Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Från en placeringsfond erhållen vinstandel

Giltighet
Fr.o.m 2012

Placeringsfond

Med placeringsfondverksamhet avses enligt 2 § 1 punkten i lagen om placeringsfonder anskaffning av medel från allmänheten till en placeringsfond och placering av dessa medel i huvudsak vidare i finansiella instrument. Med finansiella instrument avses enligt 2 § punkt 12 i lagen om placeringsfonder investeringsobjekt som avses i 2 § lagen om värdepappersföretag, penningmarknadsinstrument och inlåning i kreditinstitut. Placeringsfondverksamhet får bedrivas av fondbolag som fått sin koncession från Finansinspektionen samt av fondföretag (utländsk placeringsfond eller därmed jämförbart utländskt företag som bedriver gemensam placeringsverksamhet) under tillsyn av Finansinspektionen och i enlighet med föreskrifter som den har utfärdat. Placeringsfondens uppgift är att för allmänhetens räkning placera medel som finns i placeringsfonden på ett så lönande och säkert sätt som möjligt. Placeringsfondbolaget äger inte placeringsfonden, utan endast sköter den. Placeringsfonden ägs gemensamt av personer som placerat sina medel i den.

En placeringsfond beskattas inte för resultatet av dess verksamhet. (ISL 20.1 § 2 p.).

Fondandel

Medel som placerats i en placeringsfond fördelas jämnt i lika stora fondandelar som ger lika stora rättigheter till egendomen i fonden. Om fondens stadgar så bestämmer, kan fondandelarna fördelas i bråkdel. I fondens stadgar måste då finnas bestämmelse om, i hur många lika stora andelar fondandelen fördelas. Ett fondbolag skall på fondandelsägarens begäran inlösa placeringsfondens fondandel som det förvaltar över på ett sätt som närmare bestäms i placeringsfondens stadgar. På inlösning eller överlåtelse av en placeringsfondandel tillämpas stadganden om beskattning av överlåtelsevinst (se Placeringsfondandel).

Beskattning av intäkten av en placeringsfond

Placeringsfondens fondandelar är antingen avkastnings- eller tillväxtandelar . Avkastning som belöper på avkastningsandelen betalas årligen till andelens ägare och avkastningen som belöper på tillväxtandelen kapitaliseras till en del av fondandelsägarens andel. På beskattningen av placeringsfondandelens ägare inverkar det, huruvida det är frågan om avkastnings- eller tillväxtandel.

Avkastningen som betalas på avkastningsandelen utgör betalningsårets kapitalinkomst för mottagaren.

Den influtna kapitaliserade avkastningen av en avkastningsandeltillväxtandel kan i praktiken realiseras endast genom att sälja hela placeringsfondandelen. Den kapitaliserade avkastningen skall då beskattas i enlighet med stadganden om beskattning av överlåtelsevinster.

Sidan har senast uppdaterats 28.3.2013