Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beräkning av beskattningsbar inkomst

Giltighet
Fr.o.m. 2012−24.8.2014

Den beskattningsbara inkomsten för fysisk persons och inhemskt dödsbos förvärvsinkomstslag och kapitalinkomstslag beräknas separat (30 § ISkL). Begreppet totalinkomst skall inte längre användas. Detta är av betydelse speciellt med tanke på avdragssystemet, eftersom avdragen som tidigare gjorts från totalinkomsten görs enbart från förvärvsinkomsten utöver räntor.

Resultatet av näringsverksamheten och resultatet av jordbruket beräknas separat. De beaktas som företagsinkomst som skall fördelas efter avdragandet av de föregående årens förluster.

Kapitalinkomstslag

Den skattskyldige har rätt att från kapitalinkomster (t.ex. ränteinkomster, hyresinkomster) dra av utgifterna för förvärvande och bevarande av dem (= naturliga avdrag). Beräkningen av kapitalinkomstslagets nettoinkomst utgör en helhet. Således t.ex. utgifterna för förvärvande av hyresinkomst kan bli avdragna även från övriga kapitalinkomster, t.ex. från dividendinkomster.

Nettokapitalinkomsten erhålls efter att naturliga avdrag gjorts (30.2 § ISkL).

Från nettokapitalinkomsten avdras räntorna och på den skattskyldiges yrkande förlusten av näringsverksamhet eller jordbruk. Som skillnad kvarblir antingen skatteårets kapitalinkomst eller underskott. Är resultatet positivt, avdras fastställda förluster av föregående årens kapitalinkomstslag från det, varefter beskattningsbar kapitalinkomst erhålls.

Förvärvsinkomstslag

Nettoförvärvsinkomsten beräknas genom att från förvärvsinkomsten görs de naturliga avdragen vid stats- och kommunalbeskattningen (30.3 § ISkL). Då nettoförvärvsinkomsten beräknas, beaktar man också beloppet som av resultatet av den skattskyldiges näringsverksamhet fördelas till förvärvsinkomst. Då förvärvsinkomsten som skall fördelas beräknas, skall från näringsinkomsten först subtraheras de näringsverksamhetens förluster som fastställts för tidigare år (KHO 2001/3183).

Avdrag vid statsbeskattningen görs från förvärvsinkomstens nettobelopp, då skatteårets inkomst vid statsbeskattningen
beräknas.

Skatteårets inkomst vid kommunalbeskattningen erhålls genom att från förvärvsinkomstens nettobelopp görs avdragen vid kommunalbeskattningen.

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen erhålls genom att från skatteårets förvärvsinkomst vid statsbeskattningen avdras tidigare förluster av förvärvsinkomstslaget.

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen är skillnaden mellan skatteårets förvärvsinkomst och tidigare förluster av förvärvsinkomstslaget vid kommunalbeskattningen.

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2012