Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Utländska försäkringar- försäkringstagare som försäkringspremieskattskyldig

Har getts
1.5.2010
Giltighet
- 31.12.2016

Anvisningen uppdateras för tillfället.

I vissa fall betalar försäkringstagaren försäkringspremieskatten själv. Försäkringstagaren är skatt­skyldig om försäkringsgivaren är ett försäkringsbolag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om försäkringen har tagits för att försäkra egendom i Finland eller för att försäkra en till här bedriven verksamhet ansluten eller annan härvarande förmån. Med ett försäkringsbolag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dvs. s.k. försäkringsbolag från tredje land avses ett utländskt försäkringsbolag vars hemstat inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; som omfattar EU-medlemsstaterna, Norge, Island och Liechtenstein. Försäkringspremieskatten utgör 22 % av försäkringspremien (23 % fr.o.m. 1.7.2010).

När försäkringstagaren är skyldig att betala försäkringspremieskatt, måste han registrera sig som försäkringspremieskattskyldig, beräkna och betala skatten varje månad samt lämna in en periodskattedeklaration till Skatteförvaltningen. Den här anvisningen innehåller närmare information om försäkringstagarens skyldighet att betala skatt på sina försäkringspremier samt om hur han registrerar sig som skattskyldig och hur han deklarerar och betalar skatten.

1. När är försäkringstagaren för säkringspremieskattskyldig?

I regel betalas försäkringspremieskatten av de försäkringsgivare som idkar försäkringsrörelse i Finland (bl.a. finska försäkringsbolag). Regeln gäller dock inte de försäkringar som tagits hos ett försäkringsbolag etablerat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I det här fallet är försäkringstagaren skyldig att betala försäkringspremieskatten på de försäkringspremier som han betalat. Skattskyldig som försäkringstagare kan vara ett finskt eller utländskt samfund eller en privatperson.

Försäkringstagaren ska betala skatt på försäkringspremierna när han ingår ett försäkringsavtal med ett sådant försäkringsbolag i ett tredje land som inte bedriver försäkringsverksamhet i Finland, dvs. försäkringsbolaget har ingen representation här. När en finsk eller utländsk privatperson försäkrar egendom i Finland i ett sådant försäkringsbolag, ska han registrera sig som försäkringspremieskattskyldig och betala försäkringspremieskatten till staten.

En försäkringspremieskattskyldig försäkringstagare kan i motsvarande situationer vara också ett finskt eller ett utländskt samfund, dvs. ett företag, en förening eller en stiftelse m.fl.

2. På vilka försäkringar ska skatten betalas?

Försäkringspremieskatt på försäkringspremierna ska betalas om egendom i Finland eller till här bedriven verksamhet ansluten eller annan härvarande förmån är försäkrad med stöd av en utländsk försäkring. Således betalas försäkringspremieskatten förutom på sakförsäkringar även på andra försäkringar som beviljas av skadeförsäkringsbolag såsom ansvars-, rättsskydds-, avbrotts- och trafikförsäkringar.

Exempel: En finsk privatperson tar en försäkring på egendom i Finland hos ett försäkringsbolag i ett tredje land. Privatpersonen är försäkringspremieskattskyldig som försäkringstagare och måste anmäla sig som försäkringspremieskattskyldig.

Försäkringspremieskatten behöver dock inte betalas om försäkringspremierna baserar sig enbart på ett av de följande försäkringsavtalen:

  • personförsäkringsavtal (bl.a. olycksfalls-, liv- och pensionsförsäkringar);
  • försäkringsavtal enligt patientskadelagen (585/1986);
  • kredit- eller återförsäkringsavtal;
  • avtal om transportförsäkring av en vara som exporteras, importeras eller transiteras eller
  • avtal om försäkring av huvudsakligen i utrikesfart använt sjö- och luftfartyg eller annan rörlig transportmateriel.
Exempel: Om flyttgodset har försäkrats med en transportförsäkring av en vara som exporteras eller importeras, betalas försäkringspremieskatt inte på försäkringspremierna. I det här fallet spelar det ingen roll om försäkringsgivaren är ett försäkringsbolag från ett tredje land eller ett finskt försäkringsbolag.

3. Hur registrerar man sig som för fäkringspremieskattskyldig?

När försäkringstagaren är försäkringspremieskattskyldig, har han vissa skyldigheter. Försäkringstagaren ska själv anmäla sig som skattskyldig, anmäla om ändringarna i person- eller företagsuppgifter (t.ex. adressförändring) och till sist även anmäla om upphörandet av verksamheten.

Ett företag anmäler sig som försäkringspremieskattskyldig med Företags- och organisationsdatasys­temets etableringsblankett Y1, Y2 eller Y3 beroende på respektive företagsform. Om företaget redan har ett FO-nummer, används blanketterna Y4, Y5 eller Y6.

En privatperson anmäler sig som försäkringspremieskattskyldig med etableringsblankett Y3. Om han redan har ett FO-nummer, sker anmälan till försäkringspremieskattskyldigheten med blankett Y6.

Y-blanketter och ifyllnadsanvisningar fås på Internet-adressen www.ytj.fi, på Skatteförvaltningens kontor, Patent- och registerstyrelsen och ELY-centralerna.

Etableringsanmälningarna, ändrings- och nedläggningsanmälningarna lämnas in färdigt ifyllda inkl. bilagor på Skatteförvaltningens kontor, Patent- och registerstyrelsen, ELY-centralerna eller de kan skickas till adressen:

PRS – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231Helsingfors

4. Periodskattedeklaration och skattebetalning

När försäkringstagaren har registrerats som försäkringspremieskattskyldig, skickar Skatteförvalt­ningen honom ett meddelande om registreringen, skattekontots kundspecifika referensnummer för betalningar, deklarationsanvisningarna för periodskattedeklaration och Skattekontohandboken

Den skattskyldige ska beräkna skatten månatligen på basis av de betalda försäkringspremierna. Han ska lämna in en periodskattedeklaration till Skatteförvaltningen senast den 12 dagen i den följande månaden elektroniskt eller den ska vara framme hos Skatteförvaltningen den 7 dagen, om deklarationen lämnas in på papper. Försäkringspremieskatten ska betalas senast den 12 dagen i den följande månaden. Om inlämningsdagen eller förfallodagen är en helgdag, helgfri lördag eller midsommarafton, får periodskattedeklarationen lämnas in och skatten betalas på följande vardag.

Försäkringstagaren ska lämna in periodskattedeklarationen om försäkringspremieskatt även för de månader under vilka han inte betalat försäkringspremier. Försäkringstagaren har dock möjlighet att deklarera denna period redan på förhand i periodskattedeklarationen, vid punkten ”Ingen försäkringspremiepliktig verksamhet” och då behöver han inte lämna in några periodskattedeklarationer för perioden i fråga.

Skatten kan betalas på banken, betalautomat eller nätbank. Då man betalar, ska man alltid spara skattekontots kundspecifika referensnummer för att betalningen ska kunna hänföras till den rätta skattskyldige. Då man betalar en skatt på skattekontot, kan man inte välja för vilken skatt betalningen ska användas. Skatteförvaltningen använder beloppet för betalning av skatter på skattekontot i lagstadgad ordning från den äldsta till den senaste.

4.1. Beräkna försäkringspremieskatten

Försäkringspremieskatten utgör 22 % (23 % fr.o.m. 1.7.2010). Försäkringstagaren beräknar skatten utgående från de försäkringspremier som han betalat för månaden. I fråga om brandförsäkringar räknas till skattegrunden även brandskyddsavgiften på 3 %.

Exempel: I september 2010 betalar den försäkringspremieskattskyldige försäkringstagaren 100 euro i försäkringspremier till försäkringsbolaget. Försäkringspremieskatten utgör 23 euro och försäkrings­tagaren ska betala den senast 12.10. I fråga om en brandförsäkring utgör försäkringspremieskatten 23,69 euro (100 + 3 % x 100) x 23 %..

Försäkringspremieskatten deklareras och betalas i euro med cent. Skatt som betalas och deklareras avrundas med en cents noggrannhet enligt de vanliga avrundningsreglerna, dvs. 0-4 nedåt och 5-9 uppåt. T.ex. resultatet 350,944 avrundas nedåt till 350,94 euro och resultatet 350,945 avrundas uppåt till 350,95 euro.

4.2. Korrigering av uppgifter som lämnats i periodskattedeklaration samt tilläggsbetalning

På en obetald förpliktelse på skattekontot ska betalas dröjsmålsränta från dagen efter förfallodagen för förpliktelsen till valuteringsdagen för en kreditering som använts som betalning för förpliktelsen eller till den dag då förpliktelsen bokförs som avförd från skattekontot. Då räntedagar räknas, används verkliga dagar.

Om den skattskyldige betalar skatten för sent, ska han betala dröjsmålsränta på eget initiativ. Dröjsmålsräntans storlek är den årligen fastställda referensräntan + 7 %. Dröjsmålsräntan är dock undantagsvis 7 % år 2010.

Räkneformel för dröjsmålsräntan:

Ränteprocent x räntedagar x förpliktelsens belopp
_________________________________________

100 x 365

Exempel: Försäkringstagaren har betalat 100 euro i försäkringspremier till försäkringsbolaget i juli 2010. Försäkringstagaren borde ha betalat skatten på 23 euro den 12 augusti, men han betalar den först 4.10.2010. Dröjsmålsräntan för tiden 13.8-4.10.2010 beräknas enligt följande

7 x 52 x 23
_________ = 0,23 euro

100 x 365

4.2.1. Skatten har deklarerats och betalats till ett för litet belopp

Om den skattskyldige upptäcker att han för en tidigare månad i räkenskapsperioden deklarerat redovisningsmånadens skatt till ett för litet belopp, ska han korrigera felet genom att lämna in til­läggsdeklaration om felet till Skatteförvaltningen. Man lämnar in en periodskattedeklaration för den felaktigt deklarerade redovisningsperioden. I deklarationen uppger man endast ändringsbeloppet i fråga om de punkter som man deklarerat felaktigt.

Om periodskattedeklarationen har kommit in för sent, påförs en förseningsavgift, som beräknas från dagen efter den sista inlämningsdagen ända till den dag då deklarationen tas emot. På beloppet av en försäkringspremieskatt som deklarerats för sent beräknas ränta enligt en årlig räntesats om 20 %. Förseningsavgiften är minst 5 euro. Den felande försäkringspremieskatten betalas på skattekontot.

Den skattskyldige ska betala dröjsmålsränta på ett belopp som betalas för sent. Då man betalar, ska man alltid komma ihåg att ange skattekontots kundspecifika referensnummer.

4.2.2. Skatten har deklarerats rätt men betalats till ett för litet belopp

Om den skattskyldige har deklarerat skatten rätt på periodskattedeklarationen, men inte betalat skatten till fullt belopp, ska han betala den obetalda skatten och dröjsmålsräntan på skattekontot.

Det belopp som betalas är det sammanlagda beloppet av skatt och dröjsmålsränta. Då man betalar, ska man komma ihåg att ange skattekontots kundspecifika referensnummer.

4.2.3. Om den skattskyldige har deklarerat och betalat skatten till ett för stort belopp

Man kan korrigera felet med en periodskattedeklaration för en senare redovisningsperiod genom att deklarera beloppet av försäkringspremieskatten minskat med beloppet på felet eller genom att lämna in en tilläggsdeklaration för den felaktigt deklarerade redovisningsperioden. I tilläggsdeklarationen anges ändringen i skatten med minustecken. En skatt som betalats till ett för stort belopp kan lämnas på skattekontot så att den väntar på den följande förpliktelsen eller den skattskyldige kan be skatteuppbördsenheten återbära det onödigt betalade beloppet.

4.3. Periodskattedeklaration har inte lämnats in eller förpliktelse har inte betalats

Om de skatter som deklarerats i en periodskattedeklaration inte har betalats i sin helhet, får kunden saldoanmärkning två gånger i sitt kontoutdrag. Skattekontosaldot inbegriper de obetalda förpliktel­serna och de som är ansvariga för dem antecknas i kontoutdraget. Om förpliktelserna är obetalda ännu vid den tredje månatliga avstämningen, kommer det i kontoutdraget ett meddelande om att summan överförts till indrivning. Förpliktelsen avförs då från skattekontot.

Om den skattskyldige inte lämnar in periodskattedeklarationen om försäkringspremieskatt inom den utsatta tiden, skickar Skatteförvaltningen honom en uppmaning som innehåller en uträkning av det uppskattade skattebeloppet. Skatten påförs enligt uppskattning om någon periodskattedeklaration inte lämnats in eller om deklarationen är uppenbart bristfällig. Det påförs skatteförhöjning om skatten debiteras t.ex. på basis av uppskattning eller skattegranskningsberättelse. Om det påförs skatteförhöjning, påförs någon förseningsavgift då inte.

Ytterligare information: www.skatt.fi/skattekontoinfo samt .

5. Rådgivning

5.1. Handledning

Skatteförvaltningen ger muntlig eller skriftlig handledning i ärenden som gäller förfarandet. Hand­ledningen är avgiftsfri. Man kan inte söka ändring i den genom besvär.

Skatteförvaltningens riksomfattande telefonnummer i frågor om försäkringspremieskatt är 029 497 015 (lna/mta).

5.2. Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen meddelar på ansökan ett förhandsavgörande om hur lagen ska tillämpas på sökandens enskilda affärstransaktion. Förutsättning för förhandsavgörandet är att ärendet är viktigt för sökanden. Ansökan om förhandsavgörande ska utgöras skriftligt.

Också centralskattenämnden kan på ansökan meddela ett förhandsavgörande som gäller försäk­ringspremiebeskattningen. Förutsättning för förhandsavgörandet är att det är viktigt att få ärendet avgjort med tanke på lagens tillämpning i likadana fall eller med hänsyn till enhetligheten i beskattningspraxis eller om det finns något annat synnerligen vägande skäl att avgöra ärendet. Sökanden ska i sin skriftliga ansökan förklara ärendet tillräcklikt noggrant och individualisera den fråga i vilken förhandsavgörande söks.

Både centralskattenämndens och Skatteförvaltningens förhandsavgöranden är avgiftsbelagda. Förhandsavgörandet meddelas på viss tid, dock högst till utgången av det kalenderår som följer på det år då förhandsavgörandet meddelades. Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande ska på yrkande av den som meddelats avgörandet iakttas med bindande verkan under den tid för vilken det meddelats. Förhandsavgörandet är bindande endast när uppgifterna som framställts i ansökan om förhandsavgörande motsvarar verkligheten.

Ändring i Skatteförvaltningens beslut söks genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I förvaltningsdomstolens beslut kan besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen av både den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Ändring i centralskattenämndens förhandsavgörande söks direkt hos högsta förvaltningsdomstolen.

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 192r)Sidan har senast uppdaterats 5.4.2011