Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Sjukförsäkringsavgifter – skattedeklaration av arbetsgivarprestationer och årsanmälan 2018

Har getts
8.1.2018

Den här anvisningen gäller prestationer som har betalats senast den 31.12.2018. Från 1.1.2019 ska arbetsgivare anmäla prestationer till inkomstregistret. Läs mer inkomstregistret.fi.

Den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift i internationell tjänstgöring.

Allmänt skattskyldig = skattemässigt bosatt i Finland (grundskattekort eller ändringsskattekort)
Begränsat skattskyldig = t.ex. en utomlands bosatt utländsk medborgare som vistas i Finland i högst sex månader (källskattekort eller skattekort för begränsat skattskyldiga)

Den försäkrades sjukförsäkringspremie innehåller dagpenningspremie och sjukvårdspremie. Om den anställda inte är försäkrad i Finland, betalas den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift aldrig till Finland.

Anmälningar

A. Utlandstjänstgöring och allmänt skattskyldiga anställda

Principerna, om sexmånadersregeln (ISkL 77§) kan tillämpas

  • Om sexmånadersregeln kan tillämpas, bestäms den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift utifrån försäkringslönen
  • Om sexmånadersregeln kan tillämpas, verkställs en miniinnehållning av den finländska arbetsgivare som utbetalar lönen
  • Om den utsända anställda får lönen från ett utländskt koncernföretag eller motsvarande, är det sändande finländska företaget skyldigt att på det utländska företagets vägnar betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och lämna in årsanmälan till Finland. Se närmare punkt A.2

Om sexmånadersregeln kan tillämpas på den allmänt skattskyldiges lön, är lönen fri från inkomstskatt i Finland. Om en sådan här anställd är försäkrad i Finland, betalas den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift utifrån försäkringslönen. Försäkringslönen bör i utlandstjänstgöringen alltid vara fastställd i kommenderingsavtalet och arbetsgivaren ska anmäla den till försäkringsanstalten. Den finländska arbetsgivaren som betalar lön ska verkställa förskottsinnehållningen för den försäkrades sjukförsäkringspremie (miniinnehållning). Storleken på innehållningen fastställs genom Skatteförvaltningens beslut.  Om den utsända anställda får lönen från ett utländskt koncernföretag e.d., ska det finländska företaget på det utländska företagets vägnar betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och fakturera avgiften hos respektive företag.

En anställd som arbetar utomlands är försäkrad i Finland om han eller hon har Pensionsskyddscentralens intyg för utsända arbetstagare/beslut från FPA/SHM eller beviljats dispens om att han eller hon omfattas av det finska socialskyddet. Om en anställd sänts ut till ett land utanför EU/EES eller till ett land med vilket Finland inte har ingått en överenskommelse om social trygghet (t.ex. Kina eller Ryssland) för högst ett år är han eller hon alltid försäkrad i Finland.

Om sexmånadersregeln kan tillämpas på den försäkrades lön, ska arbetsgivaren beakta försäkringslönen på alla blanketter och anmälningar som skickas till Skatteförvaltningen om respektive arbete.

A.1 Skattedeklaration av arbetsgivarprestationer och årsanmälan när ett finskt företag betalar lön enligt sexmånadersregeln

  Deklaration av arbetsgivarprestationer

Punkt på blanketten I punkten ska fyllas i

Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning

försäkringslön

Verkställd förskottsinnehållning

verkställd miniinnehållning*

Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

försäkringslön*

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala

arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på försäkringslönen

Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan (7801r)

Punkt på blanketten I punkten ska fyllas i

Punkt 10

prestationsslagets kod är 5

Punkt 14

försäkringslönen anges*/prestationsslag 5

Punkt 15

verkställd miniinnehållning*

*Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och miniinnehållning på basis av försäkringslönen. Ingen skattekortsändring.

Specialfall 1. Dellön
Det är möjligt att den anställda får en del av lönen från en finsk arbetsgivare och en del från ett utländskt koncernbolag. Det finska företaget är även då skyldigt att verkställa miniinnehållningen endast på den del av försäkringslönen som motsvarar den del av lönen som det finska företaget betalat.

Specialfall 2. Den anställda är inte försäkrad i Finland
Ibland förekommer det situationer då sexmånadersregeln kan tillämpas på lönen, men den anställda inte är försäkrad i Finland. En sådan situation kan bero på t.ex. att den anställda har varit utomlands redan länge och intyget för utsända arbetstagare/FPA:s beslut inte längre är giltiga. Om arbetsgivaren är säker på att den anställda inte är försäkrad i Finland, behöver han inte betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift eller verkställa miniinnehållningen. Arbetsgivaren ska rapportera till skattemyndigheten för ärendet när han fyller i blanketten 5053r.  Blanketten ska fyllas i alltid om sexmånadersregeln tillämpas redan i förskottsuppbördsskedet. På blanketten frågar man också om den anställda har gett ett intyg/beslut av Pensionsskyddscentralen, FPA eller social- och hälsovårdsministeriet. Om svaret är nekande, markera respektive punkt. I de här situationerna behöver man inte fylla i andra blanketter än 5053r.
 

A.2 Förfarandet när ett utländskt t.ex. koncernbolag betalar lön för utlandstjänstgöring till en allmänt skattskyldig

Det finländska företagets skyldigheter

Om sexmånadersregeln kan tillämpas, är lönen fri från inkomstskatt i Finland. Om den utsända arbetstagaren är försäkrad i Finland, ska den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift  betalas till Finland, även om lönen utbetalas av ett utländskt koncernföretag eller från ett företag där ett finskt företag har bestämmanderätt. I dessa fall betalar det finländska företaget arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på det utländska företagets vägnar och fakturerar den hos respektive företag. Det finska företaget är även skyldigt att lämna in årsanmälan till Finland på blankett 7801r. Skyldigheterna gäller så länge som intyg/beslut från Pensionsskyddscentralen/FPA/social- och hälsovårdsministeriet är i kraft.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas på försäkringslönen. Förskottsinnehållning på den försäkrades sjukförsäkringspremie inflyter inte eftersom lönen betalas av ett utländskt företag. Utifrån uppgifterna på blanketten för årsanmälan 7801r påför Skatteförvaltningen den anställda en sjukförsäkringspremie vid den slutliga beskattningen.

Obs! På Skatteförvaltningens anmälningar och blanketter antecknar den finska arbetsgivaren sitt eget namn, FO-nummer och kontaktuppgifter vid punkten "utbetalare", trots att löneutbetalaren i själva verket är ett utländskt företag.

Deklaration av arbetsgivarprestationer

Punkt på blanketten I punkten ska fyllas i

Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning

försäkringslön*

Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

försäkringslön*

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala

arbetsgivares sjukförsäkringsavgift*

Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan (7801r)

Punkt på blanketten I punkten ska fyllas i

Punkt 10

prestationsslagets kod är 5

Punkt 14

försäkringslönen anges*

*Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på basis av försäkringslönen och som lön anmäls försäkringslönen.
(Om sexmånadersregeln undantagsvis inte kan tillämpas, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och anmälningarna på den lön som skulle användas förarbete utfört i Finland. Ytterligare på årsanmälan 7801r antecknas P som prestationsslag (inte 5).

Specialfall 3: Utsänd arbetstagare, sexmånadersregeln kan inte tillämpas.
Ibland kan det uppstå en situation där sexmånadersregeln inte kan tillämpas på lönen av en anställd som arbetat utomlands i över 6 månader t.ex. på grund av att han vistats för mycket i Finland.  Det utsändande finländska företaget måste då betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift till Finland och lämna in årsanmälan på det utländska företagets vägnar.  Grunden för avgifterna är den faktiska lönen till den del den skulle vara förskottsinnehållningspliktig, om arbetet utfördes i Finland Betalningsskyldigheten är alltså inte bunden till försäkringslönen. Sådana situationer är dock sällsynta. Den utsändande finländska arbetsgivaren ska be de nödvändiga uppgifterna av löneutbetalaren. Även värdet av de utländska naturaförmånerna har fastställts i Skatteförvaltningens naturaförmånsbeslut.
 

B. Utlandstjänstgöring och begränsat skattskyldiga anställda

En finsk medborgare som har flyttat utomlands blir begränsat skattskyldig vanligen i början av det fjärde kalenderåret efter flyttningsåret.

En begränsat skattskyldig som arbetar utomlands är försäkrad i Finland om han eller hon har Pensionsskyddscentralens intyg för utsända arbetstagare/beslut från FPA/social- och hälsovårdsministeriet eller beviljats dispens om att han eller hon omfattas av det finska socialskyddet.

B1. Skattedeklaration av arbetsgivarprestationer och årsanmälan när ett finskt företag utbetalar den försäkrades lön

Den privata sektorns lön som betalas för en begränsat skattskyldig för utlandstjänstgöring är inte skattepliktig i Finland. Trots detta ska man betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och ta ut den försäkrades sjukförsäkringspremie på lönen om den anställda är försäkrad i Finland.

Deklaration avarbetsgivarprestationer

Punkt på blanketten I punkten ska fyllas i

Källskattepliktiga löner och andra prestationer

försäkringslönenanges**

Källskatt på löner osv.

verkställd miniinnehållning**

Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

försäkringslönenanges**

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala

arbetsgivares sjukförsäkringsavgift**

Årsanmälan, prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (7809r)

Punkt på blanketten I punkten ska fyllas i

Punkt 16

Koden för prestationsslag är A1, A2, A5 eller A6.

Punkt 17-22

Fylls i på normalt sätt.

Punkt 23

Försäkringslönen anges om den fastställts.

Punkt 24

Den försäkrades sjukförsäkringspremie som tagits ut**

Punkt 614

Totalbeloppet av källskattepliktiga löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

**Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie på försäkringslönen, som lön anmäls försäkringslönen.

Är personen inte försäkrad i Finland deklareras inkomsten inte med skattedeklarationen för arbetsgivarprestationer. En begränsat skattskyldigs årsanmälan (7809r) ska dock lämnas in.

B2. Förfarandet när ett utländskt koncernbolag e.d. betalar den begränsat skattskyldiges lön

Det finländska företagets skyldigheter

Lön för arbete inom den privata sektorn som betalats för utlandstjänstgöring till en begränsat skattskyldig är inte skattepliktig i Finland. Trots detta ska man betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie till Finland om den anställda är försäkrad i Finland. Om ett finskt företag har sänt den anställda utomlands och tillsammans med den anställda ansökt om intyg/beslut hos Pensionsskyddscentralen, FPA eller social- och hälsovårdsministeriet, ska det finska företaget på det utländska företagets vägnar betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och fakturera den hos respektive företag. Ytterligare är det finska företaget även skyldigt att lämna in årsanmälan till Finland som grund för den anställdas sjukförsäkringspremie. Skyldigheterna gäller så länge som intyg/beslut från Pensionsskyddscentralen/FPA/social- och hälsovårdsministeriet är i kraft.

Obs! På Skatteförvaltningens anmälningar och blanketter antecknar den finska arbetsgivaren sitt eget namn, FO-nummer och kontaktuppgifter vid punkten ”utbetalare”, trots att löneutbetalaren i själva verket är ett utländskt företag.

Deklaration avarbetsgivarprestationer

Punkt på blanketten I punkten ska fyllas i

Källskattepliktiga löner och andra prestationer

Försäkringslönenanmäls**

Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Försäkringslönenanmäls**

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift**

Årsanmälan, prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (7809r)

Punkt på blanketten I punkten ska fyllas i

Punkt 16

koden för prestationsslaget är A8

Punkt 23

försäkringslön

Punkt 614

totalbeloppet av källskattepliktiga löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

**Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på försäkringslönen, som lön anmäls försäkringslönen.

C. Arbete i Finland när en anställd som kommit från utlandet till Finland är begränsat skattskyldig och ett finskt företag betalar lönen

Om en utlänning som kommit till Finland för högst 6 månader, dvs. en begränsat skattskyldig, arbetar i Finland för en finsk arbetsgivare, tas ut på lönen källskatt enligt källskattekort eller förskottsinnehållning enligt den begränsat skattskyldiges skattekort. Även arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie ska betalas om den anställda är försäkrad i Finland.

En person som kommer från utlandet till Finland är försäkrad i Finland, om han eller hon kommer hit för att arbeta här under minst 4 månaders tid och inte har intyget A 1 / E 101.  Läs mer om undantagsfall vid fastställandet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie.

Läs mer om undantagsfall vid fastställandet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie.

C1. Källbeskattning

Om en utlänning som kommit till Finland för högst 6 månader, dvs. en begränsat skattskyldig, arbetar i Finland för en finsk arbetsgivare, uppbärs på lönen källskatt, om det inte undantagsvis finns någon annan anvisning på källskattekortet. Även arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie ska betalas om den anställda är försäkrad i Finland. Den försäkrades sjukförsäkringspremie tas ut i samband med betalningen på samma sätt som källskatt. Den försäkrades sjukförsäkringspremie har angetts separat på källskattekortet och den tas ut utöver källskatten (t.ex. källskatten 35 % + sf-premien 1,53 %).

Deklaration avarbetsgivarprestationer

Punkt på blanketten I punkten ska fyllas i

Källskattepliktiga löner och andra prestationer

den källskattepliktiga lönen anges

Källskatt på löner osv.

källskatt som tagits ut

Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

källskattepliktig lön

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala

arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Årsanmälan, prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (7809r)

Punkt på blanketten I punkten ska fyllas i

Punkt 16

Koden för prestationsslag är A1, A2, A5 eller A6.

Punkter 17 - 21

Fylls i på normalt sätt.

Punkt 24

Den försäkrades sjukförsäkringspremie som tagits ut på den källskattepliktiga lönen

Punkt 614 Totalbeloppet av källskattepliktiga löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

C2. Progressiv skatt

Om en utländsk person som kommit till Finland för högst 6 månader, dvs. en begränsat skattskyldig, arbetar i Finland för en finsk arbetsgivare ska det på lönen verkställas förskottsinnehållning i fall arbetstagaren ger ett skattekort för begränsat skattskyldiga till arbetsgivaren. Även arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie ska betalas om arbetstagaren är försäkrad i Finland. Den försäkrades sjukförsäkringspremie tas ut i samband med förskottsinnehållningen och den ingår i förskottsinnehållningsprocenten på skattekortet för begränsat skattskyldiga.

Deklaration avarbetsgivarprestationer

Punkt på blanketten I punkten ska fyllas i

Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning

Den förskottsinnehållningspliktiga lönen anges

Verkställd förskottsinnehållning

Verkställd förskottsinnehållning

Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Lön som omfattas av förskottsinnehållningen

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Årsanmälan, prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (7809r)

Punkt på blanketten I punkten ska fyllas i

Punkt 16

Koden för prestationsslag är AR, R2, R5, R6 eller RM

Punkter 17 - 20

Fylls i på normalt sätt

Punkt 614 Totalbeloppet av källskattepliktiga löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

D. Arbete i Finland om en anställd som kommit till Finland från utlandet är allmänt skattskyldig

En allmänt skattskyldig får ett skattekort och förskottsinnehållningen verkställs enligt det. Den försäkrades sjukförsäkringspremie ingår i innehållningsprocenten. Arbetsgivaren betalar arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på lönen om det inte framgår att den anställda inte är försäkrad i Finland.

Utgångspunkten vid beskattningen är att den som vistas i Finland i över 6 månader är försäkrad i Finland och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie ska betalas, om den anställda inte uppvisar intyget A 1 / E 101.

Läs mer om undantagsfall vid fastställandet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie.

Sidan har senast uppdaterats 8.1.2018