Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Grundräntan har sjunkit, referensräntan på tidigare nivå

Har getts
11.1.2013
Diarienummer
A7/200/2012
Giltighet
1.1.2013–30.6.2013
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)

Grundräntan och referensräntan har också skattemässig betydelse. Finansministeriet fastställer grundräntan halvårsvis. Grundräntesatsen tillämpas i beskattningen för samma tid som Finansministeriet har fastställt den för.

Referensräntan meddelas av Finlands Bank. I beskattningen tillämpas alltid den referensränta som fastställts för det senare halvåret av det föregående året. Den referensränta som meddelades i juni 2012 tillämpas således i beskattningen 1.1.2013–31.12.2013. Till utgången av år 2012 tillämpas i beskattningen den referensränta som Finlands Bank fastställt för tiden 1.7.2011–31.12.2011. De räntesatser som grundar sig på referensräntan och gäller till utgången av år 2013 framgår av tabellen i slutet av detta meddelande.

Grundränta

Finansministeriet har fastställt grundräntan till 0,75 procent för tiden 1.1.2013–30.6.2013. Grundräntan 1,5 procent för tiden 1.7.2012–31.12.2012 och 2 procent för tiden 1.7.2011–30.6.2012.

En räntesats som till beloppet motsvarar grundräntan används i beskattningen i följande fall:

1. För delägarlån ska grundräntan motsvarande ränta tas ut om lånet inte enligt 53 a § i inkomstskattelagen har räknats som kapitalinkomst hos en delägare som är en fysisk person. Ränta ska således tas ut på lån som

  • har återbetalats under samma skatteår
  • har beviljats före 3.4.1998
  • har beviljats en sådan delägare vars ägarandel eller röstetal ensamt eller tillsammans med familjemedlemmarna är mindre än 10 procent.

2. Vid beräkning av räntan på s.k. negativt kapital. Från näringsverksamheten anses inte härröra den del av räntorna som motsvarar den negativa återstod av det egna kapitalet som uppkommit på grund av privatuttag som har lyfts från en enskild rörelse eller ett enskilt yrke eller från en näringssammanslutning, multiplicerad med en ränteprocent som motsvarar Finlands Banks grundränta höjd med en procentenhet (L om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 18 § 2 mom.).

Referensränta

Finlands Bank har fastställt referensräntan till 1 procent för tiden 1.1.2013–30.6.2013. Referensräntan har varit 1 procent för tiden 1.1–31.12.2012 och 1,5 procent för tiden 1.7–31.12.2011 och 1 procent för tiden 1.7.2009–30.6.2011. Referensräntan påverkar återbäringsräntan, kvarskatteräntan, samfundsräntan som ska betalas, skattetillägget, förseningsräntan och dröjsmålsräntan på skattekontot. Den referensränta som fastställts för tiden 1.6.2012–31.12.2012 tillämpas i beskattningen 1.1.2013–31.12.2013.

Återbäringsräntorna för år 2013

Kvarskatteräntan är den ovan nämnda referensräntan minskad med två procentenheter. Från och med 1.1.2010 är återbäringsräntan dock alltid minst 0,5 procent. Återbäringsräntan för år 2013 är således 0,5 procent.

Återbäringsräntan räknas ut på fysiska personers och dödsbons förskottsåterbäringar från den 1 februari till utgången av den månad som föregår återbäringsmånaden.

Samfundsräntan som återbärs räknas ut från dagen efter den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen till utgången av månaden före den då förskottsåterbäringen betalas ut.

Den ränta som betalas på förskottsåterbäringar är lika stor för alla skattskyldiga, såväl fysiska personer och dödsbon som samfund och samfällda förmåner. Samma räntesats används också för återbäringar av mervärdesskatt, fastighetsskatt, överlåtelseskatt samt skatt på arv och gåva. Även krediteringsräntan på skattekontot är lika stor. Återbäringsräntan och krediteringsräntan utgör inte skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen.

Kvarskatteräntorna för år 2013

Kvarskatteränta tas ut hos fysiska personer och dödsbon om de förskottsskatter som räknas dem till godo inte räcker till som betalning för skatterna. Återbäringsräntan är referensräntan minskad med två procentenheter. Från och med 1.1.2010 är återbäringsräntan dock alltid minst 0,5 procent. Kvarskatteräntan för år 2013 är således 0,5 procent. Till den del kvarskattebeloppet överstiger 10 000 euro är kvarskatteräntan referensräntan ökad med 2 procentenheter, dvs. 3 procent. För kvarskatter för skatteåret 2012 räknas kvarskatteräntan från 1.2.2013 till kvarskattens första förfallodag.

Kvarskatteräntan debiteras endast till den del räntebeloppet överstiger 20 euro. Ränta på kvarskatter för skatteåret 2012 debiteras först då kvarskattebeloppet överstiger ca 4 750 euro. För att slippa betala kvarskatteränta för skatteåret 2012 ska man senast 1.2.2013 betala förskottskomplettering till minst det belopp man får när kvarskattebeloppet minskats med ca 4 750 euro. Du kan minska beloppet av kvarskatteränta genom att betala in förskottskomplettering senast 30.9.2013. Anvisningar för betalning av förskottskomplettering finns på sidan Personkunders förskottskomplettering.

Kvarskatteräntan får inte dras av i inkomstbeskattningen.

Samfundsränta som ska betalas för år 2013

Samfund och samfällda förmåner måste betala samfundsränta om beloppet av skatt som de åläggs att betala överstiger de förskottsskatter som räknats dem till godo. Samfundsräntan som ska betalas för år 2013 är den ovan nämnda referensräntan ökad med 2 procentenheter, dvs. 3 procent. Man kan helt slippa betala samfundsränta om man inom fyra månader räknat från den månad då räkenskapsperioden gått ut betalar förskottskomplettering till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den slutliga skatten och de betalda förskotten. Beloppet av samfundsränta kan minskas så att man betalar förskottskomplettering senast en månad före beskattningens slutförande.

Samfundsräntan som ska betalas får inte dras av i inkomstbeskattningen.

Dröjsmålsräntor

Också dröjsmålsräntorna i beskattningen är bundna till Finlands Banks referensränta. Till dröjsmålsräntor hör förseningsränta, dröjsmålsräntan på skattekontot samt skattetillägg. Dröjsmålsräntorna motsvarar till beloppet referensräntan ökad med 7 procentenheter. Räntesatsen för dröjsmålsräntor har varit temporärt nedsatt med en procentenhet för år 2010.

Förseningsränta fastställs för en sådan debiterad skatt som betalas för sent. Förseningsräntan är alltid minst 3 euro. Dröjsmålsräntan på skattekontot tas ut på obetalda förpliktelser som ska deklareras med periodskattedeklarationen. Till skattekontoförfarandet hör bl.a. moms och arbetsgivarprestationer.

Skattetillägget beräknas på sådana skatter på eget initiativ som inte omfattas av skattekontoförfarandet och som inte betalats senast på förfallodagen. Skattetillägg tas ut också i samband med sådan rättelse av beskattningen som grundar sig på efterbeskattningen eller försummelse av deklarationsskyldigheten. Beloppet av skattetillägg är alltid minst 3 euro. Dröjsmålsräntorna får inte dras av i inkomstbeskattningen.

För att räkna ut beloppet av förseningsränta och skattetillägg kan man använda räknaren för förseningsränta på webbplatsen www.skatt.fi. För att räkna ut beloppet på dröjsmålspåföljderna för de skatter som är med i skattekontoförfarandet kan man använda saldoräknaren på webbtjänsten Skattekonto.

Ränteförmån av anställningslån

Bestämmelsen om ränta på anställningslån finns i 67 § i inkomstskattelagen. 67 § i inkomstskattelagen har ändrats genom lag 1251/2009. Lagändringen trädde i kraft 1.1.2010 och den tillämpas retroaktivt från beskattningen för 2009. Såsom skattepliktig förvärvsinkomst betraktas ränteförmåner i samband med lån som erhållits på grundval av anställning, till den del den årliga räntan på lånet är lägre än referensräntan, om räntan på lånet är bunden till den referensränta som allmänt tillämpas på marknaden. Med referensränta avses i denna bestämmelse bl.a. 1, 3, 6 och 12 månaders euriborränta eller annan referensränta som banken allmänt tillämpar i sin kundlångivning.

Om räntan på lånet inte är bunden till referensräntan, betraktas ränteförmånen som skattepliktig förvärvsinkomst till den del den årliga räntan på lånet är lägre än 12 månaders euriborränta den första dagen av året.

Om lånet har tagits före lagens ikraftträdande (1.1.2010) kan referensräntan också vara grundränta.

Räntorna i beskattningen, 2011, 2012 och 2013

Ränta Grund 2011 2012 2013
Återbäringsränta referensränta - 2 %, dock alltid minst 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Samfundsränta som återbärs referensränta - 2 %, dock alltid minst 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Krediteringsränta på skattekontot referensränta - 2 %, dock alltid minst 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Kvarskatteränta upp till 10 000 euro referensränta - 2 %, dock alltid minst 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Kvarskatteränta till den del beloppet överskrider 10 000 euro referensränta + 2 % 3 % 3,5 % 3 %
Samfundsränta som ska betalas referensränta + 2 % 3 % 3,5 % 3 %
Förseningsränta referensränta + 7 % / + 6 % för år 2010 8 % 8,5 % 8 %
Dröjsmålsränta på skattekontot referensränta + 7 % / + 6 % för år 2010 8 % 8,5 % 8 %
Skattetillägg referensränta + 7 % / + 6 % för år 2010 8 % 8,5 % 8 %


Tero Määttä
Ledande skattesakkunnig

Petri Manninen
ÖverinspektörSidan har senast uppdaterats 14.1.2013