Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2018

Har getts
28.11.2017
Diarienummer
A241/200/2017
Giltighet
28.11.2017 - 31.12.2018

Skatteförvaltningen har med stöd av 91 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen 520/2010, utfärdat följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar som fastställts för finansåret 2018.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2018 (pdf)

 

Helsingfors den 28 november 2017

 

Vid förhinder för generaldirektören
Överdirektör Arto Pirinen

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2017