Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Pensionstagare som flyttar varaktigt till Spanien

Har getts
1.1.2013
Giltighet
-19.11.2015

Denna anvisning ersätter Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av pensionsinkomster i internationella situationer från och med  20.11.2015.

Skatteavtalets inverkan

Finska pensioner beskattas i allmänhet i Finland även om pensionstagaren bor utomlands. Läget är annorlunda i fråga om personer som flyttar till Spanien. Skatteavtalet som ingåtts mellan Finland och Spanien kan under vissa förutsättningar helt förhindra beskattning i Finland av pension som förtjänats inom den privata sektorn.

Statens och kommunens arbetspensioner beskattas i Finland

Pensioner som grundar sig på tjänstgöring hos staten eller kommunen beskattas i Finland också i fråga om personer som flyttat till Spanien. Beskattningsrätten kan likväl i undantagsfall gå över till Spanien, om det är fråga pension som förtjänats i samband med statens eller kommunens affärsverksamhet (t.ex. SJ). Beskattningsrätten övergår också då pensionstagaren blir spansk medborgare.

När övergår beskattningsrätten till Spanien/pensionen från den privata sektorn?

Flyttningen måste vara verklig och permanent. Att detta villkor uppfylls är i allmänhet klart, om pensionstagaren inte längre har ett hem i Finland. Situationer där pensionstagaren fortfarande har en bostad till sitt förfogande i Finland är problematiska. Om pensionstagaren under sådana omständigheter vistas tämligen mycket och även på vintertid i Finland, har man i rättspraxis kunnat anse, att förutsättningar för beskattningsrättens övergång inte föreligger åtminstone under de tre första åren.

Läget kan prövas på nytt efter 3 år. Det är möjligt att pensionstagaren då kan betraktas som begränsat skattskyldig i Finland, alltså ur beskattningssynpunkt såsom på utlandet bosatt. Om en begränsat skattskyldig pensionstagare uppvisar ett intyg om boende i Spanien, beskattas pension från den privata sektorn inte i Finland. Innan perioden om 3 år utgått betraktas en finsk
medborgare som begränsat skattskyldig endast om han eller hon visar att väsentlig anknytning till Finland inte längre finns (11 § i inkomstskattelagen). Väsentlig anknytning är till exempel make, bostad eller fastighet i Finland eller affärsverksamhet som bedrivs i Finland.


Om en tillräcklig utredning har uppvisats över att flyttningen är verklig, övergår rätten att beskatta en pension från den privata sektorn till Spanien vid den tidpunkt då alla följande förutsättningar uppfylls:

  1. Pensionstagaren har i Finland hos befolkningsdatamyndigheten gjort en anmälan om varaktig utflyttning.
  2. Pensionstagaren har en varaktig bostad till sitt förfogande i Spanien.
  3. Den spanska skattemyndigheten anser, att pensionstagaren är i beskattningshänseende bosatt i Spanien. (Av detta följer, att man får beskatta i Spanien också inkomster som fåtts från Finland).
Exempel: A meddelade till befolkningsdatamyndigheten att han flyttat till Spanien 1.7.2014. Enligt den spanska skattemyndighetens intyg är A i beskattningshänseende bosatt i Spanien från och med 1.1.2014. Beskattningsrätten övergår till Spanien 1.7.2014.

Ansökan om skattekort

Den som önskar beskattningsrättens övergång kan i Finland hos skattebyrån anhålla om ett skattekort. Ansökan görs på blankett (6207a). Till ansökan bifogas finska befolkningsdatamyndighetens intyg om utflyttningen och den globala skattskyldigheten i en annan stat på ett intyg utfärdat av skattemyndigheten i denna stat (ett s.k. intyg över hemvist). Därtill bifogas också en utredning om en varaktig bostad i Spanien; t.ex. en kopia av köpebrevet eller hyreskontraktet. Till ansökan skall dessutom i allmänhet fogas en utredning om att man avstått från hemmet i Finland; t.ex. en kopia av köpebrevet, intyg om att hyreskontrakt har sagts upp eller utredning om att en aktielägenhet har hyrts ut.

Sjukvårdspremie

Pensionstagaren påförs den försäkrades sjukvårdspremie (1,49 % år 2015) i Finland, om Finland enligt EU-förordningen om social trygghet 883/2004 svarar för ersättandet av personens sjukvårdskostnader till Spanien, dvs. om personen har fått intyget S1 eller E121 från Finland.

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 271r)

Sidan har senast uppdaterats 30.4.2015