiden konstateras, dvs. likadant avfall anses ha förts bort från området i samma ordning som det har förts till området. Om maximitiden överskrids för ett enda avfallsparti, anses området vara en avstjälpningsplats enligt avfallsskattelagen, och allt avfall där anses vara skattepliktigt.
  • Avfallsåtervinningsområde: ett område som är beläget någon annanstans än på en avstjälpningsplats och på vilket avfall återvinns. Vid bedömning av huruvida det är fråga om skattefri återvinning av avfall stöder man sig på miljötillståndet för objektet. Avfallet ska dock alltid i fråga om typ och art vara sådant att det kan återvinnas i det aktuella objektet. Den som återvinner avfallet ska dessutom visa att återvinningen till sin natur är sådan att den ersätter jungfruliga råvaror.

De ovan avsedda andra områdena ska vara klart åtskilda från avfallshögen, dvs. från en sådan avstjälpningsplats som avses i avfallsskattelagen. De kan skiljas åt t.ex. med hjälp av landskapsarkitektur, en häck eller en väg. Det är lättare att åtskilja områdena från varandra, om det har gjorts en karta över hela avfallshanteringsområdet, där områden med olika syften är klart åtskilda. Det räcker dock inte med en karta, utan områdena ska kunna särskiljas från varandra också i terräng. Oråden som används för olika syften ska åtskiljas från varandra på så sätt att det inte är möjligt att avfall som finns på olika områden sammanblandas.

Skattepliktigt avfall

Skatt ska uppbäras för sådant avfall enligt avfallslagstiftningen som kan återvinnas i tekniskt och miljömässigt hänseende. Skattepliktigt avfall uppräknas i skattetabellen i bilagan till avfallsskattelagen. Skattetabellens avfallskategorier motsvarar innehållsmässigt kategorierna i miljöministeriets förordning om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall samt i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland.

Skattefritt avfall

Avfall som återvinns på avstjälpningsplatsen

Skatt betalas inte för sorterat avfall som förs till en avstjälpningsplats och som återvinns på avstjälpningsplatsen i konstruktioner eller byggnader som behövs när avstjälpningsplatsen inrättas, används eller stängs. Exempelvis asfaltavfall kan återvinnas skattefritt i vägar på avstjälpningsplatsen, tegelkross i ytkonstruktioner samt skräpiga kompostprodukter som är av dålig kvalitet med tanke på det primära användningsändamålet för att täcka avstjälpningsplatsen. Skattefriheten av avfall som kan återvinnas gäller dock inte glasavfall eller betongavfall bestående av bitar med en diameter över 150 millimeter.

Avfall kan återvinnas skattefritt på avstjälpningsplatsen om miljötillståndet för avstjälpningsplatsen eller tillsynsmyndighetens avgörande och dess kvalitativa och kvantitativa avgränsningar möjliggör återvinning av avfallet i fråga.

För att återvinning ska godkännas som skattefri ska den vara planmässig, dvs. återvinningsobjektet ska vara känt redan när avfallet förs till avstjälpningsplatsen. Avfallet ska också ha sådana egenskaper att det lämpar sig för det objekt där det används.

Avfall från avsvärtning

Skatt betalas inte för sorterat slam från avsvärtning av returpapper (03 03 05) som förs till en avstjälpningsplats. Slam från avsvärtning är dock skattefritt först från ingången av kalendermånaden efter den då Europeiska kommissionen har godkänt skattefriheten.

Skattskyldig

Skattskyldig är huvudmannen för avstjälpningsplatsen, dvs. till exempel en samkommun som upprätthålleravstjälpningsplatsen, ett förbränningsanläggningsbolag i aktiebolagsform som ägs av flera kommuner gemensamt eller ett privat företag i avfallsbranschen eller en produktionsanläggning som upprätthåller avstjälpningsplatsen för avfallet från den egna produktionsverksamheten. Huvudmannen för avstjälpningsplatsen ska inneha miljöstillstånd för avstjälpningsplatsen eller, om ansökan om miljötillstånd har försummats, vara skyldig att ansöka om det.

Mängder som ska beskattas

I skatt ska betalas 55 euro per ton avfall som förs till avstjälpningsplatsen.

Skatten fastställs för varje skatteperiod för det avfall som under skatteperioden har förts till avstjälpningsplatsen. Skatteperioderna är januari-mars, april-juni, juli-september och oktober-december.

Om ett område som betraktats som mellanlagringsområde anses vara en skattepliktig avstjälpningsplats på grund av lagringstidens längd, anses allt avfall som finns på området vara skattepliktigt. När skatten påförs anses allt avfall ha förts till avstjälpningsplatsen den dag då fristen på tre år löpte ut. När skatten
påförs tillämpas på avfallet i fråga vad som föreskrivs i avfallsskattelagen.

Avdrag

Den skattskyldige har rätt att från den skatt som ska betalas för en skatteperiod dra av den skatt som har betalats eller ska betalas för avfall som under skatteperioden förts bort från avstjälpningsplatsen. Avdrag kan göras för sådant avfall som huvudmannen för avstjälpningsplatsen visar att han fört bort från avstjälpningsplatsen och bara för sådant avfall som har varit skattepliktigt när det förts till avstjälpningsplatsen. Kan det ovannämnda avdraget inte göras till fullt belopp när den skatt som ska betalas för skatteperioden räknas ut, får den skattskyldige dra av det återstående beloppet i skattedeklarationerna för de följande skatteperioderna under året eller för skatteperioderna under följande kalenderår.

Om avdragsrätten inte har kunnat användas till fullt belopp inom den angivna tidsfristen för görande av avdrag, har den skattskyldige rätt att på ansökan få återbäring som motsvarar den betalda skatten som inte blivit avdragen. Tidsfristen för ansökan om återbäring är tre år efter utgången av det kalenderår då rätten att göra avdraget uppstod. Obs! Rätt till återbäring finns inte om rätten att göra avdraget uppstått före år 2014.

Exempel: Om man år under skatteperioden januari–mars 2014 har fört bort avfall från avstjälpningsplatsen och man inte har kunnat göra avdraget till fullt belopp för den skatteperioden, för de följande skatteperioderna samma år eller för skatteperioderna under följande kalenderår (avdragsbeloppet överskrider skatten som ska betalas), kan den skattskyldige efter det ansöka om återbäring av skatt som inte blivit avdragen. I exempelfallet kan återbäringsansökan lämnas tidigast år 2016 och tidsfristen för sökande av återbäring pågår fram till slutet av år 2017.

Den skattskyldiges skyldigheter

Registreringsskyldighet

Huvudmannen för avstjälpningsplatsen ska innan verksamheten inleds göra en anmälan till Skatteförvaltningen för registrering som skattskyldig. Efter registreringen får den skattskyldige en skattedeklarationskod med vilken deklarationen i regel inlämnas i Skatteförvaltningens Punktskattedeklaration-tjänst.

Om avstjälpningsplatsen tas ur bruk, ska även detta anmälas till Skatteförvaltningen. Avstjälpningsplatsen har tagits ur bruk när till den inte längre förs skattepliktigt avfall som antingen deponeras så att det är skattepliktigt eller som återvinns skattefritt.

Skyldighet av inlämna skattedeklaration och statistikrapport

Den skattskyldige ska för varje skatteperiod senast den 18:e dagen månaden efter skatteperioden ge in skattedeklaration till Skatteförvaltningen. Separat skattedeklaration ska lämnas för varje avstjälpningsplats.

Den skattskyldige ska därtill för varje skatteperiod inlämna en separat statistikrapport till Skatteförvaltningen över sådant till avstjälpningsplatsen fört icke skattepliktigt avfall som avses i 5 § 1 mom. i avfallsskattelagen. En separat statistikrapport ska inlämnas för varje avstjälpningsplats senast den 18 dagen i månaden efter skatteperioden. Statistikrapporten ska också i regel inlämnas i Skatteförvaltningens Punktskattedeklaration-tjänst. Statistikrapporten ska inlämnas även om man under skatteperioden inte har fört till avstjälpningsplatsen något sådant avfall som omfattas av deklarationsskyldigheten.

Deklarationsskyldigheten gäller också huvudmän för sådana områden som tidigare betraktats som mellanlagringsområden men som på grund av mellanlagringens längd behandlas som avstjälpningsplatser. Huvudmannen för området ska inlämna en skattedeklaration genast då fristen på tre år har löpt ut. Efter det ska huvudmannen för avstjälpningsplatsen ge in skattedeklaration normalt enligt 10 § i avfallsskattelagen. Om man inte har gett in skattedeklaration på eget initiativ, ska efterbeskattningen med skattehöjningar verkställas.

Bokföringsskyldighet

Den skattskyldige ska ha en bokföring av vilken framgår den mängd avfall som förts till avstjälpningsplatsen samt övriga uppgifter som behövs för verkställandet av och tillsynen över beskattningen.

Huvudmannen för ett mellanlagringsområde ska ha sådan bokföring att ur den framgår arten, mängden och förvaringstiden för avfall som förts till området. Bokföringen ska när så rävs uppvisas för Skatteförvaltningen för granskning. I fråga om granskningen, skyldigheten att lämna uppgifter och besittningstagande samt tystnadsplikt tillämpas samma bestämmelser på ett mellanlagringsområde som på en avstjälpningsplats.

Bokföringsmaterialet ska förvaras minst fyra kalenderår efter utgången av skatteperioden. I fråga om ett mellanlagringsområde ska bokföringsmaterialet förvaras minst fyra kalenderår efter utgången av förvaringstiden för varje avfallsparti.

Tillämpning av bestämmelserna om punktskatteförfarandet

Vid avfallsbeskattning iakttas till många delar punktskatteförfarandet. I fråga om register, deklarationsskyldighet, verkställande av beskattningen, betalning av skatt och skatteuppbörd, granskning, uppgiftsskyldighet och besittningstagande, rättsmedel, tystnadsplikt samt straff i tillämpliga delar gäller vad som bestäms eller föreskrivs i punktskattelagen eller med stöd av den. På den avfallsskatteskyldige tillämpas härvid bestämmelserna i punktskattelagen om en skattskyldig som deklarerar per skatteperiod.

Öppna tjänsten

Mera information

Anmälan som görs av huvudmannen
för en avstjälpningsplats

Skattedeklarationsblanketter