Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Lagändringar inom personbeskattningen 2018

Har getts
11.6.2018
Giltighet
11.6.2018 - Tills vidare

Inkomstskatteskalan samt kommunal- och kyrkoskattesatserna

Fysiska personer och dödsbon betalar inkomstskatt till staten på sin beskattningsbara förvärvsinkomst i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala. Riksdagen bestämmer årligen om lagen om inkomstskatteskalan. I den föreskrivs om den progressiva inkomstskatteskala som ska tillämpas vid statsbeskattningen. Följande inkomstskatteskala har fastställts för 2018:

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Beskattningsbar förvärvsinkomst, euroSkatt vid nedre gränsen, euroSkatt på den överstigande inkomstdelen, %
17 200 - 25 700 8 6,00
25 700 - 42 400 518 17,25
42 400 - 74 200 3 398,75 21,25
74 200 - 10 156,25 31,25

Fysiska personer ska betala 5,85 procent i tilläggsskatt för pensionsinkomst till den del pensionsinkomsten efter pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen överskrider 47 000 euro Tilläggsskatten gäller pensioner som beskattas som förvärvsinkomst. Tilläggsskatten betalas utöver den skatt som normalt tas ut på pensionen. Tilläggskatten ska betalas även för dödsåret.

Fysiska personer och dödsbon betalar inkomstskatt på sina beskattningsbara förvärvsinkomster vid kommunalbeskattningen till sin boendekommun. De som hör till en församling betalar dessutom kyrkoskatt på sina förvärvsinkomster. Skatten tas ut på basis av den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen. Kommunerna och församlingarna fastställer årligen de inkomstskattesatser enligt vilka kommunalskatten och kyrkoskatten tas ut. Inkomstskattsatserna som fastställts för 2018 finns i följande tabell: Kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2018.

Den försäkrades sjukförsäkringspremie

Av dem som är sjukförsäkrade i Finland uppbärs utöver skatter även den försäkrades sjukvårdspremie. Den försäkrades sjukförsäkringspremie består av dagpenningspremie och sjukvårdspremie.

Premiebeloppen fastsälls årligen genom Statsrådets förordning. År 2018 är den försäkrades sjukvårdspremie 0,00 procent. Om den försäkrade dock har pensions- och förmånsinkomster eller andra inkomster på vilka dagpenningspremie inte påförs, blir skattesatsen som tas ut på sjukvårdspremien 1,53 procent (1,45 % år 2017).

År 2018 är skattesatsen för dagpenningspremien som uppbärs av löntagare och företagare 1,53 procent (1,58 år 2017), om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten är minst 14 020 euro (14 000 euro år 2017). Dagpenningspremien uppbärs då också på den del av inkomsten som underskrider den aktuella inkomstgränsen. Om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten understiger 14 020 euro, är dagpenningspremiens andel 0,00 procent. Företagares dagpenningspremie förhöjdes med 0,17 procent (0,06 % år 2017).

Avdrag som skattemyndigheten gör automatiskt

Information om avdrag som skattemyndigheten gör på tjänstens vägnar finns i anvisningen Skatteförvaltningen gör följande avdrag för din räkning.

Avdrag för räntor på bostadsskuld

En fysisk person har rätt att från sina kapitalinkomster dra av räntor på ett lån som tagits för köp av en egen eller familjens stadigvarande bostad. Om summan av de avdragbara räntorna överstiger summan av kapitalinkomsterna, kan räntorna med vissa begränsningar dras av från skatten på förvärvsinkomst som en underskottsgottgörelse.

Fram till 2011 kunde bolåneräntorna i sin helhet dras av från kapitalinkomsten. Senare har inkomstskattelagen ändrats så att endast en del av räntorna på ett bolån är avdragsgilla. För år 2018 får man dra av 35 procent av räntorna. Avdraget minskar stegvis så att man från och med 2019 endast får dra av 25 procent av räntorna. Bestämmelserna om ränteavdrag är i övrigt oförändrade.

Begränsningen av avdragsrätten av räntor för bostadslån gäller både avdrag från kapitalinkomsterna och vid avdrag av underskottsgottgörelsen från förvärvsinkomst. Från och med år 2012 är underskottsgottgörelsen således 30 procent av det räntebelopp som får dras av. Maximibeloppet höjs med 2 procentenheter till den del det är fråga om ränta på bostadslån för förvärv av den första bostaden.

Rundradioskatt

Beloppet av rundradioskatt steg vid ingången av 2018. Rundradioskatten utgör 2,5 procent (0,68 % år 2017) på den del som överstiger 14 000 euro av summan av nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalinkomsten för skatteåret enligt inkomstskattelagen eller av summan av en högre arbetsinkomst som fastställts enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare. Rundradioskatten ska dock inte överstiga 163 euro (143 euro år 2017). Läs mer om rundradioskatten i Skatteförvaltningens anvisning Rundradioskatt.

Skattefrihet för utbildning

Till lagen har i början av 2018 fogats en ny bestämmelse om utbildning som bekostas av arbetsgivaren (69 b § i inkomstskattelagen). Skattepliktig inkomst uppkommer inte från utbildning som arbetsgivaren har bekostat till arbetstagaren om utbildningen ligger i arbetsgivarens eller i en till samma koncern hörande arbetsgivares intresse.

På resekostnadsersättningar i samband med utbildning tillämpas samma bestämmelser som gäller resekostnadsersättningar som man mottagit av arbetsgivaren för en arbetsresa. Skattepliktig inkomst är dock resekostnadsersättning för resor som arbetstagaren gör för studier för studentexamen, för yrkesinriktad grundexamen enligt lagen om yrkesutbildning, för lägre eller högre högskoleexamen enligt universitetslagen, för yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen enligt yrkeshögskolelagen eller för en utländsk examen som motsvarar ovannämnda examina. Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av utbildning som bekostas av arbetsgivaren.

Tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe

Den allmänna tidsfristen för tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe har vid ingången av 2018 förlängts från två till tre år. Lagen tillämpas också på arbete som har börjat före lagens ikraftträdande.

Skatteåret för stipendier och understöd

Enligt den allmänna periodiseringsbestämmelsen i inkomstskattelagen har understöd tidigare ansetts utgöra inkomst för det skatteår under vilket det tidigast har kunnat lyftas. Bestämmelsen i 82 § 2 mom. i i inkomstskattelagen har dock ändrats 1.5.2018 så att stipendier, studiepenning och andra understöd samt pris från skatteåret 2019 är inkomster för det skatteår under vilket de betalas ut.

Arvs- och gåvobeskattning

Lagen om skatt på arv och gåva har ändrats 1.5.2018 när det gäller vissa bestämmelser om verkställande av beskattningen. I detta sammanhang ändrades 33, 36 och 59 § i lagen om skatt på arv och gåva. Dessutom fogades ett nytt 2 mom. till lagens 33 a § och 34 § samt de nya paragraferna 36 a och 36 b §.

Genom lagändringarna harmoniseras arvs- och gåvobeskattningens påföljdssystem och påföljdernas genomslagskraft för att motsvara andra skattelagar. Meningen med det nya påföljdssystemet är att också i arvs- och gåvobeskattningen främja deklarering i rätt tid med innehållsmässigt korrekta uppgifter och att sporra den skattskyldige att självmant korrigera fel och brister i skattedeklarationen eller i bouppteckningen.

Dessutom ändras lagen om skatt på arv och gåva så att man för att harmonisera beskattningsförfarandena och rättsläget också i arvs- och gåvobeskattningen tillämpar de allmänna beskattningsprinciperna i lagen om beskattningsförfarande.

Fastighetsbeskattning

I den fastighetsbeskattning som verkställs för 2018 har den övre gränsen för variationsintervallet för den allmänna fastighetsskattesatsen och fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnader höjts. Variationsintervallet för den allmänna fastighetsskattesatsen höjdes från 0,93–1,80 procent till 0,93–2,00 procent. Skatteprocentsats för stadigvarande bostadsbyggnader 0,41 - 0,90 stannar på samma nivå för 2018 (för år 2019 ändras den till 0,41–1,00). Dessutom ska kommunen också bekräfta skattesatsen för andra än stadigvarande bostadsbyggnader. Variationsintervallet för denna fastställdes till 0,93–2,00 procent (0,93–1,80 för 2017).

MinSkatt

För tillfället kan privatpersoner i MinSkatt anmäla sitt kontonummer, deklarera och betala gåvoskatt, begära betalningsarrangemang för gåvo- ja arvsskatten samt beställa ett skatteskuldsintyg. Från och med november 2018 är det möjligt för personkunder att i MinSkatt beställa ett ändringsskattekort eller ansöka om förskottsskatt eller tilläggsförskott, kontrollera uppgifterna i beskattningsbeslut om, begära omprövning, svara på utredningsbegäranden och betala skatter som nätbetalning.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2018