Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skadestånd och försäkringsersättningar som baserar sig på sakskada

Giltighet
Fr.o.m. 2012−4.9.2014

Skadestånd

Skadestånd kan utgöra kapitalinkomst, förvärvsinkomst eller skattefri inkomst. Om man med skadeståndet ersätter egendom som hör till den skattskyldiges privata hushåll, liksom hemlösöre, är ersättningen fri från skatt. Skadestånd som har fåtts i stället för skattepliktig kapitalinkomst utgör skattepliktig kapitalinkomst.

Skadestånd som banken hade betalt till kunden på grund av att banken felaktigt hade betraktat räntan på en deposition skattefri utgjorde skattepliktig kapitalinkomst till den del som den skulle anses ha erhållits i stället för skattepliktig inkomst (HFD 1996 B521).

I utslaget HFD 2002/2346 en räkenskapsbyrå misstog sig i samband med beräkning av aktiebolagets nettoförmögenhet så, att en betydande del av ägarens dividender beskattades som förvärvsinkomst, även om den enligt räkenskapsbyråns beräkningar borde i sin helhet utgöra kapitalinkomst. Skadeståndet som på grund av räkenskapsbyråns ansvarsförsäkring betalades till aktiebolagets ägare betraktades som kapitalinkomst.

Ett aktiebolag hade genom att minska aktiekapitalet makulerat sina aktier som inte bytts på sinom tid, vilka aktier hade varit avsedda för att i form av fusionsvederlag överlämnas till aktieägare i andra bolag som på olika tider fusionerats med bolaget. Personen hade ägt aktier i det andra bolaget som fusionerats med det ifrågavarande bolaget, vilka aktier han inte hade bytt på sinom tid. Ersättningen som han fått för bortfall av aktieägares rättsliga ställning ansågs inte ha erhållits i stället för skattepliktig inkomst, utan som sådant skattefritt skadestånd som avses i 78 § ISL (CSN 24/2001).

I avgörandet HFD 2007:88 ansågs ersättning på grund av felaktig skatterådgivning inte ha fåtts i stället för skattepliktig inkomst, och den kunde således inte betraktas som skattepliktigt skadestånd. I avgörandet var det frågan om, i vilken ordning egendomens försäljning och donering genomfördes. Det utvalda alternativet ledde till större skattebelopp än vad försäljning och donering i annan ordning skulle ha lett till. Ersättningen gällde i verkligheten inte för skatt som betalades för inkomsten, utan för skattepåföljder på grund av doneringen. De som lidit skada fick inte heller efter ersättningen mera inkomst än vad de hade fått om doneringen och överlåtelsen hade skett i annan ordning.

Om skadeståndet ersätter skador på egendom som hör till näringsverksamhetens eller jordbrukets förvärvskälla eller ersättningen annars fås i stället för inkomst från näringsverksamhet eller jordbruk utgör skadeståndet företagsinkomst för inkomstslaget i fråga (5 § och 50 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 5 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk).

Försäkringsersättning på grund av sakskada

Enligt 36 § 2 punkten i ISL är försäkringsbelopp som utbetalts för sakskada eller annan därmed jämförbar skada inte skattepliktig inkomst, om de inte erhållits i stället för skattepliktiga inkomster. En försäkringsersättning är skattefri till exempel då man med försäkringsersättningen ersätter egendom som hör till den skattskyldiges privata hushåll, liksom sedvanlig hemlösöre.

Försäkringsersättning som har fåtts i stället för skattepliktig kapitalinkomst utgör i regel kapitalinkomst. Om till exempel en skattskyldig som hyr ut bostäder har en avbrottsförsäkring och bostaden som han hyr ut förstörs i en eldsvåda, utgör inkomsten som i stället för hyran har fåtts från avbrottsförsäkringen kapitalinkomst.

Ersättning som har fåtts av skogsförsäkring i stället för skogsbrukets kapitalinkomst har separat stadgats som skattepliktig kapitalinkomst (ISL 43.2 §).

Om man av försäkringen ersätter skador som förorsakats egendom som hör till näringsverksamhetens eller jordbrukets förvärvskäla, utgör försäkringsersättningen företagsinkomst för förvärvskällan i fråga (NärSkL 5 § samt GSL 5 §).

Skadestånd och stådagsersättning som har fåtts av en trafikförsäkring utgör i allmänhet skattefri inkomst. Om man får stådagsersättning i stället för skattepliktig förvärvsinkomst eller näringsinkomst, utgör den skattepliktig förvärvsinkomst eller näringsinkomst.Sidan har senast uppdaterats 1.3.2013