Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Pensionstagare som flyttar utomlands

Har getts
1.1.2015
Giltighet
- 19.11.2015

Denna anvisning ersätter Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av pensionsinkomster i internationella situationer från och med  20.11.2015.

1. Pensionen beskattas  i allmänhet i Finland trots att man flyttat utomlands

Enligt Finlands lagstiftning beskattas finska pensioner i Finland även om pensionstagaren skulle bo utomlands.

Sällsynta specialfall: Om det redan har förflutit tre hela år från det då finsk medborgare flyttade från Finland eller om pensionstagaren är utländsk medborgare, förhindrar inkomstskattelagen Finland från att beskatta

  1. arbetspension på den privata sektorn, som i huvudsak grundar sig på arbete som utförts annorstädes än i Finland (sjömanspensionerna kan dock beskattas i Finland) och
  2. pension som tjänats in i Finlands utländska beskickning och som börjat efter 1.1.1996, om mottagaren inte är finsk medborgare och var sådan inte heller under tjänstgöringstiden

2. Skatteprocentsatsen är samma som för personer bosattai Finland

På pensionerna som betalades till utomlands bosatta personer verkställs en förskottsinnehållning som beror på inkomstens storlek på samma sätt som i fråga om personer som är bosatta i Finland. Rätt till t.ex. pensionsinkomstavdrag och invalidavdrag samt deklarations- och beskattningsförfarandet är också samma som i fråga om personer som är bosatta i Finland.

3. Skatteavtal hindrar vanligen inte beskattningen i Finland

Finland har ingått avtal som gäller beskattning med över 70 stater. I dessa avtal har vanligtvis överenskommits att den finska pensionen beskattas i Finland. I dessa fall förorsakar flyttning till utlandet ingen förändring i pensionsskatten i Finland. Pensionstagaren ska göra flyttanmälan och anmäla sin nya adress till skattebyrån.

T.ex. med Spanien har Finland emellertid ett avvikande avtal. Enligt det avstår Finland med vissa villkor att för Spaniens fördel inte beskatta pensioner på den privata sektorn. Bestämmelserna i olika skatteavtal framgår av bifogad förteckning.

Om pensionen beskattas enligt förteckningen endast i  bosättningsstaten, kan pensionstagaren med blankett (6207a, Ansökan om källskattekort - person som flyttar till eller som bor utomlands) ansöka om tillämpning av skatteavtalet hos Skatteförvaltningen. Till ansökan ska fogas ett av skattemyndigheten i den nya bosättningsstaten utfärdat intyg om att pensionstagaren är i sin bosättningsstat skattskyldig för sina samtliga inkomster. Förfarandet har förklarats närmare på sidan Pensionstagare som flyttar varaktigt till Spanien. Anvisning har skrivits för personer som är bosatta i Spanien, men praxis är samma även i andra motsvarande fall.

4. Skattedeklarationer

Skattedeklaration i bosättningsstat

Skattemyndigheten i bosättningsstaten lämnar uppgift om huruvida pension från Finland ska deklareras i bosättningsstaten.

Skattedeklaration i Finland

I Finland deklarerar man inte längre i januari. Skatteförvaltningen skickar däremot till skattskyldiga en förhandsifylld skattedeklaration och ett preliminärt beskattningsbeslut i april det år som följer efter året då pensionen tjänats in. Samtidigt skickas anvisningar för korrigering och komplettering av blanketten. Om det inte finns något att korrigera, är beskattningsbeslutet som följt med skattedeklarationen slutligt. Beslutet visar om man får skatteåterbäring eller om man ska betala till – m.a.o. huruvida förskottsinnehållningen har varit större eller mindre än vad som behövs.

5. Sjukvårdspremie

För en person som flyttat till utlandet fastställs i Finland försäkrads sjukvårdspremie enligt ca 1,5 % under de tre år som följer efter flyttning till utlandet. Betalningsskyldigheten slopas om personen får från FPA ett intyg om att han inte längre är försäkrad i Finland och därtill utreds att Finland inte på basis av EU:s socialskyddsförordning 883/2004 ersätter personens sjukvårdskostnader till den nya bosättningsstaten.

När 3 år har förflutit efter utflyttning från Finland, fastställs sjukvårdspremien inte mera för personer som är bosatta utanför EES-området/Schweiz. Premien fastställs däremot för personer som är bosatta inom EES-området/i Schweiz om Finland på basis av EU:s socialskyddsförordning ersätter personens sjukvårdskostnader till den nya bosättningsstaten.

x = skatteavtalet tillåter beskattning i Finland
– = beskattas enligt skatteavtalet endast i bosättningsstaten
Boningsstat Pension från finska staten, kommun, e.d. APL-, KaPL-, FöPL-, LFöPL-, KoPL-, sjömanspension, avträdelsepension, olycksfallspension, folkpension, familjepension Köpt pension, bl.a pension från ind.friv.pens.förs. som tagits av den försäkrade eller arbetsgivare Annan pension, t.ex. trafikförs. eller p.g.a. annan riskförs.
Nederländerna x5) x11) x9)11) -
Australien x2) x2) - -
Egypten x1) - x x
Japan, Frankrike10) x1)4) - - -
Azerbajdzjan, Belgien, Cypern, Georgien, Israel, Kirgistan12), Makedonien12), Malta, Moldova, Rumänien, Singapore, Slovakien, Tadzjikistan,Tjeckien, Ukraina, Vitryssland x5) x x -
Bosnien och Hercegovina, Grekland, Irland, Kroatien, Luxemburg, Rep. Korea, Schweiz, Serbien och Montenegro, Ungern, USA, Österrike x5) x - -
Bulgarien, Malaysia, Sri Lanka, Tyskland x x - -
Barbados, Danmark, Island, Kanada7), Norge, Sverige, Sydafrika x x x x
Armenien12), Ryssland x x x -
Argentina, Brasilien, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Indien, Indonesien, Kazakstan, Nya Zeeland, Pakistan, Britannien, Thailand, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Zambia x5) x x x
Spanien, Tanzania x1)3) - - -
Polen x5) x x -
Kina x5) x x x
Estland, Lettland, Litauen x5) x x6) x
Mexiko x5) x9) x9) x
Italien x5) x2) - -
Marocko x5) x x x
Portugal x1) - -14) -14)
Turkiet x3) x3) x x
Slovenien x5)13) x12) x12) -
annan stat x x x x

1) dock –, om pensionen betalas för arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av offentlig rättsligt samfund
2) dock –, om mottagaren inte är finsk medborgare
3) dock –, om mottagaren är medborgare i bosättningsstaten
4) dock –, om pensionen inte betalas för uppgifter som har offentlig natur
5) dock –, om mottagaren är medborgare i  bosättningsstaten och pensionen inte grundar sig på arbete som utförts med rörelse som bedrivs av offentligrättsligt samfund
6) dock –, om mottagaren är medborgare i boningsstaten utan att samtidigt vara finsk medborgare. Om mottagaren är finsk medborgare är skatten 15 %.
7) skatt på pension max 20 %, på köpt pension som inte baserar sig på arbete max 15 %
9) skatt på pension max 20 %
10) Särskilt avtal beträffande personal som tjänstgjort som på plats avlönade i Finlands diplomatiska beskickning i Frankrike
11) dock –, om pensionstagaren bodde i Nederländerna redan 20.12.1997 och rätten till pensionen började före denna tidpunkt
12) skatt max 25 %
13) skatt max 25 %, om pensionen har intjänats genom ett offentligt samfunds affärsverksamhet
14) dock x om pensionen inte har beskattats i bosättningsstaten

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 270r)

Sidan har senast uppdaterats 20.4.2017