Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Placeringsfondandel

Giltighet
Fr.o.m. 2012

Enligt lagen om placeringsfonder 48/1999) skall fondandelar av samma typ vara lika stora i samma placeringsfond och de ska ge lika rättigheter till placeringsfondens tillgångar (se även Vinstandel som erhållits från placeringsfond). Ett fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder kan ha flera placeringsfonder. Fondbolaget är skyldigt att inlösa investeringsfondandelen, om placeraren det begär

Inlösning och annan överlåtelse av en fondandel

För en placerare kan uppkomma överlåtelsevinst eller -förlust i samband med inlösning eller överlåtelse av en placeringsfondandel samt då andelar i olika placeringsfonder byts ut mot varandra. Byte av olika placeringsfonders fondandelar har betraktats som överlåtelse också då fonderna förvaltas av samma placeringsfondbolag (HFD 2000/862). Bytet av aktier i SICAV-underfonden som har hemvist i Luxemburg mot aktier i en annan underfond var en överlåtelse, då de mottagna aktierna hänförde sig till annan fondförmögenhet än de tidigare ägda aktierna (HFD 2009/1010). Jämför CSN:s tidigarebeslut 1999/72.

Skattepliktig inkomst har inte ansetts ha uppkommit då ägaren av en fondandel i enlighet med ett beslut av fondbolagets styrelse byter sin vinstandel mot samma placeringsfonds tillväxtandel eller vice versa (CSN 1998/102).

Utbyte av andelar i en fusionerande SICAV -fond mot andelar i en mottagande SICAV -fond har i rättspraxisen (HFD 2004:112) inte betraktats som en sådan överlåtelse som skulle realisera överlåtelsevinsten eller -förlusten i beskattningen av en i Finland bosatt person. Beslutet gäller för fusion av SICAV -fonder bosatta i Luxemburg.

Indexandel (ETF)

Med indexandel avses placeringsfondens fondandel som följer ett index eller någon annan sifferkod och som är föremål för offentlig handel. Sådana fondandelar kallas för ETF (Exchange Traded Fund). Indexandelarna fogas till värdeandelssystemet. Handel med indexandelar har inletts i Helsingfors fondbörs år 2002. På överlåtelser av indexandelar tillämpas bestämmelserna om beskattning av överlåtelsevinster.

Anskaffningsutgift, s.k. fifo -principen

Till värdeandelssystemet hänförliga andelar av viss egendom, fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag anses ha överlåtits i den ordning i vilken de har förvärvats, om inte den skattskyldige visar något annat. Stadgandet tillämpas från och med år 2004. 

Den skattskyldige kan ge förklaring om att han överlåtit fondandelen i någon annan ordning. Enligt motiveringarna till regeringens proposition (RP 57/2004) är ett sådant förfarande i praktioken möjligt då fondbolaget identifierar fondandelarna på sätt sm avses i 53 § lagen om placeringsfonder. I samband med överlåtelse av fondandelar kunde man då visa, att det ärr fråga om vissa genom numrering identifierade fondandelar.

Utlåning av en placringsfondandel

Utlåning av en placeringsfondandel har i rättspraxisen (CSN 2002/74) inte betraktats som överlåtelse i långivarens beskattning, om de förutsättningar som stadgats i 6 § 6 och 7 mom. NärSkL uppfylls. I låntagarens beskattning har lånets betraktats som anskaffning av indexandelar och återbetalning av dem som överlåtelse. Undantagsstadganden som ingår i nämnda lagrum tillämpas inte på skattskyldiga som beskattas enligt ISL. Om långivaren beskattas enligt ISL, betraktas långivningen som överlåtelse (jämför Lån av aktier).

I ett avtal om utlåning av indexandelar långivaren förbinder sig till att låna ut de ifrågavarande indexandelarna och låntagaren förbinder sig till att till långivaren betala en ersättning (premie) för lånetiden och på avtalets utgångsdag återbetala de motsvarande indexandelarna samt betala ersättning som motsvarar avkastningen som under lånetiden eventuellt belöpt på indexandelen.

Sidan har senast uppdaterats 28.3.2013