Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Grundräntan är oförändrad

Har getts
8.12.2011
Diarienummer
844/345/2011
Giltighet
1.1.2012 - 30.6.2012
Bemyndigande
Lag om skatteförvaltningen (237/08) 2 § 2 mom.

Grundräntan och referensräntan har betydelse för beskattningen. Finansministeriet fastställer grundräntan halvårsvis. Grundränteprocenten gäller i beskattningen den tid för vilken Finansministeriet har fastställt den.

Referensräntan meddelas av Finlands Bank. I beskattningen tillämpas alltid den referensränta som fastställts för det senare halvåret av det föregående året. Den referensränta som meddelades i juni 2011 tillämpas således i beskattningen 1.1.2012–31.12.2012. Till utgången av år 2011 tillämpas i beskattningen den referensränta som Finlands Bank fastställt för tiden 1.7.2010–31.12.2010. De ränteprocent som grundar sig på referensräntan som gäller till utgången av år 2012 framgår av tabellen i slutet av detta meddelande.

Grundränta

Finansministeriet har fastställt grundräntan till 2 procent för tiden 1.1.2012–30.6.2012. Före det var grundräntan 2 procent för tiden 1.7.2011–31.12.2011, 1,5 procent för tiden 1.1.2011–30.6.2011 och 1,25 procent för tiden 1.1.2010–31.12.2010

Ränta som motsvarar grundräntan används i beskattningen i följande fall:

1. För delägarlån ska ränta motsvarande grundräntan tas ut om lånet inte enligt 53 a § i inkomstskattelagen har räknats som kapitalinkomst hos en delägare som är en fysisk person. Ränta ska således tas ut på lån som

  • har återbetalats under samma skatteår,
  • har beviljats före 3.4.1998,
  • har getts till en sådan delägare vars ägarandel eller röstetal ensamt eller tillsammans med familjemedlemmarna är mindre än 10 procent.

2. Vid beräkning av räntan på s.k. negativt eget kapital. Från näringsverksamheten anses inte härröra den del av räntorna som motsvarar den negativa återstod av det egna kapitalet som uppkommit på grund av privatuttag som har lyfts från en enskild rörelse eller ett enskilt yrke eller från en näringssammanslutning, multiplicerad med en ränteprocent som motsvarar Finlands Banks grundränta höjd med en procentenhet (18 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet).

Referensränta

Referensräntan som Finlands Bank har meddelat för tiden 1.7.2011–31.12.2011 är 1,5 procent. Referensräntan för tiden 1.7.2009–30.6.2011 var 1 procent. Referensräntan påverkar återbäringsräntan, kvarskatteräntan, samfundsräntan som ska betalas, skattetillägget, förseningsräntan och skattekontots dröjsmålsränta. Den nu meddelade referensräntan tillämpas i beskattningen 1.1.2012–31.12.2012.

Återbäringsräntor år 2012

Återbäringsräntan är den ovan nämnda referensräntan minskad med två procentenheter, från 1.1.2010 dock alltid minst 0,5 procent. År 2012 är återbäringsräntan således 0,5 procent.

I förskottsåterbäringar till fysiska personer och dödsbon beräknas återbäringsräntan från den 1 februari till utgången av den månad som föregår återbäringsmånaden. Samfundsränta som återbärs beräknas från dagen efter den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen till utgången av månaden före den månad då återbäringen betalas ut.

Den ränta som betalas på förskottsåterbäringar är lika stor för alla skattskyldiga, såväl fysiska personer och dödsbon som samfund och samfällda förmåner. Samma ränteprocent används också för återbäringar av mervärdesskatt, fastighetsskatt, överlåtelseskatt samt skatt på arv och gåva. Även krediteringsräntan på skattekontot är lika stor. Återbäringsräntan och krediteringsräntan är inte skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen.

Kvarskatteräntor år 2012

Kvarskatteränta tas ut hos fysiska personer och dödsbon om de förskottsskatter som räknas dem till godo inte räcker till som betalning av skatterna. Kvarskatteräntan är referensräntan minskad med två procentenheter, från 1.1.2010 dock alltid minst 0,5 procent. År 2012 är kvarskatteräntan således 0,5 procent. Om kvarskatten överstiger 10 000 euro är kvarskatteräntan för den överstigande delen referensräntan ökad med 2 procentenheter, dvs. 3,5 procent. För kvarskatt som gäller skatteåret 2011 beräknas kvarskatteräntan från 1.2.2012 till kvarskattens första förfallodag.

Kvarskatteräntan debiteras endast till den del beloppet överstiger 20 euro. Ränta på kvarskatt som gäller skatteåret 2011 uppbärs först då kvarskattebeloppet överstiger ca 4 780 euro. För att slippa betala kvarskatteränta ska kunden senast 1.2.2012 betala förskottskomplettering till minst det belopp man får när kvarskattebeloppet minskas med ca 4 780 euro. Man kan minska kvarskatteräntans belopp genom att senast 30.9.2012 betala förskottskomplettering. Anvisningar för betalning av förskottskomplettering finns på sidan Personkunders förskottskomplettering.

Kvarskatteräntan får inte dras av i inkomstbeskattningen.

Samfundsränta som ska betalas år 2012

Samfund och samfällda förmåner påförs samfundsränta som ska betalas om det fastställda skattebeloppet överstiger tillgodoräknade förskottsskatter. Samfundsräntan som ska betalas år 2012 är den ovan nämnda referensräntan ökad med 2 procentenheter, dvs. 3,5 procent. Man kan helt slippa betala samfundsränta om man inom fyra månader räknat från den månad då räkenskapsperioden gått ut betalar förskottskomplettering till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den slutliga skatten och de betalda förskotten. Man kan minska samfundsräntans belopp genom att betala förskottskomplettering senast en månad före beskattningens slutförande.

Samfundsräntan som ska betalas får inte dras av i inkomstbeskattningen.

Dröjsmålsräntor

Även de dröjsmålsräntor som hänför sig till beskattningen är bundna till Finlands Banks referensränta. Till dröjsmålsräntor hör förseningsränta, skattekontots dröjsmålsränta och skattetillägg. Dröjsmålsräntornas storlek är referensräntan ökad med 7 procentenheter. Dröjsmålsräntorna sänktes temporärt med en procentenhet för år 2010.

Förseningsränta tas ut på en debiterad skatt som betalas för sent. Förseningsräntan är alltid minst 3 euro. Skattekontots dröjsmålsränta tas ut om en förpliktelse som ska deklareras med periodskattedeklarationen inte har betalats. I skattekontoförfarandet ingår bl.a. moms och arbetsgivarprestationer. Skattetillägg beräknas på sådana skatter på eget initiativ som inte omfattas av skattekontoförfarandet och som inte betalats senast på förfallodagen. Dessutom tas skattetillägg ut i samband med sådan rättelse av beskattningen som grundar sig på efterbeskattningen eller försummelse av deklarationsskyldigheten. Skattetillägget är alltid minst 3 euro. Dröjsmålsräntorna får inte dras av i inkomstbeskattningen.

En räknare som underlättar beräkningen av förseningsräntans och skattetilläggets belopp finns på webbplatsen www.skatt.fi. För att underlätta betalningen av dröjsmålspåföljderna för de skatter som omfattas av skattekontoförfarandet kan saldoräknaren i webbtjänsten Skattekonto användas.

Ränteförmån av anställningslån

Om ränta på anställningslån föreskrivs i 67 § i inkomstskattelagen. Paragrafen har ändrats genom lag 1251/2009, som tillämpas retroaktivt från och med beskattningen för år 2009. Ränteförmåner i samband med lån som erhållits på grundval av anställning betraktas som skattepliktig förvärvsinkomst till den del den årliga räntan på lånet är lägre än referensräntan, om räntan på lånet är bunden till den referensränta som allmänt tillämpas på marknaden. Med referensränta avses i denna bestämmelse bl.a. 1, 3, 6 och 12 månaders Euribor eller annan referensränta som banken allmänt tillämpar i sin kundlångivning.

Om räntan på lånet inte är bunden till referensräntan betraktas ränteförmånen som skattepliktig förvärvsinkomst till den del den årliga räntan på lånet är lägre än 12 månaders Euribor den första dagen av året.

För lån som tagits före lagens ikraftträdande (1.1.2010) kan även grundräntan tillämpas som referensränta.

Räntorna i beskattningen år 2010, 2011 och 2012

Ränta Grund  2010  2011 2012
Återbäringsränta referensränta - 2 %, dock alltid minst 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Samfundsränta som återbärs referensränta - 2 %, dock alltid minst 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Skattekontots krediteringsränta referensränta - 2 %, dock alltid minst 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Kvarskatteränta: upp till 10 000 euro  referensränta - 2 %, dock alltid minst 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Kvarskatteränta: för del över 10 000 euro referensränta + 2 % 3 % 3 % 3,5 %
Samfundsränta som ska betalas referensränta + 2 % 3 % 3 % 3,5 %
Förseningsränta referensränta + 7 % (år 2010 + 6 %) 7 % 8 % 8,5 %
7 % 8 % 8,5 %
Skattekontots dröjsmålsränta
referensränta + 7 % (år 2010 + 6 %) 7% 8 % 8,5 %
Skattetillägg referensränta + 7 % (år 2010 + 6 %) 7% 8 % 8,5 %

Erkki Laanterä
Direktör

Petri Manninen
ÖverinspektörSidan har senast uppdaterats 9.12.2011