Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Kompletterande anvisning: anmälningsskyldighet enligt spardirektivet då det gäller ränta som erhållits via placeringsfond

Har getts
17.1.2011
Giltighet
- 19.3.2017

Denna anvisning kompletterar Skattestyrelsens anvisning om Spardirektivet (2003/48/EG). Till den del den tidigare anvisningen avviker från den aktuella anvisningen, iakttas vad som framförs i den aktuella anvisningen.

1. Hur ska gränsen om 25 % och 15 % som avses i direktivets artikel 6 definieras i en situation där den faktiska fördelningen av placeringar granskas?

Gränsen om 25 % (40 % t.o.m. utgången av 2010) och 15 % som avses i direktivets artikel 6 bedöms i fråga om varje räkenskapsperiod på basis av tillgångssammansättningen i årsberättelsen och halvårsrapporten. Om gränsen överskrids vid bara en av dessa bedömningstidpunkter (exkl. sådana tillfälliga och kortvariga avvikelser som nämns i den ursprungliga anvisningen), anses fonden ha överskridit gränsen om 25 % och/eller 15 % för ifrågavarande räkenskapsperiod.

Vad som avgör är bedömningen angående den räkenskapsperiod som föregår inlösen eller utdelningen av vinstandel. Om inlösen eller utdelning av vinstandel som skett efter att direktivet år 2005 trätt i kraft (1.7.2005) ska betraktas som direktivenlig prestation eller inte avgörs på basis av bedömningen för perioden 1.1.2005–30.6.2005 (m.a.o. i praktiken på basis av delårsrapporten för ifrågavarande tidsperiod). Om en inlösen eller utdelning av vinstandel som sker år 2006 ska betraktas som en prestation enligt spardirektivet eller inte avgörs på basis av bedömningen för perioden 1.1.2005–31.12.2005 (m.a.o. på basis av årsberättelsen för ifrågavarande tidsperiod samt på basis av delårsrapporten).

2. Uppföljning av i fonden upplupen ränta inleds 1.7.2005

Som i fonden upplupen ränta betraktas upplupen eller kapitaliserad ränta som betalats till fonden 1.7.2005 eller senare eller upplupen och kapitaliserad ränta från försäljning, återbetalning eller inlösen av fordringar som skett efter 1.7.2005.

3. Vinst eller förlust till följd av ändringar i kapitalet för den fordring som utgör fondens investeringsobjekt

Som ränta enligt formuleringen i direktivet anses endast upplupen eller kapitaliserad ränta. Värdestegring av kapitalet i fordringen som utgör fondens investeringsobjekt utgör inte en ränta enligt direktivet. På motsvarande sätt beaktas kapitalets värdenedgång inte som en faktor som minskar räntebeloppet då den i fonden upplupna räntan räknas.

4. Räntebelopp som ingår i vinstandel som placeringsfonden delar ut

Vinstandelen betraktas i första hand som ränta upp till det belopp som motsvarar den ränteinkomst som fonden erhållit under den räkenskapsperiod för vilken vinstandelen delas ut samt som fonden under föregående räkenskapsperioder 1.7.2005 eller senare erhållit och som delats ut i samband med en tidigare betalning av vinstandel. Det har ingen betydelse om fonden under räkenskapsperioden eller de föregående räkenskapsperioderna helt gått med vinst eller helt varit förlustbringande.

Som direktivenlig ränta anses ränta som ingår i vinstandelen om fonden överskridit gränsen om 15 % under den räkenskapsperiod för vilken vinstandelen delas ut. Det har ingen betydelse om fonden under de föregående räkenskapsperioderna överskridit gränsen om 15 %. Även vinstandel som delats ut för tidigare räkenskapsperioder anses i första hand ha uppstått av i fonden upplupen ränta även i det fallet att det inte funnits anmälningsskyldighet i fråga om den utdelade vinsten under ifrågavarande räkenskapsperiod/räkenskapsperioder eftersom fonden inte överskridit gränsen om 15 %.

Om det inte utförts någon uppföljning av den upplupna räntan, är det vinstandelens totalbelopp som ska anmälas som ränta. Därför rekommenderas att det i direktivet avsedda räntan räknas i fråga om alla de fonder som i framtiden kan överskrida den ovannämnda gränsen.

Exempel 1: Fonden har under räkenskapsperioden n erhållit ränta 12 euro/andel. Fonden delar ut vinstandel 10 euro/andel för räkenskapsperioden och den anmäls som ränta i sin helhet. Fonden får ränta 4 euro/andel under räkenskapsperioden n+1. För räkenskapsperioden n+1 delar fonden återigen ut vinstandel 10 euro/andel. Av detta belopp anmäls 6 euro/andel som ränta.
Exempel 2: Situationen är densamma men fonden överskrider gränsen om 15 % första gången under räkenskapsperioden n, som avgör anmälningsskyldigheten i fråga om vinstandelen som delas ut under räkenskapsperioden n+1. Då det gäller vinstandelen som delats ut för räkenskapsperioden n, ska direktivenlig ränta inte anmälas. Som ränta för räkenskapsperioden n+1 anmäls 6 euro/andel.
Exempel 3: Situationen är desamma som ovan men det räntebelopp som erhållits för räkenskapsperioden n är inte känt eftersom gränsen om 15 % inte överskridits tidigare och det inte utförts någon uppföljning av den upplupna räntan. För räkenskapsperioden n+1 anmäls 10 euro/andel som ränta.

5. Ränta som ingår i den realiserade intäkten (dvs. överlåtelsevinst) från inlösen av placeringsfondandel

Enligt finansministeriets beslut betraktas vinst vid överlåtelse av fondandel som ränta i enlighet med direktivets artikel 6(1) punkt d endast upp till det belopp som motsvarar den ränta som fonden erhållit.

Om fonden har överskridit gränsen om 25 % under räkenskapsperioden som föregått inlösen, betraktas som direktivenlig ränta de i fonden 1.7.2005 eller senare upplupna räntorna minskade med det räntebelopp som tidigare delats ut som vinstandel. Det har ingen betydelse om fonden under tidigare räkenskapsperioder har överskridit gränsen om 25 % (eller 15 %) eller inte.

Har någon uppföljning av upplupen ränta inte skett eller om räntans andel av överlåtelsevinsten inte kan härledas av någon annan orsak, ska överlåtelsevinstens totalbelopp anmälas som ränta. Därför rekommenderas att den i direktivet avsedda räntan räknas i fråga om alla de fonder som i framtiden kan överskrida den ovannämnda gränsen.

Om fondandelen inlöses eller överlåts till ett lägre pris än anskaffningspriset, om det för andelsägaren m.a.o. uppstår förlust av överlåtelsen, uppstår det ingen direktivenlig anmälningsskyldighet.

6. Årsanmälan

Den del av den av fonden utdelade vinstandelen som inte anmäls som direktivenlig ränta i prestationsslagen S1 eller S2 anmäls i prestationsslag C4.

Ränta som ingår i den realiserade intäkten från inlösen av placeringsfondandel (eller totalbelopp) anmäls i prestationsslag S3 eller S4. Dessutom måste man lämna in normal årsanmälan om värdepappersförsäljning.

Det i årsanmälan nämnda ”betalningsombudet” avser betalningsombud enligt spardirektivets artikel 4(2) (eng. receiving agent), inte betalningsombud enligt artikel 4(1) (eng. paying agent).

7. Kedja bestående av flera betalningsombud

Om det är flera parter som medverkar i räntebetalningen, anses den sista parten vara betalningsombud. Som betalningsombud kan emellertid inte betraktas en part som medverkar i räntebetalningen endast passivt. Till exempel en bank där prestationsmottagarens konto på vilket räntan inbetalas finns kan inte endast på denna grund betraktas som betalningsombud.

Sidan har senast uppdaterats 26.1.2011