Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Personalfonder

Giltighet
Fr.o.m. 2012

Personalfondslagen

Med personalfond avses en fond som ägs och förvaltas av personalen vid ett företag, ett statligt ämbetsverk eller en kommun och vars ändamål är att förvalta de resultat- eller vinstpremiebelopp (personalfondsavsättning och personalfondsavsättningens tilläggsdel) som företaget, ämbetsverket eller kommunen betalat till fonden och de övriga medel som nämns i personalfondslagen.

En personalfond får bildas om antalet anställda är minst tio och företagets omsättning eller motsvarande avkastning vid bildandet av fonden uppgår minst till 200 000 euro. En fond får bildas också till ett företags, ämbetsverks eller en kommuns enhet om antalet anställda i enheten är minst tio. Det kan bildas en gemensam personalfond i två eller flera företag endast om företagen hör till samma koncern.

I fonden samlas medel i form av resultat- och vinstpremier och personalfondsavsättningens tilläggsdel från företaget samt från avkastningar som influtit vid placering av dessa vinstpremiebelopp. Enligt ISkL 20 § 2 punkten är personalfonderna befriade från inkomstskatt.

Medlemskap i en personalfond och fondandel

Personer som är anställda på ett företag är vanligen medlemmar i personalfonden på basis av sitt anställningsförhållande. Varje medlem har en andel av fondens medel. Fondandelen fördelar sig på en bunden del och en disponibel del. De personalfondsavsättningar och deras tilläggsdelar som betalats till fonden ska fördelas på medlemmarnas fondandelar, av vilka högst 15 procent varje år får överföras till medlemmens disponibla del. En medlem har rätt att lyfta den disponibla delen i pengar omedelbart efter värdebestämningsdagen enligt vad som närmare anges i personalfondens stadgar. Den årliga fondandelen kan lyftas även kontant, om premiesystemet tillåter det. En del av tillgångarna i personalfonden kan överföras till det gemensamma kapitalet och användas till medlemmarnas gemensamma nytta på det sätt som det anges i fondens stadgar, t.ex. genom att ordna utbildning.

Prestationer utbetalda av personalfonden

Personalfonder utbetalar fondandelar och överskott till sina medlemmar. Endast 80 % av dessa prestationer utgör skattepliktig förvärvsinkomst (ISkL 65 §, 227/96). Till övriga delar är inkomsten skattefri. Om vinstpremieandelen lyfts kontant årligen, utgör den normal skattepliktig lön i sin helhet. Bestämmelsen tillämpas även på sådana fonder inom EU som till sina väsentliga egenskaper motsvarar de finska personalfonderna (HFD 2007:24).Sidan har senast uppdaterats 15.5.2013