Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Grundräntan har stigit

Har getts
6.2.2009
Diarienummer
120/345/2009
Giltighet
1.1.2009 – 30.6.2009
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om skatteförvaltningen (1557/95)

Beskattningen påverkas av två olika räntor: grundräntan och referensräntan. Finansministeriet fastställer grundräntan halvårsvis. Grundränteprocenten gäller i beskattningen den tid för vilken Finansministeriet har fastställt den.

Referensräntan meddelas av Finlands Bank. I beskattningen tillämpas alltid den referensränta som fastställts för det senare halvåret av det föregående året. Den referensränta som meddelas nu tillämpas i beskattningen 1.1.2009 – 31.12.2009. Till utgången av år 2008 tillämpas i beskattningen den referensränta som Finlands Bank fastställt för tiden 1.7–31.12.2007. De ränteprocent som grundar sig på referensräntan som gäller till utgången av år 2009 framgår av tabellen i slutet av detta meddelande.

Grundränta

Finansministeriet har fastställt grundräntan till 5,0 procent för tiden 1.1.2009 – 30.6.2009. Före det var grundräntan 4,75 procent för tiden 1.1.2008 – 31.12.2008.

Grundräntan tillämpas i beskattningen i följande situationer:

  1. För delägarlån ska grundräntan motsvarande ränta uppbäras, om lånet inte ska i enlighet med 53 a § i inkomstskattelagen räknas till kapitalinkomst för fysisk person som är delägare. Ränta ska således uppbäras av ett lån som
    – har återbetalats under samma skatteår,
    – har givits före 3.4.1998,
    – har getts till en sådan delägare, vars ägarandel eller röstetal ensamt eller tillsammans med familjemedlemmarna är mindre än 10 procent.
  2. För anställningslån (ISL 67 §) ska grundräntan motsvarande ränta uppbäras; ränteförmån betraktas som skattepliktig förvärvsinkomst till den del som den underskrider grundräntan.
  3. Vid beräkning av räntan på s.k. negativt eget kapital. Från näringsverksamhet anses inte härröra den del av räntorna som motsvarar den negativa återstod av det egna kapitalet som uppkommit på grund av privatuttag, multiplicerad med en ränteprocent som motsvarar grundräntan höjd med en procentenhet. Detta gäller för privata uttag som har lyfts från en enskild rörelse eller ett enskilt yrke eller från en näringssammanslutning. (NärSkL 18.2 §)

Referensränta

Referensräntan som Finlands Bank har meddelat för tiden 1.7.2008–31.12.2008 är 4,5 procent. Referensräntan påverkar återbäringsräntan, kvarskatteräntan, samfundsräntan som skall betalas, skattetillägget och förseningsräntan. Den meddelade referensräntan tillämpas i beskattningen 1.1.2009–31.12.2009.

Återbäringsräntor

Återbäringsräntan är den ovan nämnda referensräntan minskad med två procentenheter. Återbäringsräntan för år 2009 är således 2,5 procent. Återbäringsräntan räknas ut på fysiska personers och dödsbons skatteåterbäringar från den 1 februari till utgången av den månad som föregår återbäringsmånaden. Samfundsräntan som återbärs räknas ut från dagen efter den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen till utgången av månaden före den då förskottsåterbäringen skall ske.

Den ränta som betalas på skatteåterbäringar är lika stor för alla skattskyldiga, såväl fysiska personer och dödsbon som samfund och samfällda förmåner. Samma ränteprocent används också för återbäringar av mervärdesskatt, fastighetsskatt, överlåtelseskatt samt skatt på arv och gåva. Återbäringsräntan utgör skattefri inkomst.

Kvarskatteräntor

Kvarskatteränta tas ut hos fysiska personer och dödsbon om de förskottsskatter som räknas dem till godo inte räcker till som betalning av skatterna. Kvarskatteräntan är lika stor som återbäringsräntan, dvs. 2,5 procent för år 2009. Till den del kvarskattebeloppet överstiger 10 000 euro utgör kvarskatteräntan referensräntan ökad med 2 procentenheter, dvs. 6,5 procent. För kvarskatter för skatteåret 2008 räknas kvarskatteräntan från 1.2.2009 till kvarskattens första förfallodag.

Kvarskatteräntan debiteras endast till den del beloppet överstiger 20 euro. Ränta på kvarskatter för skatteåret 2008 debiteras först då kvarskattebeloppet överstiger ca 950 euro. För att slippa betala kvarskatteränta skall kunden senast 2.2.2009 betala förskottskomplettering minst till det belopp man får när kvarskattebeloppet minskats med ca 950 euro. Kvarskatteräntans storlek kan minskas genom att betala förskottskomplettering senast 30.9.2009. Anvisningar för betalning av förskottskomplettering finns på webbplatsen www.skatt.fi under länken Betalningar och återbäringar i punkt Betalning av skatter.

Samfundsränta som skall betalas

Samfund och samfällda förmåner påförs samfundsränta som skall betalas, om beloppet av skatt som de skall betala överstiger de förskottsskatter som räknats dem till godo. Samfundsräntan som skall betalas för år 2009 är den ovan nämnda referensräntan ökad med 2 procentenheter, dvs. 6,5 procent. Man kan helt slippa betala samfundsränta om man inom fyra månader räknat från den månad då räkenskapsperioden gått ut betalar förskottskomplettering till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den slutliga skatten och de betalda förskotten. Beloppet av samfundsränta kan minskas så att man betalar förskottskomplettering senast en månad före beskattningens slutförande. Samfundsräntan som skall betalas får inte dras av i beskattningen

Dröjsmålsräntor

Också de dröjsmålsräntor som hänför sig till beskattningen är bundna till Finlands Banks referensränta. Förseningsränta påförs en sådan debiterad skatt som betalas för sent. Förseningsräntan för år 2009 är den ovan nämnda referensräntan ökad med 7 procentenheter, dvs. 11,5 procent. Också det skattetillägg som för år 2009 räknas ut på sådana för sent betalda skatter som skall betalas på eget initiativ (t.ex. mervärdesskatt och arbetsgivarprestationer) är 11,5 procent.

Förseningspåföljder skall betalas på sådana skatter på eget initiativ som man betalar efter den lagstadgade betalningsdagen Skattetillägg tas ut också i samband med sådan rättelse av beskattningen som grundar sig på efterbeskattningen eller försummelse av deklarationsskyldigheten. Beloppet av förseningsränta och skattetillägg är alltid minst tre euro. De får inte dras av i beskattningen.

För att räkna ut beloppet av förseningsränta och skattetillägg kan man använda räknaren för förseningsränta på webbplatsen www.skatt.fi. Till räknaren hittar man via genvägen på ingångssidan.

Räntorna i beskattningen under år 2008 och 2009

 

Ränta Grund 2008 2009
Återbäringsränta referensränta - 2 % 2,5 % 2,5 %
Samfundsränta som återbärs referensränta - 2 % 2,5 % 2,5 %
Kvarskatteränta upp till 10 000 euro referensränta - 2 % 2,5 % 2,5 %
Kvarskatteränta till den del som överskrider 10 000 euro referensränta + 2 % 6,5 % 6,5 %
Samfundsränta som skall betalas referensränta + 2 % 6,5 % 6,5 %
Förseningsränta referensränta + 7 % 11,5 % 11,5 %
Skattetillägg referensränta + 7 % 11,5 % 11,5 %

   

Biträdande direktör  Anneli Kukkonen

Överinspektör   Anna SirénSidan har senast uppdaterats 6.2.2009